iman kepada rasul

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

16.585 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 3SIKAP BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH

2. Kelompok 6Alam Wahyu SBunga Arumsari M WCindi AlmiraNaufal Asykarulloh Rahayu Nur Dwiasih Sukmawati Cita L 3. A.IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH MERUPAKAN RUKUN IMAN KE EMPAT MEYAKINI DENGAN SEPENUH HATI BAHWARASUL ADALAH ORANG-ORANG YANG TELAHDIPILIH OLEH ALLAH UNTUK MENERIMA WAHYU PERBEDAAN NABI DAN RASUL: NABI : ORANG YANG DIUTUS ALLAH SWT UNTUKMENETAPKAN (MENJALANKAN) SYARIAT RASUL-RASUL SEBELUMNYA RASUL : ORANG YANG DIUTUS OLEH ALLAH SWTDENGAN SYARIAT YANG BARU UNTUK MENYERUMANUSIA KEPADA-NYA 4. Ayat tentang perintah beriman kepada rasul: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplahberiman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepadakitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nyadan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. QS. An-Nisaa : 136 5. 1.PENGERTIAN IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH ADALAHMEMPERCAYAI ATAU MEYAKINI SEPENUHNYASEMUA APA YANG DICERITAKAN ALLAH TENTANGRASUL ,BAIK YANG DIKETAHUI NAMANYAMAUPUN YANG TIDAK DIKETAHUI NAMANYA.MENGINGKARI SALAH SATU DARI RASUL BERARTIMENGINGKARI SEMUANYA. TUGAS-TUGAS RASULDIANTARANYA YAITU: 6. MENYAMPAIKANSEORANG RASUL MEMPUNYAI TUGASMENYAMPAIKAN FIRMAN ALLAH SWT YANGDENGAN HAL ITU MANUSIA TAHU AKAN TUGASDAN KEWAJIBANNYA TERHADAP SANG KHALIQ. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". QS. Al-Anbyaa:25 7. MENDIDIK DAN MEMBIMBINGDia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasuldi antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab danHikmah (As Sunah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. QS. Al-Jumuah :2RASUL MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MENDIDIK DAN MEMBIMBINGMANUSIA DALAM MEMPERBAIKI JIWA DAN MEMBERSIHKANNYA SERTAMEMBEBASKAN DARI HAWA NAFSU DAN SIFAT TERCELA LAIN :MENGIMANI DAN MEMBENARKANTAAT DAN PATUHMENJADIKANNYA SURI TAULADANMENCINTAI RASUL DAN APA YANG DICINTAI RASUL 8. B. MENGENAL NABI DAN RASUL .NABI=BAHASA ARAB=NABA-A ,YANG BERARTI TERANGKATMELEBIHI YANG LAIN. ADA YANG BERPENDAPAT BERASAL DARIKATA ANBA-A YANG BERARTI MEMBERI KABAR. BENTUK JAMAKDARI KATA NABI YAITU ANBIYA ATAU NABIYYUN/NABIYYIN. RASUL BERASAL DARI RISALA YANG BERARTI MENGUTUS. RASULADALAH ORANG LAKI-LAKI YANG DIBERI WAHYU OLEH ALLAH DANDISEBARLUASKAN KEPADA UMATNYA BAIK NABI MAUPUN RASUL TIDAK ADA YANG DARI WANITA,KARENA TUGAS KENABIAN ATAU KERASULAN SANGATLAH BERATDAN TIDAK TERGANGGU OLEH ALASAN BIOLOGIS. 9. DALAM AL-QURAN SECARA RINCI DIJELASKAN 25 NABIDAN RASUL (AL-ANAM 83-86). DIANTARANYA YAITU : NABI ADAM AS NABI IDRIS AS NABI NUH AS NABI HUD AS NABI SHALEH AS NABI IBRAHIM AS NABI ISMAIL AS NABI ISHAQ AS,DLL 10. Sedangkan 7 nama Rasul yaitu : NABI ADAM AS NABI IDRIS AS NABI HUD AS NABI SHALEH AS NABI SYUAIB AS NABI DZUL KIFLI AS NABI MUHAMMAD SAW 11. 3. RASUL- RASUL YANG TERGOLONG ULUL AZMI RASUL YANG MEMILIKI ULUL AZMI ADALAHMEREKA YANG MEMILIKI KETEGUHAN DANKESABARAN YANG LUAR BIASA DALAM MENJALANKANAMANAT DAN MENGEMBAN TUGAS MEREKA. YANGTERGOLONG RASUL ULUL AZMI YAITU(AL-AHQAF 7): NABI NUH AS NABI IBRAHIM AS NABI MUSA AS NABI ISA AS NABI MUHAMMAD SAW 12. RASUL ULUL AZMIDisebut rasul ulul azmi karena mereka memiliki keteguhan danketabahan yang luar biasa dalam mengemban amanat.Sebagaimana tersebut pada Al-Qur-an:Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyaiketeguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlahkamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada harimereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa)seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada sianghari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakanmelainkan kaum yang fasik. QS. Al-Ahqaf : 35 13. Adapun rasul yang termasuk rasul ulul azmi adalah:1. Nabi Nuh AS2. Nabi Ibrahim AS3. Nabi MusaAS4. Nabi IsaAS5. Nabi Muhammad SAWSebagaimana tersebut dalam Al-Qur-an surat Al-Ahzab 33:Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa danIsa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari merekaperjanjian yang teguh. 14. Nabi Nuh AS Ayat Al-Quran Tentang Nabi Nuh AS :Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuhkepada kaumnya, (dia berkata): "Sesungguhnya akuadalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.QS Hud : 25Sesungguhnya aku adalah seorang rasulkepercayaan (yang diutus) kepadamu. QS. Asy-Syuaraa : 107 15. Nabi Ibrahim ASAyat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim AS :Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapatdijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dansekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yangmempersekutukan (Tuhan). QS An- Nahl :120Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yangpenyantun lagi pengiba dan suka kembali kepada Allah.QS. Hud :75 16. Nabi Musa ASAyat Al-Quran tentang Nabi Musa AS :Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yangsungguh telah Kami kisahkan tentang merekakepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidakKami kisahkan tentang mereka kepadamu. DanAllah telah berbicara kepada Musa denganlangsung.QS. An-Nisaa : 164 17. Lanjutan...Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat)kepada Musa untuk menyempurnakan (nimat Kami)kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untukmenjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk danrahmat, agar mereka beriman (bahwa) mereka akanmenemui Tuhan mereka.QS. Al-Anam: 154 18. Nabi Isa ASAyat Al-Quran tentang Nabi Isa ASIngatlah, ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam,sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengankelahiran seorang putra yang diciptakan) dengankalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al MasihIsa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan diakhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan(kepada Allah). QS.Ali Imran :42 19. Nabi dan Rasul TerakhirNabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir.Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dariseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalahRasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalahAllah Maha Mengetahui segala sesuatu.QS. Al-Ahzab : 40 20. Lanjutan...Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul,sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orangrasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamuberbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yangberbalik ke belakang, maka ia tidak dapatmendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun;dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. QS. Ali Imran : 144 21. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekkah, tanggal12 Rabiul Awal tahun Gajah, pada waktu subuh.Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib binHasyim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab binZuhrah.Ayah beliau meninggal ketika beliau masih dalamkandungan. Kemudian ia di asuh oleh ibu dankakeknya,hingga 6 tahun. Setelah ibu dan kakeknyameningga dunia beliau di asuh oleh pamannya yaitu AbuThalib. 22. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada umur 40tahun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5:Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yangmenciptakan. (1)Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2)Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. (3)Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (4)Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidakdiketahuinya. (5) 23. Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 :Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamuagamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamunikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadiagama bagimu. 24. Meneladani Sifat Rasul Dalam Kehidupan Sehari-hariSifat- sifat Nabi dan Rasul :a. SiddiqSiddiq berarti benar dan perkataan dan perbuatan. Jadi mustahil jikaseorang nabi dan rosul adalah seorang pembohong yang sukaberbohong.b. AmanahAmanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi mustahil jikaseorang nabi dan rosul adalah seorang pengkhianat yang suka khianat.c. FathonahFathonah adalah cerdas, pandai atau pintar. Jadi mustahil jika seorangnabi dan rosul adalah seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa.d. TablighTabligh adalah menyampaikan wahtu atau risalah dari Allah SWT kepadaorang lain. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rosul menyembunyikandan merahasiakan wahyu / risalah Allah SWT. 25. Cara meneladani sifat dan perilaku nabi danrasula. Selalu istighfar kepada Allah SWTb. Selalu menjaga amanah dari Allah, dengan cara beribadah, dengan orang lain menepati janji jika berjanji.c. Selalu bersikap jujur dalam segala hal, seperti para nabi dan rasul.d. Menjadikan diri sendiri sebagai orang yang bertaqwa. 26. Adapun tugas berat para rasul antara lain sebagaiberikut:1. Menyatukan iman dan keyakinan umat manusia bahwa Allah adalah Dzat yang Mahakuasa.2. Membimbing dan menyampaikan perintah Allah SWT untuk dilaksanakan oleh umatnya3. Menjelaskan kepada umatnya hal-hal yang dapat membawa mereka kepada kemurkaan Allah jika tidak menjauhi larangannya.4. Mengajarkan atau memberi informasi kepada umatnya tentang berita-aerita gaib sesuai dengan Al Quran dan sunah rasul.5. Berjihad dan berjuang untuk mensosialisasikan Al Quran sebagai pedoman hidup manusia. 27. Akan tetapi, diantara para rasul itu ada yangmempunyai keteguhan hati dan ketabahanyang sangat tinggi yang di sebut Ulul Azmi(pemilik ketabahan yang luar biasa). Merekaadalah Nabi Nuh as, Nabi ibrahim as, NabiMusa as, Nabi Isa as, dan Nabi MuhammadSAW. Karna begitu beratnya tugas para rasul makaallah tidak hanya memberikan wahyu-wahyukepada mereka, tapi juga diberikan mukjizat-mukjizat. 28. Mukjizat adalah suatu keadaanatau kajadian luar biasa yangdialami atau dilakukan oleh Nabiatau Rasul atas izin Allah SWT.Mukjizat ini untuk membuktikankebenaran atau sebagai senjatauntuk menghadapi musuh-musuhyang menentang dan tidak maumenerima ajaran yang dibawanya. 