bab 1-3 edit

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2016

81 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BM

TRANSCRIPT

1

BAB 1PENDAHULUAN1.0 PengenalanMatematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda agar berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Sifat Matematik secara semulajadinya adalah untuk menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan dapat mencabar pemikiran pelajar. Konsep pembelajaran Matematik dikenali sebagai satu proses konstruktif di mana pelajar akan membina dan membentuk ilmu dalam bidang Matematik dan mengaitkan ilmu atau konsep yang sedia ada pada mereka.

Kurikulum Matematik secara amnya disusun sebagai himpunan kemahiran dan konsep mengikut hierarki tertentu. Matematik menjadi wardah terbaik untuk mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam membuat penaakulan logik, visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Pelajar diberi peluang untuk mengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan aplikasi Matematik.

Matlamat utama pendidikan Matematik sekolah rendah adalah untuk membina dan mengembangkan pengetahuan pelajar dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Kedua-dua matlamat ini akan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah harian secara berkesan, seterusnya membuka mata dan minda pelajar untuk lebih menghargai kepentingan dan keindahan Matematik, Penguasaan pelajaran Matematik menuntut pelajar agar berkebolehan mempersembahkan idea-idea secara lisan, tulisan, melukis gambar atau graf, menggunakan bahan konkrit serta penyelesaian masalah yang memerlukan penguasaan sedia, kemahiran dan segala untuk mengenalpasti sesuatu keadaan. Pengalaman sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak pelajar mempelajari Matematik di luar bilik darjah dan di peringkat pengajian yang lebih tinggi (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2013). 1.1Latar belakang kajianAspek pencapaian akademik adalah suatu agenda penting yang perlu diberi tumpuan dalam menilai kemenjadian murid, walaupun masih tidak menafikan aspek sahsiah iaitu matlamat lain peperiksaan UPSR seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Negara bagi membangunkan personality dan meningkatkan jati diri seseorang pelajar. Kegagalan menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira menjadi antara faktor utama yang membawa kepada kegagalan menerima sesuatu input dalam mata pelajaran seperti yang telah dinyatakan olek Kementerian Pelajaran (2010) dalam Program Hala Tuju Program Transformasi Kerajaaan (GTP).

Menurut Kamel ariffin (2002), terdapat keluhan daripada pelbagai pihak tentang tahap penguasaan Matematik yang lemah di kalngan majority pelajar di negara ini, dan ianya perlu diberi perhatian yang serius. Antara punca yang membawa kemerosotan subjek ini ialah kurikulum itu sendiri, di mana mata pelajaran ini berkaitan dengan simbol-simbol dan rumus-rumus yang perlu difahami sebelum dapat digunakan oleh pelajar. Terdapat juga rungutan daripada segelintir pelajar bahawa mereka tidak berminat dalam mata pelajaran Matematik kerana ia ditafsirkan sebagai salah satu daripada mata pelajaran yang membosankan serta sukar untuk difahami. Kenyataan ini disokong oleh kajian oleh Zolkepeli et a l (2001), di mana dapatannya mengatakan Matematik merupakan subjek yang paling sukar difahami berbanding dengan subjek-subjek lain.

Pengurusan sekolah juga merupakan aspek utama yang perlu diberi perhatian. Pihak pengurusan sekolah yang terdiri daripada pimpinan atasan iaitu guru besar, barisan penolong kanan, staf-staf sokongan serta guru-guru itu sendiri memainkan peranan penting dalam kemenjadian murid-muridnya. Secara umumnya, semua system pendidiakan yang ada pada hari ini memerlukan pengurusan dan pentadbiran untuk menggerakkannya ke arah matlamat dan objektif secaralancar dan berkesan sehingga mampu menghadapi sebarang masalah serta cabaran yang mungkin timbul.Pengurusan dikatakan faktor penentu bagi prestasi sesebuah organism pendidikan kerana pengurusan dan organisasi pendikan berkait rapat antara satu sama lain berikutan hasil daripada penyatupaduan pengurusan yang berkualiti mampu membentuk sekolah yang cemerlang.

Tahap kesediaan ibu bapa untuk memupuk kecemerlangan anak-anak adalah bermula dari rumah. Pemerhatian ini dapat dilihat daripada sejauh mana ibu bapa mendorong prestasi akademik anak-anak dan seterusnya memberikan kerjasama kepada guru dan pihak sekolah. Begitu juga dengan tahap kesediaan murid. Faktor pemakanan dan kesihatan berakar umbi di rumah turut manjadi punca permasalahan Faktor ini seterusnya akan mempengaruhi kesediaan murid menerima pelajaran di sekolah dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik.

