viva ar nizam

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  1/12

  MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS HURUF KONSONAN DALAM

  KALANGAN MURID PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

  DENGAN MENGGUNKAN KAEDAH VAKT / SURIHAN

  JABATAN PENGAJIAN MELAYU

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS SULTAN MIZAN

  22200, BESUT

  NAMA PENGKAJI :

  MOHD NIZAM BIN DAUD

  PENSYARAH PENYELIA :

  DR ROSLI BIN AB. RAHMAN

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  2/12

  KONTEKS

  Pendidikan khas me!"akan sa#ah sa$! %aha&ian da#am sis$em '"easi "endidikan (an& meme#!kan

  )'m!#a sis$em "em%e#a*aan (an& khas dan %eses!aian men&ik!$ ke"e#!an kanak+kanak is$imea-Men!!$ .!&hes, Me/', Len dan .'))man, 1334 $!#isan *!&a ada#ah sa#!an !$ama %a&i m!id+

  m!id !n$!k men!n*!kkan "en&e$ah!an meeka da#am ma$a "e#a*aan akademik (an& #e%ih $in&&i-

  Se%e#!m sese'an& da"a$ men&&!nakan $!#isan se%a&ai media !n$!k %ek'm!nikasi, ia "e#!

  men&!asai kemahian men!#is se/aa mekanis dah!#! dan se#e"as i$! %a!#ah ia da"a$ men!#is !n$!k

  $!*!an %ek'm!nikasi den&an 'an& #ain- Ke%an(akkan kanak+kanak %emasa#ah "em%e#a*aan di

  ke#as P'&am Pendidikan Khas In$e&asi 1PPKI4 $idak men&!asai kemahian men!#is, sama ada

  $!#isan mekanis a$a!"!n $!#isan men$a#is-

  Penem!an ke"ada masa#ah ini %em!#a a"a%i#a sa(a mem!#akan "en&a*aan ke#as den&an

  men*a#ankan "en&a*aan "e$ama %ekenaan d!a kemahian !$ama iai$! mem%a/a dan men!#is

  $ehada" m!id+m!id ke#as M!$iaa - Pada 0 5e%!ai 206, sa(a men*a#ankan "en&a*aan $ese%!$

  ke"ada kesem!a ah#i ke#as iai$! seamai em"a$ 'an&- Semasa "ein&ka$ aa# "en&a*aan $ese%!$,

  sem!a m!id da"a$ men&ik!$i "en&a*aan dan "em%e#a*aan den&an %aik, nam!n a"a%i#a $i%a "ada

  #an&kah (an& ke$i&a da#am "en&a*aan $ese%!$ iai$! men!#is, sem!a m!id m!#a men!n*!kkanke#emahan- M!id m!#a men!#is h!!) se/aa $e%a#ik dan %en$!k h!!) (an& di$!#is $idak sama

  se"e$i (an& di$!#is '#eh &!!-

  J!s$e!, sa(a men&am%i# #an&kah !n$!k mem%an$! m!id+m!id ini da#am mem%en$!k dan

  men!#is h!!) k'ns'nan den&an %aik- Sa(a mean/an& sa$! kaedah (an& akan di#ak!kan da#am 7

  "ein&ka$-

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  3/12

  FOKUS / AMALAN PENAMBAHBAIKAN

  M!id+m!id (an& mem"!n(ai masa#ah "em%e#a*aan %iasan(a mem"!n(ai masa#ah men!#is-

  Me/e 13864 (an& %ese$!*! den&an "enda"a$ .ide$h 139:4 men(a$akan %ahaa "!n/a !$ama

  ia#ah masa#ah ;"sik'm'$'

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  4/12

  OBJEKTIF KAJIAN

  Objektif Umum

  Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah surihan untuk meningkatkan

  keupayaan murid berkeperluan khas yang mengalami pelbagai kecacatan untukmenulis huruf konsonan.Objektif KhususMenin&ka$kan kemahian men!#is h!!) k'ns'nan m!id %eke"e#!an khas men&&!nakan kaedah

  >AKT-Men&ena#"as$i kaedah >AKT (an& di*a#ankan da"a$ menin&ka$kan "en&!asaan men!#is h!!)

  k'ns'nan di ka#an&an m!id %eke"e#!an khas den&an %e$!#-Menin&ka$kan mina$ m!id $ehada" ak$i=i$i men!#is semasa sesi "en&a*aan dan "em%e#a*aan%e#ak!-

  SOALAN KAJIAN

  4 A"akah kaedah >AKT ini mam"! menin&ka$kan ke!"a(aan m!id %eke"e#!an khas (an&

  men&a#ami ke/a/a$an a!$isme dan hi"eak$i) dai"ada ke#as M!$iaa , Sek'#ah Ke%an&saan SeiPa('n& men!#is h!!) k'ns'nan den&an %e$!#?

