fail meja ft17

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

1.583 views

Category:

Business

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. FAIL MEJA Juruteknik Komputer FT 17 Unit Pengurusan ICT Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri SelangorNAMA AGENSI:ALAMAT:NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB: : : :BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR JALAN KEPUK 19/2, SEKSYEN 19, 40300 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN 03 5548 4477 03 5548 4480 [email protected] http:btpnsel.moe.edu.my

2. 1.0 Maklumat Pegawai NamaSUHAIDA BINTI JUSOHJawatan HakikiJURUTEKNIK KOMPUTERGred JawatanFT 17UnitPENGURUSAN ICTTarikh Memegang Jawatan22 JULAI 2004Tarikh Penempatan22 JULAI 20042FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 3. * Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali pertukaran pegawai berlaku.2.0 Senarai Tugas Bertanggungjawab kepada Ketua Penolong Pengarah dan Penolong Pengarah Unit Pengurusan ICT di dalam melaksanakan dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut: a. Membantu melaksanakan penyelenggaraan dan kelengkapan komputer Peningkatan keupayaan komputer, mempateri dan pemasangan kabel rangkaian, melaksanakan instalasi perisian mengikut keperluan pengguna (BTPN dan PKG) komputer, menjalankan uji lari ke atas perkakasan dan perisian yang baru. b. Membantu memastikan sistem rangkaian LAN/WAN dan capaian internet sentiasa berkeadaan baik serta disambungkan pada setiap komputer di BTPN. c. Memastikan capaian internet dapat berfungsi dengan baik di setiap komputer pengguna BTPN. d. Memastikan kebersihan bilik server dan makmal komputer berkeadaan baik. e. Memastikan makmal komputer dikunci dan semua peralatan komputer dimatikan (seperti komputer, AVR,pencetak, LCD, alat hawa dingin, kipas dan lampu) selepas pengguna menggunakannya. f. Memastikan pengguna yang mempunyai kebenaran sahaja menggunakan kemudahan yang terdapat di makmal komputer. g. Membuat penjagaan terhadap komputer-komputer di makmal komputer BTPN. Membuang (delete) fail atau perisian yang tiada berkaitan pada setiap komputer di makmal komputer. Menjalankan utiliti Windows Disk Cleanup pada setiap komputer di makmal komputer. Menjalankan utiliti Windows Scandisk pada setiap komputer di makmal komputer. Menjalankan utiliti Windows Disk Defragmenter pada setiap komputer di makmal komputer. Menyemak ruang kosong (free space ) pada cakera keras di partition C: dan D: di makmal komputer. Mencuci pemacu CD-ROM dan pemacu cakera liut menggunakan CD dan disket pencuci di makmal komputer. h. Membuat kerja-kerja pencegahan pada setiap komputer di makmal komputer. Menjalankan perisian antivirus (scan) pada setiap komputer di makmal.3FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 4. i. Melaksanakan prosedur kerja proses dan prosedur kerja proses sokongan yang sejajar dengan dasar perlaksanaan kualiti MS-ISO9001:2000 j.Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Ketua Penolong Pengarah dan Ketua Unit dari semasa ke semasa.4FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 5. 3.0 Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan 1. Membudayakanpenggunaan ICT dalam pendidikan bagi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru yang berterusan.2. 3. 4. 5.Memberi khidmat-bantu kepada penggunaan teknologi pendidikan.muriddangurudalamMencari alternatif-alternatif baru teknologi pendidikan yang sesuai bagi kegunaan murid dan guru.Membangunkan bahan teknologi pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan akses sumber ilmu kepada murid dan guru.Meningkatkan kecekapan pengurusan dan kemudahan pusat sumber bagi menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran.5FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 6. 4.0 Objektif Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya teknologi pendidikan di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di negara ini.1.Meningkatkan penggunaan bahan pelbagai media pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.2.Meningkatkan kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumatdankomunikasi(ICT)sejajardengankonseppendidikan bestari.3.Meningkatkan perkembangan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dengan kemudahan teknologi terkini untuk memudahkan guru mengaplikasikannyadisampingmembudayakanminatmembaca di kalangan guru dan pelajar.4.Meningkatkanpengurusan,penggunaanteknologi,dankehendak pelanggan di Pusat Kegiatan Guru (PKG).5.Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembudayaan kajian danpembangunanberdasarkankeperluandanmasalahsetempat.6FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 7. 