refleksi unit unit

Download Refleksi Unit Unit

Post on 19-Jul-2015

425 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

REFLEKSI TAJUK (KRP3013: Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah) Nama: Ng Su MuiNo. TAJUK TAJUK

No. ID : D 20102041532

2

PENGENALAN KEPADA KBSR DAN KSSR

1. Rajah Pohon Berkaitan Kandungan Tajuk

Kurikulum Sekolah Rendah

KLSR

KBSRLatar Belakang

Perbandingan

KSSR

2.

Ringkasan Isi Pelajaran Bagi Tajuk ini

1. Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) selepas merdeka, Akta Pendidikan 1961 diwartakan. Ia lebih memberatkan akademik dan padat. Teknik hafalan yang diguna pakai kurang berkesan. 2. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dikenalpasti oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet kerana kelemahan KLSR. Dalam KBSR, murid menguasai ilmu

pengetahuan, menguasai pelbagai kemahiran dan menghayati nilai melalui pengalaman langsung. KBSR direka berasaskan 3 bidang, iaitu :komunikasi, manusia dan alam kelilingnya serta perkembangan diri individu. Penilaian formatif digunakan. Kesepaduan Unsur JERI menjadikan penglibatan murid KBSR aktif, pemulihan dan pengayaan diberikan. KBSR disemak semula supaya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, penekanan kepada Sains dan unsur KBKK seiring dengan ekonomi, sosial yang berubah dan selaras dengan usaha Negara maju. Konsep bersepadu-tumpuan diutamakan, penggabungjalinan menyatupadukan kemahiran, ilmu pengetahuan dan nilai.

3. Kurikulum Kebangsaan dikaji untuk memastikan kurikulum yang holistik dan relevan bagi melahirkan modal insan seimbang. KBSR ditransformasikan kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) untuk pengukuhan dan penambahbaikan KBSR. KSSR diharapkan membekali generasi baru untuk menghadapi cabaran. 6 tunjang KSSR, iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian; Sikap dan Nilai, Kemanusiaan; Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi; dan Keterampilan Diri.

3. LIMA konsep/istilah/maksud perkara penting yang terdapat dalam tajuk ini dan penjelasannya Konsep/istilah/Perkara Penting 1. Kurikulum bersepadu Penjelasan

Kurikulum yang mengintegrasikan elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam isi pelajaran supaya terdapat kesepaduan dan keharmonian antara unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani dalam proses pembelajaran.

2.

Kurikulum standard

Kurikulum standard sebagainya.

yang

berasaskan

kepada

standard

seperti dan

kandungan,

standard

pembelajaran

3.

Prinsip KSSR

Perkembangan individu secara menyeluruh; pendidikan yang sama untuk semua murid; pendekatan bersepadu; dan pendidikan seumur hidup.

4.

Standard Kandungan

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

5.

Tunjang KSSR

Enam tunjang dalam KSSR iaitu komunikasi; kerohanian, sikap dan nilai; kemanusiaan; perkembangan fizikal dan estetika; sains dan teknologi; dan keterampilan diri.

4. Pengajaran Daripada Tajuk Ini

Dengan jelasnya tentang perubahan kurikulum sekolah rendah daripada KLSR kepada KBSR dan seterusnya KSSR. Perubahan berlaku atas rasional-rasional atau alasan yang kukuh seperti yang dijelaskan terutamanya berkait dengan kehendak perubahan waktu dan keselarasan dengan cabaran semasa. KLSR, KBSR dan KSSR mempunyai ciri kekuatan masing-masing yang boleh dianalisis dan dibandingbezakan antara satu dengan yang lain, namun apabila zaman dan cabaran berubah kurikulum yang terdahulu seperti KLSR dan KBSR menjadi kurang relevan lagi. Justeru KSSR telah diperkenalkan mulai 2011 dengan misi untuk membangunkan modal insan dan pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat; dan melahirkan insan berguna.

5. Cadangan Tentang Tajuk Kandungan unit ini amat bersesuaian dibaca atau dirujuk kepada semua guru kerana melalui tajuk ini kita akan lebih memahami KSSR yang digunakan sekarang dan mengenalpasti betapa pentingnya perkembangan setiap anak murid demi masa hadapan kelak. Elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi maklumat dan ICT secara eksplisit dipentingkan amat mencabar seseorang guru yang tidak mahir dalam bidang berkenaan. Oleh itu, harap pihak yang berkenaan mengadakan kursus yang berkaitan bagi meningkatkan profesional guru dalam bidang tersebut demi kebaikan anak murid kita.

REFLEKSI TAJUK (KRP3013: Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah) Nama: Ng Su MuiNo. TAJUK TAJUK

No. ID : D 20102041532

4

ORGANISASI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

1.

