pengurusan-tekanan

21
Berdasarkan temubual dengan guru prasekolah, tuliskan esei tentang konsep dan definisi tekanan, pengurusan tekanan, jelaskan punca tekanan guru tersebut dan huraikan cadangan cara mengatasi tekanan pada guru prasekolah berkenaan. Pengenalan Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks. Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya “Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia berubah wajah mengikut peredaran masa. Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. Secara umumnya, perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak. Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Upload: ahmad-nazri

Post on 16-Aug-2015

116 views

Category:

Investor Relations


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan-tekanan

Berdasarkan temubual dengan guru prasekolah, tuliskan esei tentang konsep dan

definisi tekanan, pengurusan tekanan, jelaskan punca tekanan guru tersebut dan

huraikan cadangan cara mengatasi tekanan pada guru prasekolah berkenaan.

Pengenalan

Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks.

Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya

“Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Menurut Hatta Sidi

dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian

daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia berubah

wajah mengikut peredaran masa. Tekanan bukanlah suatu perkara yang

asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semua

manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. Secara

umumnya, perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalam

beberapa konteks yang berbeza. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat

dengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses

urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang

mendadak.

Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan

kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kesihatan

mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

“Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain,

kebolehan

dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehan

untuk

menyumbang khidmat kepada masyarakat”

(Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia, 2000)

Page 2: Pengurusan-tekanan

Menurut Cox (1978), menjelaskan tekanan merupakan satu keadaan di mana

persepsi terhadap seseorang itu dan kemampuannya untuk mengatasi permintaan

tersebut, ketidakseimbangan ini akan menyebabkan berlakunya stress dalam diri

individu tersebut. Ketidakseimbangan akan bergantung kepada daya tindak seseorang

dalam bentuk psikologikal yang melibatkan strategi, kognisi serta tingkah laku dan

fisiologikal. Stress akan berlaku sekiranya daya tindak secara normal tidak berkesan.

Keadaan ini mungkin akan menyebabkan kerosakan fungsi dan stuktur. Tidak semua

individu akan mengalami proses yang sama.

Di Malaysia, fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebat

diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Malahan, kajian-

kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah

bidang kerjaya yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995,

Hart et al.,1995) dalam Mokhtar (1998). Arus pendidikan hari ini semakin

mendesak para profesional pendidikan untuk bekerja keras dan lebih masa

demi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut. Di samping usaha

peningkatan dan pelaksanaan, guru-guru semakin mula tertekan atau

sekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan ‘demand’ tinggi

bebanan kerjaya pendidikan ini.

Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang

sungguh mencabar. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya

peka dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan,

pengurusan, pengelolaan sumber, dan pencapaian matlamat pendidikan

(Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995). Justeru itu, dengan pelaksanaan pelbagai-

bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan

tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar.

Menurut Dr.Sapora Sipon (2007), tekanan terhadap guru memang

berkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaan

murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan kebimbangan. Guru yang

gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada

perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan

Page 3: Pengurusan-tekanan

pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan

dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha

mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap

kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya.

Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah pelajar,

bebanan kerja , isu SSB dan perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua ini

menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka.

Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru.

Konsep dan Definisi

Berdasarkan temubual yang dijalankan, menunjukkan terdapat kepelbagaian

pendapat terhadap wujudnya tekanan di kalangan guru-guru prasekolah dari semua

aspek. Tekanan didefinisikan sebagai kebangkitan minda dan badan seseorang dalam

bertindakbalas kepada permintaan terhadap dirinya dan menjelaskan sekiranya

keupayaan seseorang itu dapat menangani permintaan itu, maka tekanan itu akan

mendatangkan kesan yang positif. Dalam erti kata lain, tekanan adalah tindak balas

fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan yang menganggu

ketenangan atau kestabilan seseorang. Tanpa stress kita tidak dapat berfungsi secara

berkesan kerana ketahanan fizikal, mental dan emosi yang kuat akan menyebabkan

kita lebih bermotivasi dan mampu melaksanakan kerja dengan baik.

