peranan pngurus.doc

Upload: durai-segaran-lachimanan

Post on 02-Jun-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  1/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

  PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN (SMP)

  SEMESTER 1 / MAY 2014

  BBPP1103

  PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  TAJUK TUGASAN:

  PERANAN PENGURUS : ANALISIS JURNAL

  NAMA TUTOR

  NAMA :

  NO MATRIKULASI :

  NO KAD PENGNEALAN :

  NO TELEFON :

  E!MEL :

  1

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  2/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  ISI KANDUNGAN

  B"# K$%&'%$% M/S

  10 P%%$#$% 3 - 4

  20 A%$#"*"* J'+%$# 1

  2.1 Pengenalan2.2 Peranan Pengurus2.3 Hubungan Peranan Pengurus dengan gaya Pengurusan Pekerjaan2.4 Kesimpulan

  5 - 10

  30 A%$#"*"* J'+%$# 2

  3.1 Pengenalan

  3.2 Peranan Pengurus3.3 Kesimpulan

  11-13

  40 A%$#"*"* J'+%$# 3

  4.1 Pengenalan4.2 Peranan Pengurus4.3 Kesimpulan

  14 - 16

  ,0 K*"-.'#$% 17 - 18

  0 R''$% 1

  0 L$-."+$% 20- 23

  10 P%%$#$%

  Pengurusan mempunyai peranan yang pen!ing dalam ke"idupan masyaraka! pada masa kini.

  #erdasarkan pendapa! $a"im %bdulla" &14'( pengurusan adala" ak!i)i!i yang meliba!kan

  usa"a meran*ang(meng+rganisasi(memimpin dan menga,al ser!a pengliba!an angg+!a yang

  berada di +rganisasi un!uk sama-sama berusa"a ke ara" ma!lama! yang sa!u.Pendapa! ini juga

  2

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  3/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  dis+k+ng dengan deinisi pengurusan yang !ela" dibua! +le" e+rge $. /erry &153' yang

  mendeinisikannya sebagai sa!u pr+ses yang !erliba! dengan peran*angan(peng+rganisasian(

  a*!ua!ing a!aupun kepimpinan dan penga,alan. alam se!iap +rganisasi akan ada pengurus

  yang diper!anggungja,ab un!uk menguruskan sumber-sumber yang ada dengan lebi" *ekap

  dan berkesan. Pengurus adala" indi)idu yang !erliba! dalam mengurus peran*angan(

  meng+rganisasi( memimpin menga,al semua ak!i)i!i +rganisasi supaya segala ma!lama!

  yang di!e!apkan di*apai. Peranan se+rang pengurus yang diamalkan biasa dili"a! dimana-

  mana +rganisasi a!au keadaan dan b+le" di ka!eg+rikan kepada beberapa bidang.

  Peranan merupakan gelaga! yang berkai!an dan bersesuaian dengan ja,a!an yang

  disandang. #erdasarkan Henry in!berg !erdapa! !iga peranan pengurus yang dikelaskan

  kepada !iga ba"agian iai!u peranan sebagai peng"ubung a!au +rang peran!araan( peranan

  sebagai penyebar a!au penyampai makluma! dan peranan sebagai pembua! kepu!usan.

  " ) P%''% I%&"5"&'

  Peranan peng"ubung indi)idu !erdiri dari !iga peranan pengurus sebagaipenghubung

  individu. Peranan - peranan ini merupakan au!+ri!i yang !erdapa! di dalam ji,a

  pengurus i!u sendiri. Peranan yang per!ama iala" sebagai +rang !erpen!ing iai!u dalam

  melaksanakan !ugas-!ugas s+sial dan undang-undang( ber!indak sebagai pemimpin

  simb+lik seper!i melayani pengunjung( menanda!angani d+kumen-d+kumen undang-

  undang( meng"adiri upa*ara pem+!+ngan riben(majlis !uan ruma"( dan sebagainya.

  Peranan yang kedua iala" sebagai pemimpin. le" kerana pengurus i!u

  ber!anggungja,ab kepada uni! +rganisasi( maka ia ber!anggungja,ab ke a!as kerja-

  kerja kaki!angan uni! !ersebu!. e!iap pengurus memainkan peranan sebagai pemimpin

  yang mend+r+ng dan menggalakkan pekerja un!uk bekerja dan menen!ukan ba"a,a

  ma!lama! mereka i!u sealiran dengan ma!lama! +rganisasi juga ber!anggungja,ab

  mengara"kan dan mem+!i)asikan +rang ba,a"an( mend+r+ng dan menggalakkan

  ser!a memili" dan mela!i" pekerja !ermasuk berin!eraksi dengan +rang ba,a"an.

  Peranan ke!iga adala" sebagai pegaai pe!hubungan. ebagai pega,ai

  per"ubungan( pengurus "arus mengadakan "ubungan dengan pi"ak luar un!uk

  mendapa!kan makluma! !en!ang perkembangan yang berlaku di luar +rganisasi.

  Per"ubungan ini dapa! dilakukan se*ara !idak rasmi a!au se*ara persendirian !e!api

  mes!ila" berkesan. ebagai *+n!+"( pengurus di anju! menyer!ai per!emuan dengan

  ,akil dari ba"agian 9 ba"agian lain.

