draft transkrip temubual

Upload: khadijah

Post on 01-Jun-2018

304 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  1/59

  TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA

  PROF MADYA DR NAZRI B MOHD NAWI

  DEKAN FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  MENGENAI PENGALAMAN DAN SUMBANGAN BELIAU DALAM BIDANG

  PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  2/59

  PENGHARGAAN

  Pertama sekali, kami ingin mengucapkan syukur ke hadrat kepada Allah S.W.T. kerana

  dengan izinNYA, kami telah berjaya menyiapkan laporan temubual ini. ami berharap

  laporan ini akan memberikan man!aat dan rujukan kepada kami pada masa hadapan. ami

  juga ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada "r #azali, pensyarah kami untuk subjek

  ini aedah Penyelidikan dengan usaha dan bimbingan yang beliau telah berikan untuk

  melengkapkan laporan temubual ini. Tanpa panduan dan pengajaran beliau, kemungkinan

  besar kami tidak dapat menyiapkan laporan ini. Yang terakhir sekali, penghargaan kami sudah

  tentulah kepada $ncik %ohd "eraman &in Abdullah, pengetua Sekolah %enengah

  ebangsaan #antau Panjang, lang kerana kesudian beliau untuk di'a'ancara sebagai

  tokoh dalam bidang pendidikan. esudian dan kerjasama beliau amatlah dihargai dan

  diucapakan jutaan terima kasih.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  3/59

  KANDUNGAN

  PENDAHULUAN 1

  PENGENALAN

  - Pengenalan 2

  - Gaa Ke!"#!"nan T$a%"&"'nal (-)

  - M'%el B*%aa Ke$+a )-,

  TRANSKRIP TEMUBUAL

  LOG TEMUBUAL

  DAPATAN

  RUMUSAN DAN PERBINANGAN

  LAMPIRAN 1

  LAMPIRAN 2

  LAMPIRAN (

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  4/59

  PENDAHULUAN

  Temubual ini bertujuan untuk meninjau tingkahlaku kepimpinan yang diamalkan oleh dekan(

  dekan dalam bidang pendidikan teknikal di )ni*ersiti Tun +ussien nn.Temubual ini

  memerlukan kami menemubual dekan !akulti di )ni*ersiti Tun +ussien nn tentang

  pengalaman, dan sumbangan mereka terhadap pendikan teknik dan *okasional di uni*ersiti

  ini. Subjek utama yang dipilih merupakan Pro!esor %adya "r. Nazri &in %ohd Na'i, dekan

  di -akulti Sains omputer dan Teknologi %aklumat di )ni*ersiti Tun +ussien nn.

  Temubual ini merupakan satu temubual tidak berstruktur untuk mendapatkan maklumat

  mengenai corak kepimpinan yang diamalkan oleh beliau. Transkrip temubual ini adalah

  rakaman yang telah dilakukan oleh hadijah bt Azman dan Noraziah bt #amli dengan Pro!.

  %adya "r. Nazri bt mohd Na'i dan dijalankan di blok pentadbiran -akulti Sains omputer

  dan Teknologi %aklumat pada %ei /012 bermula jam 10300 pagi. Transkrip ini menyentuh

  serba sedikit tentang latar belakang serta sumbangan dan pengalaman beliau sebagai "ekan

  -akulti Sains omputer dan Teknologi %aklumat di )ni*ersiti Tun +ussien nn.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  5/59

  PENGENALAN

  Pada akhir tahun 1420(an dan 1450(an !okus telah diberikan terhadap corak atau

  ragam tingkah laku pemimpin dan bukan lagi kepada per'atakan yang dimilki oleh

  seseorang indi*idu sekiranya ingin menjadi pemimpin yang berkesan. 6aya kepimpinan

  adalah berbeza dengan pendekatan atau gaya personaliti. Pendekatan personaliti lebih

  tertumpu kepada ciri personaliti seorang pemimpin, manakala gaya kepimpinan adalah

  menjurus kepada tingkah laku seorang pemimpin.

  %enurut Peter 7/0089, : Perubahan menjurus daripada pemikiran mengenai ciri(ciri

  seorang pemimpin kepada seorang yang mempunyai konsep mengenai kepimpinan sebagaisatu akti*iti. 6aya kepimpinan lebih mem!okuskan kepada apa yang dilakukan dan cara

  seorang pemimpin itu bertindak. 6aya kepimpinan dikembangkan kepada kajian kepimpinan

  yang mengandungi tindakan seorang pemimpin pada orang ba'ahan.

  %enurut %odel -iedler, ada teori menyatakan, kesan sebuah kumpulan bergantung kepada

  padanan yang betul antara gaya pemimpin berinteraksi dengan pekerja ba'ahan dan tahap

  satu situasi memberikan ka'alan dan pengaruh kepada pemimpin. Pembolehubah kepada

  gaya kepimpinan boleh dibahagikan kepada dua iaitu, berorintasikan kerja atau tugas dan

  berorientasikan perhubungan.

  "alam konteks ini, kajian menunjukkan gaya kepimpinan terbahagi kepada dua jenis tingkah

  laku, pertama, adalah tingkah laku tugas 7 task beha*ior 9 dan kedua, adalah tingkah laku

  perhubungan 7 relationship beha*ior 9. Tingkah laku tugas ialah pemimpin dan orang

  ba'ahan mencapai satu objekti! bersama. Setiap ahli kumpulan saling bantu(membantu

  antara satu sama lain bagi mencapai objekti! mereka. %anakala, tingkah laku perhubungan

  pula membuatkan orang(orang ba'ahan merasa selesa antara satu dengan yang lain.

  bjekti! utama pendekatan gaya adalah bagi menerangkan cara pemimpin menggabungkan

  dua jenis tingkah laku untuk mempengaruhi orang ba'ahan dalam mencapai matlamat.

  &anyak kajian telah dijalankan ke atas gaya kepimpinan ini dan salah satunya telah

  dipelopori oleh &lake dan %ountan pada a'al 140 an, yang menggunakan tingkah laku

  tugas dan tingkah laku perhubungan dalam organisasi. Namun banyak kajian dapat dijadikan

  panduan untuk menentukan gaya kepimpinan yang menjadi pilihan indi*idu untuk menjadi

  pemimpin yang berkesan dalam organisasi mereka iaitu sama ada pemimpin menitikberatkan

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  6/59

  hal(hal tentang pekerja atau aspek kemanusian, perhubungan interpersonal dan kebajikan

  anggota kumpulan atau yang kedua, yang mementingkan pengeluaran, penyempurnaan

  tugas dan pencapaian matlamat organisasi. Antara kajian tersebut adalah ajian )ni*ersiti

  hio State, ajian )ni*ersiti %ichigan dan 6rid Pengurusan &lake dan %outon.

  Gaa Ke!"#!"nan T$a%"&"'nal

  Pada suatu masa yang lalu , teori(teori kepimpinan tradisional menghuraikan gaya

  kepimpinan ke dalam empat kategori sahaja iaitu pemimpin autokratik, pemimpin

  demokratik, pemimpin kerja dan pemimpin manusia. Pada masa ini teori dan amalan

  kepimpinan sudah jauh berkembang."engan hal yang demikian para pemimpin, ketua

  dan pengurus dapat memilih banyak model kepimpinan menurut keperluan situasi.

  Walaupun keempat(empat teori tersebut dikatakan tradisional ia tidak bermakna teori(teori itu

  sudah tidak berman!aat lagi.

  "i dalam perbincangan ilmiah, pemikir kepimpinan dan pengurusan lebih gemar

  mengklasi!ikasikan empat gaya kepimpinan dalam mengurus yang diberi de!inisi daripada

  pelbagai pendekatan pengurus yang memimpin pengikut mereka. $mpat gaya tersebut ialah

  autokratik, demokratik, laissez(!aire dan ;slamik. 6aya autokratik, demokratik dan

  laissez( !aire telah dihasilkan oleh

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  7/59

  . Pen%e/a0an De#'/$a0"/

  Pendekatan demokratik meletakkan ahli(ahli kumpulan terlibat secara langsung di dalam

  pembuatan keputusan. %ereka akan berbincang sesama mereka dan keputusan yang dicapai

  adalah mengikut persetujuan ramai. Namun begitu, pengurus selaku pemimpin perlu

  tegas dengan keputusan yang diambil kerana beliau yang akan menja'ab kepada segala

  persoalan yang akan diajukan oleh pengurusan tertinggi.

  . Pen%e/a0an La"&&e3- Fa"$e

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  8/59

  a. B*%aa Ke$+a A*0'$"0an

  &udaya kerja jenis ini menumpukan kepada command and controlB.uasa dan

  autoriti dalam organisasi biasanya terpusat kepada pemimpinnya yang seringkali

  disanjung sebagai hero. Pekerja akan diharapkan untuk memperlihatkan kesetiaan yang tinggi

  kepada pemimpin. Arahan dan peraturan dihantar dari atas menuju ke dasar organisasi.

  &udaya bentuk ini seringkali diamalkan dengan berkesan dalam organisasi yang bersaiz kecil

  seperti perniagaan keluarga, syarikat kecil dan !irma sederhana. &agi menjaga

  kepentingan, pekerja cenderung untuk bersikap yes manB dan play sa!eB daripada

  memberi pandangan kritikal bagi menjaga kedudukan dan kepentingan masing(masing.

  . B*%aa Ke$+a B"$'/$a0"/

  &udaya kerja birokratik ini berasaskan kepada konsep baha'a organisasi boleh diurus

  dengan cekap menerusi kaedah pengurusan bersi!at impersonal, rasional, autoriti dan

  !ormaliti. ;mpersonal bermaksud setiap pekerja tertakluk kepada peraturan dan prosedur yang

  sama dan harus menerima layanan yang sama. Peraturan dan prosedur tersebut adalah

  dilaksanakan secara !ormal untuk mengingatkan pekerja akan etika dan keperluan yang

  dikehendaki daripada mereka.@a'atan dalam organisasi adalah disusun mengikut hierarki

  supaya tanggungja'ab, penyeliaan, autoriti dan akauntabiliti jelas dan mudahdiikuti.%anakala untuk mempastikan kelancaran dan kecekapan kerja, pengkhususan

  tugas dilakukan iaitu dengan memecah( mecahkan kerja menjadi lebih spesi!ik

  supaya pekerja mudah menguasai dan cekap melakukannya. "alam masa yang sama,

  !aktor meritokrasi digunapakai dalam organisasi iaitu pengambilan pekerja, kenaikan pangkat

  dan pemberian ganjaran diberi berdasarkan kebolehan dan prestasi kerja masing(masing.

