peranan felda

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2016

6.529 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KAJIAN PEMBANGUNAN FELDA; Pencapaian FELDA Dalam Meninggikan Taraf Sosio Ekonomi

  Penercka-peneroka Di Skim Rancangan FELDA.

  Oleh:

  AHMAD SHARIFUDDIN BUM ABDUL GHANI

 • PP00002519

  INSTITUT TEKNOLOGI MARA KAJIAN SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR

  JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

  199

  Ada/ah disyorkan bahawa kajian akhir ini yang disediakan oleh :

  bertajuk

  ditenma sebagai memenuhi sebahagian dari syarat untuk Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah

  Bilu/uskan

  Panel Penilai

  Penye/ia

  COPYRIGHT UiTM

 • PENGHARGAAN

  Dengan Nama ALLAH Yang fiaha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

  Syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya maka saya dapat menyiapkan Kajian Akhir ini dengan jayanya. Tidak ketinggalan juga setinggi-tinggi penghargaan diberikan kpada Penyelia Kajian Akhir ini iaitu Puan Salehaton Bt. Haji'Hussein Sazally kerana dengan panduan, nasihat serta pandangan yang bernas dari beliau telah mendorong saya untuk menghasilkan satu kajian yang agak lengkap.

  Tanpa bantuan beliau kemungkinan besar Kajian akhir ini tidak dapat mencapai tahap sebagaimana yang diperlukan untuk syarat penganugerahan

  DIPLOMA PERANCAN6AN BANDAR DAN WILAYAH

  Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua ibubapa saya yang tidak jernu-jemu mendoakan kejayaan saya di dalam pelajaran, adik Ielaki saya Roslan, yang sentiasa memberi dorongan kepada saya serta orang perseorangan yang banyak membantu di dalam penyediaan Kajian akhir ini samada secara langsung atau tidak.

  Sekian Terima Kasih.

  AssaTamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  COPYRIGHT UiTM

 • ABSTRAK

  Fenomena yang dihadapi oleh para peneroka FELBA akhir-akhir ini adalah berhubung dengan struktur pendapatan mereka.. Hal ini amat ketara melanda golongan peneroka bukan sahaja di peringkat negeri malah meliputi peneroka di seluruh negara.

  Seterusnya menjejaskan pola dan taraf sosio ekonomi mereka. FELBA yang dipertanggungjawabkan dalam menangani permasalahan ini mula mengakui hakikat bahawa taraf sosio ekonomi peneroka masih berbeza berbanding sebagaimana yang mereka kecapi pada ketika awal 1980an lalu. Adakah FELBA. telah gagal dan kian tidak berupaya mengatasi masalah tersebut 7

  Kerapkali tersiar di media massa akan bentuk keluhan, tidak puashati, kesusahan dan kesengsaraan bagi golongan peneroka yang masih lagi terperangkap dengan masalah pendapatan yang kian tidak stabil, sedangkan kos kehidupan kian meningkat. Hal ini jelas membebankan kehidupan mereka.

  Ban j ika benar dakwaan tersebut f adalah waj'ar dan

  perlu FELBA mengambil iktibar dan daya usaha yang lebih posit i f kearah memperbaiki sosio ekonomi peneroka agar objektif FELBA tetap akan tercapai sebagaimana yang telah FELBA gariskan di dalam dasar-dasar mereka.

  Melalui kajian ini adalah diharapkan FELBA dapat mengambil . satu pendekatan baru yang lebih berkesan dan padu bagi menjamin objektif FELBA dan kerajaan untuk membasmi kemiskinan dalam konteks yang lebih bersungguh-sungguh seterusnya masalah ketidakseimbangan sosio ekonomi peneroka FELBA di skim-skim rancangan dapat diatasi segera.

  COPYRIGHT UiTM

 • ISI KANDUNGAN

  PENGHARGAAN ABSTRAK 131 KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI GAMBARFOTO

  BAB i : PENDAHULUAN

  1.1.0 Psngen a1 an 12.0 Kenyataan Masa1 ah 1.3.0 Kepentingan Kaj ian

  1.3.1 Pihak Ke ra j aan 1.3.2 Pihak Pengurusan FELDA 1.3.3 Peneroka FELDA

  i 1 1 1 i

  .4.0

  . 5.0

  .6.0

  .7.0

  . 3.0

  . 9 .0

  Hipotesis Am Hipotesis Kerja Matlamat Kajian Objektif Kajian Skop Kaj ian Pendekatan Kajian