  3

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  4/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  "") P%6$-.$" M$#'-$7

  Peranan pen"ampai ma#$uma% juga !erdiri dari sepulu" peranan iai!u penga,asan

  sesebua" +rganisasi i!u dengan menjelaja"i a!au mela,a! ka,asan peseki!aran un!uk

  men*ari dan mendapa!kan makluma!.

  ebagai pen"ampai( pengurus perlu memberikan seba"agian daripada

  makluma! yang diper+le"i i!u !erus kepada kaki!angan ba,a"annya yang !idak

  berpeluang mendapa!kan makluma! !ersebu!.

  ebagai &u!u'a#ap( pengurus meng"an!arkan seba"agian makluma!nya

  kepada mereka yang di luar dari uni!nya. ebagai *+n!+"( se+rang ke!ua ba"agian

  akaun di sebua" "+!el men*adangkan kepada pembekal supaya menguba" jadual

  bekalannya un!uk memenu"i ke"enda" pengunjung yang da!ang.

  """) P-'$7 K.'7'*$%

  Peranan pengurus sebagai P-'$7 K.'7'*$%!erba"agi !iga iai!u makluma! adala"

  ba"an asas di dalam membua! kepu!usan. Pengurus memainkan peranan yang pen!ing

  un!uk membua! kepu!usan di uni!nya

  S$$" '*$$8$%( pengurus *uba membaiki uni!nya dan menyesuaikannya

  dengan keadaan perseki!aran yang beruba"-uba". ebagai penga,as( pengurus

  "endakla" berada dalam keadaan berjaga-jaga un!uk mendapa!kan il"am baru.

  ebagai .%$8$# $%'$%. le" kerana peruba"an yang berlaku i!u di luar

  ka,alan pengurus( maka ia mes!ila" mengambil !indakan !er!en!u un!uk mengelakkan

  keadaan daripada menjadi ber!amba" !eruk dan !idak !erka,al.

  T$' '+%$# : M$%$+"$# R9#* A..+9$ $%& T$ P+9-"%%7 S7'&6 9;

  H%&+6 M"%7

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  5/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  20 P%%$#$%

  :urnal ini di!ulis +le" #errin #urga yang di!erbi!kan +le" jurnal + edu*a!i+n adminis!ra!i+n.

  :urnal ini melap+rkan !en!ang peranan pengurusan dimana memainkan peranan pen!ing dalam

  menganalisis kerja pengurusan. enuru! Henry in!berg;s( kajian dibua! dimana

  menganalisis kerja pengurusan dengan menggunakan kaeda" penyelidikan dan !eknik

  s!ruk!ur pemer"a!ian. Kajian yang !ela" dilakukan dalam bidang pendidikan pengurusan

  dengan menggunakan beberapa kaeda" dan !eknik yang sama. enuru! Henry in!berg;s

  memperkenalkan beberapa pendeka!an peranan pengurusan ba"aru un!uk menganalisis

  pengurusan. Pendeka!an beliau lebi" menumpukan kepada kerja ak!i)i!i sek+la". Kerja

  ak!i)i!i sek+la" merupakan sebua" pengurusan dimana ak!i)i!i sebenar yang dikendalikan

  +le" pi"ak pengurus sek+la" dengan menganalisis sis!ema!ik dan membua! kesimpulan.

  #erdasarkan in!berg( peranan pengurus dika!eg+rikan kepada !iga kumpulan u!ama bagi

  memper!ingka!kan ke*emerlangan a!au pr+duk!i)i!i sebua" +rgansiasi iai!u &a' peranan

  in!erpers+nal &b' peranan penyebar makluma! &*' peranan membua! kepu!usan. in!berg

  mengenalpas!i ba"a,a se+rang pengurus mempunyai kuasa +rmal !er"adap sesebua"

  +rganisasi bagi mengendalikannya. #eliau juga berpendapa! ba"a,a kuasa +rmal dan

  ak!i)i!i s!a!us pengurusan dapa! dili"a! melalui sepulu" peranan seper!i di!unjuk diba,a" ?sa"a,an- is!urban*e "andler >

  Pengurus menga,algangguan

  - $es+urse all+*a!+r>

  Pengembleng sumber- @eg+!ia!+r> Perunding

  Peranan An!erpers+nal

  - Bigure"ead>#+neka

  - eadir - iais+n>

  Peng"ubung

  Peranan Penyebar

  akluma!- +ni!+r>Peman!au- issemina!+r - p+kespers+n>:uru

  *akap

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  6/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  Ra&ah 1 ( Pe!anan Pengu!u)

  21 P+$%$% > P+$%$% P%'+'* (M%'+'7 J'+%$#)

  #erdasarkan( in!berg mengenalpas!i sepulu" !ugas yang dipenu"i +le" sese+rang pengurus.

  #eliau juga menga!akan ba"a,a sese+rang pengurus dimana sa!u peranan a!au lebi" yang

  dimainkan +le" mereka un!uk mengendalikan +rganisasi. #eliau memb"agikan sepulu" !ugas

  a!au peranan dalam !iga ka!eg+ri u!ama iai!u< Pengurus in!erpers+nal( pengurus penyebar

  makluma! dan pengurus membua! kepu!usan.

