viva pbs pengajian perniagaan penggal 3

Click here to load reader

Post on 17-May-2015

1.523 views

Category:

Education

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

semoga bahan ini dapat membantu anda. ini adalah bahan kajian PBS tingkatan 6 yang telah saya laksanakan . Goodluck :)

TRANSCRIPT

  • 1. Pengajian Perniagaan PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH STPM 2013 ( VIVA)

2. Tajuk PROSES PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN GAYA KEPIMPINAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT, SIPITANG 3. i. Mengenal pasti reka bentuk organisasi Balai Bomba dan Penyelamat, Sipitang ii. Mengenal pasti proses pengorganisasian Balai Bomba dan Penyelamat, Sipitang iii. Mengetahui dan memahami konsep pengorganisasian yang diamalkan dan diaplikasi dalam pengurusan organisasi iv. Mengenal pasti gaya kepimpinan pemimpin tertinggi dalam organisasi Objektif Kajian 4. Pengenalan * Proses Pembentukan Organisasi : Proses mengatur dan menyelaras tugas-tugas dan sumber organisasi utk melaksanakan pelan tindakan bagi mencapai matlamat organisasi * Gaya Kepimpinan : Pendekatan yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi pekerjanya bagi melaksanakan sesuatu tugas * Balai Bomba dan Penyelamat Sipitang : Memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan secara profesional untuk melindungi nyawa, harta benda dan alam sekitar & berfungsi sebagai jabatan teknikal 5. Latar Belakang Balai Bomba dan Penyelamat, Sipitang * Kewujudan jabatan bomba negeri Sabah bermula pada tahun 1971 apabila Enakmen Perkhidmatan Bomba Negeri Sabah nombor 12 diwartakan * 1 febuari 1982, pentadbiran jabatan ini telah diambil alih oleh Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia * Beroperasi secara 12 jam dan keluasan kawasan jagaan bagi jabatan ini adalah seluas 2732.49 km * BBPS mula beroperasi pada bulan 15 ogos 2001 dengan kekuatan keanggotaan seramai 17 orang 6. * Dalam masa yang sama Rekrut Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah dan Rekrut Bomba dan Penyelamat Wilayah Labuan seramai 160 orang menjalani kursus kebombaan * Tumpuan Kajian : # Kajian yang dibuat hanya tertumpu kepada operasi organisasi Balai Bomba dan Penyelamat Daerah dan tidak terlibat Balai Bomba dan Penyelamat Negeri. # Balai Bomba yang dikaji terletak di Daerah Sipitang * Latar Belakang Daerah Sipitang : # Daerah Sipitang terletak di Bahagian Pedalaman, Sabah, Malaysia # Pekan Sipitang terletak sejauh 44 kilometer ke selatan Beaufort, dan 144 kilometer ke selatan ibu kota Sabah, iaitu Kota Kinabalu 7. Kaedah Kajian DATA PRIMER * Temu Bual: Menemu bual Ketua Pegawai Operasi PBK I Madzlan Bin Sarman mengenai reka bentuk organisasi, proses pengorganisasian, dan konsep pengorganisasian * Soal Selidik: Menyediakan 10 set borang soal selidik yang dibentuk dengan beberapa soalan yang bersesuaian dan berfokuskan kepada Gaya Kepimpinan pemimpin tertinggi * Pemerhatian: DATA SEKUNDER * Bacaan Ilmiah: Membuat rujukan dan pembacaan di perpustakaan & mendapatkan segala data berkaitan maksud dan takrifan kepimpinan dan pengorganisasian * Internet: Mendapatkan peta lokasi BBPS daripada laman web Wikimapia 8. Dapatan Kajian REKA BENTUK ORGANISASI * Satu sistem @ jaringan formal tentang perkaitan dan perhubungan antara tugas dan aktiviti yang berlainan * Menjelaskan bagaimana penyelarasan dilakukan bagi mencapai objektif organisasi * Reka bentuk organisasi BBPS berstruktur fungsian 9. PROSES PENGORGANISASIAN BBPS * Penentuan Objektif : Memberi khidmat pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan * Mengenal pasti aktiviti : # Bahagian Penyelamatan & Pemadaman Kebakaran # Bahagian Pengurusan Balai Dan Komunikasi # Bahagian Pili Bomba * Pengelasan Aktiviti : Dilakukan mengikut pengkhususan dan bahagian-bahagian yang tertentu * Pengelompokkan Aktiviti : Aktiviti-aktiviti yang sepadan dari segi fungsi dan kepentingan dikelompokkan dalam satu kumpulan kerja yang formal * Pengagihan Tugas, Autoriti Dan Tanggungjawab : # PENGAGIHAN TUGAS contoh: # AUTORITI & TANGGUNGJAWAB: diberikan adalah berdasarkan jawatan dan pangkat yang disandang dalam jabatan 10. KONSEP PENGORGANISASIAN * Autoriti, Tanggungjawab & Akauntabiliti # Ketua Balai yang berkuasa dalam menurunkan kuasa dan mengarahkan pekerja bawahannya untuk melaksanakan tugas dalam bidang kuasanya * Pemusatan Autoriti # Kebanyakkan keputusan adalah dibuat oleh pihak atasan iaitu oleh ketua balai dan autoriti yang diturunkan kepada subordinat adalah sedikit dan terbatas * Autoriti Lini & Staf # Ketua pegawai operasi mempunyai hak untuk mengarah & mengawal pegawai bawahannya untuk melaksanakan tugas # Ketua unit yang mempunyai kedudukan gred yang lebih tinggi daripada pegawai biasa hanya sebagai sokongan kepada fungsi lini & tidak diberi kuasa untuk mengarah pegawai @ anggota bomba yang lain * Jangkauan Kawalan # BBPS menggunakan jangkauan kawalan sempit * Rantaian Arahan # Hubungan autoriti & tanggungjawab antara ketua balai & pekerja bawahan dalam melaksanakan tugas 11. GAYA KEPIMPINAN PEMIMPIN TERTINGGI BBPS 60% 40% PERATUS GAYA KEPIMPINAN Autokratik Demokratik 12. Rumusan * BBPS telah menjalankan dan melaksanakan proses organisasi yang baik, sempurna & sistematik * Pemimpin Tertinggi mengamalkan gaya kepimpinan autokratik * Organisasi mempunyai pengurusan dan gaya kepimpinan yang menjurus kepada pencapaian matlamat organisasi * Pengagihan tugas dan autoriti dapat dilakukan dengan mudah dan berkesan kerana proses pengorganisasian yang sempurna 13. Cadangan * Ketua balai perlulah bersifat lebih terbuka dalam sesuatu keadaan dan bukannya sentiasa bersikap tegas * Menambahkan kekerapan pemeriksaan pili bomba di setiap kawasan berisiko * Menambahkan kekerapan pemeriksaan & rondaan di setiap kawasan bagi membantu memudahkan kerja-kerja penyelamatan 14. TERIMA KASIH