fail meja salleh

Download FAIL MEJA SALLEH

If you can't read please download the document

Post on 01-Jul-2015

1.172 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

ISI KANDUNGAN

1. VISI, MISI DAN OBJEKTIF PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2. VISI, MISI DAN OBJEKTIF BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALSELIA 3. PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALSELIA 4. PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALSELIA 5. CARTA ORGANISASI PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 6. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 7. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 8. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 9. PROSES KERJA 10. CARTA ALIRAN KERJA 11.SENARAI SEMAK (CHECKLIST) 12. SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN 13. SENARAI JAWATANKUASA YANG DI ANGGOTAI 14. SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 15. NORMA KERJA 16. SENARAI TUGAS

PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

VISI PERBADANANMenjadikan Malaysia sebuah negara bersih dan sejahtera.

MISI PERBADANANMelaksanakan dasar-dasar dan strategi pengurusan dalam pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam

OBJEKTIF PERBADANANMemastikan proses perundangan di Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dilaksanakan dengan adil, teratur serta berkesan Meningkatkan kesedaran awan ke arah perubahan sikap di kalangan sektor awam dan industri agar dapat mencapai kadar kitar semula yang boleh dibanggakan. Memastikan penggunaaan Memastikan semua teknologi dalam memiliki lesen pengurusan sisa yang sah pepejal dan kriteria pembersihan awam yang terkini dan mesra alam. operator mengikut perundangan bagi tujuan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang teratur, berkesan bagi meningkatkan kualiti persekitaran yang bersih dan sihat.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA VISI BAHAGIANMerealisasikan visi PPSPPA melalui tindakan penguatkuasaan dan kawal selia yang efisyen, berkualiti dan berkesan.

MISI BAHAGIANMelaksanakan mapan. tindakan penguatkuasaan dan kawal selia secara efektif,

komprehensif serta konsisten bagi memastikan persekitaran yang bersih, sihat dan

OBJEKTIF BAHAGIANMelaksanakan penguatkuasaan undang-undang mengikut prosedur dan standard yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab, adil dan saksama. Mengawal selia syarikat-syarikat konsesi supaya prestasi dan kualiti perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam berada pada tahap maksimum. Memberi kesedaran kepada masyarakat agar mengutamakan kebersihan dan kualiti hidup yang sihat melalui tindakan penguatkuasaan dan kawal selia.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA PIAGAM PELANGGANMengambil tindakan terhadap aduan yang diterima dalam tempoh 3 hari bekerja. Mengawal selia syarikat-syarikat konsesi supaya prestasi dan kualiti perkhidmatan sentiasa mengikut standard dan speksifikasi yang ditetapkan. Memastikan semua kesalahan diambil tindakan penguatkuasaan. Memastikan prosedur dan tatacara tindakan penguatkuasaan dan kawal selia sentiasa releven untuk digunapakai. Memastikan pengetahuan dan kemahiran anggota penguatkuasaan ditingkatkan secara terancang dan berterusan.

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN DAN KAWAL SELIA PERANAN BAHAGIANMenguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan sisa pepejal dan pembersihan awam serta mengawal selia prestasi syarikat-syarikat yang membekalkan perkhidmatan.

FUNGSI BAHAGIANMerancang dasar dan program penguatkuasaan. Menyelaras program penguatkuasaan bagi semua jenis kesalahan di peringkat negeri dan daerah. Merancang dan mengurus program kawal selia ke atas syarikat yang membekalkan perkhidmatan. Mengurus dan mengawal sistem kualiti syarikat yang membekalkan perkhidmatan. Menyelaras tindakan dan maklumbalas terhadap aduan yang diterima. Menyediakan sistem operasi kawal selia bagi pembekal perkhidmatan pengurusan sisa pepejal. Menyedia rancangan / program tahunan kawal selia bagi pengagihan sumber kewangan dan lain-lain.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN JAWATAN : PEGAWAI PENGUATKUASA N41

TUGASPengarah Penguatkuasa Semua arahan pentadbiran terutama berkaitan dengan tugas-tugas penguatkuasaan dan kawalselia.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB1. Bertanggungjawab merancang dan mengelola tugastugas seharian berkaitan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2. Bertanggungjawab mengawal displin dan melaporkan apa-apa kecuaian dan salah laku yang dlakukan oleh anggota