Teori tekanan

Hans Selye (1974) ialah pakar psikologi yang banyak mengkaji

fenomena tekanan dan aspek biologi dan hasil-hasil penyelidikannya, beliau

mengutarakan satu teori yang menarik mengenainya. Beliau mendefinisikan

teori ini sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap

apa-apa rangsangan atau permintaan dan dikenali sebagai Sindrom Adaptasi

Am (GAS). Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan

Page 4: Pengurusan-tekanan

merangsang satu bentuk pertahanan yang membantu untuk mengatasi

masalah. Ia dinamakan sindrom kerana Manifestasi reaksi adalah berkaitan

di antara satu sama lain. Teori ini adalah berdasarkan tiga tahap asas

perkembangan yang berlaku ketika tekanan iaitu tahap bersedia dan

berjaga-jaga (Alarm Reaction), tahap penentangan (Stage of Resistance) dan

tahap kelesuan (Stage of Exhaustion).

Rajah 1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum.

Model tekanan guru

Model ini dibentuk oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni. Model dibina

berpandukan kepada lima sumber yang mempengaruhi tekanan di kalangan

guru. Lima sumber yang dimaksudkan ialah beban kerja, karenah pelajar,

pengiktirafan professional, sumber pengajaran dan perhubungan dengan

rakan sekerja yang kurang baik.

Page 5: Pengurusan-tekanan

Rajah 2: Model Tekanan Guru

Punca tekanan

Pendidikan tempatan yang sering mengalami perubahan turut menjadi

satu beban kepada golongan guru. Perubahan besar yang menembusi

bidang pendidikan dalam tahun 1983 iaitu KBSR dan KBSM, ternyata

meningkatkan lagi tanggungan para guru. Perubahan yang berlaku dalam

dunia pendidikan di Malaysia terutamanya masalah pelajar, bebanan tugas,

isu pernilaian prestasi guru, pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa

Inggeris serta perubahan dasar-dasar yang tidak pernah selesai.

Kesemuanya ini memerlukan pandangan guru terhadap apa yang dialami.

Perubahan ini juga pasti akan menyebabkan tekanan ke atas guru.

Berdasarkan kajian terhadap guru-guru prasekolah, terdapat beberapa

punca yang menyebabkan berlakunya tekanan ke atas guru iaitu guru selalu

dipersalahkan jika berlaku salah laku atau pencapaian akademik yang rendah. Ibu bapa

masa kini terlalu memanjakan anak-anak sehingga menaruh kepercayaan yang tinggi

terhadap perilaku mereka. Adakalanya, ibu bapa cepat mempertikaikan tindakan guru

terutama sekiranya berlaku sesuatu peristiwa yang kurang disenangi di sekolah yang

melibatkan anak mereka. Terdapat juga sesetengah ibu bapa yang tidak mahu

Page 6: Pengurusan-tekanan

berkompromi atau bertolak ansur dengan guru untuk membincangkan masalah anak-

anak mereka. Lebih memburukkan lagi keadaan, terdapat juga ibu bapa yang

meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada guru untuk menjaga anak-anak

mereka walaupun selepas tamat sesi persekolahan.

Selain itu, guru juga dibebani dengan perasaan takut akan dimarahi oleh ibu

bapa pelajar. Guru merasa tertekan apabila ibu bapa marah, menentang dan

menyalahkan pihak guru jika berlaku sesuatu terhadap anak-anak mereka. Contohnya,

pelajar melakukan kesalahan dalam latihan yang diberikan, guru tidak menanda secara

cermat buku pelajar tersebut. Apabila kecuaian ini dilihat oleh ibu bapa, ia

mendatangkan kemarahan kepada mereka dan menuduh guru tidak mengajar dengan

baik dan menyampaikan ilmu yang salah kepada pelajar.

