panduan temuduga dg 41

43
PANDUAN MENGHADIRI  TEMUDUGA KE JAWATAN TETAP PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG 41

Upload: tque-zurr-eisyal

Post on 01-Jun-2018

254 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 1/43

PANDUAN

MENGHADIRI TEMUDUGA

KE JAWATAN TETAPPEGAWAI PERKHIDMATAN

PENDIDIKAN SISWAZAHGRED DG 41

Page 2: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 2/43

PENGANJUR

(SPP) SURUHANJAYA PERKHIDMATAN

PELAJARANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 3: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 3/43

TUJUAN TEMUDUGA

• Untuk menget!u" #m$ %k& gu'u

#u$! %e'#e$" utk %e'tug# $" #ek&!• Untuk memen!" kee'&un %!g"n

enemtn gu'u

•Untuk menget!u" gu'u *ng%e'ke%&e!n $n *ng e'&ueng+#n

Page 4: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 4/43

PEGAWAI TEMU DUGA

1, WAKIL SURUHANJAYAPERKHIDMATANPELAJARAN

-, WAKIL JA.ATAN URUSAN TEMU DUGA

Page 5: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 5/43

/ARA TEMUDUGA

• .ERKUMPULAN0/ARA DUDUK

• LIHAT DKUMENTASI

0MAKLUMAT DIRI

  0SIJIL AKADEMIK 2 IKHTISAS

  0SIJIL AKTI3ITI

  0.UKU RPH

• MASA SATU JAM• MEMPERKENALKAN DIRI

• MENGIKUT KRITERIA

Page 6: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 6/43

KRITERIA PENILAIAN

KRITERIA1, KETERAMPILAN DAN

SIKAP

-, KEUPAYAAN .ER5IKIRDAN KEMAHIRANKMUNIKASI

6, PENGETAHUAN AM 7

ISU SEMASAPENDIDIKAN

4, PENGETAHUAN.IDANG TUGAS 7

IKHTISAS

MARKAH

• -8

68

• -8

• 68

Page 7: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 7/43

KETERAMPILAN DAN SIKAP0SPP

• PAKAIAN LELAKI (Pk&g -79:)

  0.AJU .ERLENGAN PANJANG 2 .ERTALI LEHER

  0KASUT .ERWARNA GELAP

  0RAM.UT• PAKAIAN PEREMPUAN (Pk&g ;716)

  0WARNA TIDAK MENJLK MATA

0KASUT .ERTUMIT DAN .ERTUTUP

.LAZER0 RASMI•  TANDA NAMA TIDAK LE.IH DARIPADA LAPAN

HURU5

 

Page 8: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 8/43

KEUPAYAAN .ER5IKIR DANKEMAHIRAN KMUNIKASI0SPP

• SUARA SEDERHANA

PETAH .ER/AKAP• ADA HUJAH 7 MAKLUMAT

• MUDAH DI5AHAMI

AKTI5

Page 9: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 9/43

PENGETAHUAN AM 7ISU SEMASA PENDIDIKAN 0SPP

• KEKUATAN 7 KEMAHIRAN ANDA

• 5ALSA5AH PENDIDIKAN NEGARA 7 ISLAM• MENTERI PENDIDIKAN 7 TIM.ALAN

• MENTERI0MENTERI PERSEKUTUAN 7

NEGERI• PENGAWAI PENDIDIKAN

 

Page 10: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 10/43

PENGETAHUAN AM 7ISU SEMASA PENDIDIKAN 0SPP

 

ISU SEMASA

• PPPM

  11 ANJAKAN

ASPIRASI< ASPIRASI MURID

• GTP

• P.S

• PT6

• .ELANJAWAN

• KRIDR WILAYAH

• RAN/ANGAN MALAYSIA 18

ISU SEMASA• PENGENALAN NKRA

1, PENGANGKUTAN AWAM DI.ANDAR=

-, MEMPERTINGKAT TARA5KEHIDUPAN ISI RUMAH=

6, MEMPERTINGKATIN5RASTRUKTUR ASAS LUAR.ANDAR

4, MENGURANGKAN KADAR JENAYAH=

:, MEMERANGI RASUAH=

<, MEMPERTINGKAT PEN/APAIANPELAJAR

Page 11: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 11/43

PPPM> 11 ANJAKAN

•  YANG .ERKAITAN

• KPM

•  JPN

• PPD

• GURU

• MURID

Page 12: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 12/43

PPPM> ASPIRASI KPM

• Akses 100% enrolmen

•Ku&"t" sepertiga teratas

• Ekiti !rang pen"apaian

• #erpa$an perkongsian pengalaman

• Ke"ekapan memaksimmkan keer&asilan

mri$

 