Rajah Pohon Berkaitan Kandungan Tajuk

Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah

Tahap-tahap Dalam KBSR / KSSR

Organisasi KBSR Bidang Mata Pelajaran

Organisasi KSSR Tunjang Mata Pelajaran

Banding Beza Antara Organisasi KBSR Dengan KSSR

2.

Ringkasan Isi Pelajaran Bagi Tajuk ini

1. Kurikulum dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar seterusnya mencapai matlamat dan objektif yang diharapkan. Dalam mereka bentuk, menyusun dan mengorganisasi sesebuah kurikulum, terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian. 2. Kurikulum diorganisasi dengan mengambil kira bidang atau tunjang dan mata pelajaran dalam bidang atau tunjang tersebut, selain mengikut kategori mata pelajaran teras iaitu teras asas dan teras tema; mata pelajaran wajib, tambahan dan elektif.

3. Dalam KBSR, fokus adalah kepada 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Di Tahap 1, tumpuan adalah kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala di Tahap 2 pula, adalah bertujuan untuk mengukuhkan dan menggunakan kemahiran asas dalam pelbagai bidang ilmu. 4. Fokus KSSR pula adalah kepada 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menaakul. Di Tahap 1, tumpuan adalah kepada penguasaan asas 4M. Manakala di Tahap 2, fokus adalah terhadap pengukuhan dan aplikasi 4M. Di samping itu, KSSR juga member tumpuan kepada kemahiran asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. 5. Reka bentuk kurikulum dalam KBSR adalah berasaskan tiga bidang, iaitu Komunikasi, Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Bidang Komunikasi tumpuan ke arah penguasaan kemahiran membaca,

menulis dan mengira, iaitu komponen kemahiran asas. Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya terdapat dua komponen iaitu Nilai, Kerohanian dan Sikap, serta Kemanusiaan dan Persekitaran. Komponen Kesenian dan Rekreasi adalah di bawah Bidang Perkembangan Diri Individu. 6. KBSR dikelompokkan kepada tiga kategori iaitu mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan mata pelajaran tambahan. Mata pelajaran teras meliputi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina (SJKC), Bahasa Tamil (SJKT), Matematik, Sains, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Mata pelajaran pertambahan 2 mata pelajaran iaitu Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran wajib meliputi Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Muzik. Di Tahap 2, Kemahiran Hidup juga merupakan mata pelajaran wajib. 7. KSSR direka bentuk berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian; Sikap; dan Nilai, Kemanusiaan; Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi; dan Keterampilan Diri. Pada tahap 1, kurikulum diorganisasikan dalam tiga bentuk modul iaitu Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Terdapat sembilan modul di bawah Teras Asas, Tiga Modul Teras Tema. Di bawah Modul Elektif ialah modulmodul Bahasa. Pada tahap 2, kurikulum diorganisasikan dalam dua bentuk mata pelajaran iaitu Mata pelajaran Teras dan Mata pelajaran Elektif.

Terdapat 14 mata pelajaran teras dan 6 mata pelajaran elektif yang dikelompokkan berdasarkan enam tunjang. 8. Sudut organisasinya. Organisasi tahun pembelajaran mengikut tahap-tahap iaitu Tahap 1 dan Tahap 2. Organisasi mata pelejaran mengikut bidang dan komponen; juga mengikut teras, wajib atau tambahan; atau organisasi modul mengikut tunjang dan tema. Organisasi peruntukan waktu pembelajaran mengikut tahap.

3. LIMA konsep/istilah/maksud perkara penting yang terdapat dalam tajuk ini dan penjelasannya Konsep/istilah/Perkara Penting 1. Mata pelajaran teras Penjelasan

mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua murid mengikut aliran persekolahan. Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina (SJKC) atau Bahasa Tamil (SJKT), Pendidikan Pendidikan Jasmani, Islam atau Pendidikan Moral, Pendidikan

Kesihatan dan Matematik , 2. Mata pelajaran wajib mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid di sekolah rendah. Seni Visual dan Muzik, Dunia Sains dan Teknologi dan Malaysia Negaraku. 3. Mata pelajaran elektif mata pelajaran yang dipelajari mengikut pilihan murid di sekolah rendah. Bahasa Arab, Bahasa Cina(BCSK) dan Bahasa Tamil (BTSK) 4. Modul mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid serta diorganisasikan secara modular dan bersifat kendiri-lengkap. 5. Tunjang Satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Konsep ini berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial

4. Pengajaran Daripada Tajuk Ini

Dari segi prinsip utamanya, kurikulum sekolah rendah memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan kepada pendidikan di bidang 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Kurikulum juga menegaskan perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan perkembangan bakat murid-murid. Dari segi pelaksanaannya, organisasi kurikulum sekolah rendah sekolah rendah menegaskan pemerolehan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalman secara langsung, yakni penglibatan setiap murid secara aktif melalui aktiviti-aktiviti yang menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Organisasi kurikulum sekolah rendah merangkumi perkara-perkara seperti kursus pengajian, sukatan pelajaran,