Secara amnya, setiap guru terpaksa mengajar lima hingga enam kelas

setiap hari. Mereka juga terpaksa membuat persediaan mengajar,

menyemak buku latihan dan kerja-kerja lain yang berkaitan dengan

pengajaran dan pembelajaran. Selain kerja rutin, guru juga diwajibkan

menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang, menaip surat,

menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat-penasihat persatuan,

permainan, kelab dan sukan. Menghadiri kursus, mesyuarat, bengkel dan

perjumpaan yang terlalu kerap, ini juga amat membebankan guru. Beban

tugas ini menjadi semakin berat dan terpaksa dipikul oleh guru sehingga

menyebabkan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas

mengajar dan seterusnya akan mendatangkan tekanan kepada para guru.

Sebagai contoh, kesibukan guru yang terpaksa menghadiri pelbagai kursus

dan perjumpaan di luar sekolah semasa sesi persekolahan menyebabkan

masa dan kelas guru tersebut diganti dan diambil alih oleh guru yang lain.

Seterusnya menjadikan jumlah waktu mengajar dan tekanan masa yang

terhad dalam tugas guru terbabit.

Corak pentadbiran sekolah juga merupakan salah satu penyebab yang

mempengaruhi kepada masalah tekanan yang dihadapi oleh guru. Ini

berlaku apabila terdapat pentadbir yang menjalankan pentadbiran secara

autoratik dan mengamalkan sikap pilih kasih. Sebagai contoh, pentadbir

Page 7: Pengurusan-tekanan

tidak berlaku adil dalam pengagihan tugas dan jawatan kepada guru-guru

menyebabkan terdapat sebilangan guru yang mendapat beban tugas yang

berat dan sebilangannya mendapat beban tugas yang ringan. Di samping itu

juga, guru yang berkemahiran dalam sesuatu bidang turut menjadi mangsa

di mana pentadbir hanya menggunakan tenaga guru tersebut apabila

diperlukan dan guru-guru lain boleh bersikap lepas tangan.

Selain daripada masalah yang disebutkan, isu tekanan guru ini juga berpunca

daripada suasana persekitaran tempat kerja yang masih tidak selesa walaupun sistem

pendidikan di Malaysia menuju ke arah permodenan. Suasana yang digambarkan

adalah, isu kepadatan dalam bilik guru, masalah kongsi meja dan

penyediaan perabot yang tidak sesuai serta mencukupi. Masalah ini kerap

berlaku di sekolah yang telah lama digunakan dan terletak jauh di

pedalaman. Bagi guru yang bertugas di sekolah baru dan terletak di bandar,

isu ini tidak mendatangkan masalah kepada mereka.

Masalah disiplin dan tingkah laku negatif pelajar masa kini juga

menjadi penyumbang kepada punca berlakunya tekanan kepada guru.

Bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam sebuah bilik darjah menyukarkan

sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan sempurna. Guru

terpaksa melayani pelbagai kerenah pelajar daripada pelbagai latar

belakang, tahap pencapaian dan kebolehan serta terpaksa memenuhi segala

keperluan mereka.

Isu tekanan dikalangan guru tidak hanya berpunca daripada

persekitaran di sekolah tetapi berlaku disebabkan oleh masalah peribadi yang

dihadapi oleh mereka. Setiap guru mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza

dan mereka juga tidak terlepas dari masalah yang berlaku di persekitaran mereka iaitu

penceraian, masalah keluarga, masalah kewangan dan sikap yang tidak berminat

dengan kerjaya guru. Apabila berada di tahap kritikal, guru tidak mampu mengawal

masalah yang dihadapi dan membawa masalah tersebut ke tempat kerja.

Maka, secara tidak langsung dapat dinyatakan di sini, punca tekanan

kerja di kalangan guru adalah bergantung kepada sejauh mana penafsiran

guru terhadap ancaman yang berlaku ke atas mereka. Oleh yang demikian,

Page 8: Pengurusan-tekanan

guru-guru perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa

berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek bagi

menangani tekanan yang dihadapi.