  211 P+$%$% I%7+.+*9%$#

  An!erpers+nal adala" lebi" kepada pe"ubungan an!ara manusia dalam pelbagai +rganisasi

  samada dalaman a!au luaran. alam in!erpers+nal menekankan kepada !iga !ugasan yang

  diamalkan +le" pengurus iai!u igure"ead> b+neka( pemimpin dan liais+n. Bigure"ead

  adala" menjalankan !ugas-!ugas se*ara simb+lik( ber*irikan s+sial berpandukan undang-

  undang. isalnya mereka meng"adir r+mb+ngan perniagaan( dan perdagangan.

  Pemimpin adala" mengurus semua ak!i)i!i yang ber"ubung dengan menguruskan

  kaki!angan. isalnya menjalankan penilaian< memperun!ukkan kerja a!au !ugasan kepada

  kaki!angan. iais+n adala" memeli"ara membangunkan sa!u rangkaian "ubungan diri

  dengan menyediakan makluma!( k"idma! nasi"a! dan ban!uan. isalnya penyelarasan

  dengan +rang di jaba!an lain.

  212 P+$%$% P%6$+ -$#'-$7

  Peranan ini memban!u meng"ubung dengan mengendalikan makluma!. alam peranan ini

  menekankan kepada !iga !ugas iai!u peman!au( dissemina!+r( dan juru*akap. Peman!au

  adala" menerima makluma! dari sumber luar sa!au dalaman( misalnya menga,al angka

  pengeluaran mingguan. issemina!+r adala" menasir dan meng"an!ar makluma! un!uk

  angg+!a +rganisasi. isalnya menulis lap+ran pengeluran bulan dan mini! mesyuara!

  pengurusan. :uru*akap adala" meng"an!ar makluma! +rganisasi kepada +rang-+rang luar.

  6

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  7/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  isalnya pengurus akan per"ubung dengan pelanggan yang menerima makluma! dari

  sumber luar a!au dalaman.

  213 P%'+'* --'$7 .'7'*$%

  ese+rang pengurus yang membua! pelbagai kepu!usan berkai!an bagi membangunkan

  +rganisasi. alam peranan pengurus membua! kepu!usan menekankan kepada empa!

  !ugas iai!u pengusa"a( penga,al gangguan( pengembleng sumber dan perunding.

  Pengusa"a adala" men*ari peluang-peluang samada di dalaman a!au luaran +rganisasi i!u

  supaya meningka!kan pres!asi +rganisasi. isalnya mereka mengamalkan skim

  peningka!an pr+duk!i)i!i. Penga,al gangguan adala" sese+rang mengambil !indakan

  !er"adap pembe!ulan mengendalikan isu-isu yang !imbul. isalnya menyelesaikan

  per!engkaran dan k+nlik yang ,ujud dalam +rganisasi. Pengembleng sumber adala"

  sese+rang yang mengendalikan sumber-sumber dalam +rgansiasi dengan bijak dan baik.

  isalnya mene!apkan !a"ap-!a"ap rekru! a!au pengambilan pekerja. Perunding adala"

  sese+rang menjalankan a!au melaksanakan rundingan dengan pi"ak luar. isalnya

  membua! perjanjian dengan sebua" pembekal +rganisasi.

  20 H''%$% $6$ .%'+'*$% .+$$% &%$% .+$%$% .%'+'*

  Pengurus pelbagai !a"ap dalam sesebua" +rganisasi !erliba! dalam se!iap !ugas( !e!api

  seba"agiannya di!ekankan kepada lebi" daripada +rang lain yang mereka memainkan peranan

  sebagai in!erpers+nal( penyebar makluma! dan pembua! kepu!usan. in!berg men*adangkan

  lapan gaya pengurusan pekerjaan dimana se!iap sa!u mempunyai saling berkai! rapa! peranan

  u!ama dengan lima gaya 9gaya dikaji +le" $+semary !e,ar!;s. Aa dapa! dijelaskan diba,a" Per"ubungan Peng"ubung( igure"ead

  P+li!i*al anager> Pengurus P+li!ik :uru*akap( Perunding

  =n!repreneur> ?sa"a,an ?sa"a,an( Perunding

  Ansider > Pengurus dalaman Pengembleng sumber

  $eal-!ime manager> Pengurus masa engurus gangguan

  /eam manager> Pengurus pasukan Pemimpin

  =Dper! manager> Pengurus pakar Peman!au( :uru*akap

  @e, manager> Pengurus ba"aru iais+n( Peman!au*adua$ 1( Lapan ga"a pengu!u)an pe#e!&aaan

  7

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  8/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  221 C9%7$7 -$%/ P%''%

  alam gaya pengurusan pekerjaan menekankan kepada dua peranan iai!u liais+n dan

  igure"ead. alam sebua" +rganisasi beliau meluangkan masa dengan baik samada luara a!au

  dalaman( meng"adiri pelbagai ak!i)i!i( membua! sesua!u mengiku! kesukaan +rang( memberi

  u*apan dan membina "ubungan !alian ka,an un!uk memberi s+k+ngan. Hubungan a,am

  dan membina "ubungan-"ubungan an!ara manusia dimana luar +rgansasi yang menekankan

  sebagai +rang peng"ubung.

  222 P9#"7"$# -$%$+/ P%'+'* P9#"7"

  ese+rang yang juga meluangkan masa dengan +rang luaran !e!api "ubungan yang berbea.