5.0 Objektif Unit Perkhidmatan ICT Membantu Bahagian Teknologi Pendidikan dan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor mengeluarkkan serta menyebarkan atau membekalkan bahan pengajaran dalam pelbagai media yang bermutu tinggi kepada semua sekolah dan memastikan bahan itu digunakan bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.5.1Menyebarkan perisian kursus pendidikan bagi tujuan pengurusan.5.2Bimbingan kepada sekolah dalam penggunaan sistem pengurusan sekolah bestari.5.3Pengumpulan data dan penganalisisan data untuk sistem maklumat pengurusan BTPN.5.4Menyelaras perolehan, selenggaraan dan peningkatan kemudahan komputer dan rangkaian di BTPN dan PKG.5.5Menguruskan sistem rangkaian dan laman web BTPN dan PKG.5.6Menyelaraskan perlaksanaan projek inovasi, projek rintis, dan projek khas yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran bestari di sekolah- sekolah.5.7Melaksanakan program pengurusan perubahan Perkhidmatan ICT diperingkat negeri.5.8Bertanggungjawab kepada penyelenggaraan peralatan ICT.7FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 8. 6.0 Carta Organisasi BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR KETUA PENOLONG PENGARAH HAJI AHMAD DAHLAN B. KARDIUNIT PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN PN. NIK ASMA BIN NIK AHMADUNIT PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN INTERVENSI ICT EN. ABD HALIM BIN MARZUKIPTP DGA 34 Hjh Rokiah Bt. HashimPTP DGA 34 Hjh Noraini Bt. Md Junid PTP DGA 32 En Tohir B. KarimPTP DGA 32 En Md Azam B. Md NasirPTP DGA 32 En Jaafar B. AbdullahPTP DGA 32 En Abd Rahman B. Ahmad 36 PKG SELANGOR & 1 PUTRAJAYAKPT, PT, J, PTR, PAR & PEMANDU BTPNSUNIT PENGURUSAN ICT DAN PENETAPAN KAWALAN MUTU HJ. ABU OMAR B. MOSUNIT MEDIA, PROMOSI DAN INOVASI PN. RUSITA BT. SAHARIPTP DGA 34 KOSONGJuruteknik Komputer FT17 Pn. Suhaida bt. JusohPTP DGA 34 En. Ayub B Mat RashidPTP DGA 34 Hjh Abidah Bt. YahyaPTP DGA 32 En Azman B. Larut @ LarotPTP DGA 32 En Mohd Noor Leza MansorUNIT HAL EHWAL PUSAT KEGIATAN GURU PN. ZARIAH BINTI ZAINALPTP DGA 32 En Khairie B. SharifPTP DGA 34 Hjh Siti Amarah Bt. AdnanPTP DGA 32 En Mohd Nasir Ibrahim (PMK)Juruteknik Komputer FT17 Pn. Anizah bt. Mohamed AliPTP DGA 34 En Zainal Abidin B. SanipPTP DGA 32 En Alias B. SamsudinPTP DGA 32 En Shahbudin B. SeliPTP DGA 32 En Md Noor Md Yasin1 J 17 BTPNS8FAIL MEJA Juruteknik Komputer Perkkhidmatan ICT 9. 7.0 Carta Organisasi Unit Perkhidmatan ICT KETUA PENOLONG PENGARAHPenolong Pengarah Unit Perkhidmatan ICT DG 44 (Tn. Hj. Abu Omar Bin Mos)PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA 34 (Kosong)PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA 32 En. Khairie SharipPEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DGA 32 En. Mohd Noor Leza MansorFT 17 Pn. Anizah Mohamed AliJURUTEKNIK Ft 17 Pn. Suhaida Jusoh9FAIL MEJA Juruteknik Komputer FT 17 10. 8.0 Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit JawatanTugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan: :Unit Perkhidmatan ICT Juruteknik Komputer FT17Tugas dan TanggungjawabKuasa Yang Diberi10Tugas Pegawai Lain Yang Ada HubunganFAIL MEJA Juruteknik Komputer FT 17 11. Ketua Penolon g Pengara h Meluluskan semua program dan aktiviti Unit Perkhidmatan ICT Penolong Pengara h Unit Perkhid matan ICT 1. Memantau pelaksanaan program dan akiviti Unit Perkhidmata n ICT. 2. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program dan akiviti Unit Perkhidmatan ICT. Pegawai Teknologi Pendidikan Unit Perkhidmatan ICT. 1. Melaksanakan aktiviti Unit Perkhidmatan ICT.a. Membantu melaksanakan penyelenggaraan dan kelengkapan komputer Peningkatan keupayaan komputer, mempateri dan pemasangan kabel rangkaian, melaksanakan instalasi perisian mengikut keperluan pengguna(BTPN danPKG) komputer, menjalankan uji lari keatas perkakasan dan perisian yang baru. b. Membantu memastikan sistem rangkaian LAN/WAN dan capaian internet sentiasa berkeadaan baik serta disambungkan pada setiap komputer di BTPN.Membantu Melaksanakan program dan aktiviti berkaitan.Penolong PengarahPenolong Pengarah BTPN Urusan keperluan dan pelaksanaan Unit Perkhidmatan ICT. Pegawai-Pegawai BTPN/PKG Urusan/Membantu memberi perkhidmatan berkaitan dengan Unit Perkhidmatan ICT. Pembantu Tadbir Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat dan membuat salinan fotostat.8.0 Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit:Unit Perkhidmatan ICT11FAIL MEJA Juruteknik Komputer FT 17 12. JawatanTugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan:Juruteknik Komputer FT17Tugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubunganc. Memastikan capaian internet dapat berfungsi dengan baik di setiap komputer pengguna BTPN d. Memastikan kebersihan bilik server dan makmal komputer berkeadaan baik. e. Memastikan makmal komputer dikunci dan semua peralatan komputer dimatikan (seperti komputer, AVR,pencetak, LCD, alat hawa dingin, kipas dan lampu) selepas pengguna menggunakannya.Memastikan pengguna yang mempunyai kebenaran sahaja menggunakan kemudahan yang terdapat di makmal komputer. f. Membuat penjagaan terhadap komputer-komputer di makmal komputer BTPN. Membuang (delete) fail atau perisian yang tiada berkaitan pada setiap komputer di makmal komputer8.0 Senarai Tugas,Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit/Subunit Jawatan: :Unit Perkhidmatan ICT Juruteknik Komputer FT1712FAIL MEJA Juruteknik Komputer FT 17 13. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Menjalanka n utiliti Windows Disk Cleanup pada setiap komputer di makmal komputer. M