fail meja dia

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2015

250 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kot

TRANSCRIPT

FAIL MEJANAPSIAH BINTI HAMZAHPEMBANTU TADBIR KANAN(P/O) GRED N4-3

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah ditubuhkan pada 24hb Mei 1964 dengan nama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Pada 18hb Julai 1978, berikutan dengan penyusunan semula Kabinet, organisasi Kementerian telah diubah dan disusun semula dengan nama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Penubuhan ini adalah hasil cantuman di antara Kementerian Perumahan dan Kemajuan Perkampungan dengan Bahagian Kerajaan Tempatan yang sebelum ini terletak di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan.

VISI

KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN HIDUP YANG BERKUALITI DAN MAPAN BAGI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT MALAYSIA SELARAS DENGAN DASAR WAWASAN NEGARA

MISI

MERANCANG, MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN AGENDA SOSIAL DAN PENEMPATAN MANUSIA MELALUI PROGRAM PERUMAHAN, PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN, PERKHIDMATAN PERBANDARAN DAN LANDSKAP SERTA PERKHIDMATAN KEBOMBAAN DAN PENYELAMATAN YANG CEKAP DAN BERKESAN

DASAR Q

KAMI KOMITED TERHADAP MEMANGKIN KECEMERLANGAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN PERKHIDMATAN KE ARAH MEWUJUDKAN PETEMPATAN MANUSIA YANG BERKUALITI

MATLAMAT

BAGI MEREALISASIKAN SUASANA KEHIDUPAN YANG SELESA DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI YANG SEIMBANG BAGI MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG MAJU, BERDISIPLIN DAN BERDAYA SAING

OBJEKTIF

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai lima (5) objektif untuk mencapai matlamat di atas : 1. MEWUJUDKAN dan melaksanakan perancangan yang setara untuk seluruh negara dengan memperkukuhkan dan mempergiatkan sistem fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar. MENGGALAK, memaju dan membimbing Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan perkhidmatan bandaran yang bermutu tinggi dan juga kemudahan-kemudahan sosial, rekreasi serta peluang-peluang ekonomi yang seimbang. MEMASTIKAN kemajuan perumahan yang sempurna, selesa dan seimbang, lengkap dengan segala kemudahan sosial dan rekreasi. MEMASTIKAN keselamatan nyawa dan harta benda melalui perkhidmatan pencegahan dan pengawalan kebakaran dan ancaman dari bahan-bahan berbahaya, penyelamatan semasa kecemasan yang cekap dan berkesan serta peningkatan pengetahuan orang awam terhadap bahaya kebakaran dan pencegahannya. MEWUJUDKAN pembangunan landskap, taman dan rekreasi yang berkualiti secara menyeluruh di seluruh negara bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia Negara Taman.

2.

3. 4.

5.

AGENSI

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mempunyai Sepuluh Bahagian dan Dua Unit di bawahnya seperti berikut : Bahagian:1. Bahagian Undang-undang 2. Bahagian Inspektorat 3. Bahagian Korporat 4. Bahagian Kewangan dan Perolehan 5. Bahagian Sumber Manusia 6. Bahagian Teknologi Maklumat 7. Bahagian Khidmat Pengurusan 8. Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek 9. Bahagian Dasar 10. Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai

AGENSI (sambungan..)

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga bertanggungjawab ke atas Tujuh Jabatan, Satu Institut Latihan dan Satu Perbadanan iaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jabatan Kerajaan Tempatan Jabatan Perumahan Negara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Jabatan Perancangan Bandar dan desa Jabatan Landskap Negara Jabatan Pegurusan Sisa Pepejal Negara Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Negara

CARTA ORGANISASI

JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

CARTA ORGANISASI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

CARTA ORGANISASI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

KETUA PENGARAH

TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN)

TIMBALAN KETUA PENGARAH (TEKNIKAL)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN HAL EHWAL KEWANGAN PBT

BAHAGIAN KAMPUNG BARU BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN BAHAGIAN ICT UNIT KORPORAT UNIT PERUNDANGAN

BAHAGIAN DASAR DAN KEMAJUAN KERAJAAN TEMPATAN

BAHAGIAN PENYELENGGARAAN FASILITI DAN PERPARITAN BANDAR

BAHAGIAN KAMPUNG TRADISIONAL

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERUNDANGAN TEKNIKAL

BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN

CARTA FUNGSI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

CARTA FUNGSI JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

KETUA PENGARAH JUSA B

TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN) JUSA C

TIMBALAN KETUA PENGARAH (TEKNIKAL) JUSA C

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN HAL EHWAL KEWANGAN PBT M54 UNIT HAL EHWAL KEWANGAN PBT

BAHAGIAN ICT F48

BAHAGIAN DASAR DAN KEMAJUAN KERAJAAN TEMPATAN M54 UNIT PENYELIDIKAN PERUNDANGAN UNIT PENAMBAHBAIKAN UNIT DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK

BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN U54 BAHAGIAN KAMPUNG TRADISIONAL M52 UNIT KORPORAT M48 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN M52 UNIT KAWALAN PENYAKIT DAN VEKTOR UNIT KAWALAN PUSAT PENYEMBELIHAN DAN PASAR UNIT KAWALAN DAN KESELAMATAN MAKANAN UNIT PENYENGGARAAN DAN KAWALAN STESEN PENCEGAH JANGKIT

BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN J54

UNIT KAWALAN CERUN UNIT KAWALAN KEMUDAHAN SOSIAL UNIT KESELAMATAN AWAM

BAHAGIAN PENYENGGARAAN FASILITI DAN PERPARITAN BANDAR J54

BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PERUNDANGAN TEKNIKAL J52

BAHAGIAN KAMPUNG BARU M52 UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

UNIT PEMANTAUAN

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

UNIT PERKHIDMATAN DAN PENTADBIRAN

UNIT PERUNDANGAN L48

UNIT PERPARITAN BANDAR DAN PENCEMARAN SUMBER AIR

UNIT AKTA 133/UBBL UNIT OSC

UNIT KEWANGAN UNIT PEMBANGUNAN SOSIAL

UNIT PENYENGGARAAN FASILITI

UNIT PEMBANGUNAN SOSIAL

UNIT CCC

UNIT TEBATAN BANJIR

Unit Hal Ehwal Kewangan PBT 1. Menyediakan bajet 5 tahun bagi semua program dan projek pembangunan PBT di bawah program BP.1. 2. Menyediakan bajet pembangunan keseluruhan PBT setiap tahun. 3. Merancang dan melaksanakan usaha-usaha bagi memperkukuhkan prestasi kewangan PBT dan membantu PBT mempelbagaikan sumber-sumber kewangan mereka. 4. Menyediakan garis panduan peraturan kewangan kepada PBT. 5. Merancang & melaksanakan dasar pemberian kewangan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri/PBT. 6. Melaksanakan pengagihan geran tahunan daripada Kementerian kepada PBT. 7. Memperakukan pengeluaran peruntukan Sumbangan Bantu Kadar kepada PBT. 8. Mengumpul dan menganalisis maklumat penyatapenyata kewangan PBT. Unit Pemantauan 1. Pemantauan perjalanan dan keberkesanan pelaksanaan projek di peringkat negeri dan PBT. 2. Menyelaras dan memantau data insfrastruktur dan kemudahan awam di PBT. 3. Menyediakan laporan prestasi SPPII, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan prestasi 5 tahun di samping menyediakan laporan yang diperlukan agensi pusat. 4. Memastikan PBT melaksanakan projek berdasarkan kepada pekeliling/garis panduan yang telah dikeluarkan.

Unit e-PBT 1. Menyelaras pelaksanaan e-PBT. 2. Menyelia pelaksanaan program Bridging Digital Divide. 3. Menyelaras, memandu dan mengemaskini laman web JKT dan Portal ePBT. 4. Menyelaras pelaksanaan program/sistem yang melibatkan PBT. 5. Menyelaras program-program ICT/JKT 6. Menyelaras penempatan Pegawai teknologi Maklumat (F41) di SUK dan PBT.

Unit Penyelidikan Perundangan 1. Bertanggungjawab terhadap kajian, pindaan dan semakan terhadap Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan undangundang kecil di bawah Akta 171. 2. Bertanggungjawab melakukan semakan terhadap bidang kuasa PBT di bawah aktaakta lain. 3. Penyelarasan tindakan dan peraturan tatatertib di PBT 4. Bertanggungjawab terhadap kajian dan pengwujudan peruntukan undang-undang baru (Akta dan Perundangan Subsidari). 5. Bertanggungjawab terhadap penyediaan pekeliling dan garis panduan. 6. Bertanggungjawab menyediakan maklumbalas / input berhubung peranan dan bidang kuasa PBT kepada agensi lain. 7. Bertanggungjawab memproses permohonan naik taraf dan peluasan kawasan PBT yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri supaya selaras dengan Akta Kerajaan Tempatan dan Dasar Tempatan. Unit Penambahbaikan 1. Menyelaras aduan-aduan berhubung fungsi dan peranan PBT. 2. Menyelaras pelaksanaan Pusat Setempat (OSC). 3. Menyelaras pelaksanaan Program Local Agenda 21. 4. Menyelaras pelaksanaan Jawatankuasa Penduduk dan Area Officer. 5. Menyelaras pelaksanaan program BDD (Bridging Digital Divide) komuniti. 6. Menyelaras dan memantau pelaksanaan Petunjuk Utama Prestasi (KPI) di PBT. 7. Menyelaras dan memantau Pelaksanaan ISO 9001-2000 di PBT. 8. Menyelaras dan memantau Pelaksanaan Program Pelan Integriti Nasional (PIN) di PBT.

Unit Dasar dan Perancangan Strategik 1. Merangka dasar yang berkaitan dengan peranan dan fungsi PBT. 2. Urus setia kepada mesyuarat: * Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) * Persidangan Tahunan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). 3. Penstrukturan dan penyusunan semula PBT 4. Mengkaji, menyelaras dan menguruskan hal-ehwal yang berkaitan dengan struktur organisasi PBT. 5. Menyelaras Program Penggreddan PBT. 6. Menyediakan ulasan kepada memorandum Jemaah Menteri. 7. Mengumpul data serta menyediakan maklumat asas berkaitan PBT. 8. Menyelaras pengeluaran surat pekeliling dan garis panduan.

Unit Pembangunan Fizikal 1. Merangka dasar dan strategi makro pemajuan Kampung Tradisional. 2. Mengemaskini maklumat dan pangkalan data kampung-kampung tradisional untuk penyelidikan dan kajian sosio-ekonomi dalam mencapai objektif Pelan Induk Kampung Tradisional di Semenanjung Malaysia. 3. Merancang, mengurus, memperaku dan mengagihkan projek tahunan Kampungkampung tradisional (BP.6) kepada PBT. 4. Melaksanakan perakuan dalam Pelan Induk Kampung Tradisional Di Semenanjung Malaysia yang telah diluluskan. 5. Mengemaskini data dan pengkalan maklumat berkaitan profil fizikal kampung Semenanjung Malaysia. 6. Membuat pemantauan ke atas projek Pembangunan 5,819 buah kampung tradisional di Semenanjung Malaysia. 7. Bertanggungjawab menyed