contoh refleksi

Download contoh refleksi

Post on 14-Jul-2015

1.353 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

TAJUK

PORTFOLIOPERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH

NAMA MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI

NO ID D20102046348

NO TELEFON 0172553224

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

ISI KANDUNGAN Halaman 1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan 1.3 Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan 1.4 Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia 1.5 Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia 1.6 Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan 1.7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia 1.8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan 1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia 1.10 Akta Pendidikan 1996 2.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. 2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. 3.0 FORUM E-LEARNING 3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 3.2 Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. 3.3 Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. 3.4 Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 3.5 Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

1.0 ) REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.1 TAJUKPerkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara

1.Ringkasan Isi Kandungan UnitPERKEMBANGAN PENDIDIDKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNANINSAN DAN NEGARA Sistem pendidikan di Malaysia umumnya boleh dibahagikan kepada i.Sistem pendidikan sebelum kedatangan British (1400-1786). ii.Sistem pendidikan semasa penjajahan British (bermula dari Francis Light membukaPulau Pinang 1786 mula Perang Dua Kedua). iii.Sistem pendidikan bermula dari pembentukan Malayan Union 1946 . Tanah Melayu mencapai kemerdekaan 1957. iv.Sistem pendidikan awal kemerdekaan dari tempoh selepas merdeka pembentukanMalaysia 1963.

DASAR PENDIDIKAN NEGARA Pendahuluan Pada umumnya dasar pendidikan negara digubal pada peringkat pusat oleh Kabinet, Kerajaan dan Kementerian Pendidikan melalui sistem Jawatankuasa. Tujuannya ialah membentuk satu sistem pendidikan yang seragam menyeluruh dan diterima pakai seluruh negara. Pengubalan ini satu usaha yang rumit. Ia harus dilakukan dengan teliti, dibuat kajian dan dilihat pelbagai sudut. Sesuatu dasar yang digubal itu dijadikan satu kod etika atau amalan dalam pendidikan supaya ia tidak berlaku penyelewengan. Dasar pendidikan merupakan satu sistem rangkaian maklumat atau media yang menjelmakan idealisme, falsafah, matlamat dan objektif pendidikan negara. Ini bermaksud meliputi ruang lingkup pelbagai aspek dan elemen dalam masyarakat iaitu sosial,politik, adat resam, agama, hak, ketatasusilaan, kewarganegaraan, bahasa dan sebagainya. Ia juga mengambil kira kepelbagaian atau variasi budaya, etnik dan kedudukan geografi. Usaha ini menjurus kepada matlamat mencapai integrasi nasional. Selain daripada itu dasar pendidikan yang digubal memberi tumpuan berbagai aspek dan

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

komponen dalam sistem pendidikan termasuk perkara pendidikan formal, jenis pendidikan, kurikulum, pentadbiran, penyertaan dan agihan insfrastuktur. Dasar itu diberi perhatian untuk memastikan pengukuhan prinsip demokrasi, kesamarataan dan kesejagatan dalam pendidikan. Selepas merdeka kerajaan yang memerintah telah menyusun semula sistem pendidikan . dasar-dasar pendidikan yang ada diperkukuhkan dalam perlembagaan dan undang- undang . Dasar yang digubal diperakukan oleh undang-undang supaya ia lebih telus dan mengelakkan salah faham serta hak dan keistimewaan golongan masyarakat yang lain.