  Peranan pengurus sebagai juru*akap dan perunding. e+rang pengurus akan ber*adang

  berbaik semula dengan pasukan yang mengalami perselisi"an dan k+nlik dalam "ubungan

  dan menekankan pada pengabungan yang meluas.

  223 U*$$8$%

  e+rang pengurus merupakan usa"a,an yang meluangkan masa un!uk men*ari peluang-

  peluang bagi membua! sesua!u pemba"aruan dan mengamalkan pemba"aruan dalam

  sesebua" +rganisasi. e+rang usa"a,an memainkan peranan sebagai pengusa"a dan

  perunding. Ciri-*iri !ersebu! perlu ada pada sese+rang usa"a,an bagi mengendalikan sebua"

  +rganisasi ba"aru a!au ke*il apabila mereka akan mengeluarkan idea a!au in+)asi yang ba"aru

  supaya dapa! menerajui pasaran

  224 I%*"&+/ D$#$-$%

  ese+rang pegurus lebi" ber!umpu kepada membina s!ruk!ur( membangun dan mela!i"

  sub+rdina! dan meman!au s!a. aya ini lebi" menekankan kepada pengembleng sumber 9

  sumber dan memimpin.

  22, R$#!T"- -$%$+/ P%'+'* -$*$ %6$7$

  ese+rang pengurus lebi" bermina! meng"adapi masala" dalam se"arian di +rganisasi. aya

  pengurusan pekerjaan ini menekankan kepada peranan pengurus sebagai menga,al a!au

  mengurus gangguan. imana pengurus mun*ul sebagai sibuk menyelesaikan krisis a!au

  masala" yang ,ujud dalam +rganisasi.

  22 P%'+'* .$*'$%

  8

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  9/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  Pengurus pasukan di+rien!asikan kepada membina sa!u kumplan yang ama! bersepadu yang

  mana b+le" disia!kan sebagai semanga! !inggi a!au saling meny+k+ng an!ara a"li pasukan.

  Peranan pemimpin iala" yang ama! pen!ing bagi mengurus pasukan.

  22 P%'+'* .$$+

  Pengurus yang lebi" ber!umpukan kepada kerja meja iai!u pemba*aan dan penulisan.

  Peme*a"an dan kepelbagaian ak!i)i!i jarang !erliba! +le" pengurus ini. ia "anya memikul

  !anggungja,ab dalam pengurusan dan menyer!ai !ugas-!ugas k"usus dalam +rganisasi.

  Peranan u!ama adala" meman!au dan juru*akap.

  22? P%'+'* $$+'

  Perana pengurus adala" peman!au dan liais+n. ese+rang pengurus peman!au apabila !erdapa!

  lebi" banyak makluma! yang lengkap maka dia bermula un!uk menekankan peranan sebagai

  usa"a,an un!uk seke!ika.

  23 K*"-.'#$%

  Huraian-"uraian di a!as menunjukkan ba"a,a !ugas se+rang pengurus bukan "anya !er!umpu

  kepada sa!u bidang !ugas sa"aja. in!berg menggunakan ar!ikel un!uk menekankan be!apa

  pen!ingnya peranan dan keperluan pengurus un!uk mema"ami dengan !eli!i sebelum *ubaun!uk mela!i" dan membangunkan mereka yang !erliba! dalam menjalankan !ugas !ersebu!.

  dan dapa!la" dinya!akan !iada pekerjaan yang lebi" pen!ing kepada masyaraka! ki!a selain

  daripada pengurus. Aa adala" pengurus yang menen!ukan sama ada ins!i!usi s+sial ki!a

  melayani ki!a dengan baik a!au sama ada mereka mensia-siakan baka! dan sumber ki!a. Aa

  adala" masa un!uk menguba" pandangan masyaraka! !en!ang kerja pengurusan( dan masa

  un!uk mengkaji ia se*ara realis!ik supaya ki!a b+le" memulakan !ugas sukar un!uk

  meningka!kan pres!asi yang ke!ara. sese+rang pengurus mempunyai pelbagai peranan yang

  perlu dimainkannya un!uk memba,a sesebua" +rganisasi ke pun*ak kejayaan. e!iap peranan

  yang dimainkan mempunyai "ubungan an!ara sa!u sama lain dan memberikan kesan kepada

  sesebua" +rganisasi dalam usa"a men*apai ke*emerlangan.

  9

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  10/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  T$' '+%$# : M$%$+"$# S"##* ;9+ O+$%"

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  11/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  melaksanakan sesebua" +rganisasi. #agi pengurus yang eek!i( yang mana sese+rang lebi"

  +kus kepada kema"iran-kema"iran yang pen!ing dapa! memupuk mereka un!uk

  mengamalkan p+lisi +rganisasi yang *emerlang.:urnal ini menekankan !iga peranan pengurus

  u!ama iai!u pengurus "ubungan in!erpers+nal( pempr+ses makluma! dan membua! kepu!usan.