KUASA

HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN Hubungan Luar 1) Syarikat Konsesi Segala urusan berkaitan dengan pemantauan dan kawl selia kerja-kerja kutipan dan pembersihan awam yang dilaksanakan oleh syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. 2) PBT Segala urusan berkaitan pengumpulan data inventori bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Penolong Pegawai Penguatkuasa N27 Segala urusan berkaitan penguatkuasaan, pentadbiran, pengurusan aduan, pemantauan, kawalselia kawasan, penyediaan laporan mingguan, semakan dan pengesahan bayaran kepada syarikat konsesi. Pembantu Penguatkuasa N17

penguatkuasa. 3. Bertanggungjawab menyelaras dan menyelia urusan personnel dan kebajikan anggota penguatkuasa. 4. Bertanggungjawab memberi latihan berkaitan tugas-tugas penguatkuasaan kepada anggota. 5. Bertanggungjawab menyelaras dan menguruskan

Segala urusan berkaitan penguatkuasaan, penerimaan aduan, pemantauan, kawalselia kawasan dan penyediaan laporan harian.

belanjawan unit penguatkuasaan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

6. Bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan tuntutan bayaran

Pembantu Tadbir N17 2. Segala urusan berkaitan pentadbiran am pejabat, khidmat sokongan untuk sistem fail, surat menyurat, aduan dan pengurusan sumber manusia.

daripada syarikat konsesi bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 7. Mengurus dan menyiasat aduan awam serta mengaturkan tindakan sewajarnya. 8. Bertanggunjawab merancang dan mengetuai operasioperasi penguatkuasaan. 9. Menghadiri mesyuarat dalaman atau luaran dan kursus berkaitan yang diarahkan dari masa ke semasa. 10. Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 1:

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG DAN MENGELOLA TUGASTUGAS SEHARIAN BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Memastikan semua tugas-tugas seharian dijalankan mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Memastikan anggota penguatkuasa mematuhi semua arahan pelaksanaan tindakan bagi mengelakkan sebarang masalah. Memastikan laporan tindakan disediakan dan dihantar kepada pihak pengurusan perbadanan.

CARTA ALIRAN

BERTANGGUNGJAWAB MERANCANG DAN MENGELOLA TUGAS-TUGAS SEHARIAN BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Mula

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

Membuat arahan tugas kepada anggota

Perbincangan dengan pegawai TIDAK Melaporkan dan menyediakan kertas kerja

Rujuk Pengarah Wilayah YA Merancang / mengetuai operasi

Nota : Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

Tamat

SENARAI SEMAK TUGASBERTANGGUNGJAWAB MERANCANG DAN MENGELOLA TUGAS-TUGAS SEHARIAN BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

TINDAKAN

TANDA ( )

CATATAN

1.

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah

2.

Mengadakan perbincangan bagi perlaksanaan kerja

3.

Mengeluarkan arahan perlaksanaan tindakan

4.

Mendapatkan laporan berhubung dengan tindakan yang dilaksanakan.

5.

Merujuk kepada pihak pengurusan untuk mendapatkan pandangan dan kelulusan.

6.

Menyediakan laporan tindakan untuk dihantar kepada pihak pengurusan Perbadanan.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS 2:

BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

Memastikan taklimat diberikan kepada semua anggota penguatkuasa berhubung dengan perkara-perkara yang perlu dipatuhi. Memastikan semua anggota penguatkuasa sentiasa mematuhi etika kerja yeng telah ditetapkan. Hendaklah menyediakan laporan disiplin untuk dihantar ke Bahagian Sumber Manusia.

PROSES KERJABERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengarah Wilayah

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1

Menerima arahan dari Pengarah Wilayah

2

Memberikan taklimat kepada anggota penguatkuasa

3

Menerima laporan salahlaku disiplin

4

Menyediakan laporan disiplin untuk dirujuk ke Bahagian Sumber Manusia

5

Tindakan pihak pengurusan Perbadanan

CARTA ALIRANBERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

Mula

Menerima arahan

Memberikan taklimat kepada anggota TIDAK

Menerima laporan salahlaku disiplin

Rujuk Pengarah Wilayah YA Menyediakan laporan disiplin ke Bahagian Sumber Manusia

Tamat

Nota : Proses kerja Yang melibatkan Pegawai Penguatkuasa

SENARAI SEMAK TUGAS BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL DISIPLIN DAN MELAPORKAN APA-APA KECUAIAN DAN SALAH LAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PENGUATKUASA

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Menerima arahan daripada Pengarah Wilayah Memberikan maklumat Menerima laporan salahlaku disiplin Menyediakan laporan disiplin Tindakan pihak pengurusan Perbadanan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN TUGAS 3:BERTANGGUNGJAWAB MENYELARAS DAN MENYELIA URUSAN

'PERSONNEL' DAN KEBAJIKAN ANGGOTA PENGUATKUASA Memastikan satu garis panduan berhubung dengan disiplin disediakan. Sentiasa melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap disiplin semua anggota penguatkuasa. Hendaklah membuat laporan disiplin sekiranya terdapat kes salahlaku dis