Kesan tekanan

Tekanan guru boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa, emosi

negatif seperti marah, kebimbangan, tekanan serta kekecewaan yang

berpunca dari aspek kerja mereka sebagai seorang guru. Dalam hal ini, guru

yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat mengawal emosi

mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja untuk

memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi

masyarakat yang berguna.

Justeru itu, tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan

membawa kepada ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak dan

pengabaian kerja. Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi

tindakbalas psikologikal (keletihan dan kemurungan), fisiologikal (sakit

kepala, tekanan darah tinggi) dan berkaitan sikap (pengambilan alkohol,

merokok, gaya hidup dan masalah tidur). Selain itu juga, tekanan yang

berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru serta

boleh membawa risiko ke atas kesihatan jika tidak menerima rawatan

dengan sebaiknya. Ternyata, tekanan kerja sememangnya akan

mengganggu gaya hidup dan kesejahteraan hidup seseorang insan bergelar

guru. Ini seterusnya akan mengganggu prestasi kerja dan outputnya dalam

bidang pendidikan yang diceburinya.

Cadangan cara mengatasi tekanan

Page 9: Pengurusan-tekanan

Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah dijalankan, berikut

dapatlah dikemukan beberapa cadangan yang berkaitan dengan pengurusan

tekanan guru prasekolah di sekolah. Cadangan-cadangan yang dikemukakan

ini difikirkan sesuai untuk mengurangkan tekanan kerja warga pendidik

secara amnya. Peranan pihak pentadbir untuk menganjurkan program berkaitan

pengurusan tekanan, sama ada dalam bentuk bengkel, kursus ataupun

seminar perlu memasukkan strategi berlandaskan agama dalam kandungan

atau agenda program. Seterusnya, mewujudkan suasana yang sihat dan

harmoni iaitu perhubungan yang baik antara staf, keputusan yang diambil

perlulah berdasarkan perbincangan, polisi sekolah yang lengkap dan teratur,

guru-guru menerima tindakbalas yang positif dan dihargai, pengurangan

tugas-tugas pentadbiran sebarang tugas tambahan adalah berdasarkan

kepada kemahiran guru tersebut, membina persekitaran kerja yang ceria dan

kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.

Melalui pendekatan organisasi pula, pentadbir tentu boleh menentukan pemilihan

dan penempatan guru-guru. Perpindahan dan pertukaran guru-guru disokong

sepenuhnya supaya guru-guru yang ingin bertukar tidak tertekan. Pengetua juga

mestilah ubahsuai tugas guru dan memberikan taklimat kerja yang mendalam terutama

sekali sasaran matlamat. Sebarang keputusan dan perancangan sekolah mestilah

dilibatkan guru-guru. Proses menerima dan menapis pendapat dan pandangan guru

mungkin terlalu lambat, tetapi ia lebih mudah untuk diterima. Sehubungan itu juga,

pentadbir perlu mengubah gaya pentadbiran bersifat autokratik kepada gaya

pentadbiran yang lebih mengutamakan pendekatan humanistik atau

demokratik.

Disamping itu, guru juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti riadah, senaman

yang berterusan dan melakukan latihan jasmani supaya dapat membantu melupakan

tekanan yang dihadapi. Badan yang segar akan mempunyai otak yang cerdas.

Seterusnya, amalan pemakanan perlu diberi panduan dan perhatian supaya

bukan hanya murid-murid sahaja yang dijaga aspek jasmani, emosi, rohani

dan inteleknya tetapi guru juga sepatutnya diberi pendedahan terhadap

penjagaan aspek tersebut.

Page 10: Pengurusan-tekanan

Kesimpulan

Profesion guru adalah salah satu daripada tugas yang sukar dan perlu

kepada usaha pengorbanan yang tinggi. Perkara ini perlu diberi perhatian

sekurang-kurangnya melalui tindakan atau pelaksanaan penyelesaian secara

berperingkat. Guru juga haruslah sentiasa bersifat positif dalam menghadapi

cabaran-cabaran dalam dunia pendidikan hari ini bagi mengelakkan mereka

terus berada dalam keadaan tertekan dan menjejaskan karier mereka

sebagai seorang guru. Dalam pada itu, setiap pihak juga harus memberi

sokongan dan membantu mengurangkan beban tekanan yang dihadapi oleh

guru ini.