  .1. 9.1 Kaj ian Awa 1 an 1.9.2 Kajian Kes Di Tapak 1.9.3 Ana?., is.is DAn Sintesis .1. .9.4 C a d a n g a n d a n K e s i m p u I a n

  BAB 2 : LATARBELAKANG LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN [ FELDA ]

  21.0 Pen g en a I an '2.2.0 Definasi Rancangan FELDA 2.3.0 Sejarah Penubuhan FELDA-2.4.0 Objektif Dan Fungsi FELDA 2.5.0 Struktur Organisasi FELDA 2.6.0 Strategi Dan Peranan FELDA

  Di Dalam Konteks Wilayah

  2.6,1 Peranan FELDA Dalam Memajukan Wilayah

  2.62 Menyeimbangkan Pol a T a b u r a n P e n d u d u k

  2.7.0 Psrsnan FELDA Dalam Pembangunan Sosial

  2.3.0 Peranan FELDA Dalam Pembangunan Ekonomi

  2.,9.0 Taburan Skim FELDA Di Malaysia

  COPYRIGHT UiTM

 • BAB 3 : SCENARIO PEMBANGUNAN SOSIAL DI TANAH RANCANGAN FELDA.

  1.0 Pa r a nan F E L u A Tern a. d a p Pernban gun an Sos io-Ekon om i Peneroka

  1.1

  1 .. il-

  Jawatanku.asa Biro Wan it. a Pe rsa tuan Bella

  .'J..0 Biro Pambangunan Sosial Di Tanah Rancangan FELDA

  ,2.1 Biro Sosial ,2.2 Biro Pelajaran ,2.3 Biro Ekonomi

  ,3.0 Ksmud a nan Sos i a1 Yan g D i-

  sediakan Dalam Rancangan FELDA

  , 4 . 0 L a t a r b e 1 a k a n g i< a w a s a n K a j i a n

  ,4.1- Lokasi Kawasan Kajian ,4.2 Kawasan Kajian i i4.3 Kawasan Kajian 2 ,4.4 Kawasan Kajian 3 , 5 .. 0 Pern.il.i. han Kawasan Kajian ,6,0 Kaedan Analisa ,7.0 Kssimpulan

  BAB 4: ANALISA SQALSELIDIK KAWASAN KES KAJIAN

  4.0.0 PengenaIan 4.1.0 Teknik Kajiselidik 4 1. 1 Kaj issl idik Secara. Langsung 4.1.2 Pengamatan Dan 'PsnqambiIan

  Gambarfoto

  4.2.0 J e m s Kajiselidik

  4.2.1 Profail Pessrta Sebelum liasuk Rancangan

  4.2.2 Profail Pessrta Ssteiah Masuk Rancangan

  4.23 Profail Parsekolahan Anak-Anak Peneroka

  4.24 Profail Rumah Kediaman Psserta Rancangan

  4.2.5 Profail Perbelanjaan Bulanan

  COPYRIGHT UiTM

 • 4.2.6 Profail Pemilikan Harta 4.2.7 Profail Kemampuan Membayar,-

  Membeli, Dan Memiliki Harta 4.2.8 Kajiselidik rekreasi dan riadah 4.2.9 P enda patan .Samp in g an 4.2.10 Profa.il Perbandingan

  Pendapatan dari Has i1 Per tan i an

  *=H 1

  4

  4 . 4

  4 . 4 . 4 . 4 . 4 .

  3 . 0 4 . 0

  5 .0 5 . 1

  O a j *

  5 . 4 -

  1 _ '

  5 . 6

  Jen is Kajiselidik 46' !

 • 4.91 Membayar Tunai = 4.9.2 Membayar Ansuran 4.9.3' Ansuran Tetapi Su.dah Selesai

  Bayaran

  4.10.0 Kaj i se1i d ik Pen d a pa tan Sampinqan

  4.10.1 Pekerjaan Sampinqan

  BAB 5 : ANALISA MASALAH SERTA ISU DI KAWASAN KAJIAN KES DI FELDA TROLAK, PERAK.

  5.1. 0 5.2.0 5.3. 0 5..4.0

  BAB 6 : CADANGAN DAN RUMUSAN

  6.0.0 Pen g en a1an 6.1.0 Rumusan Isu Terpilih Dari

  Analisa Kajian. '6.2. 0 Cad an g an 93 6.3.0 Kes impu1an

  BAB 7 : PENUTUP

  BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

  PengenaIan Masa1ah SOBio-Ekonomi Masaiah Serta Isu Am Rumusan Masai a\h DAn Isu

  COPYRIGHT UiTM

 • 4.9-1 liembayar Tunai 4.9.2 Membayar Ansuran 4.9.3 Ansuran Tetapi Sudan Selesai

  Bayaran

  4.10. 0 !< a j i s e 1 i d i k P s n d a p a t a n Sampingan

  4.10.1 Pekerjaan Sampingan

  BAB 5 : ANALISA MASALAH SERTA ISU DI KAWASAN KAJIAN KES DI FELDA TROLAK, PERAK.