  . B*%aa Ke$+a F*ng&"'nal

  rganisasi(organisasi kerja yang berjaya di &arat sering mengamalkan

  budaya kerja !ungsional atau project(basedB ini. "alam konsep !ungsional , kerja

  dalam organisasi dibahagi dan ditugaskan kepada indi*idu atau pasukan tertentu. Projek

  yang paling penting akan diserahkan kepada pekerja atau sekumpulan pekerja yang paling

  berkemampuan. Apabila projek tersebut selesai, maka tugas indi*idu atau kumpulan akan

  selesai dan kumpulan baru pula akan dibentuk bagi melaksanakan projek yang lain. leh itu,

  struktur kumpulan adalah !leksibel dan interaksi adalah berasaskan kemahiran dan hormat(

  menghormati. eputusan akan diperolehi selepas perbincangan, perundingan dan

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  9/59

  persetujuan para anggota projek. leh itu kejayaan dinilai berasaskan kebolehan

  menyempurnakan projek yang memuaskan pelanggan.&ekerja secara bersama bagi

  menjayakan sesuatu projek ini membentuk solidariti pekerja dan mendorong penyesuaian

  antara personaliti yang berbeza kerana mereka sama( sama bertanggungja'ab kepada

  kejayaan organisasi.

  %. B*%aa Ke$+a K'le/0"4

  "ikatakan baha'a antara kunci kejayaan organisasi @epun adalah kebolehan mereka

  untuk menggunakan idea dan cadangan pekerja ba'ahan. ;ni adalah kerana pekerja adalah

  pemilik proses kerjaB dan mereka lebih mengetahui tentang sistem dan tatacara

  melaksanakan kerja berbanding orang lain. "engan itu pekerja diberi peluang untuk

  mengemukakan cadangan dan kreati*iti bagi memperbaiki proses kerja, sistem dan prosedur.

  )nit asas bagi organisasi @epun adalah kumpulan kerja yang dianggotai oleh semua peringkat

  ja'atan seperti pakar, pro!essional, pengurus, juruteknik dan pekerja sokongan. Penghargaan

  dan keuntungan diberikan bukan berasaskan indi*idu sebaliknya kumpulan kerja. ?iri(

  ciri seperti kesetiaan, kerajinan, komitmen, menghormati superior, boleh bekerjasama

  dan mencapai sasaran kerja adalah antara kriteria pertimbangan bagi kenaikan

  pangkat.Pengurusan pula memberi teladan baik, berinisiati! dan mengutamakan kebajikan

  pekerja ba'ahan menerusi si!at(si!at ikhlas, adil dan jujur.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  10/59

  TRANSKRIP TEMUBUAL BERSAMA PROFESOR MADYA DR5 NAZRI BINTI

  MOHD NAWI

  Tarikh 3 %ei /012 7Selasa9

  %asa 3 10.00 pagi

  Tempat 3 &ilik "ekan -akulti Sains omputer C Teknologi %aklumat,

  )T+%

  Penyelidik 3 &oleh "r ceritakan secara ringkas latar belakang keluarga "rD

  "r Nazri 3 Assalamualaikum. Nama saya Nazri bin %ohd Na'i. &erasal daripada

  Terengganu. &erkhidmat di sini sejak daripada tahun /000 .Saya

  sebenarnya dari keluargaaa yang paling sulunglah dalam adik beradik

  saya. Sekarang ni dah hampir dekat berapa belas tahun duduk dekat

  sini. ;steri saya juga berkhidmat di sini.

  Penyelidik 3 h, di )T+% jugalahD

  "r Nazri 3 Ya, di )T+%. Asalnya memang saya ni bukan background lecturer.

  Saya berkhidmat di dalam industri, pengkhususan dalam so!t'are

  de*eloper.

  "r Nazri 3 Tapi disebabkan time tu 'i!e saya dah bekerja sebagai pensyarah di

  )T+%, pada masa itu dikenali sebagai dipanggil )iTT+ saya pun

  decideuntuk berhenti kerja disebabkan saya bekerja di Ampang, 'i!e

  saya di )T+% dari segi remote tu payah. Saya menyambung

  pelajaran ke peringkat master di )T%.

  Penyelidik 3 )T%D

  "r Nazri 3 Ya, )T%.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  11/59

  "r Nazri 3 ;ndustri pun tak lama juga. Sebab sayagraduatedpada tahun 1448.

  Penyelidik 3 1448D

  "r Nazri 3 Attach dengan company tu selama / tahun. Tapi pada 'aktu tu

  attachmentni di uala Terengganu, kampung asal saya. Sebab utama

  saya bekerja pun disebabkan dia punya ca'angan tu di Terengganu.

  Tapi bila dia kata dah habis projek, saya kena trans!er balik ke

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  12/59

  Penyelidik 3 alau kami di!ahamkam tadi pengkhususna "r lebih kepada so!t'are

  de*elopment kanD

  "r Nazri 3 Ya, lebih kepada so!t'are de*elopment.

  Penyelidik 3 &agaimanakah latar belakang pendidikan "oktorD Semuanya berlaku

  di TerengganukahD

  "r Nazri 3 k, saya dibesarkan di Terengganu tapi belajar banyak luar

  Terengganu. SP% saya, S#P saya duduki di sekolah harian biasa.

  Sekolah rendah semua di Terengganu. -orm 2 dan 5 di %#S%

  uantan.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  13/59

  Penyelidik 3 Samalah kisahnya tu. &erhenti kerja, masuk jadi cikgu. eputusan

  yang besar jugalah saya buat. Saya memang dah kerja dekat industri /

  tahun. Panjanglah kisahnya "oktor.

  "r Nazri 3 So, you tahulah kisahnya. So, bila dah habis )S%, teruslah kerja.

  "alam =,2 bulan saya menganggur. Terus sambung kerja, dapat o!!er

  untuk ke industry.

  Penyelidik 3 &agaimana pula kerjaya "oktor bermulaD

  "r Nazri 3 &anyak pengaruhnya daripada wifesaya. Sebab, 'i!e saya dah masuk

  bidang pendidikan. Saya pada mula memang tak minat langsung. Nak

  kata terpaksa pun, mungkin rezeki saya pada masa itu. Saya pun

  berkorban untuk berhenti kerja. Saya kata takpelah, kita ikutlah. So,

  bila kita dah ikut, slo'ly minat itu develop. "ia terus jadi darah

  daginglah "ah terbiasa. So, 'i!elah yang banyak mempengaruhi untuk

  pergi ke bidang pendidikan ni.

  Penyelidik 3 "i !akulti manakah isteri "r berkhidmat D

  "r Nazri 3 %ekanikal. "ia lulusan bidang engineering, kampus Tronoh .

  Penyelidik 3 h TronohD Sekarang Tronoh dah diambil alih oleh )TP.

  "r Nazri 3 Ya, sekarang ni dia dah pergi Transkrian.

  Penyelidik 3 %asa zaman kami, ada lagi dekat Tronoh tu

  "r Nazri 3 &aru lagi rasanya.

  Penyelidik 3

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  14/59

  Penyelidik 3

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  15/59

  "r Nazri 3 Sepanjang saya terlibat ni, ada ke tak ehD "engan %P& dulu, dia

  separuh jalan. Sangkutnya dekat, dia orang tak boleh nak pro*ide data.

  Saya dah standby dari segi agroryhtm. Tools pun dah kira readylah.

  Tapi, bila pergi dekat industri, tak boleh pro*ide data. "an dia suruh

  kita sendiri yang capture data tu, saya 'ithdra'lah.

  Penyelidik 3 ekurangan dari segi itulah. alau kita tengok, banyak pasal oil pump

  "r Nazri 3 il pump tak banyak pun. Tapi, dia satu application je lah. Yang lain tu

  lebih kepada hard core punya research iaitu Agrorythm. Saya de*elop

  Agrorythm. Then, menda tu boleh digunakan dekat mana(manalah. So,

  kalau you tengok, ada digunakan untuk housing price prediction.

  Something to do dengan prediction.

  Penyelidik 3 h, housing prediction ni.

  "r Nazri 3 "ecision making.

  Penyelidik 3 Traditional malay musical instrument

  "r Nazri 3 Yang tu pun selection. You nak hasilkan dari segi sound, gunakan

  arti!icial intelligent juga. So, grant ni memang banyaklah. At !irst, saya

  jadi main. Sekarang ni, to'ards the end, lebih banyak mentoring.

  Penyelidik 3 "oktor ada cakap, mula dekat )T+% /001. &oleh "oktor ceritakan

  sedikit tak macam mana "oktor tingkatkan kerjaya "oktorD &ermula

  sebagai pensyarah, dan sekarang boleh menjadi seorang "ekanD

  "r Nazri 3 Saya dari segi, saya cerita sedikitlah macam mana saya boleh terjebak

  dengan "ekan ni. &ila saya habis belajar, /00=, /008, saya balik masa

  tu -ST% sta! tak ramai. &ilangan doktorat pun tak ramai. So, pada

  'aktu tu pun !akulti baru sahaja ditubuhkan dan kebetulan saya masuk

  tu, pos untuk Timbalan "ekan Akademik takde. @adi, saya pada 'aktu

  tu pun memang tak !ikir nak pegang postlah. Saya !ikir nak !okus pada

  saya punya research. Tapi, bila dah diberi tugas, dan tugas tu saya

  anggap sebagai satu amanahlah. So, saya terpaksa jalankanlah tugas

  saya sebagai Timbalan "ekan. "an, saya ingat menda tu dia akanrotate setiap / tahun sekali. #upanya tidak, / tahun, sambung lagi,

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  16/59

  sambung lagi. Starting /00F, saya pegang post sehinggalah sekaarang.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  17/59

  Penyelidik 3 6roup meeting eh dengan mereka. Tu kira coaching juga kan "oktorD

  "r Nazri 3 ira macam coaching jugalah. Tapi, lebih kepada coaching dan setiap

  sat utu terus saya suruh present. )ntuk satu sesi tu, pagi sampai petang,

  setiap orang kena present. $*ery month.