29. Perintah-perintah Allah yang terdapat dalam AlQuran;1. Berkomitmen melaksanakan rukun Islam yang sempurna.2. Melaksanakan perintah Allah SWT dimulaui dari bangun tidur sampai akan tidur lagi.3. Menjauhi perbuatan yang dilarang Allah 30. Berkomitmen melaksanakan rukun Islam yang sempurna.Melaksanakan kelima rukun Islam dengan sempurna:a. Bersyahadat ( QS Al-Baqoroh/ 2:21,41 ; Hud/ 11:123 ; An-Nahl/ 16:2)b. Mendirikan shalat ( QS Al-Baqoroh/2:1-3 ; Al- Anam/6:72 ; Ar-Rum/30:31)c. Berpuasa ( QS Al-Baqoroh/2:183)d. Menunaikan zakat ( QS Al-Baqoroh/2:177 ; Al- Arof/7:156 ; At-Taubah/9:18,71)e. Haji atau Umrah ( QS Al-Baqoroh/2:158,197,203) 31. Melaksanakan perintah Allah SWT dimulaui dari bangun tidur sampai akan tidur lagia. Menafkahkan harta, baik di waktu lapang maupun sempit ( QS Ali-Imran/3:92)b. Menahan amarah( QS Ali-Imran/3:133,134)c. Memaafkan kesalahan orang lain( QS Al-Jasiyah/45:23)d. Menepati janji apabila berjanji ( QS Al-Baqoroh/2:177)e. Bersabar dalam kesempitan dan penderitaan (QS Yusuf/12:90)f. Mengimani rukun Iman ( QS Al-Baqoroh/2:1-4)g. Menggunakan akal dan panca indra untuk mencapai ketakwaan (QS Al-Maidah/5:100)h. Aktif berbuat baik kepada semua manusiai. Berkurban ( QS Al-Hajj/22:37) 32. Menjauhi perbuatan yang dilarang Allaha. Dengki ( QS Ali-Imran/3:19)b. Berselisih ( QS Al-Isra/17:53)c. Membenci (QS Ali-Imran/3:118)d. Bermusuhan ( QS An-Nahl/16:90)e. Merusak (QS Al-Arof/7:56,74,85)f. Mencari-cari kesalahan orang lain ( QS Al- Hujarat/49:11-12)g. Mengolok-olok orang lain ( QS Al-Hujarat/49:11-12)h. Merugikan orang lain ( QS Hud11:85)i. Menghina tuhan orang lain ( QS An-Nur/24:21)j. Berjudi da minum khamar ( QS Al-Maidah/5:90,91) 33. ROSUL ROSUL YANG DISEBUT NAMANYA DALAM AL-QURAN1. Nabi Ibrahim, AS. Bersifat penyabar, pengiba, penyantun, suka bertobat pada Allah SWT, dan sangat membenarkan.2. Nabi Nuh, AS. Beliau sangat rajin bersyukur pada Allah SWT.3. Nabi Zakaria, AS selalu berdoa dengan suara lembut.4. Nabi Yahya, AS diberi hikmah saat masih kecil, memiliki belas kasihan dan kesucian, bertaqwa, berbakti pada orang tua serta tidak sombong.5. Nabi Ismail, AS sangat benar janjinya.6. Nabi Idris, AS sangat membenarkan.7. Nabi Ayyub, AS yang sangat sabar menghadapi cobaan. 34. Hikmah Beriman Pada Nabi dan Rasul1) Terhindar dari keyakinan yang menyesatkan2) Perwujudan Beriman Kepada Allah SWT3) Memiliki perilaku yang baik4) Menegakkan kebenaran dan keadilan5) Mengetahui Rahmat Serta Perhatian Allah Kepada Hamba Hamba-Nya6) Mensyukuri Nikmat Allah yang Amat Besar Ini7) Mencintai Para Rasul, Mengagungkannya, serta Memujinya 35. Orang orang yang menyimpang dari kebenaran danmendustakan Rasul dengan menganggap bahwaRasul Allah bukanlah manusia adalah anggapan yangsalah. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya:Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusiauntuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya,kecuali perkataan mereka: Adakah Allah mengutusseorang manusia menjadi Rasul? (Q.S. Al-Israa:94) 36. Dalam ayat tersebut, Allah mematahkananggapan mereka yang keliru, Rasul Allahharus dari golongan manusia karena dia akandiutus kepada penduduk bumi yang jugamanusia.Seandainya penduduk bumi adalah malaikat,pasti Allah juga akan menurunkan malaikatdari langit sebagai Rasulnya. 37. Di dalam Q.S. Ibrahim Allah SWT menceritakan orang orangyang mendustakan para Rasul.Mereka (orang-orang yang mendustaka para Rasul) berkata:Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamumenghendaki untuk menghalang halangi kami dari apa yangselalu disembah oleh nenek moyang kami. Karena itu,datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasulmereka berkata pada mereka: Kami tidak lain hanyalahmausia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karuniakepada siapa yang Dia kehendaki diantara hamba hamba-Nya.Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepadakamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allahsajalah hendaknya orang mukmin bertawakkal.(Q.S. Ibrahim:10-11) 38. THANK YOU