mind map ss t4

Download Mind Map SS T4

Post on 03-Feb-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  1/90

  ISI KANDUNGAN

  BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

  1 1.0 PENGENALAN SAINS SUKAN1.1 KONSEP1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN1.3 PENGELOLAAN SUKAN1.4 PSIKOLOGI SUKAN

  2-78-14

  15-2425-33

  2 2.0 ANATOMI DAN FISIOLOGI2.1 PENGENALAN ANATOMI DAN FISIOLOGI2.2 SISTEM RANGKA2.3 SISTEM OTOT RANGKA2.4 SISTEM SARAF2.5 SISTEM TENAGA

  3536-4344-452-5657-58

  3 3.0 PERSEDIAAN FI!IKAL3.1 PENGENALAN KE"ERGASAN3.2 PRINSIP LATIHAN FI!IKAL3.3 KAEDAH LATIHAN FI!IKAL3.4 PEMAKANAN SUKAN

  6061

  62-6364-72

  4 4.0 LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK 4.1 ASAS KA#ALAN MOTOR 4.2 PERKEMBANGAN MOTOR 4.3 PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MOTOR 4.4 ASAS BIOMEKANIK

  74-7778-8081-8687- 1

  1

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  2/90

  TUNJANG 1

  2

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  3/90

  3

  K$%&$' (&()*+$)&, +*+ $ &),$' ($&'( $/$+ ( ,$'

  P*/ $' ,* %$ $ $/$+( ,$' ( )

  % /$)& * $ $&( ,$' $)/*) *' & &,.

  PETRONAS

  P*/$'9:' $'T$%$$'

  K$%&$'S$&')&;&,

  P* $/$)$S ,$'

  D& '$,$' (*+$($ *, *$(&

  M*'&' ,$),$' )$ $,*(& $)$' ,*9* $($'

  */$, ,*9* * $$' ,* * / $'&*) ), *()$(&

  R*, *$(&

  M*'&' ,$),$' E,:':+&

  P *()$(& S ,$'

  K*(& $)$'K* %$ $

  KEPENTINGAN SAINS

  SUKAN

  B&:+*,$'&,

  P(&,:/: &

  S:(&$/

  A'$):+& F&(&:/: &B&:,&+&$

  P*+$,$'$'

  P* $)$'

  F&(&:)* $ &

  Konsep

  Sains

  Sukan

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  4/90

  4

  I')* $,(& (:(&$/$' * +$,'$

  P* ,*+ $' $'K*+$ & $' A($(

  M*' $' ,$')*,$'$' &

  M*+$';$$),$'+$($ (*' $'

  M*'&' ,$),$',*(& $)$' $',*9* $($'

  ;&M*+ *') ,($ (&$ ,*(* $ $' $/$+& & &' &=& (* )$+*+ $' ,&),$' (*+$' $)

  * )$' &'$ '

  MAS?ARAKAT

  >M*' $/$,,$' *+ &'$$' , $/&)&;&

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  5/90

  O-%*,)&; D$($2 N*1$2$

  M$(3$2$,$)3$'1 (&5$)

  -*2 &(&4/&' $' -*2($)0 4$ 0.

  M*'3* &$,$' 4*/0$'1 $'

  +*+*'05&,*4*2/0$' $($(&

  M*+-$'10'$'

  +*'&'1,$),$'$+$/$' (*0,$'

  &,$/$'1$':2$'1 $7$+

  M*'9$4$&,*9*+*2/$'1$'

  $' (*+$'1$),*(0,$'$' 3$'1

  )0/*' (*+$($ 4*2)$' &'1$'

  5

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  6/90

  STRATEGI DANPELAKSANAAN DASAR

  Insentif B*2-*')0, -&$(&(7$ 6

  90)&6 $' 302$' 4*' & &,$' $)/&).

  Personel M*/$')&, 4*2(:'*/ -*2)$0/&$5 $' -*24*'1$/$+$' -$1&+*'3*/*($& $'+*'&/$& 42:12$+

  PerancanganM*2$'9$'1 42:12$+ %$'1,$ 4$'%$'1 &%*'&( (0,$' 3$'1+$%0 $' -*2(*(0$&$' &M$/$3(&$

  6

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  7/90

  7

  AM

  S/: $' MALA?SIA BOLEH$' SUKAN UNTUK

  NEGARA $ $) +*'&' ,$),$'(*+$' $) $)/*) &) .

  ORGANISASI

  P*':'):' :/*+*' '% ,,$'(*+$' $) $) &:)&(+**' $' +*+ * &(:,:' $'

  * /$' $(,$' *)&,$.