  Penyelidik 3 @adi, yang "oktor coach ni memang ada plan nak buat pelapis keD

  "r Nazri 3 Saya punya plan macam tu lah. Tapi, undergrad saya tak boleh nak

  paksalah. ?uma nampak adalah potensi pelajar(pelajar yang nak

  sambung lebih daripada tu.

  Penyelidik 3 %ungkin "oktor tengok ada potensi pada pelajar(pelajar tu.

  "r Nazri 3 Ada potensi, tapi pelajar internationallah. "ia berminat untuk ke arah

  tu. Sebab majoriti pelajar P+" saya pun, pelajar international.

  Penyelidik 3 Pelajar international boleh ke nanti berkhidmat dekat siniD

  "r Nazri 3 &erkhidmat tak boleh. &oleh secara kontraklah. Atau, dipanggil

  sebagai !ello'. Atau pun, !ello' research. Atau pun, post("r pun

  boleh. So, tiga menda tu memang saya takkan larilah. &agi sayalah, to

  put your name, in this uni*ersity ini, kalau katakan orang yang nak

  pegang postlah, dia anggap menda tu sebagai penting. You kena ingat,

  post ni sebagai satu rotation. alau you, pada 'aktu tu , you on the

  top, memang you akan dikenali. Tapi, bila you pusing, sampai turn

  orang lain masuk. Pada 'aktu tu, you are nobody. So, kalau katakan

  masa tu you tak de*elop you punya karier, nobody kno's. Takde orang

  tahu pun. Sebab tu sekarang ni, saya !okus yang tu supaya senang

  cerita, kalau you taip 6oogle je, your name is there. alau you taip

  nama you dekat 6oogle, takde. %aknanya you are nobody. Takde

  dekat mana(mana. Sebab biasa 6oogle dia akan pick up. Any

  publication you publish, terus masuk ke 6oogle. onsep saya macam

  tu. "an yang ni pun, saya terap dekat saya punya sta!. Setiap kali

  meeting, saya kata publication kena publish. %engajar tetap mengajar,

  publish kena publish.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  18/59

  Penyelidik 3 Perjumpaan dengan sta!, setiap satu minggu tu memang adalahD Ada

  perjumpaan khas keD

  "r Nazri 3 Perjumpaan sta! biasanya kita buat dalam satu semester tu sekali.

  Penyelidik 3 Satu semester. SemualahD Semua tenaga pengajarD

  "r Nazri 3 Akademik, non akademik dalam tu sekali. Tapi, satu lagi le*el

  dipanggil meeting pengurusan, pengurusan sahaja.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  19/59

  mesej memang berlaku dekat situlah. ;mmediate memang kena dekat

  situ.

  Penyelidik 3 ;mmediate. "oktor lebih pre!er tu lah.

  "r Nazri 3 Teknologi. adang(kadang keputusan tu, kita tak perlu duduk, baru

  nak buat keputusan. adang(kadang saya blast dulu, tanya pendapat

  dia orang, dia orang bagi pendapat, then saya buat rumusanlah. alau

  kita seorang, takut nanti salah buat decision. )ntuk sta! pula, banyak

  dekat nilah, dekat -&. Saya yang create -& tu, lepas tu saya letakkan

  sta! dalam tu. @adi, semua akti*iti saya akan post dalam tu. Sebab dia

  -& ni, kadang(kadang saya buat dalam bentuk gra!ik je. &uat poster,

  tak payah in!o apa(apa. You bagi tarikh je, menda tu orang tahulah.

  omunikasi berlaku dekat situ. Nampak e!ekti! sedikitlah dekat situ.

  Penyelidik 3 -eedback nampak e!ekti!lah. Sta! responD

  "r Nazri 3 Sta! respon.

  Penyelidik 3 Sebab ada sesetengah kadang, dia baca sahaja. adang tak respon.

  %ungkin dari cara kita post tu ke. Tak tahulah.

  "r Nazri 3 Ada juga.

  Penyelidik 3 ami di sekolah pun, ada juga -& tu. Tapi mungkin cara, tengok

  keadaanlah. ?ara dia post dia punya tu hari tertentulah. Nak ja'ab pun

  takut. alau ja'ab karang.

  "r Nazri 3 Sebab tu yang saya tak buat. Sebab bila dah nampak sangat !ormal,

  sta! takkan respon. "ia tengok bolehlah, tapi takkan respon. Saya

  punya, lebih kepada saya buat satu poster, saya beritahu sekian(sekian

  dan komunikasi tu !ree. You nak cerita apa pun, ceritalah. "an satu

  lagi, dari segi saya dengan sta!, saya rasa macam. &ila you.. %acam

  mana nak cakap ek.. kadang(kadang saya membahasakan diri tu kau(

  aku je. Tapi, time pejabat, time kita mesyuarat, time tu kena !ormallah.

  Tapi kalau dekat luar tu, takdelah nampak terlalu !ormal. Sebab saya

  rasa yang tu penting. alau nak suruh sta! kerja dengan kita kan, sokomunikasi tu sangat pentinglah.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  20/59

  Penyelidik 3 ?ontoh, kalau "oktor dalam perjumpaan atau mesyuaratlah kan,

  macam mana "oktor kendalikan mesyuarat tuD 6alakkan komunikasi

  dua hala keD Atau komunikasi satu hala sahajaD

  "r Nazri 3 alau satu hala, tak jadi. Saya biasanya kalau mesyuarat, kita bentang

  dulu hal penting. Yang penting tu, kita round tablelah. &ila dah habis

  semua agenda mesyuarat yang kita nak sampaikan. emudian, barulah

  buka untuk semua. Tapi, during the pembentangan tu pun, ada interrupt

  daripada sta!, dan saya tak stop.

  Penyelidik 3 %aksudnya "oktor pernahlah ambil keputusan tu daripada sta! sendiriD

  "r Nazri 3 ebanyakannya saya buat macam tu. Terutamanya kalau meeting

  pengurusanlah. Saya akan buka, maknanya setiap orang bagi pendapat.

  adang(kadang daripada situ, baru saya boleh buat keputusan. k,

  saya putuskan macam ni. And then, yang lain kena !ollo' saya. Saya

  lebih kepada nak menjaga hati orang. Takut nanti kita buat keputuusan

  melulu, @ bisinglah, orang lain bisinglah. Tu yang saya takut menda

  tu lah.

  Penyelidik 3 ita tengoklah banyak gaya ketua(ketua kita. %acam di sekolah pun

  macam tu juga. adang(kadang dia open, akhirnya keputusan berpihak

  pada dia juga. Stress juga. Tiba(tiba dah keluar keputusan. #asa dah

  berbincang dengan dia dalam mesyuarat dah. %aksudnya, keputusan

  dalam mesyuarat kebanyakannya ambil daripada sta!, kecuali kalau

  menda tu memang betul(betul..

  "r Nazri 3 alau menda tu memang datang daripada atas memang tak boleh ubah,

  saya boleh beritahu dengan pandangan tetapi kita keputusan atasan

  memang dah macam ni. Nak tak nak, kita kena !ollo' juga. alau

  menda tu boleh ubah, saya akan open lagi pada dia orang.

  Penyelidik 3 Setakat ini, oklah. "alam mesyuarat, banyak bagi !eedbackD

  "r Nazri 3 &anyak bagi !eedback. alau you tanya sta!(sta! pengurusan,

  kebanyakannya kalau compare dengan yang dulu. Yelah, kalau dulu,

  you *ery !ormal. %eeting tu jadi macam, macam mana nak cakap ekD

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  21/59

  Susah orang nak bagi !eedback. %aknanya tak li*ely aa. Saya lagi suka

  kalau boleh meeting dengan saya, sakit perutlah kadang(kadang. "ia

  orang ni tambah(tambah tu macam(macamlah. Tapi, still lagi kita !iE

  pada keputusanlah. %aknanya masing(masing masih boleh buat joke

  lagi.

  Penyelidik 3 ?ara perbincangan tulah. &erlainan.

  "r Nazri 3 Ya, berlainan. &iar masing(masing happy bagi keputusan. Then, at the

  end, aka nada keputusan yang muktamadlah.

  Penyelidik 3 Ambil masa lama takD rang kata nak dapatkan keputusan tuD alau

  kata, daripada sta! tu, on the spot je keD Atau pun, perlu..

  "r Nazri 3 adang(kadang keputusan tu boleh on the spot. adang(kadang

  melibatkan beberapa teknikal. Yelah, keputusan tu nak kena tengok

  balik. Yelah, kadang(kadang pandangan /, = pihak kena tengok. alau

  katakan, macam @ kata dia punya sta! tak boleh nak contribute. Saya

  akan tanya, sta! mana yang dikatakan tak boleh nak contribute ni. And

  then, baru saya kena panggil dia personally. &a'a bincang sahajalah.

  &ukan kita marah dia. &incang(bincang balik. And then, saya rujuk

  balik @, terang balik dekat @.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  22/59

  "r Nazri 3 alau compare dengan zaman sayalah, zaman saya dengan zaman

  sekarang ni, jauh beza. "an cara layan budak(budak ni pun. Yelah, kita

  dulu pun pelajar. So, kita tahulah cara kita layan pelajar ni kena

  berbeza. alau dulu, terus teranglah saya cerita, kalau dulu you belajar,

  you !ail, you kena terima you !ail dan you tak komen dekat pensyarah.

