rekayasa pdp berkesan

Download Rekayasa pdp berkesan

Post on 28-Jan-2018

1.555 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. SEMINAR INSTRUKSIONAL DTP PENTADBIR PPD MELAKA TENGAH TARIKH: 29 OKTOBER 2015 KUMPULAN 2 PN CHAN MIN TING (PEMBIMBING) 1. MALEK BIN HARON (KETUA) 2. NOOR LAILA BINTI HAMZAH 3. ROSNI BINTI RUSLI 4. NORIAH BINTI HARON 5. LIM HIANG LAM 6. NORDIN ADAM 7. AZALLAH MOHD SALLEH 8. CHAY YEW CHOON 9. DENNIS EE 10. ROSZELAN MAJID 12. JUARIAH BT YUNUS
 2. 2. PdP Berkesan Rekayasa Kompetensi Guru
 3. 3. Model rekayasa ini dibina bermatlamat untuk membantu pemimpin-pemimpin sekolah dalam menangani guru-guru yang kurang kompetensi supaya dapat menghasilkan pengajarandan pembelajaran(PdP) yang berkesan. Justeru,dalam memenuhi hasrat ini, kami telah menggunakan kerangka PdP Danielson (2007) menerusi tiga domain utama sebagai tulang belakang rekayasa, iaitu Domain Perancangan dan Penyediaan, Domain Pengajaran dan Domain Persekitaran Bilik Darjah sebagai pemangkin PdP yang berkesan. Rekayasa ini dibentuk menggunakan kaedah gabungan explanatory mixed method designs yang dijalankan menerusi dua fasa: iaitu pendekatan kuantitatif (kajian data- SKPM Standard 4 & Post Mortem PeperiksaanDalaman) dan pendekatan kualitatif (kajiantinjauan/observasi/diskusi).
 4. 4. Justeru, penggabungan dua pendekatan ini membolehkan ahli kumpulan mendapatkan data yang lebih komprehensif bagi tujuan perekayasaan modul kompetensi guru untuk mengupayakan PdP berkesan menurut Kerangka Danielson. Pemilihan subjek (guru kurang kompeten) dilakukan dengan menggunakan kaedah purposive sampling iaitu teknik pemilihan subjek yang sudah terbukti kesahihan dan dapat memberi data secara komprehensif.
 5. 5. Pada fasa kedua ini juga, analisis dokumen dilakukan untuk mendapat gambaran tentang bagaimana model kompetensi guru dapat dibina menerusi kombinasi fasa pertama dan fasa kedua.Perekayasaan ini mengambilkira data pencerapan mengikut instrumen Standard 4 SKPM dan post mortem peperiksaan serta kompetensi guru yang perlu diberikan intervensi.Menerusi model perekayasaan ini, subjek dikehendaki menghadam sukatan matapelajaran, menguasai pedagogi matapelajaran yang akan diajar, mengetahui dan mengaplikasi perealisasian item serta teknik penyoalan mengikut aras.
 6. 6. Diharapkan Model Rekayasa ini mendapat komitmen daripada pemimpin sekolah sebagai alternatif untuk membolehkan subjek menghasilkan PdP berkesan bagi merealisasikan kemenjadian pelajar khususnya dalam bidang akademik.Malah model ini juga boleh membantu pemimpin sekolah dalam menganjak tingkatkan keupayaan guru-guru melalui pencerapan berdasarkan instrumen Standard 4 SKPM.
 7. 7. Falsafah Pendidikan Kebangsaa mewadahkan satu cita- cita yang sangat mulia, iaitu ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelektual. Dalam pendidikan formal peranan guru adalah sangat penting dalam menjayakan hasrat Falsafah Pendidikan Negara tersebut. Justeru guru perlu lebih mantap dalam semua aspek yang disentuh Falsafah Pendidikan Negara, maka atas dasar ini, kertas kerja ini dihasilkan untuk membantu pemimpin instruksional sekolah dalam memberikan kemahiran kepada guru guru dalam segenap kemahiran kepada guru dalam matapelajaran yang diajar walaupun guru baharu atau bukan opsyen dan kurang pengalaman dalam mata pelajaran tersebut. Pengenalan
 8. 8. Metodologi Perekayasaan Rekayasa ini dibentuk menggunakan kaedah gabungan explanatory mixed method designs yang dijalankan menerusi 2 fasa: Fasa Pertama : Menggunakan pendekatan kualitatif (kajian tinjauan/observasi/Diskusi) Fasa Kedua: Menggunakan pendekatan kuantitatif(kajian data-SKPM Standard 4 & Post Mortem Peperiksaan Dalaman 2015) Penggabungan dua pendekatan ini membolehkan ahli kumpulan mendapatkan data yang lebih komprehensif bagi tujuan perekayasaan modul kemahiran guru untuk mengupayakan PdP berkesan menurut Kerangka Danielson.
 9. 9. Pemilihan subjek (Guru) dilakukan menggunakan kaedah purposive sampling iaitu teknik pemilihan subjek yang sudah terbukti kesahihan dan dapat memberi data secara komprehensif. Pada fasa kedua ini juga analisis dokumen dilakukan untuk mendapat gambaran tentang bagaimana modul kemahiran guru dapat dibina menerusi kombinasi fasa pertama dan fasa kedua.
