cadangan aktiviti projek bagi sba spn21

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

1.656 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kursus PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

TRANSCRIPT

  • 1. Universiti Brunei DarussalamPL 3234Pengujian dan Penilaian Bahasa MelayuPenilaian kendalian sekolah (SBA) Kajian Tahun 1 dan Projek Tahun 4Disediakan Oleh: Erma Teriaini Bte Hj Tiban 06B025710 Mac 2009

2. Unit 1Subtajuk Kemahiran Kajian yangObjektifPenyerapan Cara CatatandicadangkannilaimelaksanakanDiri saya i. Kenali saya Mendengar i. Biodata Saya i. Mengenali i.Menghargai i. SenaraikanPelajarkeluargabiodatadigalakkan (ms:1-10) ii. KenalanBertuturterdekat dan ii.Menghormati mengenai diribertanya baharu jauh.keluarga.muridkepadaMembaca iii. KenalimenggunakankeluargaMenulisii.Mengenalayat untuk keluargapasti asal usul membuat keluarga.ii.Kajian secara ayat yangindividu.betul. iii.Menambah kosa kata murid.iv. Boleh membantu pelajar dalam penulisan karangan.ii. Keluarga i.Mengenali i.Mengekalkani. Menemu bualsaya keluarga saya sifatsetiap ahli menyayangi keluarga murid ii. Menambahkeluarga.secara individu kosa kata. ii.Mengutamakii. Senaraikan iii. Bolehan keluarganama setiap membantuyang palingahli keluarga murid dalam terdekat. penulisaniii. Dijalankan karangan.secara individuatau kumpulan. 3. Unit 2 SubtajukKemahiran Kajian yangObjektif PenyerapanCara Catatandicadangkan nilai melaksanakan Kenalan saya i. Kenali rakan Mendengari.Menyenaraika-ni. Mengenali i. Menghargai i. Menemu bual i.pelajar saya beberapa bangsajenis-jenisdan rakan-rakan. dibimbing (ms:11-14) Bertuturyang terdapatbangsa yangmenghormatisemasaii. Merekadalam bilik darjahii.Soal selidikMembacaada di dalam rakan-rakanmembuatkawan Saya. secara individu. bilik darjah yang bukan soal selidiksayaMenulis Menyenaraikan jenis-sesama berkenaanjenis rumah yang ii.Agar pelajariii. Ke rumah bangsa.rakanterdapat didapat kawan merekasekeliling rumah membezakan ii.saya terutama berbilang jenisMengeratkanayat-ayat bangsa.silaturrahim yang iii. Murid boleh sesama rakan.diggunaka membezakann semasa.bertanya. jenis jenis rumah. 4. Unit 3SubtajukKemahiran Kajian yangObjektif PenyerapanCaraCatatan dicadangkan nilai melaksanakanCeritai. PesananMendengar i. Teliti pesan kawan. i. Menguji i. menyemai i. Berbual dengan i. Pelajar teladan datukkemahiransifat-sifat kawan melalui digalakkan Bertuturii. Lawatan sambilmendengarcintakantelefon dan mencari (ms:15-23) ii. Tamanbelajar ke tempat- Membacapelajar. tanah air.menyenaraikan sumberpermaina-n tempat menarik di pesan yangmelalui Menulis daerah sayaii.Menambah iii. Cerita dinyatakaninternet.kosa kata datukpelajar. ii. Kajian secara berkumpulan.iii. Pelajardapatmengenalpasti tempat-tempat yangmenarik diNegara sendiri iii.Mendedah-kan muridmengenalNegara kita. 5. Unit 4 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan CaraCatatan dicadangkannilaimelaksanakan Haiwan i. TempatMendengar i. Senaraikan i.Menambahi.Menghargaii.Senaraikani.Pelajartinggaltempat tinggal perbendaharaan kehidupan nama haiwan digalakkan (ms:24-28)Bertuturhaiwan haiwan.kata.. bernyawayang tinggal di mencari Membaca selaindarat dan di air. sumberii. Di Zoo ii.Senaraikan ii.Murid dapat manusia.melalui buku- Menulis binatang yang menyenaraikan ii.Kajianiii. Lawatan buku lain. tinggal di air tempat tinggal dilakukan secarake Sabah dan