  Terima je, maknanya oklah, aku !ail, neEt sem aku ambil lagi.

  Penyelidik 3 Yelah, tak berani jumpa pensyarah.

  "r Nazri 3 Tak berani. Terus terang saya cakap. Gaman sekarang, tak boleh. -ail,

  akan dipersoalkan pada pensyarah, kenapa you !ailkan pelajar. Sampai

  ke tahap tulah. "an, pelajar pula boleh argue lagi. Ada lagi kaedah(

  kaedah yang dia boleh gunakan. %inta rayuan , proses(proses tu untuk

  dia betulkan balik, 'alaupun dia tahu dia salah. @adi, kaedah sekarang

  ni, kita kena layan secara berbezalah. emudian, yang saya

  nampaklah, bila kaedah ni, the 'ay kita lecture pun, kena berbezalah.

  Sebab tu, pensyarah tak kisah. You !aham ke you tak !aham ke, up to

  you. Sebab library ada. Sebab lepas tu, you cari sendiri buku(buku

  yang ada tu. Sekarang, tak boleh. Sekarang, pelajar e*erything macam

  nak kena spoon !eed. You kena sedia slaid, masuk kena sedia slaid.

  $*en sebelum mengajar lagi, dah beritahuH pelajar, slaid ni dah ready.

  You do'nload, you print ke apa ke. You kena prepare slaid tu. alau

  takde slaid tu, salah dekat pensyarah. Tu zaman sekaranglah. @adi dari

  segi tu, memanglah saya selalu tekankan dekat pensyarahlah. "ari segi

  material tu, kita kena complete. @angan sampai pelajar cari ruang, nak

  salahkan pensyarah. &ila kita dah complete e*erything, teknologi

  sekarang ni ada e(learning kanD 6una e(learning. %aknanya, biar

  pelajar sampai takde ruang. You !ail sebab apa, sebab tak pernah pakai

  e(learning.

  Penyelidik 3 Takde eEcuse langsung. Semua cara pun boleh.

  "r Nazri 3 alau tak, dia akan sentiasa cari ruang. So, nak tak nak, semua orang

  kena masuk e(learning. alau katakan takde yang author tu, pakai yang

  sendiri pun ada juga. %acam(macam sekarang ni, kalau you tengok

  dekat internet. Asalkan material tu sampai dekat pelajar. Tulah cara

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  23/59

  zaman sekarang. ita kena layan ikut teknologi zaman sekarang. @auh

  bezalah dulu dengan sekarang.

  Penyelidik 3 Tapi, dari segi keberkesanan tu, "oktor rasa ada takD $(learning tu

  dengan kon*ensionalD &agi pendapat "oktorlah dari segi pencapaian

  dia

  "r Nazri 3 "ia sebenarnya kalau e(learning ni, dia ada baik, ada buruk dia. ?uma,

  e(learning ni kalau katakan pelajar, dia mengajar pelajar tu jadi

  malaslah. %aknanya you tahu, kalau tak pergi kelas pun, takde

  masalah. Gaman saya belajar dulu, kalau tak pergi kelas, tak ambil

  attendace. anD %aknanya you tak pergi kelas, terpulang pada you.

  Asalkan eEam you ambil. Sekarang ni, kita terpaksa 'ujudkan

  attendance. Walaupun kita dah sediakan material. Attendance mesti

  F0I. urang F0I, you tak boleh ambil eEam. Sebab, kita nak suruh

  belajar masuk dalam kelas. alau tak dia kata, material dah ada, buat

  apa dia pergi kelasD So, sekarang ni, mesti ada menda(menda macam

  tulah. So, dari segi keberkesanan dia, saya rasa banyak mengajar

  pelajar jadi malas dan sentiasa kena ada guide.

  Penyelidik 3 eluarga "oktor besarkanD &erapa orang anakD

  "r Nazri 3 2 orang anak.

  Penyelidik 3 Yang paling tua sekaliD

  "r Nazri 3 Yang sulung, tingkatan /. Yang kecil, baru / tahun.

  Penyelidik 3 Sebaya dengan anak saya. Saya tengok banyak dari segi publication,

  jadi dengan keluarga tu macam manaD %asa tu dibahagikanD Sebab

  di!ahamkan, isteri "oktor pun pensyarah juga kan. @adi, mesti dia pun

  akan buat menda yang sama, rutin yang sama juga.

  "r Nazri 3 &etullah. Saya tak pakai maid. Sepanjang saya bekerja, saya tak pernah

  pakai maid. alau siapa(siapa pergi rumah tu, dia tak terkejutlah kalau

  pergi berselerak sana sini kan. Semua dah kerja. Time nak kemas, time

  hujung minggu je. alau orang terjah time biasa ni, memangberteraburlah rumah. "ari segi yang tu, saya !ikir dari segi keselesaan

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  24/59

  dekat rumah. Saya memang tak suka ada orang dekat rumah. "an dari

  segi pembahagian masa. &iasanyalah, habis 'aktu o!!ice hour,

  memang untuk !amily. Time lebih daripada pukul 10, budak(budak dah

  tidur, masa tu saya ambil masa saya untuk siapkan kerja(kerja saya.

  Penyelidik 3 %aksudnya, ada kerja(kerja yang diba'a balik ke rumahlah

  "r Nazri 3 Ada. ebanyakan kalau buat research ni, nak publish paper, nak 'rite

  paper, you tak boleh 'rite time(time bising camtu. adang(kadang

  saya ambil masa yang agak(agak tenang, tidur bangun balik. Ambil

  masa dalam /, = jam, lepas tu tidur balik. Sekejap je ambil masa tu.

  "ia biar time tu tenanglah. alau ada anak(anak, dia tak boleh !okus.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  25/59

  gambar dalam -&. Yang lain takde hobi lain. Nak kata collect stamp,

  zaman kecil(kecil, zaman sekolah dulu adalah.

  Penyelidik 3 Yelah, tapi tak semua orang suka ambil gambar.

  "r Nazri 3 Tapi, kalau sesiapa sta! tanya saya, thatJs the best hobby. #elease you

  punya stress. #elaE. Shi!t pada tangkap gambar, boleh tenangkan

  !ikiran. Sebab masa buat P+" tu, sesuatu yang stress. = tahun nak kena

  !okus. Tapi bila you shi!t sekejap, pergi dekat taman, tangkap gambar,

  tak kisahlah apa(apa gambar. Tenang !ikiran.

  Penyelidik 3 Salah satu daripada melepaskan tension yang ada. "oktor ada

  kenangan manis masa sekolahD Yang paling diingatilah. %ungkin

  lahraga'an keD Atau, mungkin "oktor ada pengalaman yang setiap

  kali tu pun, mesti nak cerita pada pelajarD %aksudnya pada "oktor,

  benda tu boleh jadi moti*asi pada pelajar keD

  "r Nazri 3 Saya kalau bagi moti*asi dekat pelajar, saya cerita yang.. Nak kata

  saya cerita, cerita(cerita yang agak nakallah. Sebab masa )S%, tahu

  kanD %asa tu, kalau you perasanlah pokok rambutan memang banyak

  dekat )S%.

  Penyelidik 3 "oktor duduk dekat manaD

  "r Nazri 3 Saya duduk dekat &akti. "an tak jauh dengan Pusat Sains. %asa tu

  bangunan takde lagi. Saya ingat belakang tu bangunan ?omputer

  Science, bangunan sekarang. "ulu, padang. emudian, yang belakang

  sana tu, ada ladang. Perasan takD Ada kebun durianD

  Penyelidik 3 &elakang &akti tu keD

  "r Nazri 3 &ukan belakang &akti, dia nak ke ?anselori, belakang gate %inden.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  26/59

  repeat. So, bila dia buat third sem tu, tak ramai orang. "ia letakkan

  dekat "esasis'a Permai. Time tu you !ree je. Pergi kelas pun, tak

  pergi. Yelah, masa tu !ikir nak habiskan belajar. Time malam, memang

  jadi dekat Permai.

  Penyelidik 3 Permai budak lelaki je duduk situ.

  "r Nazri 3 Saya dulu kalau lepas daripada pukul 1/, memang takde dekat bilik.

  "uduk cari durian dekat kebun durian. &udak(budak memang suka.

  ?ari durian dalam gelap gelita. Sebab bila you pakai lampu suluh,

  guard lalu dia akan nampak, dia akan turun. So, kita ikat tuala dekat

  belakang. Tuala tu bila kena durian je, dia lekatlah. "alam gelap gelita

  tu, durian melekat kat tuala je, rezekilah kira. So, dia orang memang

  gelak habis. %akan je makan dekat Permai. Satu lagi, dekat )S% ni,

  banyak pokok rambutan. $*en tengah(tengah padang, pun ada pokok

  rambutan. %asa tu pukul 1/ malam, saya pergi dengan member,

  member dekat ba'ah jaga moto, saya panjat atas, nak ambil rambutan.

  Tiba(tiba guard lalu, member dah takut, tinggal je saya kat atas pokok.

  Sampailah guard keluar. Tapi memang bestlah, saya nak cerita kat you

  all. Tapi, tu zaman sayalah, saya beritahu kat dia orang. %aknanya

  semua orang tu dia ada !asa(!asa yang dia tak boleh lupa. ?uma,

  masalahnya time belajar ni, you kena belajar bersungguh(sungguhlah.

  &elajar saya cerita pula pengalaman dia. Saya masa belajar dekat )S%

  dulu, duduk dekat &akti. You perasan takD Atas tu ada kantinD Atas tu

  ada ruang untuk study, dipanggil bilik study. Saya kalau time study

  'eek, you jangan cari kat bilik. Seminggu memang takde kat bilik.

  "ekat manaD #upanya saya duduk dekat atas.

  Penyelidik 3 "oktor tak pergi library.

  "r Nazri 3 Saya tak pergi library, study dekat situlah. Pulun /2 jam dekat situ. So,

  tu pengalaman yang best jugalah saya selalu cerita kat pelajar saya.