Pengurusan tekanan memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh

semua anggota di dalam organisasi pendidikan. Kegagalan mengawal

tekanan boleh mendatang kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu

terbabit tetapi juga imej organisasi. Oleh itu, dapatlah dikenalpasti punca

dan tahap tekanan guru-guru prasekolah, seterusnya akan mengambil

langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah yang timbul. Ini akan

merugikan negara kita yang sedang menuju kepada sebuah negara industri.

Menjadi tugas, peranan dan tanggungjawab guru untuk merealisasikan

wawasan 2020.

Rujukan

Page 11: Pengurusan-tekanan

Abdullah, Deraman (2003). “Tekanan kerja guru di sebuah sekolah

menengah di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan”. Thesis (Masters).

Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Ahmad Shakir (1998). “Tinjauan Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-

guru Sekolah Menengah Negeri Perlis”. Universiti Teknologi Malaysia:

Tesis Sarjana Muda.

Ahmad Azahari Sarmun (1998). “Tinjauan Tahap Tekanan dan Punca stress

di Kalangan Guru Sekolah Sabak Bernam.” Universiti Teknologi

Malaysia. Tesis 88

Sarjana Muda.

Berita Harian (2005). “Guru dakwa suasana kerja tak kondusif”. Berita Harian 19 Julai.

Hatta Sidi dan Mohammed Hatta Shaharom (2002). “Mengurus Stres,

Pendekatan yang praktikal”. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Mohd. Razali dan Abang Ali (1999). “Strategi Menangani Tekanan di

Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian

Kuching/Samarahan, Sarawak. Satu Tinjauan Projek Sarjana Muda

Pendidikan.” Universiti Sarawak Malaysia.

Sapora Sipon (2007). Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi. dlm. “Utusan

Malaysia”. 27 Julai 2007.

Page 12: Pengurusan-tekanan

LAMPIRAN

Strategi Menangani Tekanan Di kalangan Guru-guru SekolahMenengah Zon A Di Bahagian Kuching/Samarahan, Sarawak :

Satu Tinjauan

Oleh

Mohd Razali Othman

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Universiti Malaysia Sarawak

Dan

Abang Mat Ali bin Abang Masagus

Jabatan Pendidikan Sarawak

Abstract

 Kajian ini merupakan satu tinjauan tentang strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan. Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengetahuan, pandangan dan cara-cara para guru memperolehi pengetahuan tentang strategi-strategi menangani tekanan semasa waktu persekolahan. Sampel kajian ini terdiri daripada 209 orang guru terlatih. Data dikumpul menggunakan soal selidik yang dialih bahasa dan diubahsuaikan daripada Cockburn (1996). Analisis data telah dilakukan secara deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan 70.3% responden merasakan profesion guru adalah sekurang-kurangnya sederhana tertekan. Kebanyakan responden mengetahui 36 daripada 45 strategi yang dikemukakan. Strategi memastikan diri faham apa yang akan diajar merupakan strategi yang paling diketahui guru dan paling kerap dicuba serta berkesan. Strategi melepaskan kemarahan kepada rakan sejawat merupakan strategi yang paling tidak pernah terfikir dan tidak akan dicuba oleh responden. Strategi yang ingin dicuba pula ialah membincangkan urusan-urusan dengan staf kanan, membaca buku-buku tentang tekanan dan menghadiri tentang seminar tentang tekanan. Dapatan juga menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan pandangan umum guru tentang strategi menangani tekanan antara kategori guru mengikut ciri-ciri demografi terpilih. Selain itu, kebanyakan responden berpandangan pernah menggunakan strategi yang berlandaskan agama. Sejumlah 62.9% daripada responden menamakan sekolah atau pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bertanggungjawab ke atas tekanan mereka. Semua pihak termasuk guru perlu melihat persoalan

Page 13: Pengurusan-tekanan

pengurusan tekanan guru dengan lebih serius bagi memastikan tekanan guru berada tahap optimum dan guru berkhidmat dengan cemerlang.  

