modul hafazan

Download modul hafazan

Post on 04-Jun-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 modul hafazan

  1/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  Tajuk 1 Mabadi` Hifz Al-Quran

  Sinopsis

  Kursus ini memberikan pendedaan kepada pe!a"ar #en#an$ %abadi& dan

  panduan 'an$ berkai#an den$an a(a)an a!-Quran se*ara #e+ri, i sampin$ i#u

  pe!a"ar akan dibimbin$ men$a(a) dan men#asmi& se*ara #ad.ir ber#arannum

  sura-sura Lu/man ar-Raman Nu in a!-Qiama dan semua sura da!am

  u)u& Amma,

  Hasil Pembelajaran

  1, %eneran$kan panduan a(a) A!-Quran se*ara sis#ema#ik

  2, %en"e!askan adab-adab am!a A!-Quran

  3, %en$ap!ikasi kaeda a(a)an da!am sura-sura pi!ian

  4, %en#asmi& a(a)an sura-sura pi!ian den$an (asi !an*ar dan

  ber#a".id

  ,

  Kerangka Tajuk - Tajuk

  1.1 !klas nia" dan #$A !afazan

  1

  Mabadi` Hifz Al-Quran

  k!as nia#dan Aa(a)an

  %+#i5asi da!aman6Ad-a(i''a A)-Za#i''a7

  Ke#eka!anRasm dan%asa(

  %en$e!+kkansebu#an

  %emi!i kaedaa(a)an

  %emi!i .ak#udan #empa#men$a(a)

 • 8/14/2019 modul hafazan

  2/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  8a*a!a a!-Quran kerana A!!a akan memberi $an"aran ke a#as se#iap uru(

  daripada ba*aanmu den$an 10 kebaikan, Aku #idak men$a#akan kepadamu

  A!i( Lam %im i#u sa#u uru( #e#api A!i( sa#u uru( Lam sa#u uru( dan %im

  sa#u uru(,9 6Ri.a'a# A!-Hakim7

  Un#uk memaami a!-Quran 6ba$i 'an$ #ak (aam baasa Arab disarankan

  memba*a #er"emaan #a(sirn'a7, Ada dua *ara:

  Per"ama pemba*a endak!amenerima baik 6usn a!-)an7 #eradap nas a!-Quran dan mau meneriman'a

  seba$ai panduan keidupan, Pers+a!an ini ama# berkai# rapa# den$an adab

  pemba*a ke#ika memba*an'a,

  An#ara adabn'a ia!a:i- %emi!i .ak#u sesuai un#uk memba*an'a

  ii-memi!i #empa# 'an$ b+!e men"ernikan (ikiran pemba*a dari iruk pikuk

  $an$uan

  iii-memi!i p+sisi duduk 'an$ sesuai dan k+ndisi 'an$ s+pan men$$ambarkan

  keambaann'a di sisi A!!a

  i5-mensu*ikan diri dari k+#+ran !airia

  5 - menumpukan pera#ian kepada a'a#-a'a# 'an$ diba*a

  5 - #idak men$e"ar semua a'a# dan mau memper+!e semua perkara da!am

  sa#u masa5i - men$+s+n$kan "i.a dari kesibukan menunaikan a"a# dan memenui

  permin#aan

  sebe!um mu!ai memba*an'a beren#i se"enak di depan a'a# 'an$ diba*a dan

  merenun$i maknan'a dan *uba men"adikan baa.a pemba*a sendiri!a 'an$

  sedan$ dia"ak ber*akap den$an a'a#-a'a#n'a,

  Kedua pemba*a endak!a men$e#aui disip!in berin#eraksi den$ann'a iai#umemandan$ a!-Quran den$an pandan$an 'an$ !en$kap dan men'e!uru

  memera#ikan ma#!ama# u#ama a!-Quran iai#u memberi ida'a me.u"udkan

  peribadi mus!im dan mas'araka# 'an$ s!amik berasakan #u$as dak.an'a iai#u

  me!airkan si#uasi s+!ea 'an$ berpaksikan amar makru( nai mun$kar

  berusaa memasuki nas a!-Quran se*ara mu#!ak dan menundukkan rea!i#i

  'an$ men'a!ai kepadan'a membebaskan nas a!-Quran dari sebaran$ ika#an

  #empa# dan masa nu)u! dan serin$ men$u!an$ semu!a a'a#-a'a# 'an$ perna

  diba*a dan berusaa menambakan pen$e#auan #eradap makna-maknan'a,

  6Zu!ki(!i H" %+d ;us+(( A!-Quran : An#ara

 • 8/14/2019 modul hafazan

  3/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  17 Faami maksud ik!as da!am berama! iai#u membersikan se$a!a ama!an

  den$an ma#!ama# dan #u"uan se!ain dari A!!a, %embu!a#kan se#iap perkara

  dan ama!an an'a di#u"ukan kepada A!!a sema#a-ma#a me!akukann'a

  un#uk men*apai reda A!!a,27 %em++n d+a supa'a A!!a sen#iasa memban#u memben#uk keik!asan

  da!am diri, =en#iasa memba*a d+a beriku# :

