buletin minda pengetua 2nd ed

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2015

975 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • mastikan visi dan misi se-

  kolah tercapai, katanya.

  Saya juga mengharapkan pemimpin pelajar ini dapat

  memberikan komitmen

  yang tinggi dengan

  mengekalkan kompetensi

  kepimpinan mereka bukan

  sahaja pada masa

  sekarang tetapi juga seba-

  gai persediaan mereka

  untuk memasuki alam

  masyarakat yang sebenar

  pada masa depan. Sebagai

  pemimpin muda yang

  bakal meneruskan legasi

  kepimpinan negara masa

  depan semua pelajar seha-

  rusnya bersedia memban-

  gunkan kompetensi diri

  masing-masing dengan

  nilai-nilai kepimpinan me-

  lalui pelbagai medium

  aktiviti pelajar di sekolah

  sama ada dalam bidang

  akademik, hal ehwal murid

  mahupun kokurikulum,

  katanya lagi.

  Kulaijaya Watikah per-lantikan pemimpin pelajar

  SMK Bandar Putra bagi

  tahun 2011 telah disem-

  purnakan oleh Supt

  Zulkifly bin Yahya, Ketua

  Polis daerah Kulaijaya

  pada 9 Februari 2011

  bertempat di Dewan Per-

  dana Putra di sini.

  Azman Adnan, pengetu-

  anya berkata penyerahan

  watikah ini melibatkan 406

  orang pemimpin pelajar

  meliputi pengawas seko-

  lah, pengawas perpusta-

  kaan, pengawas asrama,

  ketua tingkatan dan

  pemimpin unit beruniform,

  persatuan dan kelab koku-

  rikulum sekolah ini. Majlis

  turut dihadiri oleh En. Ab-

  dul Shukur Md Radi, wakil

  PIBG dan 1300 orang

  murid serta guru-guru

  sekolah ini.

  Majlis penyerahan wati-kah ini julung kali ini

  diadakan bertujuan untuk

  memberikan pengiktirafan

  kepada semua pemimpin

  pelajar sekolah ini untuk

  melaksanakan tanggung-

  jawab yang diamanahkan

  dengan cekap dan berke-

  san bagi membantu me-

  Watikah Pembangkit Semangat - 406 pelajar terima watikah pelantikan pemimpin

  Aireen Najwa

  - Tokoh Nilam Kulaijaya 2011

  Aireen Najwa sekali lagi mengulagi kehebatan

  kemenjadian murid SMK

  apabila memenangi anu-

  gerah berkenaan di per-

  ingkat daerah Kulaijaya

  bagi tahun 2011.

  Beliau akan mewakili

  Kulaijaya ke Anugerah

  Tokoh Nilam peringkat

  negeri Johor yang akan

  diadakan pada 2 Mac

  2011 akan datang di Ba-

  hagian Teknologi Pen-

  didikan Negeri Johor.

  Tahniah kepada Aireen

  dan kita raikan kejayaan

  ini bersama dengan doa

  kemenangan di pering-

  kat negeri kelak.

  EDISI 2/2011 - 10 FEB. 2011

  MINDA PENGETUA

  Intipati Ucapan

  Perasmian oleh

  Supt. Zulkifly

  Yahya

  Kita mesti bangga den-

  gan kejayaan hasil usaha

  gigih kita selama ini

  Murid kini adalah pen-

  erus perjuangan pemim-

  pin masa depan

  Kecemerlangan minda

  mesti seiring dengan

  kecemerlangan sahsiah

  dan ketrampilan kepimpi-

  nan

  Elakkan terlibat dalam

  gejala social remaja yang

  boleh melemahkan

  minda

  P&P Berkesan 2

  Pemimpin 360 Darjah 2

  Kerjasama 3

  Anjakan Paradigma 4

  Salah laku siber 5

  Kisah Jam 5

  Misteri Lampu Men- 6

  Petikan berita yang tersiar

  dalam

  akhbar

  MINDA PENGETUA hanya untuk terbitan dan edaran dalaman sahaja. Kandungan, susun letak, grafik dan suntingan oleh En. Azman Adnan, Pengetua SMK Bandar Putra, Kulaijaya.

  SMK Bandar Putra, Jalan Nuri 9, Bandar Putra, 81000 Kulaijaya

  Menarik di dalam

 • 1. Memberi bantuan klinikal Kebolehan guru utk mendiag-

  nostik keupayaan pelajar menguasai ilmu pengetahuan dan kebolehan

  menyediakan pengalaman pembela-

  jaran baru yang boleh memenuhi keperluan mereka secara individu.

  Guru hendaklah bertindak sebagai

  seorang doktor iaitu merawat dan menyediakan ubat untuk pesakit-

  nya. Oleh itu peranan guru adalah

  membantu, memulih dan mem-bimbing sesuatu kemahiran se-

  hingga mereka mampu mengua-

  sainya.

  2. Merancang pengajaran Memilih objektif pengajaran, memberikan pengalaman pembela-

  jaran yg sesuai utk pelajar dan

  membuat penilaian terhadap penca-paian pelajar. Perancangan yg teliti

  terhadap perkara-perkara itu di-

  harapkan akan menghasilkan ke-

  jayaan seperti yg dirancang.

  3. Melaksanakan pengajaran Kaedah PnP hendaklah menarik dan memberi kesan kpd pelajar.

  Kemahiran dan keupayaan guru

  melaksanakan pengajaran melalui teknik yg betul dan terkini akan

  merangsang diri pelajar mengguna-

  kan kaedah pembelajaran yg betul.