Guru pula merupakan individu yang paling penting dalam proses penyampaian ilmu kepada murid. Tanpa guru yang baik, proses pembelajaran yang berlaku mungkin tidak berkesan. Merujuk kepada Surat Perkeliling Bilangan 4 1986, keberkesanan pengajaran dan guru membawa pengaruh yang besar kepada murid-muridnya. Murid-murid yang berpencapaian akademik yang rendah biasanya tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti kognitif dengan memuaskan. Kajian kajian yang telah dijalankan oleh Swanson dan Ransby (1994), Hulme dan Mackenzie (1992), membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid yang berpencapaian akademik yang rendah ialah untuk mengingat kembali maklumat ya nng penting. Mereka juga berpendapat masalah ini berkaitan dengan ingatan jangka pendek, tetapi kajian oleh Jones et al (1988), membuktikan masalah seumpama ini boleh diatasi dengan menggunakan strategi dan kaedah pengajaran kognitif yang sesuai. Kaedah kognitif membolehkan pelajar untuk menguasai kemahiran berfikir seperti membanding dan membeza, membuat generalisasi, membuat keputusan, membuat ramaln, mencipta metafora, menerangkan sebab dan menyelesaikan masalah (Meister & Rosenshine,1992). 1.2Penyataan MasalahPengajaran dan pembelajaran Matematik yang lebih menekankan penghafalan formula, latih tubi, kemahiran menjawab soalan peperiksaan dan pengajaran berpusatkan guru, adalah punca murid tidak berminat dengan Matematik. Ini terbukti apabila keputusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang menunjukkan kemerosotan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut laporan TIMSS, 2007, skor Matematik 2007 merosot kepada 474 mata berbanding 508 mata pada 2003 dan 519 bagi 1999, iaitu penurunan sebanyak 34 mata.

Guru perlu bersedia menghadapi cabran-cabaran dan perubahan-perubahan yang dijangkakan dari segi amalan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar. Dalam mata pelajaran Matematik, bahan bantu mengajar memainkan peranan yang penting ke arah memahamkan konsep di dalam proses pengajaran selain daripada bertujuan untuk menarik minat pelajar. Menurut Omardin Ashaari (1997), perkembangan teknologi dalam penciptaan peralatan pengajaran dan pembelajaran memberi kesan yang sangat nyata dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dilakukan oleh guru dan ianya juga amat membantu dalam mempercepatkan proses pembelajaran di kalangan pelajar.1.3Objektif KajianObjektif kajian ini ialah :i) Menyelesaikan masalah kehilangan minat di kalangan para pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.ii) Untuk mengenalpasti sejauh mana penggunaan bahan bantu mengajar dapat mempertingkatkan pencapaian pelajar.1.4 Persoalan Kajiani) Adakah penggunaan bahan bantu mengajar dapat menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

ii) Adakah penggunaan bahan bantu mengajar dapat membantu mempertingkatkan pencapaian penguasaan kemahiran?iii) Adakah terdapat perbezaan pencapaian murid sasaran dan ujian pra dan ujian pos?1.5Kepentingan KajianHasil dapatan kajian ini diharapkan dapat member idea-idea dan membantu:i)Guru dan pelajarMenyedarkan guru tentang penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai memudahkan pengajaran guru serta memberi ransangan, motivasi dan menarik minat pelajar untuk memnguasai kemahiran yang disampaikan dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik murid-murid tersebut.ii) Pihak SekolahMenyedarkan pihak sekolah serta pentadbir tentang masalah yang dihadapi oleh guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar. Dengan itu pihak sekolah harus turut berasa bertanggungjawab atas masalah yang dihadapi oleh guru untuk membina dan menyediakan bahan bantu mengajar dan tidak membebankan guru sepenuhnya. iii) Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri Mengambil kira tentang keperluan menyediakan kursusu, bengkel dan latihan dalaman secara intensif untuk menambah kemahiran dan pengetahuan guru-guru dalam menyediakan, mengendali serta menggunakan bahan bantu mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

1.6Skop KajianPenyelidikan ini melibatkan 46 orang murid di Sekolah Kebangsaan Taman Johor Jaya 2. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun 4 Intelek dan 4 Cendekiawan. Murid-murid ini telah dikenalpasti lemah dalam kebanyakan kemahiran asas nombor dan operasi. Masalah yang ketara dalam kumpulan sasaran ini ialah operasi darab. Kebanyakan di antara mereka berada di kedudukan terbawah.

1.7Limitasi KajianBanyak kekangan dan faktor-faktor yang dijangkakan akan menghalang dalam melaksanakan kajian ini. Antara faktor-faktor tersebut peruntukan masa untuk membuat kajian memandangkan pelar-pelajar ini terikat dengan jadual waktu kelas, sikap murid yang tidak suka hadir ke sekolah, serta ketiadaan sumber yang bersesuaian.1.8Kerangka KonsepPrestasi murid akan diukur melalui perancangan yang dibuat seperti berikut:

Rajah : Kerangka Konsep Kajian

Rajah 1.1 : Carta Aliran Kerangka Konsep1.9Definisi IstilahTerdapat beberapa istilah utama yang digunakan dalam kajian ini. Antaranya ialah :1.9.1Bahan Bantu Belajar

Menurut Brown J.W. (1983), bahan bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru dan pelajar untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Bahan bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tuli