  37 =en#iasa beris#i$(ar dan membersi diri dari se$a!a pen'aki#-pen'aki# a#i

  seper#i si(a# #akabbur ri'a u"ub dan !ain-!ain pen'aki# 'an$ b+!e

  men$$an$$u pemben#ukan keik!asan da!am diri,

  47 akukan sesua#u perkara den$an nia# un#uk menun"uk-nun"uk kepada +ran$!ain ada!a ri'a, an si(a# ri'a ada!a merupakan sa!a sa#u *aban$ s'irik

  6s'irik 'an$ #ersembun'i7, +ran$ 'an$ mens'irikkan A!!a 6men'en$u#ukan

  A!!a di da!am ama!an7 #idak akan di#erima ama!an mereka di sisi A!!a

  ke!ak dan mereka disuru supa'a mem++n paa!a dan keredaan dari

  +ran$ 'an$ di#un"uk-#un"ukkan i#u ke#ika di dunia,

  i da!am adis /udsi A!!a s,.,# men'ebu#kan :

  ....."!#$!%&!'!()!%*$+,+$+!"

  /=esiapa 'an$ me!akukan sesua#u ama!an dan didapa#i ada nia# pada 'an$ se!ain

  Aku den$an sesua#u aku #in$$a!kann'a 6diakira# ke!ak7 bersama den$an +ran$

  'an$ dik+n$sikan 6bersama den$an Aku7 i#u,

  Doa al-Quran

  "! , #$%&%'()*+ , .2.$01 /.- 64453+ 78+-"96 ,( :4.#:4;!

 • 8/14/2019 modul hafazan

  4/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  95=">?=-41@A-

  1.% Mo"i&asi dalaman 'Ad-#afi((a! Az-)a"i((a!*

  & = =

  ; =# = >an Kami #urunkan kepadamu A!-Quran men"e!askan #iap-#iap sesua#u dan

  men"adi ida'a pe#un"uk ser#a memba.a rama# dan beri#a ;an$

  men$$embirakan ba$i +ran$-+ran$ s!am,?

  6=ura an-Na! : @7

  =abda Rasu!u!!a =,A,B

  %0'123$'an$ bermaksud :;an$ #erbaik dari ka!an$an kamu ia!a mereka 'an$ mempe!a"ari a!-Quran danmen$a"arn'a,

  68ukari dan %us!im7Pandan$an

 • 8/14/2019 modul hafazan

  5/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  Bi!!iam e(+rd 8a!*r+(

  ika a!-Quran dapa# disisikan dan k+#a %eka dapa# dipu#uskan ubun$ann'a

  den$an ne$ara-ne$ara Arab maka san$a# memun$kinkan ba$i ki#a me!ia#se+ran$ Arab se*ara ber#aap men$iku# kema"uan bara# #er"au dari a"aran

  %uammad dan seki#arn'a,

  Keka$uman 8ara#

 • 8/14/2019 modul hafazan

  6/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  Ke#eka!an bermaksud keb+!eper*a'aan ke#e$uan #en#an$ rasm u#mani, !e

  i#u ke#eka!an b+!e!a dikai#kan den$an keb+!eper*a'aan den$an a!-Quran rasm

  u#mani,

  Rasm U#mani,

  %usa( U#mani ia!a musa( a#au naska a!-Quran 'an$ di#u!is semu!a di)aman pemerin#aan ka!i(a U#aman a#as araan be!iau sendiri +!e kerana

  usaa menu!is musa( ini di!akukan di )aman be!iau dan di a#as araan be!iau

  maka disandarkan kepada nama be!iau,

  Kelebi!an ,asm "!mani

  A-Quran Rasm U#mani mempun'ai ban'ak ke!ebian an#aran'a:

  - %en$iku# sunna Rasu!u!!a s,a,.,

  - %en$iku# #u!isan a!-Quran 'an$ asa!,

  - 8+!e memaami makna 'an$ ber!ainan dan #idak pu!a #erke!uar daripada

  maksud 'an$ sebenar,

  - %emudakan ba*aan den$an .a"a /iraa# 6"enis-"enis ba*aan7,

  - =eba$ai u"a kepada baasa a!-Quran 'an$ (asi,

  - iperse#u"ui +!e !ebi 12000 +ran$ saaba#,

  - =a!a sa#u dari muk"i)a# a!-Quran,

  - 8er#epa#an den$an ri.a'a# ba*aan mu#a.a#ir,

  - =a!a sa#u dari rukun ba*aan a!-Quran a!-Karim,

  - 8erdasarkan kepada da!i!-da!i! 'an$ kua# dan u"a-u"a 'an$ "e!as,

  - i#u!is men$iku# ba*aan Ra.i 6ri.a'a#7,

  - %en$andun$i rasia dari se$i men$eka! dan men$$u$urkan uru(,

  Pemba!agian ,asm

  Rasm a!-Quran #erbaa$i kepada dua baa$ian iai#u:

  i, ,asm Qiasimla/i,

  ai#u penu!isan menuru# ke!a)iman pen$u*apanJ per#u#uran,

  ii, ,asm s"ila!i "!mani,

 • 8/14/2019 modul hafazan

  7/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  ai#u penu!isan menuru# kaeda #er#en#u 'an$ mana ia #idak sama den$an

  penu!isan biasa dari se$i sebu#an disebabkan ia men$$unakan beberapa kaeda

  seper#i membuan$ menamba men$$an#i men'ambun$ a#au memisakan

  uru( dan penu!isan Ham)a, Keban'akan musa( di#u!is men$iku# kaeda-

  kaeda ini, !e i#u penu!isan musa( U#mani ini diakui seba$ai penu!isan 'an$bersi(a# #au/i(i''a 6pene#apanJpenen#uan Nabi7 maka pen$$unaan #u!isan m!ai

  a#au Qiasi #idak!a diaruskan,

  Perbezaan ,asm Qiasimla/ dan ,asm s"ila!i "!mani,

  Perbe)aan ini an'a pada kedudukan sesua#u uru( a)a( dan )iada,

  Perbe)aan ini berkai#an den$an is#i!a baasa sesua#u perka#aan da!am baasa

  arab, =e!ain i#u perbe)aan ini mempun'ai imp!ikasi besar da!am i!mu baasa dan

  i!mu /iraa#,

  G+n#+ perbe)aan :

  ,asm mla0i ,asm u"!mani

  B&? B?B2 B2

  G+n#+n'a :

  a!am #u!isan Rasm U#mani :

  a!am ba*aan men$iku# /iraa# a(s daripada Asim ki#a memba*a ka!ima#

  6 7 den$an pan"an$ 2 araka# manaka!a Qiraa# !ain memba*a den$an

  pendek 6#anpa mad7 seper#i 67, adi sekiran'a di#u!is den$an 6MO7 maka #idak

  b+!e diba*aa den$an pendek kerana uru( 67 ada!a berukum mad as!i,

  =edan$kan da!am /iraa# !ain ia diba*a pendek,

  ni!a keunikkan rasm U#mani berbandin$ Rasm m!a 'an$ meraikkan ba*aan-

  ba*aan men$iku# Qiraa# mu#a.a#ira,

  1. Mengelokkan sebu"an

  Zaid 8

 • 8/14/2019 modul hafazan

  8/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  @

 • 8/14/2019 modul hafazan

  9/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

 • 8/14/2019 modul hafazan

  10/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  Sifa" !uruf2

  Hukum "aj3id

  Quran .a"ib diba*a se*ara ber#a".id 8erd+sa!a pemba*a 'an$ #idak

  ber#a".id Kerana se*ara i#u!a ia di#urunkan an be$i#u!a kepada ki#a ia

  di#urunkanmam As' ='ams 8 a! a)ari

  %eme!iara daripada kesa!aan-kesa!aan da!am memba*a a! Quran, !e

  kerana memba*a a! Quran den$an ber#a".id i#u ia!a sua#u ke.a"iban ba$i se#iap

  mus!im maka me!akukan kesa!aan ba*aan ukumn'a ada!a HARA%semen#ara men*a*a#kann'a merupakan sua#u d+sa, Kesa!aan da!am ba*aan

  #erbaa$i kepada dua,

  i, Kesa!aan N'a#a ? !an "a!i' >

  8ermaksud kesa!aan 'an$ di!akukan pada s#ruk#ur perka#aan samada kesa!aan

  i#u men*a*a#kan makna perka#aan a#au #idak, ? a!i' > di sini bermaksud sua#u

  kesa!aan 'an$ dapa# disedari den$an n'a#a dan #eran$-#eran$an, a dapa#

  disedari +!e semua +ran$ #ak kira +ran$ biasa a#aupun +ran$ 'an$ mair da!am

  #a".id,

  10

 • 8/14/2019 modul hafazan

  11/38

  PQE 3104 : HAFAZAN AL-QURAN

  G+n#+ : Kesa!aan 'an$ me