rpt pjpk kssr

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

263 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  1/46

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 1.

  MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN

  1Konsep PergerakanUnit 1 : Kesedaran Tubuh

  Badan.

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanberdasarkan konseppergerakan.

  1.1.1 Melakukan pergerakan yangmelibatkan kesedaran tubuh.

  2.1.1 Mengenal pasti kesedaran tubuhdari segi bentuk, imbangan,permindahan berat badan, layangandan pendaratan

  .1.1 Menyatakan dan membuatpersedian diri sebelum, semasa danselepas melakukan akti!itiPendidikan "asmani.

  1. Membentuk Badan.2. #kti!iti $mbangan.%. Pemindahan berat

  badan. &. #kti!iti layangan

  . Permainan ke'il.

  2Konsep PergerakanUnit 2 : Kesedaran (uang

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanberdasarkan konseppergerakan.

  1.1.2 Melakukan pergerakan yangmelibatkan kesedaran ruang diri,

  ruang am dan batasan ruang dalampelbagai arah dan aras yangberbe)a

  2.1.2 Mengenal pasti ruang diri2.1.% Mengenal pasti ruang am.2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran

  1. Bergerak dalam ruangbesar

  2. Bergerak dalam ruangke'il.

  3. Berlari )ig )ag4. Pergerakan ke

  pelbagai arah.5. Permainan ke'il *

  Burung +alamangkar-

  Konsep PergerakanUnit % : #rah Pergerakan

  dan aluan.

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanberdasarkan konseppergerakan.

  1.1.& Menukar arah dari depan kebelakang dan kiri ke kanan

  mengikut tempo, irama danisyarat.

  2.1.&. Mengenal pasti arahpergerakan kiri, kanan, depan ,

  belakang ,atas dan ba/ah..%.1 Berkomunikasi antara murid

  dengan murid semasamelakukan akti!iti 0i)ikal

  1. Memandu kereta

  2. Bergerak dalamgelung besar

  %. #nak kanggaru&. alangan. Persembahan : reka

  'ipta dan bergerak.

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  2/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  % Konsep PergerakanUnit & : Pelbagai Kela7uan

  Fokus : Berkebolehanmelakukan pergerakandalam pelbagaikela7uan

  .

  .2.2 Mekakukan pergerakan yangberbe)a kela7uan berdasarkantempo, irama dan insyarat.

  .2.% Mekakukan pergerakan yangberbe)a antara perlahan denganpantas, ringan dengan berat danlembut dengan kuat.

  2.1.& Mengenal pasti arah pergerakankiri, kanan, belakang depan atasdan ba/ah

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan

  1. Bergerak perlahandan pantas.

  2. Bergerak ringan danberat

  %. Bergerak lembut dankuat

  &. Permainan ke'il*umba Bergerak-

  .

  Pergerakan okomotorUnit : Ber7alan

  Fokus : Berkebolehanmelakukankemahiran ber7alan

  1.2.1 Melakukan pergerakan ber7alan.2.1.& Mengenal pasti arah pergerakan

  kiri,kanan,depan belakang, atasdan ba/ah..2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalam P"dan bersedia menerima 'abaran

  1. Melakukan

  pergerakan ber7alanse'ara bebas2. Ber7alan .%. Permainan ke'il

  *Ber7alan Melepasialangan-

  & Pergerakan okomotorUnit 8 : Men'ongklang

  9galloping

  Fokus : Berkebolehanmelakukanpergerakanmen'ongklangdengan lakuan yangbetul.

  1.2.1. Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor dan bukan lokomotor.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan

  1. Men'ongklang bebas2. Meniru pergerakan

  ketua%. Men'ongklang laluan

  )ig;)ag&. Permainan ke'il* Menembak Kuda-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  3/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  Pergerakan lokomotor Unit

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  4/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  8 Pergerakan lokomotor Unit 1? : Melompat ebelah

  Kaki 9opping

  Fokus :Berkebolehan melaku @kan pergerakanmelompat sebelah kakidengan betul.

  1.2.1 Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor.

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani danbersedia menerima 'abaran.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araBerpasangan

  1. aga ayam2. Melompat setempat%. ompat tinggi&. Melompat satu kaki

  melepasi tali. Permainan ke'il

  *Ketingting Berganti;ganti-

  .

  Pergerakan lokomotorUnit11 : Melon7ak 9eaping

  Fokus : Berkebolehan

  melakukanpergerakanmelon7ak denganlakuan yang betul.

  1.2.1 Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanokomotor dan bukan lokomotor.

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  1. Melon7ak sebelahkaki.

  2. Melon7ak melepasi tali%. Melon7ak melepasi tali

  berturutan

  &. Permainan Ke'il*Menyeberangiungai-

  < Pergerakan lokomotor Unit 12 : Menggelongsor

  Fokus :Berkebolehan

  melakukan pergerakanmenggelongsor denganlakuan yang betul.

  .

  1.2.1 Melakukan pergerakanmen'ongklang

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor dan bukan lokomotor.

  2.2.% Membe)akan pergerakan

  lokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo.2.1 Memperlihatkan rasa seronok

  melakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  1. Bergerak dalambulatan.

  2. Menggelongsorindi!idu

  %. Menggelongsor

  kumpulan&. Permainan ke'il*3alah Pan7angUbahsuai-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  5/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  Pergerakan lokomotorUnit 1% : okomotor

  Berirama

  Fokus :Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakanlokomotor denganlakuan yang betulmengikut irama.

  1.2. Melakukan pergerakan lokomotormengikut irama

  2.2.2 Mengenal pasti pergerakanlokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPendidikan "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  .%.1 Berkomunikasi antara muriddengan murid semasa melakukanakti!iti 0i)ikal.

  1. Bergerak mengikutdetik

  2. Berpasanganmengikut detik

  %. Bulatan besar&. Persembahan

  *Pergerakanlokomotor-

  .

  > Pergerakan lokomotor

  Unit 1% : okomotorBerirama

  Fokus :Berkebolehanmelakukan pelbagaipergerakan lokomotorasas dengan lakuanyang betul mengikutirama

  1.2. Melakukan pergerakan lokomotor

  mengikut irama2.2.2 Mengenal pasti pergerakanlokomotor dan bukan lokomotormengikut tempo

  .2.1 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti baru dalamPend. "asmani dan bersediamenerima 'abaran.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araberpasangan

  1. 6abaran tali

  - Bentuk geometri- Bentuk huru0- Bentuk number- Melepasi tali

  2. okomotor berirama%. Persembahan

  *bentuk tali danbergerak-

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  6/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  1? Pergerakan bukan lokomotor Unit 1 : Meregang,

  Menolak dan Menarik

  Fokus :Berkebolehanmelakukan akti!itimeregang,menolakdan menarik denganlakuan yang betul.

  1.%.1 Melakukan pergerakanmeregang otot menolak danmenarik anggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya denganrakan dan ob7ek

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor.

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araberpasangan

  1. Meregang2. Menarik%. Menolak&. &. Menolak,menarik

  dan meregang. Permainan ke'il

  *Putaran 3elung-.

  Pergerakan bukan lokomotorUnit 1= : Membongkok +an

  MenghayunFokus :

  Berkebolehanmelakukan akti!itimembongkok danmenghayun denganlakuan yang betul.

  1.%.1 Melakukan pergerakan meregangotot menolak dan menarikanggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya denganrakan dan ob7ek

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor.

  .%.1 Berkomunikasi antara muriddengan murid semasamelakukan akti!iti 0i)ikal.

  1. Membongkok2. Menghayun%. (e0leksi berpasangan&. Permainan ke'il

  * Bol-a 6elah Kaki

  DISEDIAKAN OLEH : JPNT

 • 7/26/2019 RPT PJPK KSSR

  7/46

  M$33U T#+#(+ K#+U3# T#+#(+ P4MB4#"#(# #KT$5$T$ 6#T#T#

  11 Pergerakan bukan lokomotor Unit 18 : Mengilas +an

  MemusingFokus :

  Berkebolehanmelakukan akti!itimengilas danmemusing denganlakuan yang betul

  1.%.1 Melakukan pergerakan meregangotot menolak dan menarikanggota tubuh badan .

  1.%.2 Melakukan pelbagai pergerakanlokomotor dalam pelbagai satah,aras.aliran dan daya denganrakan dan ob7ek

  2.2.1 Menyatakan 7enis pergerakanlokomotor d an bukan lokomotor

  .&.1 Melakukan akti!iti se'araBerkumpulan

  1. Mengilas tangan danbadan

  2. Mengilas.%. Memusing&. Permainan ke'il

  *iapa 6epat-

  Kemahiran beriramaUnit 2? : Tarian $tikFokus :

  Berkebolehanmelakukan pelbagaikemahiran pergerakanmengikut irama.

  1..1 Meniru pergerakan pelbagai /atakmengikut irama.

  2.&.1 Mengenal pasti pergerakan yangditiru daripada pergerakanpelbagai /atak mengikut irama.

  .%.1 Berkomunikasi antara muridsemasa melakukan akti!iti 0i)ikal.

  .&.2 Memperlihatkan rasa seronokmelakukan akti!iti dalamkumpulan

  1. Tarian $tik2. Tarian lagu%. Persembahan

  *Tarian $tik-

  12 Pergerakan bukan lokomotor Unit 1< Mengimbang +an MeringkukFokus :

  Berkebolehan

  melakukan akti!itimengimbang danmeringkuk denganlakuan yang betul

  1.%.1 Melakukan pergerakan me