teknologi kejuruteraan-mind map

Download Teknologi Kejuruteraan-mind Map

If you can't read please download the document

Post on 09-Aug-2015

6.207 views

Category:

Documents

36 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peta minda Teknologi Kejuruteraan

TRANSCRIPT

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TOPIK 1:

PRAKATAM-TEK singkatan kepada Modul Pembelajaran Teknikal dihasilkan ekoran pencapaian pelajar aliran teknikal yang kurang memberangsangkan. Kekurangan bahan sokongan di pasaran turut menyumbang kepada masalah ini. Selain itu, keupayaan pelajar yang berbeza-beza dalam peperiksaan memberikan cetusan idea kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk menghasilkan modul ini. Modul yang disediakan ini selari dengan keperluan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ia merupakan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru-guru dan pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik ke tahap yang boleh dibanggakan. Sebagai usaha permulaan modul ini dilengkapi dengan nota ringkas peta minda (Mind Map) dan soalan-soalan latihan mengikut topik. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa agar selari dengan keperluan kurikulum terkini.

tinggi penghargaan kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik kerana mengambil inisiatif menerajui projek ini. Sekalung penghargaan saya panjatkan kepada guruguru di atas sumbangan dan kepakaran mereka sebagai panel penulis modul. Semoga M-TEK yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang PA_BPTV_KPM M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN terlibat dengan penggunaan yang optimum. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi impak yang besar sebagai bahan sokongan pembelajaran yang sekaligus menyumbang kepada keberhasilan pelajar aliran teknikal untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang yang mampu bersaing diperingkat lebih tinggi.

TOPIK 2:Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA)

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

NAMA TINGKATAN TAHUN SEKOLAH

: : : :

TIDAK BOLEH DIJUAL

CETAKAN PERTAMA 2009

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Cetakan Pertama Disember 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini termasuk ilustrasi dan isi kandungan tidak boleh diterbitkan semula bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5&6 Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya. 03 88845194 Faks : 03 88845195

Disediakan oleh: Unit Teknikal Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Diterbitkan oleh : Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

i

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA)KANDUNGANBIL TINGKATAN 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGENALAN KEPADA PEMBUATAN PERALATAN BAHAN-BAHAN KEJURUTERAAN PENGENALAN KEPADA PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN ELEKTRONIK PENGENALAN KEPADA PENGANGKUTAN DAN KUASA. PENGANGKUTAN SUMBER- SUMBER TENAGA PENGENALAN MENYELURUH TEKNOLOGI PEMBINAAN PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN REKA BENTUK DAN PERANCANGAN PROJEK PEMBINAAN PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK CARA- CARA MEREKA BENTUK REKOD DAN PENYAMPAIAN IDEA REKA BENTUK PENGGUNAAN MAKLUMAT SEMASA MEREKA BENTUK 1 3 5 13 19 21 24 26 29 36 40 49 52 54 57 62 PERKARA MUKA SURAT

ii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA)

iii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

KANDUNGANBIL TINGKATAN 5 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PROSES- PROSES PEMBUATAN KAWALAN ALAM SEKITAR PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK SISTEM KOMPUTER PENGANGKUTAN DAN KUASA MASA DEPAN TEKNOLOGI PENGANGKUTAN DAN KUASA KAWALAN ALAM SEKITAR PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN PENGURUSAN SUMBER PEMBINAAN STRUKTUR MASA DEPAN TEKNOLOGI PEMBINAAN KAWALAN ALAM SEKITAR METADOLOGI REKA BENTUK FAKTOR- FAKTOR MEREKA BENTUK 64 77 80 92 95 122 123 124 129 136 148 149 150 152 PERKARA MUKA SURAT

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

PA_BPTV_KPM PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 1: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Pengangkuta n Perhubunga n Pembuatan

Kesan

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Teknologi Defina si: Konse p Revolu si Industr i Kejurutera an Teknologi Kejurutera an

Kepenting an: Perniagaan Pendidikan

Peringk at Zama n Batu

Perubatan

Senjata Pertahanan RIadah Sosiobuday a Teknologi kejurutera an Prasejar ah

Sumber Alam Kejurutera an

Tenaga

Perkhidmat an

Teknologi

1

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

PENGENALAN TEKNOLOGI KEJURUTERAANSains gunaan yang menekankan aspek bagaimana membuat produk melibatkan seni, idea, kreativiti, mekanik, amalan dan aktiviti. TEKNOLOGI Bidang yang memerlukan penggunaan sains gunaan, matematik, fizik dan sains sosial untuk menyelesaikan masalah secara fizikal KEJURUTERAA dan sistematik. N TEKNOLOGI KEJURUTERAAN Definasi:KONSEP Ilmu yang mengkaji secara saintifik sumber Sumber alam dan menukar Alam peralatan, produk, mesin dan tenaga untuk memenuhi keperluan Teknol dan kehendak. ogi PERINGK AT KESAN PENGANGKUTAN Kebaikan: Memudah pergerakan Keburukan: Pencemaran SENJATA Kebaikan: Pertahankan Negara Keburukan: Peperangan PEMBUATAN Kebaikan: Peralatan dan jentera Keburukan: Pembuangan sisa tanpa kawalan PERUBATAN Kebaikan: Menyembuhkan penyakit Keburukan: Kesan sampingan

Pendidik an Perniaga an KEPENTIN GAN Pertahan an Perkhidmat an

Zaman Batu Hidup berpuak-puak dan berpindah-randah. Tinggal di dalam gua atau ran. Senjata daripada batu. Bahasa isyarat, tulisan bentuk gambar. Hidup memburu, memenuhi keperluan makan minum dan pakaian. Penemuan api, perniagaan pertukaran Prasejar barang. Hidup berkelompok. Tinggal di ah dalam rumah kayu, buluh atau batu. Senjata daripada besi, pelbagai alat tangan, kereta beroda ditarik binatang, kapal layar. Ada bahasa pertuturan dan tulisan tersendiri. Ada kemahiran kraf dan berdagang Revolusi di luar kawasan. Tinggal di dalam rumah. Industri Terciptanya mesin, enjin, kapal terbang, tenaga elektrik, pembinaan pelbagai kilang, produk, pekerja, lombong dan kilang, Menggunakan mata wang, ada tulisan dan bahasa baku. Teknologi maklumat Tinggal di dalam rumah pangsa, pangsapuri atau kondominium. Pelbagai kerja professional. Terciptanya komputer, radar, bangunan pencakar langit, roket, kapal angkasa. Perbankan, perniagaan dalam talian dan universiti maya.

TENAGA Kebaikan: Mudah kerja Keburukan: Renjatan dan kebakaran PERHUBUNGAN Kebaikan: Mudah dan selesa Keburukan: Mudah tersebar dakyah PEMBINAAN Kebaikan: Tempat selesa dan selamat Keburukan: Kemusnahan alam sekitar RIADAH Kebaikan: Kesihatan Keburukan: Lalai dengan tugas

2

Kejurute raan

Sosiobuda ya

PA_BPTV_KPM PA_BPTV_KPM

BAB 2: PENGENALAN KEPADA PEMBUATAN

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

M-TEK_ TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

JENIS Jumlah pengeluara n

SISTEM PEMBUATAN

Susun atur loji Masuk an

UNSUR t

MODE L SISTE M

Sistem Terbuka

Sistem Tertutup

Sistem Berkumpul an Sistem Kerja Penuh Sistem massa Mengikut produk

Keluar an Maklum balas dan kesan

Proses

Fungsi perslstsn

Mengikut kedudukan produk

3

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 2: PENGENALAN KEPADA PEMBUATANTenaga, masa, maklumat, kemahiran, bahan mentah, mesin/peralatan dan modal/kos i)Merancang dan kenal pasti produk yang hendak dihasilkan ii)Menyediakan bahan dan sumber Mengagih tugas, mengurus, membungkus, menempa,mengadung, mencampur, mengasing dan mereka bentuk i)Menukarkan bahan mentah menjadi produk

Bahan buangan, produk, pencemaran, khidmat selepas jualan dan pasaran i) Produk fizikal terhasil

MASUKAN

PROSES SISTEM TERBUKA

KELUARA N

MAKLUM BALAS DAN KESAN i)Penilaian terhadap hasil pembuatan

SISTEM TERTUTUP Pencemaran, keharmonian, piawaian, keceriaan, keberkesanan, kelemahan, keperluan dan kos

Sistem Kerja Penuh Bekerja mengikut pesanan, pembuatan terhad, unik dan mengambil masa disiapkan Produk: barang hiasan, barang kemas, perahu layar dan contoh sulong Kemahiran: Pekerja mahir Harga: tinggi Peralatan am Kuantiti: sedikit Kebanyakan pekerja kurang mahir

SISTEM PEMBUATAN

Sistem berkump ulan Hasilkan produk dalam kumpulan dan memerlukan stor simpanan yang besar Produk: peralatan memasak, perabot, cat kereta, percetakan buku Kemahiran berubahubah Harga: Sederhana Peralatan boleh ubah suai Kuantiti: Sederhana Harga : Kuantiti: renda banyak h

Sistem Massa Komponen dipasang dalam jujukan, operasi sama berulang-ulang, kawalan automatik, mengunakan alat penghantaran dan pengeluaran besarbesaran Produk: perkakasan elektrik, kereta, makanan Peralatan khusus (robot)

4

PA_BPTV_KPM PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 3 : PERALATAN

4 JENIS ALATAN TANGANMENANDA, MENGUKUR DAN MENGUJIPembaris keluli Andas Penggarit Penebuk Sesiku L Pembahagi pegas 4.Penyepit Trammel 8. Tolok permukaan 9. Plat permukaan Penebuk cucuk Penebuk pusat Penebuk cemat Penyepit rata Penyepit bulat Penyepit bersegi 3. Tukul 2. Kikir Tukul LembutTukul kulit Tukul plastik Tukul aluminium Kikir rata tirus Kikir lurus Kikir separuh bulat Kikir bulat Kikir segiempat sama Kikir segitiga

MEMEGANG

C. MEMACUPemutar skru

D.

MEMOTONGPahat Pahat ker