Page 13: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 13/43

PPPM >ASPIRASI MURID

•#engeta&an

Kema&iran 'er(kir•Kema&iran Memimpin

•Kema&iran D)ia&asa

Etika $an Kero&anian•I$entiti Nasional

 

Page 14: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 14/43

PENGETAHUAN AM 7ISU SEMASA PENDIDIKAN 0SPP

 ISU SEMASA

1, ARA. SPRING=

-, MH6?8= MH1?6, DISIPLIN PELAJAR

4, GST

:, DENGGI

<, AES?, KALIMAH ALLAH

9, /IMANG

ISU SEMASA;, RT/

18, PENSTRUKTURAN

SU.SIDI11,KASIM AHMAD

1-, TUHAN HARUN

16, ES/M (SA.AH)

14, PEMERDAGANGANRANG

1:, JIHAD IS

1<, AKTA HASUTAN

Page 15: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 15/43

PENGETAHUAN .IDANG TUGAS 7

IKHTISAS

• .IDANG KURIKULUM

.IDANG K0KURIKULUM• .IDANG RGANISASI SEKLAH

Page 16: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 16/43

.IDANG KURIKULUM

1, RAN/ANGAN MENGAJAR RPT 2 RPH

-, KAEDAH PENGAJARAN .ERKESAN SIMULASI=.ERKUMPULAN= SYARAHAN

6, PRSES PDP0SET INDUKSI=

0HASIL .ELAJAR=

0..M=

0LANGKAH0LANGKAH=

0PENILAIAN=

0RE5LEKSI DIRI

Page 17: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 17/43

.IDANG KURIKULUM

*ARA MENARIK MINAT #E+AJAR• KAEDAH PEL.AGAI

  0PENGGUNAAN TAK KIRI 2 KANAN0

SYARAHAN= PER.AHASAN DAN .ERKUMPULAN  0ADAKAN SIMULASI

• SUARA YANG SESUAI

• PDP DI LUAR .ILIK DARJAH

• DI.ERI PENGHARGAAN DAN GANJARAN

• PENILAIAN

• PEMULIHAN

Page 18: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 18/43

.IDANG KURIKULUM

*ARA MENINGKATKAN#RESTASI

• /ERAMAH 0MTI3ASI= TEKNIK.ELAJAR= TEKNIK MENJAWA. SALAN

• ADAKAN AKTI3ITI AMALI

• .ERTUKAR SALAN• KELAS TAM.AHAN 7 TUISYEN

• NTA

Page 19: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 19/43

.IDANG KURIKULUM

4, PENILAIAN 2 PENTAKSIRAN0.AND

:, KANDUNGAN PENGETAHUAN 7 TU.UH ILMU

•  TILAWAH

 I.ADAT  0.ERSU/I=

0SLAT (.A/AAN= PER.UATAN)=

0SLAT .ERJEMAAH (MUA5I@ MAS.U@)

• AKIDAH

• SIRAH

• ADA.

Page 20: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 20/43

.IDANG KURIKULUM

<, PANITIA MATAPELAJARAN

• AJK 2 .AHAGIAN

PENYELARAS TINGKATAN

 TUGAS KHAS (MUSALLAH= PERSATUANPAI= MT@ DAN .AHAGIANNYA)

• /ARA MESYUARAT (MASA 2 TEMPAT)

• AGENDA• AKTI3ITI (MENINGKAT PRESTASI 2

PEM.UDAYAAN

Page 21: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 21/43

.IDANG K0KURIKULUM

KELA. DAN PERSATUAN• .ADAN .ERUNI5RM

• SUKAN DAN PERMAINAN

Page 22: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 22/43

.IDANG K0KURIKULUM

1, KE+A' DAN #ERSATUAN

  1,1 PERSATUAN PAI

  0AGENDA MESYUARAT  0AKTI3ITI

  0.AGAIMANA HENDAK MENARIK

MINATPELAJAR

Page 23: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 23/43

.IDANG K0KURIKULUM

1,- KEM 7 KURSUS

• /ARA MENGANJURKAN

KERTAS KERJA=

  0MESYUARAT=

  0SASARAN

  0AJK PELAKSANAAN

• PER.ELANJAAN• /ERAMAH 2 5ASILITATR

 

