bahan bantu mengajar

Download Bahan Bantu Mengajar

Post on 25-Sep-2015

52 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematik

TRANSCRIPT

 • PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN MATEMATIK

  SITI KHAIRIAH BINTI MUAAINUE DEEN

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2004

 • PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN MATEMATIK

  SITI KHAIRIAH BINTI MUAAINUE DEEN

  LAPORAN PENULISAN ILMIAH DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)

  FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  2004

 • PENGAKUAN

  Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan, petikan dan ringkasan nukilan yang setiap satunya telah kami catatkan sumbernya.

  Tarikh : 27 Ogos 2004 ..

  Siti Khairiah Binti Muaainue-Deen 20012-09446

 • PENGHARGAAN

  Kami bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izinnya dan limpah kurniaNya, kami dapat menyiapkan kajian ilmiah ini. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu kami menyempurnakan kajian ini. Pertamanya, jutaan terima kasih ditujukan khas kepada pensyarah penyelia iaitu Encik Abdul Halim Bin Amat @ Kamaruddin yang sentiasa memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyempurnakan kajian ini. Tidak lupa kepda Dr Lim Chong Him yang banyak memberi tunjuk ajar dan panduan dalam menjalankan kajian ini. Untuk ibu, Maznah Binti Hj Harun dan bapa, Muaainue-Deen Bin Haniffa yang sangat prihatin dan banyak menyumbangkan dorongan, semangat dan juga sumber kewangan, jasa kalian tidak akan dilupakan. Penghargaan seterusnya ditujukan kepada pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah (1), Tanah Merah, Kelantan dan juga pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Mahmud Paduka Raja, Tanah Merah, Kelantan di atas keizinan dan kerjasama yang diberikan untuk menjayakan kajian ini. Terima kasih tak terhingga juga kepada guru-guru matematik tingkatan 2 dan 4 kedua-dua sekolah iaitu cikgu Ibrahim Bin Awang, cikgu Intan Shafinaz Haye Khan dan cikgu Fook Tan Cheong. Tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar di sekolah tersebut yang telah memberikan kerjasama semasa kajian ini dilaksanakan terutamanya Noor Suriya, Ahmad Ikhwan dan Mohammad Hafiz Bin Othman. Akhir sekali, rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi semangat dan membantu dalam menjayakan kajian ilmiah ini. Semoga Allah S.W.T. memberkati sokongan, kerjasama dan bantuan yang telah diberikan kepada kami.

 • ABSTRAK Kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) semasa proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Kajian ini tertumpu kepada guru dan juga pelajar. Tujuan kajian adalah untuk mendapatkan faktor pendorong kepada penggunaan bahan bantu mengajar, faktor-faktor penyebab kurangnya penggunaan bahan bantu mengajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Faktor-faktor ini penting kerana terdapat banyak teori yang menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran membantu kepada memberikan minat dan memudahkan pemahaman pelajar. Selain itu, kajian ini juga mendapati kesan negatif jika penggunaan bahan bantu mengajar diabaikan. Terdapat juga masalah yang timbul dalam penggunaan bahan bantu mengajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Kaedah kajian yang digunakan adalah kualitatif iaitu secara temu bual yang dipilih daripada guru dan pelajar tingkatan 2 dan 4. Data kajian dianalisis untuk melihat dapatan berpandukan persoalan kajian.

 • ABSTRACT

  This study is done to survey the level of usage of teaching materials during the process of teaching and learning mathematics. The participants of this study are teachers and students. The purposes of this study are to discover reasons of using teaching materials and not using teaching materials. These factors are important because there are theories that state, the usage of teaching materials in teaching helps to increase the interest of students and make the students understand better. If teaching materials are unselected, as this study shows we get negative effect. There are also problems in using of teaching materials during the process of teaching and learning mathematics. To gain these information, interview sessions are done within teachers and students form 2 and 4. The data from the interviews will be analysed to make sure the objective of this study are achieve.

 • SENARAI SINGKATAN

  BBM Bahan Bantu Mengajar CD Compact Disk ETeMS English Teaching Mathematics and Science ILCOM Individualised Learning With Computer JPN Jabatan Pendidikan Negeri KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KHB Kemahiran Hidup Bersepadu KPM Kementerian Pendidikan Malaysia LCD Liquid Crystal Display MPTI Maktab Perguruan Temenggung Idris P&P Pengajaran dan Pembelajaran PMR Penilaian Menengah Rendah UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris

 • SENARAI GAMBAR

  Gambar 1 : Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Mahmud Paduka Raja ms 96 Gambar 2 : Penggunaan BBM semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ms 96 Gambar 3 : Penggunaan BBM semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ms 97 Gambar 4 : Penggunaan BBM semasa sesi pengajaran dan pembelajaran ms 97 Gambar 5 : Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah (1) ms 98 Gambar 6 : Makmal ETeMS Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah (1) ms 98 Gambar 7 : Makmal ETeMS Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah (1) ms 99 Gambar 8 : Sesi temu bual dengan Noor Suriya dan Ahmad Ikhwan ms 99 Gambar 9 : Sesi temu bual dengan Noor Suriya dan Ahmad Ikhwan ms 100