 10. 10. Dapatan Kajian Data SKPM Standard 4 (I) Pencerapan dan Post Mortem Peperiksaan (II) Kompetensi Guru yang perlu diberikan intervensi
 11. 11. STANDARD 4 Aspek Skor Min 4.1 4.55 4.2 4.33 4.3 4.18 4.4 4.38 4.5 4.43 4.6 4.71 4.7 4.09 4.8 4.06 4.9 4.13 4.10 4.92 4.11 4.83 4.12 5.44 Sumber: JNJK (Melaka) TARAF BILANGAN GURU PERATUS Cemerlang (90.0% 100%) 13 2.16 Baik (80.0% - 89.9%) 133 22.13 Harapan (60.0% - 79.9%) 363 60.40 Memuaskan (40.0% - 59.9%) 83 13.81 Lemah (20.0% 39.9%) 9 1.50 Sangat Lemah (0 -19.9%) 0 0.00 BILANGAN GURU DICERAP 601
 12. 12. (III) Kaedah Rekayasa Kemahiran guru dalam mata pelajaran Pembinaan kesedaran emosi menerusi: Baiki Diri Imbasan Pengalaman Lepas Usaha Berterusan Proaktif Keyakinan Tinggi Kemahiran Dalam Penguasaan topik dan semua perkara yang berkaitan dengannya ( item,skema,teknik PdP, penilaian, Teknik Penyoalan dan lain-lain ) Kemahiran Menguruskan Bilik Darjah Kemahiran psikologi Kemahiran pedagogi
 13. 13. (IV) Kaedah yang digunakan (PLC/i-Think, Pementoran dsb) (V) Kompetensi dan kemahiran guru sebelum dan selepas mengikut pelaksanaan model (VI) Pencapaian pelajar sebelum dan selepas pelaksanaan model (VII) Pandangan subjek(guru) terhadap Training Model (VIII) Perbincangan dan kesimpulan
 14. 14. RANGKA MODEL Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Berkesan: Rekayasa Kompetesi Guru MODEL PENGURUSAN PDP (CHARLOTTE DANIELSON, 2007) PERATUS LULUS PERATUS CEMERLANG PENGETUA GURU PENOLONG KANAN GURU KANAN MATA PELAJARAN 2016
 15. 15. Guru Kurang Kompeten Domain 1 Perancangan dan penyediaan Domain 2 pengajaran Domain 3 Persekitaran bilik darjah PLC/Mentor PLC/Mentor Peningkatan keputusan akademik Tidak menguasai Tidak menguasai
 16. 16. PDP Berkesan FOKUS MULA SP dan HSP KENALPASTI PELAJAR TOV MENTOR PLC PERANCANGAN TAHUNAN TIDAK KUASAI TIDAK KUASAI
 17. 17. DOMAIN 1 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN BIL PERKARA AKTIVITI TANGGUNG JAWAB DOKUMEN 1 MENGUASAI ISI KANDUNGAN SUBJEK DAN PEDAGOGI MESYUARAT PENGURUSAN/ BENGKEL KP GKMP LAPORAN KP 2 MENGENALPASTI TAHAP KECEMERLANGAN MURID TOV ETR KLASIFIKASI PELAJAR GURU MP KP DATA PEPERIKSAAN / UJIAN TAHUN SEBELUM 3. MEREKABENTUK PENGAJARAN YANG KOHEREN DAN KONDUSIF PLC PERBINCANGAN PROFESIONAL PENYEDIAAN SUMBER RUJUKAN GURU MP KP BAHAN PdP
 18. 18. DOMAIN 2 (PENGAJARAN) BIL PERKARA AKTIVITI TANGGUNG JAWAB DOKUMEN 1 TEKNIK PENYOALAN PENYEDIAAN SOALAN BERDASARKAN KEY WORD DAN Q TAG SOALAN KBAT GURU MP KP ITEM 2. AKIVITI PELAJAR 1. 1 FLOW COMMUNICATION 2. THINK PAIR- SHARE 3. GROUP WORK GURU MP KP HASIL PEMBELAJARAN PELAJAR (FOLIO/BUKU LATIHAN/LEMBAR AN KERJA) 3. ALAT BERFIKIR I THINK (8 ALAT BERFIKIR) GURU MP KP ALAT BERFIKIR (CTH:ISHIKAWA)
 19. 19. DOMAIN 3 PERSEKITARAN BILIK DARJAH BIL PERKARA AKTIVITI TANGGUNGJA WAB DOKUMEN 1 IKLIM PEMBELAJARAN DALAM KELAS PAPAN KENYATAAN MP DALAM KELAS GURU KELAS BAHAN YANG DIPAMERKAN 2 IKLIM SEKOLAH TAMAN MATA PELAJARAN GURU PENASIHAT PERSATUAN TAMAN
 20. 20. DOMAIN 4 TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL BIL PERKARA AKTIVITI TANGGUNGJ AWAB DOKUMEN 1 MAKLUM BALAS SETIAP TINDAKAN LAPORAN KEJAYAAN/ KEGAGALAN PKP GKMP KEPUTUSAN PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
 21. 21. Pembangunan Guru Dalam Pengajaran dan Pebelajaran Menggunakan Kaedah POLC
 22. 22. Kesimpulan: Diharapkan Model rekayasa ini mendapat komitmen daripada pemimpin sekolah sebagai alternatif untuk membolehkan subjek menghasilkan PdP berkesan bagi merealisasikan kemenjadian pelajar khususnya dalam bidang akademik lantaran ianya dibina bermatlamat untuk membantu pemimpin-pemimpin sekolah dalam menangani kompetensi Guru-guru Baharu dan Guru-guru Bukan Opsyen supaya dapat menghasilkan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang berkesan.
 23. 23. Penghargaan: Pn Shamsiah bt Sirajab (IAB Induk) Jemaah Nazir Negeri Melaka PPD Melaka Tengah Semua yang memberi bantuan
 24. 24. Thank You Kumpulan 2