  Supaya dia orang semangat sikit. alau tak, dia orang ni satuu dari segi

  pengalaman macam ni mungkin kuranglah. "ari segi menda(menda

  macam tu, dia tak merasa. &anyaklah pengalaman yang saya tak

  lupakan time belajarlah. Time duduk belajar sambung P+" dulu, lain

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  27/59

  pula. Yang tu, pengalaman yang paling best, biasalah you habis je *i*a,

  tu yang paling best. Yang lain tu semua tak best. %asa tu bila kata you

  habis je *i*a, semua dah jatuh daripada kepala. #ingan je rasa kepala.

  Saya punya *i*a, sebab saya tak boleh lupa. Ki*a saya = jam lebih,

  masa tu berlaku time 'inter pula tu. rang lain boleh sejuk, you boleh

  panas berpeluh. "e!ense you punya tesis dan sangat hea*ylah saya

  rasa.

  Penyelidik 3 = jam tu masa yang panjanglah "oktor

  "r Nazri 3 ira agak panjang jugalah. Sebab masa tu, saya terlepas solat @umaat,

  dari pagi sampai petang. Saya tak boleh lupalah yang tu. Tapi, dia

  punya ending sangat best. emudian, pengalaman satu lagi, 'i!e

  sayalah. Sebab, 'i!e saya pergi sekali.

  Penyelidik 3 "ia buat engineeringD

  "r Nazri 3 "ia buat engineering. -akulti sama, department lain(lain. Pengalaman

  yang saya tak boleh nak lupa, bila kata manis tak manis jugalah. &ila

  'i!e saya, dia stuck untuk P+" dia, tahun /. %asa tu macam tak

  nampak jalan, 'i!e saya dah gi*e up. Yelah tempat mengadunya, kat

  kita je, dok menangis semua. %asa itulah baru saya decide dengan

  'i!e saya. ita dua(dua buat P+", sekurang(kurangnya balik seorang

  mesti ada P+". Tu je. Tak kiralah sama ada you habis ke, saya habis.

  alau katakan tak boleh nak buat, takpe buat je setakat mana boleh.

  Tapi, sekurang(kurangnya salah seorang mesti ba'a balik P+". Sada

  punya aim masa tu. Alhamdulillah, saya habis dulu. Wi!e saya balik

  dulu %alaysia, lepas tu pergi balik de!ense. "ua(dua habislah,

  Alhamdulillah. ;tu pengalaman yang paling susah saya nak lupa. Nak

  kira pengalaman manis ke pahit pun, saya tak tahu

  Penyelidik 3 Pengalaman yang tak dapat digambarkan dengan kata(kata. "ua(dua

  ada, pahit ada, manis pun ada.

  "r Nazri 3 Yang saya susah nak lupalah. Satu lagi, sebelum de!ense tu, saya ba'a

  anak / orang. Yang ni saya selalu cerita juga pada saya punya sta! yangnak pergi P+". "ia cerita susahla apa, saya cerita susah saya lagi

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  28/59

  susah. Saya ba'a / orang anak, yang satu = tahun, satu lagi tak sampai

  setahun. %asa tulah. Saya kata time you dah sampai stage 'riting,

  yang tu sangat kritikal. You kena bagi 100I komitmen untuk buat

  'riting, tesis. Saya masa tu setahun a'al, maksudnya saya dah

  peringkat 'riting. Saya tak boleh nak !okus sebab masa tu anak dah

  sekolah. "ekat sana, = tahun dah kena hantar sekolah. +antar, ambil,

  hantar, ambil.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  29/59

  !okus sekejap, kemudian you nak shi!t sana, shi!t sini. You duduk

  balik, nak start balik, you punya momentum hilang, tak dapat.

  Penyelidik 3 Sama macam cabaran kami jugalah. &ila buat pesisir ni, memang

  terasa sangat. %emang tak boleh buat apa(apa.

  "r Nazri 3 Tambah you bekerja, you ada !amily. Ada = benda you nak kena !okus.

  %acam saya dulu, dah takde benda. &elajar je. &angun, belajar, balik,

  belajar, tu je. "an pengalamanlah. You pergi tempat orang, pengalaman

  lainlah.

  Penyelidik 3 Sebagai "ekan !akulti ini, apa tanggungja'ab yang "oktor perlu

  laksanakanD

  "r Nazri 3 &ila you pegang "ekan ni, yang pertama dari segi you nak, you ni

  sebagai nakhoda. You nak align orang ikut, align *isi misi uni*ersiti.

  adang(kadang sta! ni tak ambil tahu pun. "atang kerja punch in,

  punch out je. You kena beritahu sentiasa. Sekarang ni, area ni, semua

  kena bergerak ke arah tu. Yang tu sangat susahlah untuk saya beritahu

  dekat sta!. Sebab e*en you nak letak P; untuk sta! pun, tu pun amat

  susah untuk sta!. Padahal dia tak tahu, P; ni nak menyokong kepada

  uni*ersiti punya.

  Penyelidik 3 %esti sama dengan *isi, misi uni*ersiti.

  "r Nazri 3 Ya, dia mesti sama. alau you ja'ab macam tu, datang saya macam ni,

  saya punch in, saya punch out. +abislah. Nothing maknanya

  contribution you tu. You kena ingat contribution datang ke uni*ersiti tu

  sebagai apaD Technician apa contribution you pada uni*ersitiD Tu kena

  ingatlah. alau pensyarah, apa contribution youD

  Penyelidik 3 Semua technician di ba'ah "oktor jugaD

  "r Nazri 3 "ia ada satu unit. "ipanggil Pega'ai Teknologi %aklumat. Semua

  technician ada dekat situlah. @adi, saya akan kejar pega'ai dia dulu.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  30/59

  Penyelidik 3 Adakah "r set apa(apa ke, maksudnya memang dia ada poser keDSatu

  satu jabatan ba'ah "r punya !akulti ini.

  Penyelidik 3 Ada *ision yg tetap keD

  "r Nazri 3Saya biasanya letak *isi dan misi !akulti pun ada, itu memang akan saya bagi

  tahu,kemudianL.kita kalau terutamanya non akademik akan menyokong

  yang akademik, contoh katakan kita letak objekti! kualiti kita, mesti kena

  !aham apakah objekti! kualiti kita.Setiap tahun macam mana kita kena ukur

  objekti! kualiti !akulti dan dan akan dibentangkan setiap tahun , pada a'al

  dan hujung tahun saya akan bentangkan.Apakah hasilnya yang telah kita

  capai dan untuk neEt year mungkin ada kita kena tambah baik dan apakah

  cadangan ( cadangan yang melibatkan penglibatan yang menyeluruh dari

  semua sta!!. Tak boleh kata.. oh.. ini technician punya kerja ni..ohhh ini kerja

  pensyarah ..dia tak boleh berlkau begitu, semua kena !aham, ..kita kena

  contribute.

  Penyelidik 3 %aksudnya melibatkan secara menyeluruh dari semua pihak di dalam

  !akulti.

  "r Nazri 3 Sebab kalau katakan research dia melibatkan makmalLmakmal itu di di

  control oleh techincian.alau tak ada techincian..,you tak boleh nak gerak you

  punya makmal,dan research tak boleh nak jalan.leh sebab itu kami masih

  dalam proses untuk menyebarkan dan mendidik semua sta!! untuk memahami

  objekti! kualiti,misi,*isi !akulti melalui poster(poster yang terdapat di sekitar

  !akulti.Poster(poster itu menggunakan arkilik cermin yang masih dalam proses

  pemasangan di ka'asan(ka'asan utama supaya semua sta!! sedar dan ingat

  mengenai objekti!,misi dan *isi yang akan dicapai oleh !akulti

  Penyelidik 3 Setiap masa berubah ke..D

  "r Nazri 3 bjekti!,misi dan *isi itu tidak akana banyak berubah , ?uma dengan cara itu

  kita nak beritahu sta!, setiap tahun mesti kena make sure, benda ni kena capai.

  "r Nazri 3

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  31/59

  eEcuse,sekurang(kurangnya mesti ada satu penerbitannLyou jadi penulis

  pertama ke penulis ke dua ke, mesti ada paper yang you kena publish, yang itu

  diambil kira untuk markah prestasi tahunan .Tidak cukup dengan sekadar

  mengajar sahaja.

  Penyelidik 3 "r ada misi dan *isi yang sendiri takD %isi dan *isi peribadi selain dari misi

  dan *isi !akulti D

  "r Nazri 3 Saya memegang kepada prinsip saya iaitu bila kamu diberikan amanah kamu

  kena laksanakan amanah itu dengan sebaik mungkin , kemudian yang saya

  selalu sebut dekat sta!, kalau boleh kita ni, biar jadi manusia yang berman!aat

  dan bagi man!aat kepada orang .Apa kerja yang kita buat haruslah

  berman!aant kepada you dan ada e!!ect dekat orang lain.@adi jangan buat kerja

  sebab nak re'ard ,kerana kadang(kadang sta! ni dia sentiasa tanya re'ard

  ,kalau dia buat ni dapat AP? takD.Saya selalu mengingatkan mereka baha'a

  jika mereka bekerja dengan baik, insaallahlah akan dapat ganjarannya,

  asalkan niat sentiasa kena betul,sentiasa baiki niat,dan kalau boleh meman!aat

  kepada orang lain.