 • KANDUNGAN

  Muka Surat

  PENGAKUAN ii

  PENGHARGAAN iii

  ABSTRAK iv

  ABSTRACT v

  SENARAI SINGKATAN vi

  SENARAI GAMBAR vii

  BAB 1 PENGENALAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Penyataan Masalah 5

  1.3 Persoalan Kajian 6

 • 1.4 Kesignifikanan Kajian 6

  1.5 Batasan Kajian 8

  BAB 2 KAJIAN LITERATUR

  2.1 Kajian Tempatan 10

  2.2 Kajian Luar Negara 15

  2.3 Rumusan 19

  BAB 3 METODOLOGI

  3.1 Reka Bentuk Kajian 21

  3.2 Partisipan Kajian 22

  3.3 Instrumen Kajian 23

  3.4 Prosedur Kajian 24

  3.5 Analisis Data 26

  BAB 4 DAPATAN KAJIAN

  4.1 Faktor Pendorong Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 28

  4.1.1 Faktor Bahan 28

  4.1.1.1 Pembelajaran Menarik 28

  4.1.1.2 Membantu Proses Pengajaran 29

 • 4.1.1.3 Pelengkap 31

  4.1.2 Faktor Pelajar

  31

  4.1.2.1 Pelajar Lebih Berminat 32

  4.1.2.2 Pemahaman Pelajar 33

  4.1.3 Faktor Guru 35

  4.2 Faktor Penyebab Kurangnya Penggunaan Bahan

  Bantu Mengajar 36

  4.2.1 Faktor Masa 36

  4.2.2 Faktor Bahan 37

  4.2.3 Faktor Guru 37

  4.2.4 Faktor Pelajar 38

  4.3 Kesan Negatif Jika Mengabaikan Penggunaan

  Bahan Bantu Mengajar 39

  4.3.1 Pemahaman Berkurangan 39

  4.3.2 Penggunaan Bahasa Inggeris 40

  4.4 Masalah yang Timbul Dalam Penggunaan Bahan

  Bantu Mengajar 41

  4.4.1 Fokus 41

  4.4.2 Bahasa 41

  4.4.3 Sukatan 42

 • BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

  5.1 Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Bahan

  Bantu Mengajar 45

  5.2 Faktor Penyebab Kurangnya Penggunaan Bahan

  Bantu Mengajar 49

  5.3 Kesan Negatif Jika Mengabaikan Penggunaan

  Bahan Bantu Mengajar 52

  5.4 Masalah Yang Timbul Dalam Penggunaan Bahan

  Bantu Mengajar 53

  5.5 Kesimpulan 55

  RUJUKAN 57

  LAMPIRAN

  Senarai Singkatan Kategori 59

  Pengkategorian 61

  Transkripsi Cikgu Ibrahim Awang 75

  Transkripsi Cikgu Intan Shafinaz 79

  Transkripsi Cikgu Fook Tan Cheong 84

  Transkripsi Pelajar Mohammad Hafiz Bin Othman 90

  Transkripsi Pelajar Noor Suriya dan Ahmad Ikhwan 92

  Gambar 96

 • BAB 1

  PENGENALAN

  Bab ini membincangkan tujuan kajian dijalankan, mengapa kajian ini yang dipilih. Di

  dalam bab ini dinyatakan masalah yang berkaitan dengan tajuk kajian dan mengapa

  masalah ini timbul. Di dalam bab ini juga dinyatakan kepentingan kajian ini dijalankan.

  Batasan yang dihadapi dalam menjalankan kajian ini seperti kekangan-kekangan yang

  wujud di sepanjang kajian dijalankan juga turut dinyatakan.

  1.1 Pengenalan

  Matematik penting dalam kehidupan seharian dan kerjaya masa depan. Tetapi masih

  ramai pelajar menganggap matematik sebagai mata pelajaran yang sukar dan abstrak.

  Para guru juga merasakan pengajaran matematik sebagai suatu cabaran. Banyak teori dan

  kaedah pengajaran matematik telah diperkenalkan oleh penyelidik-penyelidik matematik

  terdahulu. Misalnya, Fiedler menunjukkan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar

 • dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Penguasaan diperolehi

  apabila pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna. Di sinilah pentingnya

  penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) untuk menjadikan pembelajaran matematik

  yang bermakna dan menimbulkan motivasi pelajar.

  Perubahan dalam bidang pendidikan bermula dengan Laporan Jawatankuasa

  Kabinet yang mengkaji das