  S*)&$ $)/*) * / $ $ *)&,$,*( ,$'$' $' $ $ (*+$' $)

  $) &:)&(+*. S*)&$ $)/*) $ ( * &(& /&' * +: $/ $' $ $ * $($$' 9&')$ $ $ '* $ $. A)/*)

  $ ( $) $ $ ' $' - ' $' .K* ) ($' * )$' &' $' $' $)/*)

  * / &/$' ,$' * $($$' )& $, $($)& (* $/$ +$($/$ & ' &'

  (*9$ $ :;*(&:'$/.

  MAKSAK $/$,$' $'+*' */$ $(,$' (*+ $$,)&=&)&. MOM $' MSN+*+&/& $' +*/$)& $)/*)

  $/$+ ( ,$'.

  M*+ * ') ,$' +$($ 9 ,') , +$)$ */$%$ $'P*' & &,$' J$(+$'& $'K:, &, / + & (*,:/$ .M*+$()&,$' -

  * ,* :/* $' +*' $%$ PJ.

  P* / +* % ,$' +*,$'&(+*') , +*' */$ $(,$' : $+( ,$'. P* / +*' $/$,$'

  * /$' $(,$' MALA?SIA"ERGAS. I$ +* $,$' ($)

  $ $ & $' $,)&;.

  S ,$' $ $) &+$% ,$' *' $',* %$($+$ P* $ $'$' S ,$' $'K* $%$$' ') , +*' */$ $( ($)

  : $+. J$ $)$', $($ )*)$ * / &) ,$' $ & * ' $' /* & $ $)

  &,$/$' $' : $'&($(& )* (* ).

  P* $ $& ( ,$' * / * &(& /&' * )$' ' %$ $$+$'$ (* )$ $ $ '&/$&

  @'&/$& :(&)&;.

  ETIKA DANPATROTISME

  DALAM SUKAN

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  8/90

  8

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  9/90

  9

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  10/90

  Elemen-elemen sains Sukan di terapkan dalam melatih atlet-atletPenyelidik sukan di negara !rea mereka"ipta kasut memanah.

  a#ian sainsti $k telah menghasilkan atl!it %ertara& dunia.

  1'

  1993- (.) *ead!n mengka#i aksikuak hadapan dan %elakang

  dalam gymnastik

  PERINGKATTERKINI

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  11/90

  11

  PPJM

  Se%uah %adansukarela.

  +erdiri daripadaguru-guru,pensyarah,tenaga penga#arP .

  (empr!m!sikanpel%agai aspek

  TAHUN 2001

  i#adikan(atapela#aranPeperiksaanSP(

  TAHUN 1972

  emudahan/n&rastruktur.

  +enaga dima#ukan

  TAHUN 1968

  emudahan/n&rastruktur.

  +enaga dima#ukan

  TAHUN 1968, MSSNTELAH DITUBUHKAN

  UM 1977 ursusipl!ma Pendidikan

  smani.

  1995 /#a0ah SainsSukan

  UITM

  (ena arkan dipl!maSains Sukan

  UPM

  Pr!gram /#a0ah Sar#ana(uda.

  Pengam%ilan guru-guruterlatih 2' rang.

  1996 pr!gram Sar#anaSains Sukan PERKEMBANGAN

  SAINS SUKAN DI

  DASAR PELAJARANKEBANGSAAN DI

  BENTUK

  !mainpsik!m!t!r, k!gniti& dan &ekti&

  TAHUN 2000

  Pela#aran Sains Sukandi#adikanmatapela#aran e&ekti&a i% tin katan 4 di

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  12/90

  SKIM PERSIJILAN KEJURULATIHAN SUKAN KEBANGSAAN

  (enyusun dan menggu%al kurikulum e#urulatihan(e u#udkan skim persi#ilan ke#urulatihan e%angsaan SP .1985

  TAHUN 1985Simp!sium e#urulatihan e%angsaan

  Se%agai penyelaras dalam semua kegiatan ke#urulatihan12

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  13/90

  13

  (enyelaras danmelaksanakanpr!gram dan

  akti iti persi#ilanke#urulatihan

  (ema#ukanprestasi dan

  pen"apaian tlet

  (eningkatkanpengetahuandalam %idangke#urulatihan

  (e u#udkansystem

  pr!&essi!nal sertasainsti$k

  (enam%ah%ilangan urulatihPengkhususan

  Sukan

  OBJEKTIF

  (elatih,melengkap danmeningkatkanpengetahuan

  #urulatih SainsSukan

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  14/90

  14

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  15/90

  PENGA IAN S!S DIINSTITUT

  PENGA IANTINGGI

  MALAYSIA

  UPM

  MAKTABPERGURUAN

  UNIMAS

  UPSI UM

  UITM

  UTM

  USM

  15

  PEKERJAAN

  F&(:)* $ &J /$)&P*' & &, S$&')&( S ,$'P*' ( S ,$'P*')$ & ,*/$ ( ,$' ,*9* $($'P*' ( ,* $& ( ,$'