  Penyelidik 3 Apakah pandangan "r tentang gaya kepimpinan tertinggi di )T+% iniD

  "r Nazri 3 Pandangan dari sudut manaD

  Penyelidik 3 Adakah "r bersetuju dengan gaya kepimpinan sekarangD

  "r Nazri 3;tu memang tak boleh lari, sebab yang itu kepentingan uni*ersiti, tapi yang

  sebab, hala tuju kadang(kadang dia kena tengok orang juga..sebab saya !ikir

  itu lah kalau, katakan you kejar pangkat..memang kita akan !ocus kepada

  itu.Saya punya rujukan saya banyak tengok kepada siapa(siapa yang

  memimpin yang secara lead by eEample.alau seseorang bercakap tapi tak

  boleh bagi eEample yang baik saya secara peribadi memang saya kurang

  respect . Sama juga bila saya nak arahkan sta! buat publication,saya kena

  tunjuk dulu yang saya dah buat publication benda tu memang dah ready ,sta!

  tak boleh argue. "ari segi misi dan *isi tu memang kita kena !ollo'.?uma

  sekarang kurang dari segi macam tuLdari segi indi*idu punya skill tu, tak

  sampai ke ba'ah.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  32/59

  Penyelidik 3 Apa maksud "rD

  "r Nazri 3 %aknanya, indi*idu punya skill tu dia tak boleh nak menyumbang kepada

  misi dan *isi tuLkita risau yang itu lah..

  Penyelidik 3Siapakah personaliti yang "r kagumiD

  "r Nazri 3"i manaD

  Penyelidik 3"i )T+% sendiri, ataupun pemimpin Negara, yang dijadikan idola,

  pemimpin luar pun bolehD

  "r Nazri 3Saya kalau di uni*ersiti ni, kalau yang saya sebut lah, kalau tengok best by

  eEample..dia cakap je memang di buatL so dalam uni*ersiti ini ,saya merujuk

  kepada saya punya mentor la,iaitu bekas dekan dulu lah..pro! %ustapha..so

  apa(apahal memang saya akan rujuk dekat dia..dan dia sentiasa jadi bahan

  rujukan saya..sebelum saya buat keputusan, dan saya anggap dia sebagai orang

  tualah untuk buat keputusan..e*en jika saya in*ite dalam meeting meeting

  besar ,meeting sis'azah, saya in*ite dia masuk dalam itu, untuk buat

  keputusan.

  "r Nazri 3 alau pemimpin luar, saya lebih suka kesederhanaan dan saya tak katakan

  saya kemana(mana tapi yang saya nampaklah yang memberi contoh terbaik,

  yang saya tengok bekas %enteri elantan ,yang itu memang idola saya ,cara

  dia memimpin dan cara dia tunjuk dekat orang tu macam mana.. saya dari segi

  yang lain bukan lebih kepada politik, tapi cara dia tu..

  Penyelidik 3Ya lah kita bukan tak ada menyebelahi sesiapa..kadang(kadang kita

  tengok..tak kesah lah pada mana kanLcara dia..pemikiran dia tu..

  "r Nazri 3?ara dia tu..

  Penyelidik 3 &ak kata "r tadi tu lead by eEample

  "r Nazri 3ita kena lead by eEample.@angan sekadar bercakap tapi tiada kerja yang

  jalan.

  Penyelidik 3Adakah terdapat amalan(amalan yang khas yang "r perkenalkan, sepanjang

  "r berada berkhidmat sebagai dekanD

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  33/59

  Penyelidik 3Ataupun apa yang "r !okuskan , amalan yang perlu dipraktikkan oleh sta!(

  sta! "r D

  "r Nazri 3 Saya lebih menekankan yang prinsip yang menyokong pada pembangunan

  !akulti

  Penyelidik 3Seperti publicationD

  "r Nazri 3;tuLmemang tak boleh lepas setiap kali bincang..itu yang saya sebut..

  Penyelidik 3 "r pun banyak pengalaman jadi "r boleh membimbing sta! akademik yang

  lainD

  "r Nazri 3 ?oaching juga salah satu kaedah juga. adang(kadang jangan sampai sta!, tu

  boleh bagi reason contohnya bila kita minta sta!! terlibat dengan penyelidikan.

  Sta! akan bagi sebab yang dia sibuk dengan pengajaran.@adi di situ saya akan

  rasionalkan mereka tentang tugas,di mana saya sendiri pu mempunyai kelas

  dan mengajar tetapi saya masih meneruskan penerbitan dan di saping itu

  mempunyai research group yang perlu saya pantau.Saya juga terlibat dengan

  con!erence dan perbincangan dengan panel(panel dari luar. @angan sampai

  orang cari ruang untuk bagi eEcuses.Saya kena sentiasa coach sta!(sta! sayabegitu agar bila merekamemegang mana(mana jaMatan penting nanti mereka

  akan teruskan tanggungja'ab mereka dengan baik.

  Penyelidik 3%aksud "r , sebagai pemimpin tapi kita kena bersedia , supaya dia orang tak

  boleh nak bagi eEcuses tuD

  "r Nazri 3Sebab tu saya rasa sepanjang kerjaya saya , saya sentiasa mempersiapkan diri

  dari segi apa, publication.Saya akan melakukan penerbitan tiap(tiap tahun.@ika

  anda ke google scholar tu saya duduk di ranking yang agak baik. ita

  tunjukkan contoh yang baik kepada sta!! sebagai moti*asi untuk mereka

  bekerja dengan lebih baik. Semua yang kita lakukan mesti ada !acts and !igure

  Saya jenis yang bercakap benda(benda yang penting sahaja.

  Penyelidik 3 &agaimana "r menangani karenah(karenah pensyarah di ba'ah pentadbiran

  "rD

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  34/59

  "r Nazri 3 3 Saya mementingkan !acts and !igure. Setiap sta! di ba'ah saya perlu

  menjelaskn kepentingan tindakan(tindakan yang akan diambil agar tidak

  mendatangkan kepada masalah kepada !akulti seterusyan akan menjejaskan

  objekti!,misi dan *isinya.?ontohnya,jika seseorang pensyarah memohon untuk

  membentangkan kertas kerja di luar dia perlu menyatakan terlebih dahulu

  butiran kerjanya,kepentingan pembentangan kepada indi*idu dan !akulti dan

  bagimana pensyarah tersebut akan menggantikan kelas(kelas di ba'ah

  pengajarannya.Saya juga kalau sesiapa yang nak pergi keluar negara

  'alaupun seminggu ke atau kurang dari seminggu pensyarah perlu

  menghantar satu justi!ikasi kelas(kelas yang akan digantikan,kepentingan

  kerja dan skop kerja mereka.Tidak cukup dengan hanya mengisi borang

  sahaja.

  Penyelidik 3%aksud "r tadi, yang keluar negara tu, adakah bercuti atau atas urusan rasmi

  "r Nazri 3 )rusan bercuti atau nak bentang kertas kerja.erana apabila ke luar negara

  kita akan mengambil masa dua tiga hari .&agaimana dengan kelas sepanjang

  ketiadaan mereka.alau kelas yang melibatkan PS%, time tu PS% nak kena

  jumpa, macam mana dia nak ganti, tu lah dia kena cerita balik dekat saya baru

  saya boleh luluskan. ;ni merupakan satu tanggungja'ab untuk saya pastikan

  kerana saya perlu laporkan kepada orang atasan.

  Penyelidik 3Sepanjang kerjaya "r, adakah terdapat halangan atau batasan, semasa

  menjalankan tanggungja'ab sebagai dekanD

  "r Nazri 3+alangan dan batasannya sekarang mestilah dari segi perja'atan. Sebagai

  seorang dekan..saya memegang satu peninggalan yang agak besar juga

  terutamanya saya memangku lapan program, yang baru lulus, masa saya

  pegang tu saya kena run lapan program, masa itu program(program itu masih

  belum mendapat akreditasi dari %>A, sesemua tu berlaku dalam tahun ini..so

  tahun ini merupakan tahun yang paling berat untuk saya..dua dah go true !irst

  graduate..dua lagi dalam proses..empat lagi under graduate belum lagi

  dilaksana tahun ni juga.. so halangannya di situ, dan dari segi sta!!ing, saya tak

  cukup sta! untuk handle semua ni. elapan(lapan program ni ada subjeknya

  masing(masingLso dekat situ la yang saya nampak memang agak mencabar

  bagi saya dan timbalann dekan terutamanya apabila semester baru bermula.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  35/59

  Penyelidik 3Pengambilan untuk sta! akademik tidak dibuka setiap tahunD

  "r Nazri 3Tak ada..dia open..tapi..

  Penyelidik 3Adakah pihak uni*ersity mempunyai target untuk pengambilan sta!!(sta!

  akademik baruD

  "r Nazri 3?eritnya ada macam tu lah..tapi masalahnya, polisi )T+% , you nak masuk

  sebagai sta! akademik tetap, mesti ada P+". So dari macam kita orang

  kritikal, siapa yang nak datang kerja dekat sini, saya dah try dah banyak kali,

  yang ada pun yang tak ada P+" lah..sebagai tutor, tutor pun dah tak ada dah

  pengambilan..

  Penyelidik 3Pelajar(pelajar "r sendiri ada tak yang "r nampak yang boleh diserap jadi

  pelapisD

  "r Nazri 3)ntuk nak serap tu, saya tak pasti, jadi untuk tenaga pengajar dia boleh

  sebagai part time, ramai dah sekarang niLe*en bekas PA saya pun sebelum ni

  buat master dan juga mengajar, saya minta tolong dia mengajar subjek, tapi

  sebagai pensyarah sambilan, kebanyakannya yang mengajar sambilan tu

  adalah bekas(bekas pelajar..yang kita panggil balik tolong mengajar..kalau takmemang kita tak cukup sta!.

  Penyelidik 3Tiada plan yang khususkah bagaimana untuk mencari pelapisD

  "r Nazri 3)ntuk mencari pelapis sta! tu, kita dah mula, 'ing kiri dan kanan saya muda(

  muda lagi..dalam uni*ersiti.. mereka yang akan dijadikan pelapis(pelapis saya

  nanti. ?aranya kadang(kadang kalau meeting, saya tak boleh hadir, saya suruh

  dia pergi, daripada situ dia dah boleh belajar,rasa suasananya..dia ada le*el

  le*el yang hanya dekan yang boleh masuk meeting ,so yang tu memang di

  takboleh nak masuklah..ada part part yang dekan boleh masuk , 'akil boleh

  ganti dekan..Senat tak boleh, senat dekan tak boleh ganti, tak ada kosong la

  kerusi dia..tapi kalau pengurusan uni*ersity yang itu ada penganti, suruh

  belajar serba sedikit..harapannya begitulah..

