1a budaya&pembelajaran (2)

Download 1a budaya&pembelajaran (2)

Post on 28-Jul-2015

43 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. BUDAYA DAN KEPELBAGAIANKELOMPOK DI MALAYSIA 2. PENGENALAN Suasana pembelajaran jauh berubah Terdedah dengan pelbagai perkembangan Berjaya mengangkat martabat pendidikan Negara ke persada dunia. Pembelajaran di dalam bilik darjah wujudpelbagai kaum Pelbagai latar budaya Untuk dedahkan hal ini pendidik perlumengetahui konsep budaya di Malaysia Termasuk kepelbagaian kelompok untukmembentuk 1 Malaysia 3. Pengertian dan Konsep Budaya serta Kepelbagaian Kelompok Budaya-merangkumi setiap aspekkehidupan masyarakat Tidak kira agama, bangsa dan kaum. Perkataan budaya berasal daripadacantuman perkataan Sanskrit dan Melayuyang membawa pengertian berikut: -Budhi (Sanskrit); kecergasan fikiran danakal 4. Membawa maksud : Budaya itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut 5. Daya (Melayu) ; kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh Memberi maksud seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. 6. Bila digabungkan menjadikan maksud : Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fkiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. 7. Penyelesaian yang diambil tersebut bolehditerima oleh semua ahli masyarakat danmenjadi amalan bersama. Amalan yang diterima ini akan dijadikanbudaya dalam kehidupan mereka. 8. Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai: Keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi carabertindak, berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan meliputi hasil-hasil kehidupan kelompokyang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat kemasyarakat lain Namun ada beberapa persamaan dalam beberapaaspek seperti bahasa, objek kebendaan, amalan agama,sistem kekeluargaan, nilai kesenian dll. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaansejagat 9. Nik Safiah Haji Abdul Karim: Budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani ataukuasa menggerakkan jiwa. Penggerak ini dimilikioleh semua individu dan melaluinya sesuatuperkara itu dapat dilaksanakan. Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorangmenggunakan segala tenaga sama adaberbentuk fizikal mahupun rohani, kearahmenggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yangdiingini. Hasrat dan nilai yang diingini itu pulaseharusnya tidak bercanggah dengan kehendakmasyarakat dan diterima serta dipersetujui untukdiamalkan bersama. Nilai tersebut akanmembentuk norma dalam masyarakat. 10. Menurut Kamus Dewan (2005): Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir)berkelakuan dsb. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satucara hidup yang diamalkan oleh kumpulantertentu dan meliputi sistem sosial,susunan organisasi ekonomi, politik,agama, kepercayaan, adat resam, sikapdan nilai. 11. Sebagai kesimpulan: Dari segi bahasa merupakan satu carahidup yang diamalkan dalam kehidupanbermasyarakat pada masa kini. Dari segi istilah : merujuk kepada satucara hidup yang diamalkan olehkebanyakan orang termasuk pemikiran,nilai kepercayaan, pandangan dan tabiatberfikir seseorang dalam menghadapisesuatu perkara atau situasi. 12. Dalam konteks pendidikan; Budaya di sekolah merupakansebahagian daripada budaya masyarakat. Murid-murid dididik untuk berbudayasebagaimana dikehendaki olehmasyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akanmempengaruhi budaya di sesebuahsekolah 13. Sebagai pendidik: Menjadi tanggungjawab guru untukmenerapkan pendidikan nilai yangmerangkumi nilai material dan bukanmaterial mengikut acuan Malaysia. Penting bila murid keluar dari sistempersekolahan mempunyai budayaMalaysia yang boleh diterima olehpelbagai lapisan masyarakat yang terdiridari pelbagai kaum 14. Guru harus terap nilai budaya melalui Pendidikan formal Kurikulum Ko-kurikulum Dalam kelompok murid di Malaysia; Meliputi semua aspek; Lokasi Pekerjaan ibu bapa Pendidikan yang diterima Status ekonomi Sosial Keturunan Kuasa politik Bangsa, Bahasa Adat resam Kepercayaan jantina 15. Pola dalam budaya dikategorikan kepadabeberapa aspek yang boleh dinyatakanseperti berikut; (a) Wajib-individu hanya mempunyai satucara untuk melakukannya. Tiada pilihanlain dan hanya perlu patuh kepada polayang tersedia ada (b) Prefered- yang lebih digemari. Kitamempunyai pilihan untuk melakukanbudaya yang ada tetapi satu daripadanyalebih digemari. 16. (c) Tipikal- ada beberapa caramelakukannya tetapi tidak satupundigemari tetapi satu daripadanya lebihkerap dilakukan (d) Alternatif- ada beberapa caramelakukannya tanpa ada sesuatu yangdigemari (e) Terhad cara melakukan sesuatu itudibenarkan tetapi untuk orang tertentusahaja. 17. Ciri-Ciri budaya: (a) Boleh dipelajari (b) Boleh dikongsi (c) Bersifat sejagat (d) Boleh diwarisi (e) Sentiasa berubah (f) Mempunyai unsur simbolik (g) Mempunyai pandangan semesta 18. Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok = dua individu atau lebih yangberinteraksi saling bergantung dan salingbergabung untuk mencapai sasarantertentu. Bersifat formal dan informal. Formal= kelompok yang ditetapkan olehstruktur organisasi, dengan penugasakerja yang ditunjuk untuk menjalankantugas-tugas lain dan diarahkan 19. Klasifikasi Kelompok: (a) Kelompok Tugas-bersama-samamenyelesaikan suatu tugasan/pekerjaan (b) Kelompok Kepentingan- individu-individu yang bekerjasama untukmencapai sasaran khusus yangdiperhatikan (c) Kelompok Persahabatan- kelompokyang ditetapkan secara bersama-samakerana memiliki satu atau lebih sifat yangsama 20. Alasan orang untuk saling bergantung danbergabung dalam kelompok; (a) Keamanan (b) Status (c) Harga Diri (d) Afiliasi= kelompok dapat memenuhikeperluan sosial (e) Kekuatan (f) Pencapaian Tujuan 21. Ciri Pengelompokan Masyarakat MelayuSUB-ETNIKMELAYUBUGISJAWA LAIN-LAINMINANG BANJAR 22. Pengkelasan Kelompok Ras HOMO-SAPIENSJenis-Jenis RasCaucasoid MongoloidAmerican IndianNegroid Austroloid 23. Ciri-Ciri Fizikal CAUCASOID HidungBibir nipis ORANG-ORANG MancungEROPAH PUTIHKulit putih TinggiMataRambutbesarlurus 24. NEGROIDORANG-ORANGTinggiKaki Kurus NEGRO HITAMRambutKerintingKulit HitamMata Besar Bibir Tebal 25. MONGOLOIDORANG-ORANG ASIA KUNINGHidung KurangRambut Lurus Kulit Berwarna Mancung Atau KerintingMata agak Badan KecilKecil 26. AMERICAN INDIAN Orang Asli AmerikaRed IndianKulit Merah Rambut Lurus Hidung Bentuk MukaMata BesarSederhana Persegi 27. AUSROLOID Orang Asli Australia KelabuKulit Kelabu Mata BesarRambut KerintingHidung Besar 28. Di Malaysia terdapat beberapa masalah dalammembentuk ras khususnya dalam masyarakatmajmuk. Antaranya Perbezaan capaian Jurang sosial Pengekalan identiti Ethnocentrisme Monopoli Budaya Prasangka Sterotaip 29. Warganegara Malaysia Mengikut kaumbagi tahun 1991, 2000 dan Suku kedua2006 Kumpulan Etnik 1991 2000 2006 Melayu8,521,900 11,680,400 13,475,100 Bumiputera1,778,000 2,567,8002,931,400 Cina4,623,900 5.691,9006,219,600 India1,316,1001,680,1001,858,500 Lain-lain572,400269,700318,900 Jumlah 16,812,300 21,889,900 24,803,500 30. TOPIK 2: KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA 31. Pengenalan Pelbagai kaum-wujd corak sosio budayayang berbeza Tidak menjadi tembok penghalang untukwujudkan pelbagai jurang dalam sistemdemokrasi Murid harus didedahkan tentangkepelbagaian sosiso budaya dalammasyarakat 27 juta penduduk dan terdiri daripadalebih 200 etnik 32. Bangsa Konsep bangsa atau nasional maksud yangsangat luas terbentuk berasaskan etnik atau rassedia ada John sturt Mill- bangsa merupakan rumpunmanusia yang terikat oleh rasataksub bersamadan lebih rela bekerjasama sesama mereka,berbanding dengan rumpun bangsa lain. Lazimnya bangsa terjalin oleh kesamaanbahasa, kesatuan wilayah, budaya, sejarah danagama. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskanhubungan etnik yang harmonis 33. Bangsa (menurut Kamus Dewan) =sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yangsama. Secara umum konsep bangsa bermaksudsekumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Contoh : Melayu, Cina, dan India diMalaysia yang hidup bersama sejakdahulu dan telah membentuk identitiMalaysia yang ada kini. 34. Melayu Melayu ditakrifkan sebagai suku bangsaMelayu di Semenanjung Malaysia,Thailand, Indonessia, filipina danMadagascar (UNESCO, 1972) Menurut perlembagaan Melayu hanyamerujuk kepada seseorang yangberketurunan Melayu dan beragamaIslam. 35. Orang Cina Orang Cina yang menjadi warganegaraatau penduduk tetap di Malaysia. Keturunan pendatang dari China (datangsekitar abad 15 pertengahan abad 20) Kebanyakan orang Cina Malaysiamenganggap kecinaan mereka sebagaisatu identiti etnik, budaya dan politik. Namun secara beransur-ansur asimilasibudaya telah berlaku dan perubahantersebut mula diterima oleh masyarakat. 36. Orang India Berketurunan daripada mereka yangberhijrah dari India semasa pemerintahanBritish di TM. Masyarakat India telah berhijrah sejak2000 tahun yang lalu. Penduduk India di TM dan Singapurasebelum ini terdiri daripada orang lelakiyang meniggalkan keluarga mereka diIndia dan Sri Lanka. 37. Etnik Dikenali juga sebagai kaum Kelompok ini wujud disebabkanperbezaan budaya. Termasuk cara berfikir, cara bertindakyang meliputi sistem politik, kepercayaan,agama, bahasa, adat resam dll. 38. Ras Satu kelompok manusia yang mempunyaipersamaan dari segi ciri-ciri fizikal seperti warnakulit dll. Ciri-ciri fizikal itu ditentukan oleh baka yangdiwarisi dari generasi ke generasi Cth Mongoloid, Negroid, dan Austroloid Ras boleh dikatakan sebagai kelompok sosialyang mepunyai tanda pengenalan kolektifberasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yang nyataseperti warna kulit, warna mata, warna rambutdll 39. Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yang menganggap diri atau dianggap oleh kelompok lainsebagai berbeza daripada kelompok mereka berasaskan perbezaan fizikal yang tidak dapat diubah. 40.