di darat.haiwan.individu atau kumpulan. ii.Menyenarai-i.Menambah i.Menghargai i.GambarPelajar kan haiwanperbendahar- ciptaan tuhan. diberikan kepadadigalakan yang tinggal di aan kata. setiap pelajarmembawa. dalam zoo dikemudian pelajargambar- ii.Menyatakan negara sendiri. diarahkan gambar pengetahuan menyatakanbinatang atau imaginasi nama- namayang mereka mereka binatangperoleh. terhadap tersebut. binatang di dalam zoo. 6. Unit 5 SubtajukKemahiran Kajian yangObjektifPenyerapan nilai Cara Catatandicadangkan melaksanakan Haiwan i. Ternakan datuk Mendengar i.Memerhatii. Pelajari.Menyayangii. Membuat i. Pelajar ternakan sayadanmengetahuiciptaan tuhan.pemerhatiandigalak -Bertuturmenyenaraik- nama-namakan (ms:29-34)ii.Menghargai ii.Kajian dibuatMembaca an haiwanhaiwan.bertanya binatang. secara individu.yang terdapat nama-Menulisii.Menambahdi kawasan iii.Membentangk nama perbendahara-ansaya dan jiran an hasil yangbinatang katasaya.diperoleh. peliharaa- iii.Pelajar dapatn jiran menyatakan mereka. kepentingan haiwan kepada manusia.ii.Apakah makanan ii. Makanani.Menambahi.Bertanggungj- i. Menemu bualhaiwan? kesukaan kosa kata.awabdatuk atau ahlibinatang keluarga lain.iii. Cuba teka ii.MeningkatkanKpeliharaan emahiranii.datuk saya. pengetahuan Membentangk- bahasa. an hasil yang diperoleh. 7. Unit 6 SubtajukKemahiran Kajian yangObjektif Penyerapan CaraCatatandicadangkan nilaimelaksanakanHaiwan i. Kasihan Si Mendengar i. Bandingkani.Pelajar dapati. Menyemaii. MemerhatiPelajar peliharaan Tompokciri-ciri yang membezakan sifatkucing yang digalakkanBertuturterdapat padaciri-ciri yang sayangkanterdapat pada mencari (ms:35-39) ii. KucingkuMembaca kucing sayaterdapat padamakhlukjiran pelajar dan kucing yangiii. Haiwan yangdengan jiran binatang bernyawa.menemu bual jiran terbiar dan Menulissaya.peliharaanmereka untukmeneliti ciri-cekapi.Menghargai merekamengetahui ciri-ciri yangbinatang. ciri kucing masing- terdapat ii.Pelajar dapat masing. pada haiwan menyenaraika-n peliharaan kekurangan danii. jika tidak kelebihan Pembentanganmempunyai binatang dilaksanakanbinatang peliharaan setelah kajianpeliharaan. mereka. selesai.iii.Kajian individu/kumpulan 8. Unit 7 Subtajuk Kemahiran Kajian yang Objektif PenyerapanCaraCatatan dicadangkannilai melaksanakan Kebersihan i. UtamakanMendengar i.Membanding- i. Supayai. kebersihan i. Gurukebersihan kan kawasan pelajar-pelajarasasmemperlihatkan (ms:40-43)Bertutur pencemaranlebih peka akankehidupan dokumentari Membaca yang sering kebersihan . sihat tentang berlaku. pencemaran Menuliskemudian pelajarmengkategorika-njenis jenispencemaran.ii. Udara bersih ii.Membandi-i. Memupuk i. Cintakan i. Menemu bual ahli ngkan ciri-ciri kemahirankehidupan.keluarga atauiii. Udara kotor udara bersihberfikir pelajar rakan-rakan dan udaramengenai udara ii.Meningkatkan kotor. bersih dan kotor. perbendahara-n kata. 9. Unit 8 SubtajukKemahiran Kajian yang Objektif Penyerapan CaraCatatandicadangkannilaimelaksanakanKemudahani. Jangan Mendengar i.i. Pelajar dapat i.Menghargai i.Memerhati Guru awam rosakkanMenyenaraikan mengkaji harta kemudahansetiapmemberikanBertuturtelefon nama-nama benda awam awam yangkemudahan contoh- (ms:44-48)Membaca kemudahan yang telah disediakan awam contohnyacontohii. Mari kitaawam yang dirosakan.di sekolahkerosakanfikirkanMenulisii.Jangan jadiseringharta bendaii. Meningkatkan sipemugutii.Kajian dilakukaniii. Nasihatdirosakkan. awam untukkepekaan mereka secara kumpulan.nenek menimbulkaterhadapn rangsang-keroskkanan berfikirkemudahanpelajar.awam ii. Menambahperbendaharaankata. 