  Peranan-peranan pen!ing yang di!erangkan seper!i beriku! P+$%$% P%'+'*

  Pengurus perlu melaksanakan pelbagai peranan dalam +rganisasi. ia memainkan peranan

  sebagai pengan!ara dian!ara sese+rang majikan a!au pengurus dengan pekerja-pekerja bagi

  memas!ikan men*apai +bjek!i +rganisasi. %n!ara peranan-peranan yang perlu diamalkan +le"

  pi"ak pengurus adala" seper!i beriku!

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  12/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  Pengurus mengenalpas!i ba"a,a gaya pengurusan !radi!i+nal !idak akan memba,a pres!asi

  yang memberangsangkan yang lebi" di!ujukan kepada kepuasan pengguna dan pekerja.

  Pengurus mengambil insia!i un!uk mengumpul makluma!-makluma! dan menyampaikan

  kepada pekerja pada masa yang !epa!. Pekerja menaru" "arapan !er"adap pengurus apabila

  mereka menumpukan !er"adap pemba,a ,a!ak sebagai penyebar makluma! dan juru*akap.

  Hal ini mengakiba!kan pekerja-pekerja mempunyai kesedaran !en!ang perkara-perkara yang

  akan berlaku.

  323 P-'$7 K.'7'*$%

  enuru! Pe!er ru*ker( pengurus merupakan pekerjaan u!ama yang mengambil kepu!usan

  yang eek!i. Pengurus-pengurus adala" sese+rang se!iap kepu!usan yang dibua! yang dapa!

  menunjukkan samada pres!asi baik a!au !idak. Pengurus sekarang ber!anggungja,ab !er"adap

  membua! kepu!usan sebagai pengusa"a. Pengurus perlu mengambil insia!i un!uk

  menyelesaikan masala"-masala" yang ,ujud an!ara kesa!uan pekerja dengan pengurus.

  Pengurus dikenali sebagai penyedia sumber kepada pekerja-pekerja bagi menunjukkan !a"ap

  pres!asi yang *emerlang dalam +rganisasi. Kasi" sayang !er"adap manusia lebi" daripada

  kerja yang perlu diamalkan dalam kalangan pengurus dan mema"ami !ingka" laku manusia

  *+n!+"nya pekerja-pekerja. Pengurus perlu mengambil !a"u !en!ang pekerja adala" mereka

  yang berbea daripada +rang lain dimana mereka perlu di"+rma!i persepsi( keper*ayaan( ada!(

  !ingka"laku dan kemina!an. /amba"an pula( pengurus perlu mela!i" mereka dengan

  kema"iran dan !ak!ik un!uk mendapa! pen*apaian sebenar melalui mengambil bera! !er"adap

  mereka.

  - B+kus !er"adap manusia- embangunkan a!au mene!apkan ma!lama! yang realis!ik- eran*ang dan meng+rgansiasi dengan eek!i

  - embangunkan !abia! un!uk mengambil !a"u *adangan-*adangan daripada pekerja.- K+munikasi eek!i- embangunkan kema"iran !ak!ik mengendalikan permusu"an

  ese+rang pengurus "arus mempelajari dan membangunkan kema"iran-kema"iran

  supaya memas!ikan +rganisasi yang eek!i. Kema"iran pengurus mempunyai keb+le"an

  men!erjema"kan ilmu kepada perbua!an. Kema"iran-kema"iran perlu membangun dan

  belajar.

  12

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  13/23

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  14/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  Ra&ah 1 ( Pe$a#+n u%ama da$am pe!ubahan +!gani)a)i !e)%+!an

  41 P+$%$%!P+$%$% P%'+'*

  #erdasarkan diagram dia!as( menerangkan pemain u!ama dalam peruba"an pengamalan

  sesebua" res!+ran yang dikenali sebagai +rganisasi yang mempunyai dua ja,a!an yangbrebea iai!u pengurus dan pekerja. enuru! pendeka!an !e+ri eblan* and ills &1E'( =n

  &2002'( parks e! al &2001' and Ha!",ay &2003' berpendapa! ba"a,a peranan pen!ing

  dimainkan +le" kedua-dua pi"ak dalam peruba"an pengamalan +rganisasi. Pengurus adala"

  sese+rang memba,a peruba"an a!au !ran+rmasi dan pekerja pula menerima a!au mengambil

  peruba"an !ersebu!. K+munikasi yang eek!i( !ingka" laku pekerja dan persepsi pengurus

  !er"adap perbua!an( dan perseki!aran bekerja yang "arm+ni merupakan peranan u!ama bagi

  men*apai pres!asi +riganisasi yang *emerlang. elalui jurnal ini dapa! mengenalaps!i

  beberapa peranan pengurus iai!u k+munika!+r( persepsi pengurus( pemaju ber!erusan(

  me,ujudkan perseki!aran kerja yang sesuai dan pem+!i)asi.

  411 P+$%$% K9-'%"$79+

  K+munikasi yang eek!i memainkan peranan pen!ing memas!ikan sesebua" +rganisasi

  berjalan dengan lan*ar. Ani memberi kesan kepada pr+duk!i)i!i pekerja-pekerja. K+munikasi

  adala" pen!ing dalam kalangan pengurus dan pekerja ser!a "ubungan pekerja dengan pekerja.