  5.1.0 Fengenalan 5.2.0 Masa1 ah Sosio-Ekonomi 5.3.0 Masaiah Serta Isu Am 5.4.0 Rumusan Masai ah DAn Isu

  BAB 6 : CADANGAN DAN RUMUSAN

  6.0.0 Fengenalan

  Ana1isa Kajian. 6.2.0 Cadangan 93 6.3.0 Kes i mpu1 an

  BAB 7 : PENUTUP

  BIBLIQGRAFI LAMPIRAN

  COPYRIGHT UiTM

 • SEiMARAI RAJAH

  Rajah 1.0 Cartalir Kajian Dan Analisa,.

  Rajah 1.1 Methodologi Kajian.

  Rajah 2.0 Luas Kawasan ..Yang Dimajukan Mengikut

  P e n g g u n a a n T a n a h .

  Rajah 2.1 Penempatan Peneroka -Mengikut Negsri,

  Rajah 2.3 Struktur Organisasi FELDA Persekutuan.

  Raj a h 2 . 4 J u m 1 a n K a k i t a n g a n K u m p u I a. n ,,

  Rajah 2.5 Jumlah Kakitangan Ikut Lakasi.

  Rajah.3.0 Taburan Skim FELDA Di Malaysia,.

  SENARAI PELAN

  COPYRIGHT UiTM

 • Pel an Fisikal Kawasan Yang Mempunyai Masai ah uan Kesan Sosio Ekonomi Yang Kstara Di FEL.DA Trolak Utara.

  Pel an Kawasan Tanam'an Utama Yang Kurang Produktif Di Skim FELDA Trolak Sel atari"

  i aburan Skim

  COPYRIGHT UiTM

 • Jadual 4.14

  Jadual 4.15

  Jadual 416

  O dllUd 1 4 -i. /

  Jadual 4.18

  Jadual 4.19

  Jadual 4.1?

  Keperluan Rekreasi Dan Riadah.

  Penawaran Harga Yang. Lebih Menguntungkar

  Peratus Responden Fernah Menjual Hasil Tanaman Utama Keluar.

  Sebab Berbuat Demi.ki.an.

  Agarna Rssponden Di Kawasan Kajian Kss.

  Hakmilik Rumah Dan Tanah,,

  'Pendapatan Bulanan Rspanden Setelah

  fadual 4.20 Perbandingan Pendapatan Bulanan Antara Tiqa Skim.

  Jadual 4.21 Bilangan Dan Peratus Purata Pendapatan

  Jadual 4.22

  J a dual 4.23

  Jadual 4.24

  Jadual 4.25

  Jadual 4.26

  Jadual 4.27

  Jadual 4.28

  Jadual 4.2?

  Jadual 4.30

  Jadual 4.31

  iq; im Di FELDA Trolak, Psrak

  Kajiselidik Jumlah Perbelanjaan Bulanan

  Purata Perbelanjaan Bulanan,.

  Perbelanjaan Hutang Piutang.

  Kajiselidik Pamilikan Harta.

  Pemilikan Harta Baqi Tiqa Skim.

  Kaj iselidi.k Ksmampuan Memiliki Harta.

  Membayar Dan

  Msmbayar Tunai Bagi Harta Milikan,,

  Membayar Ansuran Bagi Harta Milikan.

  Membayar ansuran Tetapi Sudan Selesa; Bayaran Bagi Harts. Milikan,.

  Kajiselidik Pendapatan Sampinqan,,

  iaiiiuii -.Hon

  COPYRIGHT UiTM

 • SEIMARAI JADUAL

  Jadual 1.1

  Reruntukan Pertaelanjaan Awam Bagi Penggunaan Psrtanian' 1966-19S5,, (Rancangan Malaysia Partama Dan fedua;

  Paruntukan Pertaelanjaan Awam Bagi Penggunaan Pertahiari 196&-i985. (Rancangan Malaysia Katiga Dan Ksempat)

  Kejayaan uaiam l-'emoanqunan iana> ;m Dal (1971 - 1985) Matlamat Dan Pencapaian Hektar,

  Jadual 2.2 K a w as an- D i m a j u k a n M e n g i k u t N e g e r i D a n Tanaman.