RumusanPendidikan dalam zaman sebelum pemerintahan Inggeris ia bercorak non-formal. Kedatangan penjajah pula telah banyak menimbulkan masalah dan mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan. Pendidikan agama telah berubah corak dengan penubuhan Sekolah Agama Islam yang moden dikenali dengan nama Madrasah. Laporan L.J.Barnes ( 1951 ) merupakan komponen yang penuh kontroversi. Ia memperlihatkan kepentingan sesuatu etnik sahaja. Laporan Razak ( 1956 ) dan Laporan Rahman Talib ( 1960 ) telah menjadi asas penggubalan Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar dasar yang penting dikemukakan oleh Laporan tersebut dimaktub ke dalam Akta Pelajaran 1961. Sehingga tahun-tahun selepas kemerdekaan hingga 1970 dianggap penyusunan semula sistem pendidikan bukan sahaja di Semenanjung juga di Sabah di Sarawak. Tahun tujuh puluhan hingga sembilan puluhan bolehlah dianggap sebagai era pembangunan dan pengukuhan sistem pendidikan serta memperolehi pendidikan berkualiti. Perkara pokok yang dapat dilihat disini ialah pengubalan dasar yang lama dan tidak diterima pakai digantikan yang baru bersesuaian tuntutan masa dan zaman. Oleh itu pengubalan dasar ini merupakan satu proses yang begitu kompleks. Proses pengubalan dasar terbahagi kepada enam langkah Fowler ( 1990 ) mengikut urutan ,iaitu pengenalpastian isu ( issue definition ) , penyusunan agenda ( agenda setting pengubalan dasar ( policy formulation ) , penerimaan dasar ( policy adaption ) pelaksanaan ( implementation ) dan penilaian ( evalution ). Model ini merupakan satu model yang wujud dalam kitaran kehidupan kita perlu perhatian ahli politik untuk menyelesaikan masalah atau isu yang timbul. Adakalanya kerajaan atau pemimpin politik begitu peka isu yang dicetuskan melalui media-media tempatan . Sekiranya sesuatu isu dikenalpasti dan diberi perhatian utama oleh kerajaan, sudah tentu ia dimasukkan ke dalam agenda dasar untuk proses pengubalan yang terkandung dasar tersebut dikemukakan dalam parlimen untuk diterima dan diperakukan seterusnya dilaksanakan diperingkat kementerian sehingalah ke peringkat akar-umbi

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep 1. 2. 3. 4. 5. penjelasan

3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.2 TAJUK

LAMPIRAN 1

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan

1.Ringkasan Isi Kandungan UnitPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merujuk 3 ideologi. Idea-idea tersebut seperti yang terkandung dalam Rukun Negara,Dasar Ekonomi Baru ( 1971 ) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1996). Ianya gabungan matlamat,dasar dan amalan-amalan pendidikan yang kekal,jelas dan logik. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Prinsip perdana proses pelajaran dan pembelajaran (P&P) KBSR dan KBSM adalah keperluan menjadikanFalsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai rujukan asas bagi merealisasikan pencapaianFalsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah. Sekiranya dilihat dari segi sistem yang telah disediakan dan dilaksanakan selama ini, terdapat usaha yang gigih untuk memperbaikinya dari semasa ke semasa. Sekiranya ditinjau secara halus dari segi hasil dasar dan sistem pendidikan kebangsaan, seharusnya ia mampu mengeluarkan pelajar yang berilmu, bermoral (akhlak), beradab dan bersopan, seorang individu yang boleh menjadi warganegara yang cukup baik. Namun terdapat pelbagai masalah moral, disiplin dan kelemahan akademik dalam kalangan sebilangan besar pelajar Melayu, terutamanya dari luar bandar. Kesimpulannya, jelas terbukti bahawa sekiranya setiap pendidik berpegang kepadaFalsafah Pendidikan Kebangsaan danFalsafah Pendidikan Guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesional mereka, sudah pasti matlamat dasar pendidikan negara akan menjadi satu kenyataan, dan bukan hanya satu impian sahaja.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep 1. 2. 3. 4. 5. penjelasan

3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1.3 TAJUKFalsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan

LAMPIRAN 1

1.Ringkasan Isi Kandungan Unit

MOHD SAIFUL BAHRIN B MOHD RANI 850508086441

PPG UPSI SEM 2 D20102046348

2. pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya. konsep 1. 2. 3. 4. 5. penjelasan

3. Pandangan/komentar anda dalam kandungan