  Kebanyakkan pekerja-pekerja di!emurama"kan berdasarkan kema"iran ber*akap( adala"

  14

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  15/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  seba"agian k+munikasi yang eek!i. Pengurus perlu mendengar pendapa! pekerja dan

  mema"ami perspek!i dan perasaan mereka. Ani memberi keberkesanan dan memban!u pi"ak

  pengurus memperkenalkan sebua" +rganisasi yang baru. enuru! e)asseur( 2001 pengurus

  "arus k+munikasi dengan pekerja !en!ang sebarang peruba"an. Hal in menyebabkan

  per!ukaran idea !erbuka dan makluma! berlaku an!ara dua pi"ak. Pengurus se"arusnya

  mempunyai insia!i berin!eraksi dengan pekerja dan memaklumkan mereka !en!ang se!iap

  peruba"an yang berlaku dalam +rganisasi. engan i!u( melaksanakan k+munikasi yang sama

  ra!a dan mendengar !er"adap pekerja maka pengurus b+le" mema"ami keperluan-keperluan

  yang belum dimakbulkan dan peruba"an rin!angan "idup mereka. enuru! !a"ap ,ein;s

  &e)asseur (2001'( k+munikasi "arus diperbaiki an!ara pengurus dengan kaki!angan.

  422 P+*.*" P%'+'* 7+$&$. .+'$7$%

  Pengurus perlu mema"ami penerimaan pekerja dan kaki!angan mem+"+n dan meny+k+ng

  peruba"an !era!ur bagi meng"alang perk"idma!an pelanggan kurang memberangsangkab dan

  perle!akan ja,a!an mereka. Kebanyakan kaki!angan di!emubual men*adangkan pengurus

  perlu menyediakan galakkan dan rangsangan kepada pekerja mereka un!uk mengekalkan dan

  meningka!kan pres!asi perk"idma!an pelanggan. #erdasarkan !a"ap e,in &e)asseur 2001'(

  pengurus sepa!u!nya b+le" mema"ami sikap kaki!angan( !e!api juga mereka menyimpan

  dalam pemikiran mereka sa"aja. ereka !idak enda"kan perasaan para kaki!angan. enuru!

  C+nner;s &18' dalam !a"ap li!aran manusia menunjukkan reaksi yang nega!i dalam

  indus!ry "+spi!ali!i seper!i kes!abilan( melumpu"kan dan penaian. ebagai pemimpin(

  pengurus "arus membimbing se*ara langsung kepada para kaki!angan dalam pr+ses

  peruba"an +rganisasi ( kesedaran !en!ang kepen!ingan a!au keperluan m+!i)asi kaki!angan

  supaya meneruskan peruba"an dan menjadi penerima idea-idea baru dari kaki!angan.

  Pendengar dan penerang kepada kaki!angan adala" sa!u pr+ses yang perlu diamalkan kerana

  menyakinkan mereka !en!ang aeda"-aeda" yang diper+le"i apabila sesua!u peruba"an yang

  423 P+$%$% P-$' +7+'*$%

  elalui kajian mendapa!i ba"a,a semua pengurus dan kaki!angan dalam sa!u bilik

  memajukan sesebua" +rganisasi. #erdasarkan raja" dia!as( sa!u rangka kerja menunjukkan

  kemajuan yang mungkin dike*api seper!i sis!em berkerja se*ara berkesan a!au perk"idma!an

  pelanggan yang baik dalam perseki!aran kerja. Kedua 9 dua pi"ak iai!u pengurus dan

  kaki!angan se"arusnya mengenalpas!i kaeda" yang memba,a pemba"aruan yang baik.

  15

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  16/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  424 P+$%$% -8''&$% .+*"7$+$% +$ 6$% **'$"

  anakala dalam elemen perseki!aran kerja . enuru! kajian( perseki!aran kerja merupakan

  sa!u !empa! kerja menyenangkan dan me,ujudkan suasana kerja bagi kaki!angan denagn

  lebi" ser+n+k. le" i!u( pengurus memainkan peranan dalam me,ujudkan perseki!aran kerja

  yang lebi" menyer+n+kkan dan selesa un!uk kaki!angan. %pabila kaki!angan gembira makak

  ia akan menyumbang kepada peringka! m+!i)asi yang lebi" !inggi dan menunjukkan pres!asi

  res!+ran yang baik. Kaki!angan lin*a" b+le" me,ujudkan dan mengekalkan kerja "ubungan

  "arm+ni dengan !eman sekerja mereka dan menyumbang kepada semanga! m+ral !inggi.

  le" i!u pengurus sepa!u!nya sen!iasa mengekalkan sa!u !empa! kerja menyenankan

  kaki!angan un!uk mem+!i)asikan mereka kerana sa!u perseki!aran !er!ekan akan memberi

  impak nega!i !er"adap sesua!u +rganisasi.

  42, P-97"5$*"

  +!i)asi !erle!ak an!ara kemajuan dan perseki!aran kerja dalam raja" 1. Pengurus perlu

  memberi m+!i)asi kepada kaki!angan mereka dari segi b+nus( !empa! !inggal dan

  memakbulkan kema"uan a!au keperluan kaki!angan. %pabila sesua!u +rganisasi !anpa

  s+k+ngan pengurus menyebabkan kaki!angan !idak berm+!i)asi.

