fail meja bimbingan

Download FAIL MEJA BIMBINGAN

Post on 07-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  1/113

  1.1 Latar Belakang

  Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan

  negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam

  usaha merealisasikan hasrat tersebut.

  Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus

  dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan

  menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang

  diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan

  kaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya,

   psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan

  dadah serta pembangunan diri murid.

  Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru

  kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang

   perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru

  kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiiti

  yang telah dirancangkan.

  !saha ini adalah untuk meningkatkan mutu pro"esionalisme, kredibiliti dan

  akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. #dalah

  diharapkan "ail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu

  menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.

  FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  2/113

  1.$ %isi dan Misi  &ementerian Pelajaran Malaysia 

  VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  'emua (uru Bimbingan dan &aunseling )emerlang, (emilang dan *erbilang Menjelang

  $+1+

  MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  Membangunkan 'istem Pendidikan Berkualiti ang Bertara" unia Bagi

  Memperkembangkan Potensi ndiidu 'epenuhnya an Memenuhi #spirasi /egara Malaysia

  1.0 %isi dan Misi  'ekolah  

  VISI SEKOLAH

  ( Disi oleh GKSM )

  Sekolah Menengah Keangsaan T!iang " akan #en$a%i se&ah o!ganisasi 'en%i%ikan onoh %i sel&!&h %ae!ah 'a%a ah&n *+,"

  MISI SEKOLAH

  ( Diisi oleh GKSM )

  -agi #e!ealisasikan Visi Sekolah. ka#i /a!ga 'en%i%ik Sekolah Menengah

  Keangsaan T!iang " akan #e#'asikan #isi %i a/ah %ilaksanakan %engan

   $a0an0a 1

  K2RIK2L2M 1

  Me#'asikan P!esasi Aka%e#ik Yang 3e#e!lang

  4I5IKAL

  Me#'asikan Sekolah Selesa. Sela#a. -e!sih Dan 3e!ia

  FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  3/113

  SAHSIAH

  Me#'asikan Sahsiah Te!'&$i

  PENG2R2SAN SEKOLAH

  Me#'asikan Ke#ahi!an Peng&!&san 6 Pena%i!an

  KOM2NITI

  Me#'asikan H&&ngan Yang E!a Dengan Ko#&nii

  1. %isi dan Misi  !nit Bimbingan -an &aunseling 

  VISI PERKHIDMATAN -IM-INGAN DAN KA2NSELING

  M23!J!/ &LM P2// #/( &4/!'F, *25#P!*& #/

  2F2&*F #5 #'P2& F6L P257!B!/(#/ #/ P2/(!5!'#/ B25*25#'/ &4/'2P P25&7M#*#/ BMB/(#/ #/ !/'2L/(

  B25&!#L* '2)#5# M2/2L!5!7 #/ B25&2'#/ 2M

  &2)2M25L#/(#/ M!5 #/ '2&4L#7.

  FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10

  MISI PERKHIDMATAN -IM-INGAN DAN KA2NSELING

  • Menguruskan program dan aktiiti kaunseling dengan cekap dan

   berkesan.

  • Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi 829: yang

  tinggi dan berakhlak mulia.

  • Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam

  akademik.

  • Me;ujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan

  melalui program bimbingan dan kaunseling.

  • Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

  • Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan

  murid.

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  4/113

  1.< Falsa"ah  Pendidikan &ebangsaan

  =Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

  memperkembangkan lagi potensi indiidu secara menyeluruh dan bersepadu

  untuk me;ujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

  rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

  *uhan. !saha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu

   pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungja;ab dan

   berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan

  keluarga =.

  FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  5/113

  1.> Piagam Pelanggan  'ekolah

  8 -iisi oleh (&'M :

  1.? Piagam Pelanggan !nit Bimbingan -an &aunseling 1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusi" dan teraputik.

  $. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

  0. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan pro"esionalisme.

  . Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan &od 2tika &erahsiaan

  tertakluk kepada persetujuan klien.