  "r Nazri 3Tak boleh secara terus sebut, lepas ni kau ganti aku.., dia kena paham dan rasa

  serba sedikit dahulu..suasana dekanLkadang(kadang bila bengkel punkadang(kadang saya tidak dapat hadir, yang paling kanan akan jadi 'akilL

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  36/59

  timbalan dekan akan pergi..sebab zaman saya pun macam tu juga..bila dekan

  tak boleh pergi, dia akan turunkan kepada timbalan dekanL meeting itu

  melibatkan dekan(dekan, so kita dah rasa suasana tu dah akan dapat

  pengalaman

  "r Nazri 3"i peringkat uni*ersiti jika kita tidak memegang post, katakana seorang

  pro!essor P; mereka mesti lebih kepada research, tsama ada juga 5/ ke 52

  ke sama je , jika tidak memegang post, secara automatic beban kerja pergi

  lebih kepada research atau mentoring..

  "r Nazri 3 Apa(apa akti*iti mesti ada hitam putih..+itam putih dari segi photo yang

  menunjukkan tugasan.%uatnaik ke dalam !acebook !akulti dari situ, saya akan

  compile dia punya report.Saya juga berpesan kepada sta!,kerana sejak akhir(

  akhir ni pihak atasan nak tengok repot sebagi bukti.

  Penyelidik 3Apa pesanan kepada penja'at(penja'at a'am untuk berjaya sebagai

  pentadbirD

  "r Nazri 3k yang pertama, yang nak naik bukan nak kejar post bermaksud kamu kena

  ambil tanggungja'ab itu, dengan rela.@ika kamu anggap itu satu

  tanggungja'ab kamu akan buat sebaik mungkin. amu harus mempunyai niat

  yang ikhlas dan letakkan uni*ersiti dan organisasi sebagai

  kepentingan.%emegang post ini bukan sesuatu yang tetap, ia berlaku dalam

  dua tahun."ua tahun itu kamu kena !ikir cara bagaimana, hendak kekalkan

  strategi selama dua tahun.

  "r Nazri 3 Pegang tanggungja'ab secara ikhlas, semasa pegang post tu, kena secara

  ikhlas, e*en you nak masuk kerja you dah !ikir dah..kena buat kerja secara

  ikhlas.

  Penyelidik 3+arapan atau cadangan untuk tingkatkan lagi gaya kepimpinan !akultiD

  "r Nazri 3Saya nampak dari saya perlu pertingkatkan dari komunikasi dua hala antara

  sta! dengan sayaLsaya nampak masih ada gap lagi terutamanya bila nak

  kumpulkan sta! untuk tanya khabar agak sukar sedikit.Setakat ini saya sendiri

  yang pergi berjumpa dengan sta!.alau perkara kecil saya akan direct kepada

  sta! terus, kalau melibatkan technician saya akan pergi terus kepada mereka

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  37/59

  .Saya tak suka jenis mengarah sangat..kadang(kadang sambil(sambil saya

  pergi sana, saya tengoklah sekali apa yang berlakuLdekat ba'ah macam tu

  juga, dekat makmal macam tu jugaL.daripada situ baru kita dapat lihat apa

  yang kurang .Saya harap benda tu boleh ditingkatkan lagi..kaedah yang terbaik

  saya tak dapat lagi, untuk kumpulkan mereka dalam satu ruang agak sukar

  sedikitL

  Penyelidik 3&olehkan "r pilih corak kepimpinan bagaimana yang menjadi amalan "r D

  "r Nazri 3Saya pilih lasez!are,saya bagi kebebasan untuk bersuara, kemudian barulah

  you buat keputusan.kalau time tu tak boleh buat keputusan, mengguna pakai

  apa yang dicadangkan tu, saya akan membuat keputusanL. Saya banyak cara

  membuat keputusan.. satu semasa meeting, sebelum meeting saya buat email

  dalam group pengurusan..ini agenda yang kita akan bentang, tolong tengok

  perkara ini, dan komen .omen yang boleh diguna pakai saya akan

  bentangkan dalam mesyuarat pengurusanLsama juga melibatkan meeting

  diperingkat uni*ersiti, yang mana saya rasa perlu pandangan dia orang, saya

  pilih satu tajuk dan minta pendapat dan akan dihujahkan semasa mesyuarat

  peringkat.Saya lebih sesuai dengan cara itu.

  "r Nazri 3Sebagai penja'at a'am juga kita perlu menjaga reputasi kita melalui

  peningkatan kerjaya dan kemahiran."engan cara begitu, jika orang dah

  kenal,kita akan menjadi sumber rujukan ,bukan setakat bekerja sahaja tetapi

  boleh mendatangkan man!aat kepada orang lain.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  38/59

  LOG TEMUBUAL

  Ma&a S*+e/ Na#a

  00.00

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  39/59

  P+" student dan %aster

  /1./F omunikasi dengan sta! e(%ail

  'hatup

  -acebook(posterTeknologi

  omunikasi dua hala

  %esyuarat

  =/.1/ ?ara pembelajaran sekarang e(lerning

  F0I

  Sentiasa guide

  ==.=5 eluarga dan hobi 2 orang anak

  Sulung tingkatan /

  ecil / tahun

  +obi tangkap gambarThe best hobby

  =8.51 enangan paling di ingati )S%

  Pokok #ambutan

  Pusat Sains

  ebun "urian

  "esa Sis'a Permai

  Tuala

  %otor

  -asa(!asa tak boleh lupa

  &ilik stady

  /2 @amP+"

  +abis K;KA &est

  = @am

  Winter

  Sangat hea*y

  @umaat

  $nding best

  Wi!e

  -akulti sama

  "epartment beza

  6i*e up/ orang anak

  = tahun sekolah

  4 bulan P+"

  ?akap $nglish

  ?akap Terengganu

  $n*ironment tertutup

  enduri di %alaysia

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  40/59

  2F./2 Tanggungja'ab &esar "ekan

  Nakhoda

  %isi dan *isi

  Punch in

  punch out

  P; sta!techniction

  Ambition tetap

  Non akademik

  Akademik

  bjekti! kualtiti

  -akulti

  ?apai

  Penerbitan

  Sekurangnya Satu

  %arkah prestasi

  5/.2F %isi *isi peribadi Amanah

  %anusai berman!aat

  &eri man!aat

  Adil

  52.=1 6aya tertinggi di )T+%

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  41/59

  0130F30/ +alangan batasan F Program

  %>A

  Sta! kurang

  ritikal P+"

  Part Time

  Pensyarah Sambilanetua @abatan

  &engkel

  Senat

  %esyuarat

  0131F3=2 Nasihat "ari "r Niat ikhlas

  &ukan kejar post

  -okus kerja

  Ambil tanggungja'ab

  #ela

  @angan paksa diriAP?

  Naik nama !akulti

  rganisasi,uni*ersiti

  013/=320 Tingkatkan 6aya kepimpinan omunikasi dua hala

  umpulkan sta!

  "irect kepada sta!

  ?akna terhadap persekitaran

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  42/59

  DAPATAN KA6IAN

  ajian ini telah di lakukan menggunakan kaedah temubual.#esponden yang

  ditemubual merupakan seorang "ekan -akulti Sains omputer dan Teknologi %aklumat,

  )T+% iaitu Pro!esor "r Nazri %ohd Na'i. +asil daripada temu bual yang di dapati terdapat

  beberapa maklumat yang diperolehi di antaranya ialah3

  a. a$a e/e$+a

  &eliau lebih menekankan kepada onsep 8P terutamanya Pengajaran, Penyelidikan

  dan penerbitan, 'alaupun beliau memegang ja'atan tertinggi dalam !akulti, beliau masih

  mementingkan amalan 8P dan menjadi amalan beliau. Sebagai dekan !akulti beliau

  menjalankan tanggungja'ab sebagai nakhoda yang bertanggungja'ab mencapai *isi dan

  misi uni*ersiti, beliau kerap memikirkan hasil yang boleh diberi kepada sta! dan amat

  mementingkan pencapaian P; terhada sta!nya dan sering mengingatkan sta!nya supaya

  mengikuti objekti! kualiti yang ditetapkan bagi membangunkan !akulti, selain daripada itu

  beliau juga amat mementingkan kebajikan sta! di ba'ahnya bagi menjamin suasana kerja

  yang kondusi!.

  +asil daripada temubual yang dijalankan, *isi dan prinsip hidup yang dipegang

  sehingga kini banyak membantu beliau berjaya sehingga ke hari ini, antara perinsip yang

  paling utama di amalkan ialah apa sahaja amanah yang diberikan perlu dilaksanakan dengan

  sebaik mungkin dan ikhlas, selain itu segala ilmu yang diperolehi dan apa sahaja yang

  dilakukan perlulah berman!aat dan dapat memberi man!aat kepada orang lain. Sering kali

  mengingatkan diri sendiri supaya menanamkan niat yang betul di dalam hati. &agi mencapai

  *isi !akulti, perjumpaan melibatkan semua sta! di adakan setiap semester bagi

  membincangkan misi, *isi dan objekti! !akulti. Selain perjumpaan dengan sta!, mesyuarat

  pengurusan dan akademik juga di adakan lebih kerap apabila terdapat perkara tertentu yang

  perlu diselesaikan, perbincangan dan membuat keputusan adalah melibatkan kerjasama dari

  kalangan sta!. Sebagai bukti temu bual menunjukkan cara membuat keputusan seperti

  Saya banyak cara membuat keputusan.. satu semasa meeting, sebelum meeting saya buat

  email dalam group pengurusan..ini agenda yang kita akan bentang, tolong tengok perkara

  ini, dan komen .Komen yang boleh diguna pakai saya akan bentangkan dalam mesyuarat

  pengurusansama juga melibatkan meeting diperingkat universiti, yang mana saya rasa

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  43/59

  perlu pandangan dia orang, saya pilih satu tajuk dan minta pendapat dan akan dihujahkan

  semasa mesyuarat peringkatuniversiti.Saya lebih sesuai dengan cara itu!.