Page 24: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 24/43

.IDANG K0KURIKULUM

1,6 MT@

• /ARA MENGANJURKAN

KERTAS KERJA=

  0MESYUARAT=  0SASARAN

  0AJK PELAKSANAAN

  0HAKIM

  0PETUGAS (PENGERUSI= PJG MASA= PEN/ATAT)

• PER.ELANJAAN

• PERASMIAN

Page 25: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 25/43

.IDANG K0KURIKULUM

SYARAHAN AGAMA

• /ARA MELAHIRKAN PESERTA SYARAHAN

• PILIH PESERTA ADAKAN PERTANDINGAN

DALAM KELAS0UJIAN .ULANAN

• SEDIAKAN TEKS

• ADAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT

SEKLAH• KANDUNGAN TEKS 0PENDAHULUAN= DI5INASI= ISI

HURAIAN= DALIL= /UNTH= ISU DAN RUMUSAN

Page 26: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 26/43

.IDANG K0KURIKULUM

-, 'ADAN 'ERUNI-.RM

  0AGENDA MESYUARAT

  0AKTI3ITI KAWAD= 0IKATAN= GEJET=

KHEMAH,

  0.AGAIMANA HENDAK MENARIK MINATPELAJAR

  0DUKUMENTASI 0PERSIAPAN UNTUK PERKHEMAHAN

  0PERANAN DALAM PERKHEMAHAN

Page 27: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 27/43

.IDANG K0KURIKULUM

6, SUKAN DAN #ERMAINAN

0.ERAPA JENIS SUKAN

0.ERAPA JENIS PERMAINAN0APA PERANAN KITA SE.AGAI GPI

0KELE.IHAN .ERSUKAN

0/ARA JAGA KESELAMATAN DALAM.ERSUKAN

01 MURID 1 SUKAN (1M1S)

Page 28: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 28/43

.IDANG RGANISASISEKLAH

• /,1 'UDAA SEK.+AH• IK+IM DINI

S.+AT 'ERJEMAAH• 'UDAA SA+AM

• USRAH

DISI#+IN #E+AJAR• SEK.+AH #ENAANG

• MEMAKMURKAN MASJID

Page 29: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 29/43

.IDANG RGANISASISEKLAH

•IK+IM DINIAKTIITI 0SLAT .ERJEMAAH=KEM

SLAT=SAM'UTAN HARI KE.ESARAN ISLAM

TU+ISAN0MURAL= SEPANDK=

.ANNER= PAPAN TANDA='A*AAN AL @URAN SE.ELUM PDP=

DA= ALUNAN NASYID

Page 30: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 30/43

.IDANG RGANISASISEKLAH

S.+AT 'ERJEMAAH• /' mengg&kn mu'"$ #&t

%e'em!

•  T"n$kn ke t# mu'"$ *ng engk'

• /' mengg&kn gu'u #&t%e'em!

• /' meng ke%e'#"!n #u'u

• /' meng"#" n ken*tn $"#u'u

Page 31: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 31/43

.IDANG RGANISASISEKLAH

'UDAA SA+AM• Mengg&kn mu'"$ mengm&knn*

  0Mu&kn #en$"'"0Kemen #te'= %nne'

0tBk"'! e'!"munn

0'"#&!0m"nggu eng!*tn #&m

Page 32: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 32/43

.IDANG RGANISASISEKLAH

USRAH• APA YANG PERLU ADA DALAM USRAH

  0/ARTA RGANISASI= NA@I. = AHLI DAN TA.UNG

• /ARA MELAHIRKAN [email protected] [email protected]=USRAH [email protected]= MENYEDIAKAN .AHAN,