  + minit bagi

  setiap sesi indiidu atau kelompok.

  >. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai

  dalam tempoh @ jam.

  ?. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang

  memerlukan kaunseling krisis.

  @. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan (uru &aunseling.

  A. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh

   jujur, ikhlas dan beretika.

  1+. Membangunkan potensi indiidu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.

  FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 10

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  6/113

  [email protected] Bidang Bimbingan -an &aunseling -IDANG T2GAS DAN TANGG2NGJA7A-

  Bagi memastikan baha;a matlamat dan objekti" perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting.

  &eberkesanan perkhidmatan akan dapat me;ujudkan pelajar yang seimbang, berji;a besar dan

  ;aja, ber;a;asan dan berketrampilan. !saha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan

  dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut

  -il -i%ang In'& Kae%ah

  1. Perkhidmatan

  Bimbingan dan &aunseling

  1. #kademik &aunseling ndiidu

  &aunseling &elompok  Bimbingan ndiidu Bimbingan &elompok 

  &onsultasi

  $. &erjaya 0. Psikososial

  . &eluarga

  . &es isiplin

  ?. adah

  @. 7%C #'

  A. &risis

  $. Pengurusan dan

  Pentadbiran

  1. Maklumat &erjaya 'istem Fail

  Paparan

  'ebaran

  Brosur C Pamplet Poster 

  Buku

  Buku 'krap Perkongsian

  $. Maklumat Pendidikan dan

  Latihan

  0. Maklumat adah

  . Maklumat 7%C #ids

  . 5ancangan *ahunan

  ?. &ertas &erja Program

  @. Buku 5ekod Perkhidmatan

  A. Borang-borang

  Perkhidmatan Bimbingan

  dan &aunseling

  1+. Jadual 3aktu Perkhidmatan

  11. Maklumat Murid

  1$. Laporan Program

  10. &eceriaan Bilik &aunseling

  1. Papan &enyataan

  Perkhidmatan Bimbingan

  dan &aunseling

  1

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  7/113

  1>. Penilaian Program

  1?. 5ekod dan Laporan

  &e;angan

  -il -i%ang In'& Kae%ah

  0. #kademik 1. Pemilihan mata pelajaran elekti" 

  Bimbingan &elompok  Bimbingan ndiidu

  Bengkel 'eminar

  &emCPerkhemahan

  *ayangan %ideo Pembimbing 5akan 'ebaya

  8P5':

  *aklimat

  &olokium *utor 'ebaya

  Mentor Mentee  La;atan )eramah

  Pameran

  Bank maklumat manual Bank maklumat berkomputer 

  $. &emahiran Belajar  

  a. Membaca

   b. MencatatC mengambil

  nota

  c. Pengurusan masa

  d. Pengurusan diri

  e. Mendengar

  ". Mengingat

  g. Mengulangkaji

  h. Menja;ab soalan  peperiksaan

  i. Menghadapi

   peperiksaan

  0. Mengumpul maklumat

   pelajaran atau peluang

  melanjutkan pelajaran di nstitusi Pengajian *inggi.

  . &erjaya 1. nentori Minat Bimbingan &elompok   Bimbingan ndiidu

  La;atan

  )eramah Forum 'eminar

  *ayangan ideo

  Pertandingan-pertandingan - Media Maklumat &erjaya

  - Buku 'krap &erjaya

  - 2ksplorasi #lam &erjaya

  - Poster &erjaya

  - 'ketsa &erjaya

  $. nentori Personaliti

  0. nentori /ilai

  . Pemilihan Mata Pelajaran 2lekti" 

  . Pendedahan kerjaya

  Peluang latihan kerjaya

  ?. Penyebaran Maklumat

 • 8/18/2019 FAIL MEJA BIMBINGAN KAUNSELING.doc

  8/113

  La;atan

  *ayangan ideo &aunseling &eluarga

  P5'

  Latihan alam &umpulan

  #ktiiti 'imulasi &umpulanPerkhemahan badah

  )eramah

  @. &emahiran 5ohani