fail meja gbksm

Click here to load reader

Post on 10-Aug-2015

82 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FAIL MEJA GBKSM 2012

1

1.0 PENGENALAN ..................................................................................2 1.1 Latar Belakang..............................................................................2 1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia ............................3 1.3 Visi dan Misi Sekolah....................................................................4 1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling ............................4 1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................5 1.6 Piagam Pelanggan Sekolah .......................................................5 1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling .....................5 1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling ............................................6 2.0 OBJEKTIF..........................................................................................9 2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia....................................9 2 .2 Objektif Sekolah.......................................................................10 2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling ................................10 3.0 CARTA ORGANISASI........................................................................12 3.1 Carta Organisasi Sekolah...........................................................12 3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling ....13 4.0 SENARAI TUGAS.............................................................................14 4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa........................14 4.2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain 17 5.0 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING...............22 6.0 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN...................................29 PROSES KERJA......................................................................................41 7.0 BIDANG KERJAYA...........................................................................53 8.0 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL...................62 9.0 BIDANG KEIBUBAPAAN..................................................................78 10.0 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MUEID...........................................89 11.0 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN/ ROKOK/ .............................................................................................................95 ALKOHOL....................................................................................95 12.0 JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN .........98 KAUNSELING..............................................................................98 13.0 Peraturan Pentadbiran ................................................................99 14.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan . 101 Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling..........................................................................................101 15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH......103 16.0 Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan.......................104 17.0 SENARAI TUGAS HARIAN...........................................................106

FAIL MEJA GBKSM 2012

2

1.0 PENGENALAN1.1 Latar Belakang Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam

pembangunan negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam usaha merealisasikan hasrat tersebut. Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan mental, bimbingan dan kaunseling adalah merangkumi dadah serta perkembangan akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan keibubapaan, pendidikan pencegahan pembangunan diri murid.

FAIL MEJA GBKSM 2012

3

Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancangkan. Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan akauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah diharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantu menjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.

1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling peneraju suasana teraputik dan kondusif di sekolah

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangun modal insan murid melalui pendekatan insaniah

FAIL MEJA GBKSM 2012

4

1.3 Visi dan Misi Sekolah

VISI SEKOLAH ( Disi oleh GBKSM )

MISI SEKOLAH ( Diisi oleh GBKSM )

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling

VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Menguruskan program danMENYELURUH DANdengan aktiviti kaunseling BERKESAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA cekap dan DEMI KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH. berkesan. Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia. Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik. Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling. Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid. Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di

FAIL MEJA GBKSM 2012

5

1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan keluarga . 1.6 Piagam Pelanggan Sekolah

( D iis i o le h G B K S M

)

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling. 9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.

FAIL MEJA GBKSM 2012

6

10.

Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.

1.8 Bidang

Bimbingan Dan Kaunseling BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bi l

Bidang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

Input Akademik Kerjaya Psikososial Keluarga Peribadi Kes Disiplin Dadah HIV/ AIDS Krisis Maklumat Kerjaya Maklumat Pendidikan dan Latihan 3. Maklumat Dadah 4. Maklumat HIV/ Aids 5. Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan 6. Rancangan Tahunan 7. Kertas Kerja Program 8. Buku Rekod Perkhidmatan 9. Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 10 Jadual Waktu . Perkhidmatan 11 Maklumat Murid .

Kaedah Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Konsultasi

1.

Perkhidmata n Bimbingan dan Kaunseling

2.

Pengurusan dan Pentadbiran

Sistem Fail Paparan Sebaran Brosur / Pamplet Poster Buku Buku Skrap Perkongsian

FAIL MEJA GBKSM 2012

7

12 . 13 . 14 .

Laporan Program Keceriaan Bilik Kaunseling

Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 15 Laporan dan Rekod Sesi . 16 Penilaian Program . 17 Rekod dan Laporan . Kewangan Bi l Bidang 1. Input Pemilihan mata pelajaran elektif Kemahiran Belajar a Membaca . b Mencatat/ mengambil . nota c. Pengurusan masa d Pengurusan diri . e Mendengar . f. Mengingat Menghadapi i. peperiksaan Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi. Inventori Minat Inventori Personaliti Inventori Nilai Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Pengumpulan Maklumat Kerjaya Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Bengkel Seminar Kem/Perkhemahan Tayangan Video Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Lawatan Ceramah Pameran Bank maklumat manual Bank maklumat berkomputer Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Lawatan Ceramah Forum Seminar Tayangan video Pertandingan-

2. 3. Akademik

3. 4. Kerjaya

1. 2. 3. 4. 5.

FAIL M