Pengenalan

Tekanan merupakan satu pengalaman yang lumrah dalam kehidupan manusia. Setiap manusia tidak dapat lari daripada tekanan tang boleh berpunca dariapada peristiwa- peristiwa dalam kehidupan baik dalam bentuk fizikal, sosial dan psikologikal. Kesan tekanan ke atas seseorang individu banyak bergantung kepada ciri-ciri dan sikap individu itu bagaimana untuk mengatasinya.

Smither (1994) menakrifkan tekanan sebagai respon fisilogikal dan psikologikal ke atas permintaan terhadap seseorang. Schafer (1992) mendefinisikan tekanan sebagai kebangkitan minda dan badan seseorang dalam bertindakbals kepada permintaan terhadap dirinya. Fontana (1989) pula memberi definisi tekanan sebagai permintaan yang dibuat ke atas keupayaan penyesuaian minda dan badan seterusnya menjelaskan sekiranya keupayaan seseorang itu dapat menangai permintaan itu, makan tekanan itu akan mendatangkan kesan yang positif.

Kesedaran tentang perlunya menguruskan tekanan ini digambarkan dengan kajian-kajian yang banyak dijalankan sama ada di dalam ataupun di luar negeri. Antara kajian tersebut ialah Nelson dan Sutton (1990) dan Jung (1995) di Amerika Syarikat; Cooper dan Kelly (1993) , Abouserie (1996) dan Cockburn (1996) di United Kingdom; Chan dan Hui (1995) di Hong Kong. Di dalam negeri pula telah dijalankan oleh Noor Azzuddin (1990), Noriah (1995), Abu Omar (1996) dan Ungku Norulkamar (1997). Kebanyakan kajian yang dimaksudkan adalah berkaitan langsung dengan persoalan tekanan di kalangan guru-guru.

Gold dan Roth (1993) menggambarkan status profesion perguruan masa kini dianggap mempunyai tiga keadaan negatif, iaitu keadaan yang tekanan, moral guru yang rendah dan perletakan jawatan (mungkin bukan dalam keadaan kegawatan sekarang). Di Malaysia, persoalan tekanan di kalangan guru bukan lagi setakat bahan kajian ilmiah, malah ia menjadi isu dalam media masa. Menurut Muhamad (1995) , kajian oleh Kongres Kesatuan Guru-guru Dalam Perkhidmatan Pendidikan Malaysia (KONGRES) menunjukkan guru-guru mengeloh terhadap kerja-kerja perseidana guru seperti menyediakan perancangan tahunan, penggal, mingguan dan harian. Dalam konteks negeri Sarawak, Menteri Pembangunan Industri, Datuk Abang Johari Abang Haji Openg selaku menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal pendidikan telah menjelaskan sebab-sebab mengapa 75 guru di Sarawak telah meninggalkan profesion perguruan (semenjak 1993 hingga Mei 1996). Antara alasannya ialah masalh peribadi, tawaran yang lebih baik, tidak mahu berjauhan denga keluarga, persekitaran kerja yang tidak sesuia dan beban tugas yang berat (Borneo Post, 1996).

Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah pelajar, bebanan kerja , isu SSB dan perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua ini menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka. Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru.  

Tujuan Kajian

Secara umumnya kajian ini adalah untuk meninjau tentang pengetahuan serta pandangan guru-guru sekolah menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan tentang strategi menangani tekanan yang mereka alami semasa waktu persekolahan.

Page 14: Pengurusan-tekanan

Objekti Kajian

1. Mengenalpasti pengetahuan tentang strategi menangani tekanan semasa waktu di sekolah. 2. Mengenalpasti pandangan guru terhadap strategi menangani tekanan semasa waktu persekolahan 3. Mengenalpasti cara guru memperolehi pengetahuan tentang strategi menangani tekanan semasa

waktu persekolahan.