  43 K*"-.'#$%

  aripada jurnal ini dapa! menyimpulkan ba"a,a( kebanyakkan peranan pengurus yang

  meningka!kan pres!asi sesebua" +rganisasi. Peranan pengurus dapa! dikenalpas!i daripada

  jurnal ini adala" pengurus k+munika!+r( Persepsi pengurus( Pemaju ber!erusan( me,ujudkan

  peseki!aran kerja dan pem+!i)asi.

  ,0 K*"-.'#$%

  #agi memas!ikan sesebua" +rganisasi i!u *emerlang dan berjaya( pengurus memainkannperanan u!ama sebagai !+nggak ke ara" pen*apaian ma!lama! ins!i!u!. Pengurus perlu

  membangunkan semua sumber yang dimiliki dan memas!ikan berlaku peruba"an !amba" nilai

  yang p+si!i !er"adap gelaga! kerja pekerja dalam +rganisasi. alam mengurus sesebua"

  +rganisasi( pengurus akan ber"adapan dengan gl+balisasi( !enaga kerja yang pelbagai(

  peruba"an !ekn+l+gi dan e!ika. Pengurus perlu mema"ami apaka" *abaran yang perlu

  di"adapi dan bagaimana "endak menangani *abaran !ersebu! melalui peran*angan s!ra!egik.

  ereka perlu bersedia menerima *abaran ini( pengurus perlu memiliki kepakaran(

  peran*angan yang baik dan melaksanakan peran*angan dengan berkesan.

  16

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  17/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  enuru! in!berg menekankan !iga ka!eg+ri pengurus perlu menjalankan

  peranannya sebagai in!erpers+nal( penyebar makluma! dan membua! kepu!usan. alam jurnal

  per!ama yang ke!iga-!iga ka!eg+ri u!ama menekankan kepada sepulu" peranan pengurus

  dalam se!iap ka!eg+ri iai!u in!erpers+nal & b+neka( pemimpin( dan peng"ubung'( Penyebar

  makluma! & peman!au( dissemina!+r dan juru*akap' dan Pembua! kepu!usan & Pengusa"a(

  Penga,al gangguan( Pengembleng sumber( Perunding'. e!iap sepulu" peranan yang ada

  pada pengurus apabila beliau bergia! un!uk memajukan +rganisasi ke "adapan. Kajian

  $+semary s!e,ar! dan in!berg menggabungkan dan dapa! mengenalpas!i beberapa peranan

  pen!ing dalam gaya pengurusan pekerjaaan dan peranan yang dimainkan +le" sese+rang

  pengurus. %pabila membua! analisis jurnal kedua mendapa!i peranan 9peranan se+rang

  pengurus lebi" kurang sama dengan jurnal per!ama. :urnal kedua pula ( peranan pengurus

  dika!eg+rikan kepada !iga iai!u "ubungan in!erpers+nal( pempr+ses makluma! dan pembua!

  kepu!usan.

  J'+%$# 1 J'+%$# 2

  An!erpers+nal

  #+neka

  Pemimpin

  peng"ubung

  Hubungan An!erpers+nal

  Ke!ua

  Kepimpinan

  Pengan!ara

  Penyebar>Penyambai makluma! Peman!au

  issemina!+r

  :uru*akap

  Pempr+ses makluma! Peman!au

  An+rmer

  :uru*akap

  Pembua! kepu!usan

  Pengusa"a

  Penga,al gangguan

  Pengembleng sumber

  Perunding

  Pembua! Kepu!usan

  Peribadi dalaman

  Pengurus k+nlik

  Pemgembleng sumber

  *adua$ ,( Pe!)amaan pe!anan )e)e+!ang pengu!u) "ang di%e#an#an &u!na$ 1 dan &u!na$ ,

  17

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  18/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  #erdasarkan jurnal ke!iga( menekankan beberapa peranan pengurus yang lebi" rele)an

  dan berbea daripada kedua-dua jurnal !ersebu!. Peranan pengurus dapa! dikenalpas!i

  daripada jurnal ke!iga adala" pengurus k+munika!+r( Persepsi pengurus( Pemaju ber!erusan(

  me,ujudkan peseki!aran kerja dan pem+!i)asi.

  & 4202 pp'

  0 R''$%

  #errin #urga.17( enagerial $+les %ppr+a*" %nd /"e Pr+minen! !udy Henryin!berg %nd +me =mpiri*al !udies ?p+n /"e Prin*ipals F+rk( Journal of

  Education Administration(13G-20Pr+. $aju .$. Kamble 2011 ( anagerial kills +r rgania!i+nal Per+rman*eG %n

  %naly!i*al !udy(Indian Stream Research Journal( +l1(Assue( 1> Bebruary( pp 23-27indy an in C"e,( :+sep" . C"eng and +nja Pe!r+)i* 9aare)i* 2006( anagers

  $+le An Amplemen!ing rgania!i+nal C"angeG Case + /"e $es!auran! Andus!ry Anelb+urne(Journal of Global Business and Technology( +lume 2( @umber 1.