  &eliau lebih gemar melibatkan sta! menyatakan pendapat 7round table9 berkaitan

  perkara penting yang perlu diselesaikan. Segala perkara penting akan dibentangkan dan

  didahulukan melalui e(mail group, sta! akan memberi pendapat dan mengetahui lebih a'al

  apa yang di bincangkan semasa mesyuarat. ebanyakkan keputusan yang diperoleh adalah

  hasil daripada perbincangan dan kata sepakat daripada sta!. @elas di sini menunjukkan

  terdapat komunikasi dua hala di antara beliau dengan sta!, dengan cara ini sesuatu keputusan

  boleh diperoleh dengan kadar yang segera.

  .a$a e$"n0e$a/&" %engan &0a4 a/a%e#"/ %an */an a/a%e#"/

  &eliau lebih mementingkan komunikasi dua hala, melalui temubual tersebut dapati beliau

  tidak mempunyai batasan tertentu untuk berinteraksi dengan sta! akademik dan bukan

  akademik, kebiasaannya beliau sendiri akan bertindak seperti turun padangJ bagi melihat

  setiap bahagian. Temubual yang diperolehi seperti berikut3

  Kalau perkara kecil saya akan direct kepada staf terus, kalau melibatkan technician

  saya akan pergi terus kepada mereka .Saya tak suka jenis mengarah sangat..kadang"kadang

  sambil"sambil saya pergi sana, saya tengoklah sekali apa yang berlakudekat bawah

  macam tu juga, dekat makmal macam tu juga.daripada situ baru kita dapat lihat apa yang

  kurang!.

  @elas disini menunjukkan beliau mesra dengan setiap sta! dari semua peringkat dan

  Semua sta! atau pelajar mudah berurusan dengannya beliau, di mana beliau sendiri akan

  menemui sta!(sta!nya jika memerlukan sesuatu bantuan, penjelasan, pandangan atau

  pendapat.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  44/59

  . a$a #ena#!a"/an #e&e+ %an #a/l*#a0 0e$/"n"

  Penyampaian maklumat yang berkesan memerlukan penggunaan media yang lebih baik

  dan mesra pengguna, beliau lebih gemar menggunakan teknologi seperti emel, aplikasi

  -acebook dan WhatJs App semasa penyampaian maklumat dan mesej kepada sta! di

  ba'ahnya, penggunaan media ini lebih mudah dan cepat, selain lebih santai dan tidak terlalu

  !ormal, &eliau sendiri yang mengendalikan aplikasi !acebook, dan segala maklumat yang di

  sampaikan adalah di buat oleh beliau sendiri, menggalakkan semua sta! memberi respon dan

  pandangan dan tidak hanya mendiamkan diri sahaja dan ini dipetik dari temuramah, sebagai

  bukti3

  Saya juga berfikir dari dahulu macam mana komunikasi paling berkesan. Saya nampak

  bila menggunakan e"mail bila dalam satu group, apabila banyak sangat e"mail berlaku,

  orang tak baca,masuk dalam inbo# saja, cara yang kedua saya $ampak adalah sistem

  komunikasi sekarang, peringkat pengurusan menggunakan whatsapp.%aka saya lebih

  mementingkan penggunaan teknologi maklumat yang terkini dalam membuat keputusan!.

  %. a$a #engen%al"/an #a&ala7 %an $aga# !en&a$a7 %an &0a4

  @ika terdapat masalah yang melibatkan pensyarah beliau terlebih dahulu meminta ketuajabatan menyelesaikan atau menasihati pensyarah tersebut, bagi mengenalpasti masalah yang

  dihadapi. Setelah ketua jabatan mengealpasti masalah yang dihadapi, beliau sendiri akan

  berjumpa dengan sta! atau pensyarah yeng terlibat dan meminta sta! menceritakan sendiri

  masalah yang dihadapi. Terutamanya melibatkan pensyarah yang sentiasa keluar O tiada di

  kampus, perlu justi!ikasikan dahulu pelan atau perancangan sama ada atas urusan kerja atau

  peribadi 7kelas yang tertangguh perlu digantikan9 adakah terdapat cara bagi mengatasi

  masalah yang dihadapi.

  e. A#alan /7a& ang %"0e/an/an

  Tiada perincian terhadap amalan khas yang ditekankan, ?uma melibatkan prinsip(prinsip

  yang menyokong pembangunan !akulti, arahan yang diberikan adalah mudah, dan ringkas

  selain daripada itu setiap tugas dan akti*iti yang dilakukan Perlu ada !acts and !igureJini

  supaya sta! tidak rasa terbeban atau mencari ruang untuk memberi alasan atau mempertikai

  sesuatu arahan atau tugas

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  45/59

  4. Gaa /e!"#!"nan ang %"/ag*#"

  Sebagai pemimpin bagi sebuah !akulti, beliau tidak lari dari menjadikan seseorang

  sebagai idola kepimpinannya. &eliau kerap memberitahu pimpinan yang boleh dijadikan

  rujukan terbaik adalah seseorang pemimpin yang

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  46/59

  so halangannya di situ, dan dari segi staffing, saya tak cukup staf untuk handle semua

  ni. Kelapan"lapan program ni ada subjeknya masing"masingso dekat situ la yang saya

  nampak memang agak mencabar bagi saya dan timbalann dekan terutamanya apabila

  semester baru bermula.!

  7. Ha$a!an %an a%angan ag" #en"ng/a0/an 0a7a!8 %aa /e!"#!"nan &eaga"

  &e'$ang !e#"#!"n

  Antara harapan beliau bagi meningkatkan daya kepimpinan sebagai seorang

  peemimpin adalah untuk membuat penambahbaikan komunikasi dua hala kerana masih

  terdapat jurang untuk bertemu dengan semua sta!."i antara strtegi yang telah diambil

  untuk memperkukuhkan komunikasi dua hala ini ialah kaedah turun padangJ sebagai satu

  strategi meningkatkan daya kepimpinan seseorang pemimpin.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  47/59

  RUMUSAN DAN PERBINANGAN

  Temubual selama hampir satu jam lebih ini menumpukan mengenai pengalaman dan

  sumbangan beliau sepanjang memegang ja'atan sebagai "ekan di -akulti Sains omputer

  "an Teknologi %aklumat "i )thm. Temubual ini berkisar mengenai pengalaman beliau

  dilantik menjadi pensyarah, Timbalan "ekan dan "ekan di -akulti Sains omputer "an

  Teknologi %aklumat. Secara ringkasnya, beliau turut menceritakan sejarah a'al pembabitan

  beliau di dalam bidang pengajaran,penyelidikan dan penerbitan. Seterusnya menja'at

  ja'atan sebagai pensyarah di )thm sebelum dilantik menjadi "ekan. Selain itu perkara(

  perkara lain seperti pendapat beliau dalam bidang penyelidikan seperti perbezaan bidang

  pada masa dahulu dan sekarang serta pendapat beliau mengenai bidang pendidikan juga

  disentuh. Semasa ditemubual ,. &eliau memberi kerjasama yang baik sepanjang sesi

  temubual. Secara keseluruhan temubual berlangsung berjaya dengan lancar dan mengikut

  perancangan.

  &erdasarkan temubual yang dijalankan jelas menunjukkan beliau mempunyai gaya

  kepimpinan lebih ber!okus kepada kepimpinan

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  48/59

  menggalakkan sta!nya memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan,

  'alaupun keputusan muktamad terletak kepada pemimpin.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  49/59

  RU6UKAN

  Abdullah dan Ainin 7/0089.Teori dan Teknik epimpinan PanduanAplikasi di Tempat

  erja, PTS Pro!essional Publishing Sdn.&hd.

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  50/59

  LAMPIRAN 1

  PROFIL DEKAN

  15 Pe$"a%"

  Nama 3 Pro!. "r. Nazri b. %at Na'i

  Tarikh

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  51/59

  De/an Fa/*l0" Sa"n& K'#!*0e$ %an Te/n'l'g" Ma/l*#a0 /01=(/015

  T"#alan De/an :A/a%e#"/ %an An0a$aang&a. -akulti Sains omputer

  dan Teknologi %aklumat

  /01/(/01=

  Timbalan "ekan 7Akademik dan Antarabangsa9 -akulti Sains omputer dan

  Teknologi %aklumat

  /011(/01/

  Timbalan "ekan 7Akademik dan Antarabangsa9 -akulti Sains omputer dan

  Teknologi %aklumat

  /004(/011

  Timbalan "ekan 7Akademik dan Antarabangsa9 -akulti Sains omputer dan

  Teknologi %aklumat

  /00F(/004

  ;5 A/0"

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  52/59

  =5 Pene$"0an

  6'*$nal& 8 T$an&a0"'n&

  1. Nazri %ohd Na'i, #ozaida 6hazali, %ohd Najib %ohd Salleh, An Approach to

  ;mpro*e &ack(propagation algorithm by )sing Adapti*e 6ainB Accepted !or publication

  in So!t ?omputing %ethodologies and its Applications, @ournal o! &iomedical So!t

  ?omputing and +uman Sciences, Kol 18, No. 1, @uly /010.

  /. #ozaida 6hazali, Nazri %ohd Na'i and %ohd Najib %ohd Salleh, "ynamic #idge

  Polynomial Neural Net'ork 'ith a #eal Time #ecurrent

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  53/59

  Selamat, #ahayu A. +amid, #ozaida 6hazali, #uhaya Abd. Aziz, #athiah +ashim,

  Noorhaniza +j. Wahid, +j. %ohd Sazali halid 7/00/93 A &ook on ?3 -undamentalsB,

  %c6ra'(+ill 7%alaysia9 Sdn. &hd

  LAMPIRAN 2

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  54/59

  ?A#TA #6AN;SAS; -A)

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  55/59

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  56/59

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  57/59

  AT;K;T; &$#SA%A $

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  58/59

 • 8/9/2019 Draft Transkrip Temubual

  59/59