  4. Pengurusan bilik darjah Menyediakan suasana pembela-

  jaran dan persekitaran yg sesuai,

  menarik dan selesa dalam bilik

  darjah. Suasana yg baik ini akan menyeronokkan pelajar. Keadaan

  itu akan memudahkan guru melak-

  sanakan pengajaran mereka.

  5. Memantau kemajuan Menilai dan melaporkan secara

  sistematik pencapaian setiap pelajar termasuk catatan maklumat dan

  latar belakang peribadi. Pelaporan

  ini berguna kpd guru, ibubapa dan pelajar sendiri bagi memantau dan

  menilai peningkatan pencapaian

  pelajar dari semasa ke semasa. Penilaian secara bertulis ini juga

  akan dapat digunakan oleh guru

  lain utk mdapatkan maklumat awal mengenai diri pelajar.

  6. Menyayangi pelajar Perbuatan, tuturkata dan ting-

  kahlaku guru yg menggambarkan

  sifat penyayang dan nilai baik seperti saling menghormati, mem-

  percayai, membimbing, memberi

  sokongan dan pengiktiarafan, dapat menolong dan membantu guru

  melaksanakan tugas dgn perasaan

  gembira dan menyeronokkan.

  gup tidak diberi imbuhan ker-

  ana melakukannya seperti mana

  dikecapi oleh pemimpin ata-

  sannya.

  Sementara memimpin silang

  membawa konotasi, seseorang

  pemimpin berkenaan bertindak

  seperti rakan kepada rakan-

  rakan dalam organisasinya.

  Hakikatnya persahabatan meru-

  pakan asas penting untuk mem-

  pengaruhi orang lain. Rakan

  sejawat akan sentiasa menden-

  gar kita, mencari asas per-

  samaan antara kita, mempunyai

  elemen kecindan (humor), dan

  sentiasa mahu berkongsi

  keadaan sebenar dalam waktu

  orang lain tidak mahu melaku-

  kannya. Inilah yang menjadi

  matlamat pemimpin 360 darjah.

  Ketiganya, pada peringkat

  memimpin ke bawah bermak-

  sud bagi mereka yang sudah

  berada pada tahap pemimpin

  paling atas, mereka harus ber-

  gerak dengan penuh hikmah

  dan berhati-hati merentasi ra-

  kan seorganisasi. Pemimpin

  perlu melihat mereka dengan

  Hampir 2 bulan saya mem-

  peroleh buku 360-Degree

  Leader (Pemimpin 360-Darjah)

  versi Bahasa Melayu tulisan

  John C Maxwell, hadiah dari-

  pada seorang rakan, baru hari

  ini saya dapat habis memba-

  canya. Agak menyeronokkan

  kerana input baru.

  Maxwell cuba meleraikan ma-

  salah yang sering menghantaui

  ramai pemimpin yang sukar

  memimpin kerana tidak berada

  di kedudukan paling atas. Me-

  lalui "Pemimpin 360 Darjah"

  beliau mengutarakan gagasan

  memimpin ke atas, memimpin

  ke bawah dan memimpin secara

  silang. Ini bermaksud semua

  anggota dalam organisasi dapat

  berfungsi sebagai pemimpin

  mengikut atau pada kedudukan

  masing-masing.

  Pada tahap memimpin ke atas,

  pemimpin akan membantu

  ketuanya untuk memimpin,

  melakukan perkara-perkara

  yang tidak boleh dilakukan oleh

  orang lain seperti yang diharap-

  kan oleh ketuanya serta sang-

  penuh harapan, keyakinan,

  percaya keupayaan mereka

  untuk melaksanakan impian

  organisasi dan sentiasa mem-

  punyai sikap mendorong

  kepada subordinat, malah

  memimpin pengikut dengan

  memahami hakikat mereka

  sebagai individu dan bukannya

  kelompok semata-mata. Dalam

  proses memimpin ke bawah ini

  memerlukan ciri kebijaksanaan

  tinggi pada pemimpin berke-

  naan.

  6 Strategi Pembelajaran dan Pengajaran Berkesan

  Pemimpin 360 Darjah Maxwell cuba

  meleraikan

  masalah yang

  sering

  menghantaui

  ramai pemimpin

  yang sukar

  memimpin kerana

  tidak berada di

  kedudukan paling

  atas.

  MINDA PENGETUA

  Mudah diperolehi

  sama ada dalam

  versi Inggeris atau

  bahasa Malaysia

  Pembelajaran berkesan meli-

  batkan perancangan, pelak-

  sanaan, penyeliaan, tindak

  ikut dan penambahbaikan

  serta proses bimbingan yang

  berkesan

  Halaman 2

 • Apa yang penting?kerjasama. Segmen dari-

  pada cerita Wonder Pets yang saya paparkan di atas

  itulah juga yang kalimatnya

  yang sering anak bongsu

  saya tonton di kaca TV iaitu

  rancangan Wonder Pets dan

  sering menyanyikannya. Ia

  amat menarik perhatian saya

  untuk menulisnya kerana

  kalau anak-anak yang masih

  kecil boleh mengambil ikti-

  bar moral melalui cerita-

  cerita binatang ini, apatah

  lagi kita orang yang dewasa.

  Satu ketika dulu semasa

  saya masih kecil, nenek saya

  sering bercerita tentang

  cerita-cerita binatang (sang

  kancil dan buaya, kucing

  dengan anjing, arnab dan

  kura-kura serta cerita-cerita

  lain yang penuh dengan pen-

  gajaran dan moral. Kini

  cerita-cerita binatang ini

  sebenarnya masih punya

  banyak peranan untuk men-

  didik anak-anak kita. Cu