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  16/90

  16

  PENGURUSANSUKAN

  FUNGSIN?A

  I. M* $'9$'II. M*' * &$,$' B$%*)

  III. M*' $ $/I . M*' $ $

  . M*' */:/$I. M*' * &$,$' J$ $/ P* )$' &' $'

  II. M*+ $) ,* ) ($'III. M*'&/$&

  3 ELEMEN UTAMA MENENTUKAN KEJA?AAN

  1. P* (* &$$' :;*((&:'$/2. S&,$ :;*((&:'$/3. P* ,*+ $' $' :;*(&:'$/

  APAKAH ITU PENGURUSAN SUKAN

  # % D$/$+ 2 *') ,

  1. S$) & $' ($ $ :;*((&:'$/

  2. S$) : $+ * (* &$$' $,$ *+&, :;*(&:'$/

  DEFINISI

  KELL? BLANTON BERTEL 1 0C

  S* $ $' $ ' $' ,*+$ & $'-,*+$ & $' * ,$&)$'*' $' * $'9$' $' *' */:/$$' *' $ $ $$'

  *' $ $/$' *' ($' $%*) ,* &+ &'$' $' *'&/$&$' * ,$&)$' ( ,$'

  SISTEM LA"IM #ANG DIPRAKTIKAN

  PERTANDINGAN BERBENTUK KEJOHANAN

  M*+ :/* ,$' *(* )$ * )$' &' $/$+ * * $ $$9$ $ * /$' $(,$' ' $' - ' $' * $) $'D&/$, ,$' (* $ & /* &J*'&( ( ,$' O/$ $ $ R*'$' G&+'$()&, //.

  PERKARA #ANG PERLU DIAM$IL TA%U&

  1. J*'&( * )$' &' $'2. M$($ $' & */ ,$'3. A/$)$' K*+ $ $'4. A & $' P* /$ $'$'5. P* $ $& P*) $(6. B&/$' $' ' $' - ' $ '

  P* $) $'7. K* $' $'

  8. P*'*') *+*'$' $' *+$&'

  DEFINISI

  P* )$' &' $' $ $/$ ($) */$' *' * )$$' $' * ) % $' ') ,

  +*+&/& *+*'$'

  SISTEM PERTANDINGAN

  SISTEM LIGA

  T* $ $ & ,* $ $ /& $ 1 (&' $' 2 (&' $' S* $ $

  ":'): B&/$' $' * /$ $'$'

  ' ' 1C' +* $,&/& % +/$ $( ,$'

  ":'): *' ( ($'

  $' ,$ 1 &,*,$/,$' ,* ,$'' $

  ":'): )*') ,$' ,* ,$'

  P$( ,$' +*'$' $,$' & * & 2 +$)$

  (* & 1 ,$/$ 0

  KALAH MATI

  P$( ,$' $' ,$/$ $,$'&(&' ,& ,$'B&/$ * &,& $ '$ $' ,$ , $($$ 2 4 8 16 32 (*)* (' $C

  B&/ * /$ $'$' &,& $ *' $'+*':/$, $' ,$ 1 $ & $ $ % +

  *(* )$ $( ,$'P*'*+ $)$' &/& $' (** *(* )$ &/& $' * )$+$ &)*+ $),$'(*9$ $ (&+*) &,*/- 2 *'$')& ($) & $ $ (*,$/&

  ($) &$)$( (*,$/&C

  - 4 *'$')& *'$')& * )$+$&$)$( (*,$/& /+ , + /$' $)$(,* $ & $ $ (*,$/& /+ , +

  $ $ *'$')& 4 & $ $ /+, + *'$')& 3 &$)$( /+

  , + $ $ ,* $- $' $ $) ' &$'C

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  17/90

 • 7/21/2019 Mind Map SS T4

  18/90

  18

  KEPENTINGAN PERATURAN

  ' $' - ' $' $' * $) $' * )$' &' $' +*' $ $/ * %$/$'$' * /$ $'$'.

  ' $' - ' $' $' * $) $' &$ $,$' (* $ $& $' $' ') , *' /& $)$' (*( $) : $+ $' ,*%: $'$'.

  ') , +*'%$ $,$' (*( $) : $+ $)$ ,*%: $'$' ' $' - ' $' $' * $) $'- * $) $' * / &$