• PENGISISN AL @URAN7HADIS7DA= TAJUK=PER.IN/ANGAN DAN ISU SEMASA,

• /ARA ERAT HU.UNGAN AHLI0.A/A AL @URAN=SAUDARA ANGKAT= JAMUAN= PERTANDINGAN

Page 33: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 33/43

.IDANG RGANISASISEKLAH

DISI#+IN #E+AJAR• .ENTUK KESALAHAN

•  TINDAKAN NASIHAT= KNSELR=AMARAN= RTAN= GANTUNG= .UANGSEKLAH

• /ARA MENGATASI 0/ERAMAH=PENGLI.ATAN I.U .APA= KERJASAMAPI.G= PLIS= PAMERAN7DEMNTRASI

HUKUMAN,

Page 34: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 34/43

.IDANG RGANISASI SEKLAH

  SEK.+AH #ENAANG•  TUJUAN 0ERAT HU.UNGAN (PELAJAR0GURU)

  (PELAJAR0PELAJAR) (GURU0GURU)

• (PELAJAR0SEKLAH) (SEKLAH0MASYARAKAT)

• PELAKSANAAN MINGGU PENYAYANG=.UDAYA SALAM= HADIAH KE/EMERLANGAN=

HARI JADI= HADIAH PERSARAAN=ZIARAH7SLAT HAJAT .ILA SAKIT7KEMATIAN

Page 35: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 35/43

.IDANG RGANISASI SEKLAH

*ARA MEMAKMURKAN MASJID2SURAU

• /ARTA RGANISASI

• LANTIK AJK GURU DAN PELAJAR

 JADUAL IMAM DAN .ILAL• ADAKAN AKTI3ITI SLAT .ERJEMAAH

• ADAKAN AKTI3ITI KULIAH7TAZKIRAH

• ADAKAN SAM.UTAN HARI KE.ESARAN DALAM

ISLAM•  JADUAL KE.ESIHAN7GTNG RYNG

• PAPAN KENYATAAN

Page 36: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 36/43

.IDANG RGANISASI SEKLAH

/,3 #ENGURUSAN 'I+IK DARJAH• LANTIK JAWATANKUASA

•  JADUAL GILIRAN TUGAS

 JADUAL WAKTU DAN SENARAI GURU MATAPELAJARAN• PUSTAKA MINI

• /ARTA ALIRAN PDP

• SENARAI IN3ENTRI

3ISI DAN MISI SEKLAH• NAMA DAN TARIKH LAHIR PELAJAR

• HIASAN LANGSIR=ASMAUL HUSNA= KATA HIKMAT

Page 37: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 37/43

.IDANG RGANISASI SEKLAH

/,/ #ERSATUAN I'U 'A#A DAN GURU

• TUJUAN MEM.ANTU SEKLAH= MEN/ARISUM.ER KEWANGAN= PUNGUT YURAN= LAPRAKTI3ITI SEKLAH DAN DISIPLIN PELAJAR

• JAWATANKUASA GURU DAN I.U .APA

• MESYUARAT .ULANAN DAN TAHUNAN

• AGENDA MESYUARAT0PERASMIAN=U/APAN PENGERUSI= MINIT MESYURAT=

LAPRAN TAHUNAN= LAPRAN .ENDAHARI=PEMILIHAN JAWATANKUASA .ARU=

U/APAN PENANGGUHAN

Page 38: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 38/43

 TAHNIAH KERANA MENJADI GURU

 JADILAH GURU YANG .ERJAYA

 TIGA JENIS GURU

•  TIDAK .UAT WALAU DISURUH

.UAT JIKA DISURUH• .UAT YANG WALAU TIDAK DISURUH

Page 39: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 39/43

 TAHNIAH KERANA MENJADI GURU

KATA RANG TUA0TUA UNTUK .ERJAYAPERLU ADA TIGA T

1, THID

-, TERAK 

6, TE.ING

0 DAT RAZALI ISMAIL TIM.ALAN MENTERIPENDIDIKAN -8<

Page 40: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 40/43

Pe'"n#" !"$u

1, .eke' #e%g" mn!

-, D"&"!t &e! A&&!= R#u& $n 'ng.e'"mn

6, Seg& eng'%nn kn $"%&#

4, D' 5$B"&! Km#!,.eke' &e%"! kn

$"%*'

Page 41: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 41/43

 

IKH+AS DARI#ADA

USTA4 HASSAN 'IN A5ANG

SMKA 5ATANIAH

MA*HANG

Page 42: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 42/43

Page 43: Panduan Temuduga Dg 41

8/9/2019 Panduan Temuduga Dg 41

http://slidepdf.com/reader/full/panduan-temuduga-dg-41 43/43