10. Unit 9 Subtajuk Kemahiran Kajian yangObjektifPenyerapan Cara Catatan dicadangkannilaimelaksanakan Sayangi alami. TamanMendengar i. Menyemaki.Menambahk i. Menjaga i.Guru Pelajar sekitar (ms:49- muhibah senaraiandanmemperdengarkdigalakkan Bertutur 53) barang-barangperbendaharamengutamak an sebuah cerita menambah ii. Negara Membaca yang an kata an mengenai jawapan Brunei diperlukan kebersihan.kebersihan alamsebagai DarussalamMenulisii. Menguji untuk sekitar. Murid kongsi;kemahiranii. Cintakaniii. Sama tetapi memebersihkamenandakan samamendengar tanah air.tidak serupa n kawasan dengan padapengetahuapelajar. luar rumahbarang yangn sedia adaiii.Pelajardiperlukan.mereka. ii.dapat Menyenaraikaii. Kajian bolehmenyatakan n tempat- dibuat secaramengenai tempat yang individu ataualam sekitar. pernah kamu berkumpulan. lawati di setiap daerah. 11. Unit 10SubtajukKemahiran Kajian yangObjektif Penyerapan nilai Cara melaksanakan Catatandicadangkan Cuacai. Lebatnya hujan Mendengar i. Mengkajii. Pelajar boleh i.Menyedarii. Pelajar diarahkancuaca yang menyenaraikanperubahan cuacamelihat berita (ms:54-57) ii. BanjirBertuturterdapat didan menyatakantempatan mengikutiii. Berhati-hati Membaca negara sendiri perubahan-hari-hari yang telahselama perubahan cuaca ditetapkan olehiv. Cuaca hari ini Menulisseminggu terkini melalui guru mengikut berita. kumpulan masing- masing kemudian ii.Menambah mencatat atau perbendaharaanmenandakan kata. dengan symbol bagi satu-satu cuaca.ii. Pelajar dipecahkan kepada 7 kumpulan untuk mengkaji hari-hari yang berlainan bagi setiap kumpulan.ii.Pembentangan.ii. Senaraii.Memberikan i.Bekerjasama. i. Menemubual ahli Ibu bapakawasan- pendedahan awal keluarga.digalakkankawasan yang tentangmencariselalu terkena keselamatan jikaii. Guru maklumatbanjir berlaku banjir. memperlihatkan untuk anak video mengenai mereka. ii.Meningkatkan banjir yang pernah pengetahuan melanda di negara bahasa. sendiri. 12. Unit 11 Subtajuk Kemahiran Kajian yangObjektifPenyerapan nilaiCara Catatandicadangkanmelaksanakan Kegiatan masa i. HargaiMendengar i. Huraikani. Pelajar- i.Supaya pelajar- i.Pelajar lapangmasa kegiatan kamupelajar boleh pelajar mengisi menghuraikanBertuturdi hujungmembandinag masa yang setiap kegiatan (ms:58-64)ii. Layang-Membaca minggu padakan kegiatanterluang dengan mereka layangbulan ini. yang sihat. kegiatan yang terbang tinggi Menulisii.Dijalankan sihat. secara iii. Permainan berkumpulan tradisional dan berbincang dengan ahli setiap kumpulan. ii.Mengkajii. Agar pelajar ii. Menghargaii. Gurui. Pelajarsifat-sifat yang lebih permainan tradisi memperlihatkan digalakkanterdapat padadidedahkanberbagai-bagai menceritalayang-layangmengenai kata jenis layang-kanyang kamuadjektif. layang melalui layang-pernah lihat.video atau layang tayangan slaid yang gambar terdapat di kemudian pelajar rumah meneka dari segi mereka. bentuk, warna dan sebagainya. 13. Unit 12 Subtajuk Kemahiran Kajian yangObjektifPenyerapan nilai CaraCatatandicadangkan melaksanakan Pelancongan i. Makan Mendengar i. Borang Soal i. Mengenal i. Menghargaii. Pelajar anginselidik .pasti tempat- keindahan yang menemubual (ms:65-72) Bertutur tempatdibina.ahli keluarga ii. DewanMembacapelanconganmelalui kertas keti