  18

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  19/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  0 L$-."+$%

  77.://888;&+"$77.&'7+/113BERRC4B0N20BURGA.&;

  19

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  20/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  %@%=$; $= A@ AP==@/A@ $%@AI%/A@% CH%@=

  MANAGERS ROLE IN IMPLEMENTING

  ORGANIATIONAL CHANGE: CASE OF THE

  RESTAURANT INDUSTRY IN MELBOURNE

  M"%&6 M$% M"% C8@ J9*. S L C% $%& S9%$ P7+95"!L$

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  21/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  en+ironmental changes$ In order to remain com#etiti+e! restaurants must be fle,ible to -uickly react and ada#t

  to e,ternal en+ironment challenges$ .ue to the close interactions and relationshi#s beteen em#loyees and

  managers! there can be direct effects on a restaurants #erformance hen internal and e,ternal change occurs$

  This research #ro%ect as conducted in the city of 'elbourne! knon for its fine dining and

  cosmo#olitan style cuisine$ The study in+estigated managers" role hen initiating and im#lementing

  organi/ational change in order to minimise #ossible em#loyees" resistance to change$ The findings su##ort#re+ious theoretical a##roaches to effecti+e change management$ The key elements to su##ort change ere

  effecti+e communication! em#loyees" attitude and #erce#tion of managers" undertaken actions$

  INTRODUCTION

  C"ange( deined as an e+r! !"a! *+nsis!s + a*!ual p"ysi*al *"anges !+ +pera!i+ns and dieren!

  em+!i+nal s!imula!i+n erner!"( 2004' is painul in !"e ,+rkpla*e( g+ing r+m ,"a! is *er!ain and kn+,n !+ !"e

  +!"er,ise. =mpl+yees l+se !"e *+m+r! + !"e kn+,n and !"e amiliar( !"e sense + *+mpe!en*y !"ey used !+

  p+ssess( !"e s!a!us and>+r inan*ial se*uri!y !"ey +n*e enj+yed and ne!,+rks !"ey "a)e g+ne a! leng!" !+ build.

  'indy 'an 'in 0he holds a 'aster of Business degree in (rofessional Accounting from 1ictoria 2ni+ersity!Australia$ (rior to that! she com#leted her 3onours .egree of Bachelor of Business in 'onash 2ni+ersity in

  )**4$ 'indy"s research interests include5 em#loyee #erformance and management! organi/ational change!

  managerial communication and consumer beha+iour$

  Jose#h S$ 6$ 0heng has been a (h. candidate ith the 7aculty of Business and Economics in 'onash

  2ni+ersity! Australia since )**8! and his current research focus is on leadershi# and change management in

  uni+ersity$ Before %oining 'onash! Jose#h as a senior administrati+e staff in The 3ong 9ong (olytechnic

  2ni+ersity$

  Son%a (etro+ic:6a/are+ic! Associate (rofessor at 'onash 2ni+ersity! Australia$ (rofessor at the 2ni+ersity of

  Belgrade! 1isiting (rofessor at the 2ni+ersity of 0alifornia Berkeley! 7ulbright academic e,change scholar$ She

  has #ublished books on social elfare! business economics! engineering economics; %ournal #a#ers and book

  cha#ters on go+ernance! ethics! e:business! and business decision making #rocess

  R*$+ P$.+ ! E%#"*

  M$%$+"$# S"##* ;9+

  O+$%"

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  22/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  + dieren*e in !"e ei*ien*y and per+rman*e +

  !"e +rgania!i+n.

  $esear*"ers "a)e +und !"a! !radi!i+nal

  anager skills ,+uldn! bring a)+rable *"ange

  a! ,+rkpla*e. + anager "as !+ learn s+me

  spe*ial skills ,"i*" bear +n empl+yees be"a)i+r

  and a!!i!udes. + !"a! +rgania!i+n *an

  mu*" benei!ed by !"eirs lab+ur. A! is a*! !"a!

  anager *ause pr+du*!i)i!y and n+n-

  pr+du*!i)i!y + empl+yees and +rgania!i+n.

  anager may dire*!ly inluen*e !"e ,+rkers

  a!!i!ude( in!eres!( and ap!i!ude +r *"ange !"eir

  be"a)i+r !+,ard *+mmi!men! !+ ,+rk and

  +bje*!i)es. rgania!i+n *an s!and !+ bear !"e

  *"allenges + *"ange !"r+ug" +nly rig"!

  anagerial s!yle be"a)i+r. /"is paper ,+uld

  "ig"lig"! +n )ari+us skills reJuire by !"e anger

  !+ per+rm )ari+us *+mpleD !asks +r implemen!)ari+us p+li*ies in l+bal en)ir+nmen!( skills is

  essen!ial !+ u!ilie !"e s*are res+ur*e +

  +rgania!i+n.

  %meri*an anagemen! %ss+*ia!i+n

  "as iden!iied imp+r!an! skills i.e *+n*ep!ual(

  *+mmuni*a!i+n( ee*!i)eness( and in!erper-s+nal

  skills. /"ese skills "elps manager !+ eDe*u!e !"e

  p+li*ies and a*!i)i!y ass+*ia!ed

  ,i!" being a manager. Per+rman*e +

  +rgania!i+n depends +n ,"+le "ear!ed supp+r! +

  empl+yees( suppliers *us!+mers( and in)es!+rs( !+

  deal ,i!" !"em ee*!i)ely !"ere is reJuired

  spe*ial kinds + skills ,"i*" make

  managers su**essul in !"eir !asks.

  $esear*"er by $+ber! . Ka! +und !"a!

  22

 • 8/10/2019 peranan pngurus.doc

  23/23

  BBPP1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT