pdp cemerlang

Download PdP Cemerlang

If you can't read please download the document

Post on 10-Jun-2015

2.863 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TOT KEPIMPINAN INSTRUKSIONALPengajaran dan PembelajaranKEPIMPINAN INSTRUKSIONAL Yang CemerlangPengajaran dan Pembelajaranyang Cemerlang

2. -Sentiasa bekerja lebih dari masa wajib &sentiasa rebut peluang untuk hulur pertolongan.- Rasa terbeban & tertekan dengan tugas yangmencabar, bertindak ala kadar saja. Buat yangbiasa-biasa saja, jangan susah-susah.- Mementingkan kualiti. Sentiasa muhasabah diridan berusaha meningkatkan prestasi.- Sentiasa positif,anggap tugas/tanggungjawabsebagai satu peluang.Peluang perlu direbutkerana tidak datang kepada semua orang. 3. Pengajar anPembelajar an CnT Senantiasa muhasabah diri untuk tingkat prestasi Sentiasa guna BBM & ICT Sentiasa mempelbagaikan kaedah dan melahirkan inovasi 4. Objektif Modul P & P CemerlangPada akhir kursus ini peserta dapat: Membimbing guru-guru menghasilkan P&P cemerlang dengan cara:Mengenal pasti masalah sebenar p&p di bilik darjahMenggunakan modul strategi pengajaran dan pembelajaran (12 modul PPK)Menggunakan data daripada post-mortem dan headcount 5. MaksudPengajaran dan Pembelajaran 6. Definisi pengajaran- memindahkan ilmu- memperkembang potensi individu- membolehkan individu mengaplikasikanilmu serta menyumbang kepadakeharmonian, agama, keluarga,masyarakat dan negara. 7. DefinisipembelajaranMencerap ilmuMenyimpan ilmuMencanai ilmuMenyatakan ilmu dalam bentukpenulisan atau lisan 8. Piramidpembelajaran IF I HEAR , I FORGET IF I SEE , I REMEMBER IF I DO, I UNDERSTAND ______%10 % Apa yang kita baca20 % Apa yang kita dengar______%30 % Apa yang kita lihat ______%50 % Apa yang kita dengar ______% dan lihat ______%70 % Apa yang kita bincang ______% dengan orang lain80 % Apa yang kita alami sendiri95 % Apa yang kita ajar______% kepada orang lain 9. Proses Pengajaran dan Pembelajaran 6 komponen pengajaran dalam bilik darjahInduksiKandungan Aktiviti Introduction ContentActivityPengayaan,Perkembangan Pengukuhan,PenilaianExtensionPemulihan Evaluation EnrichmentEnhancementRemedialPembelajaran yang menarik minat pelajar hasil daripada: ProjectQuiz Story Experiment Game Song/rhyme 10. PELAJAR DIBAHAGIKAN KEPADA 3 KUMPULAN Murid cemerlang Murid sederhana Murid kurang menguasai 11. PENGAJARAN DARIPADA AL-QURAN Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk nerakajahanam ramai dari jin dan manusia yangmempunyai qalbu, tetapi tidak mahu mengertidengannya dan mempunyai mata, tetapi tidakmahu melihat dengannya, dan mempunyaitelinga tetapi tidak mahu mendengardengannya. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat.Mereka itu adalah orang-orang yang lalai (daripadahidayah Allah)Surah Al-Araf : 179 12. Pengajaran yang Berkesan 13. DEFINISI CEMERLANG PENCAPAIAN YANG MELEBIHI APAYANG DIJANGKA 14. SOALAN Apakah elemen-elemen P&P yangcemerlang? Berikan hujah-hujahuntuk menyokong pendapat anda itu. Bagaimanakah anda membimbingguru-guru untuk mencapai satupengajaran yang menarik danberkesan? 15. SKPM/ instrumen nazir sebagai senarai semak Kepimpinan Bercapah /kepimpinan kendiri:Elemen senarai semak/ guru bentang elemen Meningkatkan kemahiran - PertandinganPembentangan modul PPK / teknik-teknik /kaedahPencerap & Bimbing guru menggunakan 12modul PPK (KP,KB,RS, GB,P) Pengiktirafan P & P ( Set Induksi, Latihan,strategi/kaedah) 16. Tandakan _/ kepada pernyataan ygmenggambarkan diri anda:1.Pakaian sentiasa sesuai, kemas, bersih,mematuhi arahan dan surat pekeliling2.Berinteraksi secara sopan, menggunakannada suara yang sesuai3.Mewujudkan suasana riang yangmerangsangkan pembelajaran4.Menepati masa5.Mengenali semua murid dan prihatinterhadap keperluan mereka6.Bersifat mesra, mudah didekati, dan sedia membantu 17. Pengajaran dan Pembelajaran yang Cemerlang Rancangan Pelajaran Tahunan. Rancangan Pelajaran Harian. Perwatakan dan peranan guru Pengurusan bilik darjah Motivasi Set Induksi Bahan Bantu Mengajar / PSS 18. Pengajaran dan Pembelajaran Yang Cemerlang (sambungan) Penyampaian dan PerkembanganPelajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Pengiktirafan Latihan dan tugasan 19. Pengajaran dan Pembelajaranyang Cemerlang (sambungan) Pemeriksaanlatihan dan tugasan murid (kerja rumah) Penutup/ Refleksi penilaian terhadap pengajaran yang telah dilaksanakan Pengukuhan / Pengayaan/ Pemulihan (rujuk aktiviti program) 20. Kejayaan Pengajaran &Pembelajaranberkait rapat dengan sifat dan sikap guru itu sendiri.Segala-galanya bermula daripada 21. Rancangan Pelajaran Tahunan berdasarkan sukatan dan huraiansukatan pelajaran terkini mesti ikuti takwim sekolah mesti agih kepada mingguan ( catatmodul yg akan diguna) Siap sebelum P & P bermula (Januari) 22. Rancangan Pelajaran Harian.Rancangan Pelajaran Harian guru mengandungi: objektif atau hasil pembelajaran(dinyatakan dalam bentuk perlakuan, bolehdiukur - merangkumi pengetahuan &kemahiran yang perlu dikuasai) Mengambil kira tahap kebolehan dankeupayaan murid. bersambung... 23. Rancangan Pelajaran Harian. Aktiviti:Cara bagaimana hendak mencapai objektif:bersesuaian dengan keupayaan murid danmasa diperuntukkan Penilaian kendiri secara bertulis- objektif P & P tercapai / tidak, untuk kenalpasti kelemahan dan kekuatan murid &rancang /lakukan penambahbaikan 24. Perwatakan dan peranan guruSebagai muaalim - menitiskan ilmu yang benarkepada sesama manusia agar dapatmerealisasikan fungsi.Sebagai muaddib - mempertingkat adab & sikapmurni.Sebagai mursyid - memberi petunjuk ke arah jalanyang benar bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.Sebagai mudaris - memainkan peranannyasebagai pemudah cara dalam pengajaran danpembelajaran 25. Perwatakan dan peranan guruGuru menyumbang kepada suasana pembelajaranyang kondusif dengan:-PAKAIAN- sesuai, kemas, bersih, Patuhi arahan dan pekeliling-KOMUNIKASI sopan, nada suara - sesuai-SENTIASA WUJUDKAN suasana riang yangmerangsangkan pembelajaran-MENEPATI MASA-KENALI semua murid dan prihatin pada keperluan mereka- MESRA, mudah didekati & sedia membantu 26. SET INDUKSI menarik perhatian dan merangsangminat murid (kecerdasan pelbagai dll) menjurus ke arah kesediaan mindamurid (dikaitkan dgn pelajaran lepas,isu semasa, dan persekitaran) mengambil kira tahap kebolehan dankeupayaan murid 27. Penyampaian dan PerkembanganPelajaran mengamalkan prinsip asas ( mudah kepadakompleks, konkrit kepada abstrak) hubungkait dengan kehidupan harian murid menggunakan bahasa (laras / istilah) yangmudah dan tepat. aktiviti - memperlihatkan pemeringkatan danperkembangan pengajaran bersambung... 28. Penyampaian danPerkembangan PelajaranMENGGUNA.. masa dengan optimum bahan yang relevan dan sesuai BBM / ICT (TMK) menarik pendekatan dan kaedah berpusatkan murid aktiviti mengikut tahap kebolehan murid bersambung 29. Penyampaian danPer kembangan Pelajar an aktiviti yang mengambil kira pelbagaikecerdasan (verbal-linguistik, muzik,logik-matematik, interpersonal,intrapersonal, visual-ruang, kinestetik,naturalis) aktiviti melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid perolehpengetahuan dan kemahiran secaraberdikari tanpa bergantung kepadaarahan guru menerapkan kemahiran berfikir 30. Penyampaian dan PerkembanganPelajaran melaksanakan pendekatan integrasimerentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi,nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri,kesihatan, dan kekeluargaan) luwes (fleksibel) mengikut situasi penilaian berterusan dalam pengajaran danpembelajaran dalam bentuk lisan / penulisan/ pemerhatian 31. Teknik Penyoalan Guru mengikut pelbagai aras kognitif(con. berdasarkan TaksonomiBloom) daripada mudah kepada sukar soalan bertumpu dan bercapah soalan yang jelas maksudnya /boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruhkelas 32. Teknik Penyoalan Guru memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid-murid lain memberi respons yang sesuaiterhadap jawapan murid 33. Penglibatan MuridMurid mengikuti pengajaran danpembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yangdiperlukan untuk P & P semasa. membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaranguru mengemukakan soalan atau pendapatsecara spontan membuat rujukan spontanbersambung... 34. Penglibatan Murid menjalankan aktiviti yang dirancangoleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru,murid lain, dan bahan memberi respons yang sesuaiterhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiranmelaksanakan gerak kerja kumpulan(jika berkenaan). Guru muda (peer-teaching) 35. Peneguhan / Pengukuhan /Pengayaan / Pemulihan Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: beri pujian - lisan atau isyarat bukan lisankepada perlakuan yang baik beri teguran yang bersesuaian terhadapperlakuan negatif murid mempelbagaikan perkataan, ungkapan atauisyarat peneguhan bersesuaian denganmurid 36. Latihan dan tugasan.latihan / tugasan (projek / kerja rumah) : mengikut keupayaan dan kebolehanmurid. Mempelbagaikan jenisnya tugasan berhubung kait dengan tajukyang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalammembuat tugasan Volume kerja mengikut aras keupayaanmurid 37. Penutup / RefleksiGuru mengakhiri pengajaran dengan:membuat penutupan kognitif.(rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid ataumembuat penilaian secara lisan / tulisan). membuat penutupan sosial / hubung kait.(kenyataan dan persediaan untuk mententeramkanemosi murid bagi pelajaran akan datang). menyatakan status objektif P & P semasa. menyatakan kuantiti pencapaian P & P dan defisitpembelajaran. menyatakan bentuk pemulihan atau jumlahpemulihan/ pengukuhan perlu dilaksanakan. 38. Pemeriksaan latihan dan tugasan murid menunjukkan kesalahan murid periksa dalam tempoh / kekerapan yangmunasabah beri ulasan membina. beri penghargaan kepada hasil kerja yangbaik memastikan ADA pembetulan Membuat post-mortem terhadap jumlahtugasan yang diberikan dan pemeriksaanhasil kerja murid 39. Pengurusan Bilik Darjah dan MotivasiSuasana pembelajaran kondusif, informatif &pengurusan kel