Kaedah Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan. Kajian ini menggunakan rekabentuk tinjauan keratan rentas, berbentuk deskriptif

Populasi dan Sampel Kajian

Populasi kajian ini adalah terdiri daripada guru-guru dari 19 buah sekolah menengah Zon A Bahagian Kuching/ Samarahan/ yang berjumlah eramai 1024 orang (jabatan Pendidikan Sarawak, 1997). Kaedah persampelan yang digunakan dalam kajian ini ialah persampelan kelompok, iaitu 6 buah sekolah telah dipilih secara rawak daripada keseluruhan 19 buah sekolah menengah Zon A. Bagi 6 buah sekolah yang menjadi sampel, jumlah responden adalah 262 orang. Menurut Schumacher dan Mcmillan (1993) bagi kajian tinjauan bilangan subjek kajian yang sesuai adalah lebih kurang 100. Gay (1992) pula menyatakan bahawa saiz sampel yang dapat diterima bagi suatu kajian deskriptif adalah 10 hingga 20 % bergantung kepada saiz populasi.

Instrumen Kajian

Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang dibina ole Cockburn (1996) dengan alih bahasa dan sedikit pengubahsuaian serta tambahan item (dengan kebolehpercayaan alat pada nilai alpha Cronbach .9189). Penterjemahan soal selidik asal telah dibuat oleh dua orang guru Bahasa Inggeris yang juga menguasai Bahasa Melayu. Solah selidik ini dibahgikan kepada 5 bahgian utama. Bahagian I mengandungi soalan berkaitan dengan maklumat diri responden. Bahagian II pula berkaitan dengan maklumat sekolah. Bahagian III mengandungi satu soalan berkaitan dengan tahap tekanan kerja guru dan satu saoalan berkaitan dengan kebolehan menangani tekanan. Bahagian IV mengandungi 45 soalan berkaitan dengan strategi mengurangkan tekanan yang dicadangkan kepada guru-guru. Bagi setiap strategi menangani tekanan yan disenaraikan, responden dikehendaki memberi respon dengan menandakan pada ruang yang berkaitan yang mewakili pandangan mereka bagi setiap respon dengan mnandakan pada ruang yang berkaiatan yang mewakili pandangan mereka bagi setiap strategi menangani tekana yang disenaraikan seperti di dalam Jadual 1. Bahagian V mengandungi pelbagai soalan tentang cara-cara guru memperolehi stategi bagi mengurangkan tekanan, pihak yang bertanggunag jawab menyebabkan tekanan strategi agama yang digunakan dan komen tambahan yang ingin responden ingin berikan.

Page 15: Pengurusan-tekanan

PengenalanJika anda mempunyai symptom-simptom stress anda bukanlah berseorangan di dunia ini yang

menghadapi masalah seperti ini. Sebanyak 85% dari mereka yang datang jumpa doktor (peratus yang agak sama juga datang berjumpa ahli psikologi) mengadu bahawa mereka mengalami stress/tekanan. Apabila anda selalu mengalami stress/tekanan anda berkemungkinan besar akan mengalami sakit kepala, ulsers, insomnia (tak boleh tidur), keletihan, darah tinggi, sakit bahu dan berbagai jenis sakit yang disebabkan stress. Dalam kehidupan seharian, kita mengalami seribu macam keadaan di mana jantung kita berdegup dengan kuat, badan (terutama bahagian tangan) terasa sejuk, berpeluh dan otot menjadi tegang. Contohnya apabila kita diminta bercakap di khalayak ramai jika kita jadi gementar terutamanya jika kita jarang sekali berbuat demikian. Ini menjadi lebih teruk jika orang yang kita hadapi itu merupakan orang yang asing bagi kita.

Bagaimana kita boleh stress?

Setiap hari kita mungkin mengalami di antara 50 hingga ke 200 kali situasi-situasi yang menyebabkan kita berada di dalam keadaan cemas seperti yang dihadapi oeh datuk nenek kita dahulu apabila mereka berhadapan dengan binatang buas atau musuh dari puak lain. Para penyelidik mendapati apabila kita berhadapan dengan situasi yang menimbulkan stress badan kita akan menyediakan respons ‘fight-or-flight’ dan keadaan ini mungkin memakan masa di antara 20 hingga 30 minit sementara badan kita mengambil masa di antara 2 hingga ke 3 jam untuk menjadi normal semula. Jadi jikalau keadaan seperti ini berlaku terlalu kerap maka kita dapati tiada ruang bagi badan kita untuk kembali kepada tahap normal. Keadaan ketegangan ini kian hari kian bertambah sehingga ia menjadi bertimbun dan mengakibatkan kita berasa letih, sakit bahu dan kesakitan-kesakitan lain. Walaubagaimanapun keadaan yang kita hadapi untuk menimbulkan respons ‘fight-or-flight’ tidaklah sama seperti yang dihadapi oleh datuk nenek kita dahulu. Keadaan yang kita hadapi mungkin merupakan tugasan-tugasan yang banyak, kesempitan kewangan dan masalah-masalah kehidupan harian yang lain.

Sebenarnya gaya hidup kita boleh menyebabkan kita sentiasa berada di dalam keadaan stress. Kebanyakan dari kita telah dilatih semenjak kita kecil lagi untuk bertindak pada tahap yang sebaik-baiknya. Bila kita tidak mencapai apa yang diharapkan maka kita akan kecewa. Semua ini mendatangkan tekanan kepada kita. Kebanyakan daripada kita akan bertindak kepada sistem otot-otot lebih daripada sistem-sistem yang lain. Contohnya apabila kita teringat tugasan yang diberikan kepada kita oleh pensyarah bila kita bangun pagi kita akan merasa sengal-sengal badan. Jika usaha-usaha kita pada hari itu menghadapi kesulitan (umpamanya kita gagal mendapat buku yang kita cari di perpustakaan) ketegangan kepada otot-otot kita akan menjadi lebih ketara. Biasanya kita memerlukan 20 minit untuk mengendurkan otot-otot kita. Tindakan kita terhadap rangsangan-rangsangan kepada diri kita secara yang disebutkan tadi menyebabkan tiada ruang masa untuk otot-otot kita untuk kendur.

Page 16: Pengurusan-tekanan

Apakah yang patut kita buat?

Perkara yang penting bagi kita lakukan ialah untuk menguruskan diri kita secara efisen. Pada asasnya sebahagian besar dari anda (pelajar) terpaksa hidup berdikari dan kegagalan untuk menguruskan kehidupan harian adalah punca utama stress. Menangguh kerja, kekurangan wang, konflik dengan sabahat/kekasih, masalah kekeluargaan dan berbagai lagi situasi adalah perkara-perkara yang biasa kita hadapi. Kejayaan kita menguruskan perkara-perkara ini dengan baik akan menentukan tahap stress kita. Dengan perkataan lain bagaimana kita menguruskan tekanan adalah cara utama untuk mengurangkan tahap stress yang kita alami.

Kunci untuk menghadapi segala masalah ini adalah dengan mempelajari dan mempraktikkan cara untuk relaks semasa kita menghadapi stress dalam kehidupan kita setiap hari. Otot-otot di beberapa bahagian badan kita boleh dikendurkan ketegangannya dengan melakukan latihan relaksasi di beberapa bahagian tertentu. Bahagian-bahagian utama yang kita tumpukan adalah tangan, lengan, muka, bahu perut, peha dan kaki. Anda adalah disarankan untuk melakukan latihan relaksasi setiap hari sekurang-kurangnya sebanyak tiga kali pada permulaannya dan boleh mengurangkannya apabila anda telah memperolehi kemahiran relaksasi.

Seterusnya eloklah kita lihat secara terperinci tanda-tanda yang anda menghadapi tekanan; cara-cara untuk mengurangkan tekanan; mengesan tekanan dan kaedah pengurusan tekanan khusus.

Page 17: Pengurusan-tekanan