  24 Ba&aimanakah "en&!naan kaedah >AKT ses!ai %a&i &!! da#am kaedah "en&a*aan dan

  "em%e#a*aan !n$!k mem%an$! m!id men&!asai kemahian men!#is?

  74 Adakah kaedah >AKT ini ses!ai di&!nakan da#am "en&a*aan &!! "ada masa (an& akan

  da$an&?

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  5/12

  METODOLOGI KAJIAN

  SUBJEK KAJIAN

  Ka*ian ini me#i%a$kan $i&a 'an& m!id dai ke#as M!$iaa Sa$! P'&am Pendidikan Khas

  In$e&asi di Sek'#ah Ke%an&saan Sei Pa('n&- M!id+m!id ini $edii dai"ada d!a #e#aki dan

  se'an& "eem"!an- Pes$asi akademik %a&i ke$i&a+$i&a m!id ini ada#ah sama iai$! $idak da"a$

  men&!asai kemahian men!#is den&an %aik- Jenis ke/a/a$an (an& dia#ami '#eh m!id "e$ama

  ia#ah hi"eak$i) dan m!id ked!a men&a#ami masa#ah "em%e#a*aan a!$isme- M!id (an& ke$i&a

  "!#a men&a#ami ke/a/a$an "e#%a&ai dan hi"eak$i)-

  [email protected] MASA

  Ka*ian ini di*a#ankan se#ama se%!#an iai$! %em!#a 28:206 hin&&a 288206-

  INSTRUMEN KAJIAN

  U*ian dia&n's$ik, La$ihan 2, senaai semak !n$!k "emeha$ian dan $em! %!a# %es$!k$!-

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  6/12

  MODEL KAJIAN TINDAKAN

  Ka*ian ini me!"akan ka*ian $indakan %e"and!kan m'de# Laid#a 1da#am %!k! R'sinah Edinin

  ha#aman 724, "emi#ihan eka %en$!k ka*ian me!"akan sa$! as"ek "en$in& (an& "e#! di $e#i$i '#eh

  "en(e#idik- Un$!k ka*ian $indakan ini, sa(a $e#ah memi#ih m'de# Laid#a 13324 se%a&ai "and!an

  %a&i sa(a da#am me#aksanakan ka*ian $indakan ini- Teda"a$ 6 "ein&ka$ di da#am m'de# Laid#a

  13324 iai$! men&ena# "as$i is!, mean/an& $indakan, "e#aksanaan $indakan, men&!m"!# dan

  men&ana#isis da$a dan (an& $eakhi seka#i ada#ah mem%!a$ e)#eksi

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  7/12

  MERANCANG PELAN TINDAKAN

  Me#a#!i "ean/an&an (an& $e#i$i se$a #an&kah (an& $ean/an&, ma$#ama$ ka*ian da"a$ di/a"ai

  den&an $ea$! dan $e"a$- Sa(a $e#ah memi#ih $i&a kaedah (an& sa(a namakan mem%e#ah !daa,

  s!$ea #!$/aha(a dan !dan& di se%a#ik %a$!

  MINGGU TEMPAT TARIK. MASA AKTI>ITI

  Bi#ik Ma(a 28:206 3-00 "a&i La$ihan

  2 Bi#ik Ma(a 98206 3-00 "a&i Tindakan 1mem%e#ah !daa4

  7 Bi#ik Ma(a 8206 3-00 "a&i Tindakan 21S!$ea #!$/aha(a4

  9 Bi#ik Ma(a 88206 3-00 "a&i Tindakan 71!dan& di se%a#ik %a$!4

  6 Bi#ik Ma(a 268206 3-00 "a&i La$ihan 2

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  8/12

  MELAKSANAKAN PELAN TINDAKAN

  Tindakan

  Membelah udara

  Sa(a akan men!#is h!!) k'ns'nan den&an sai (an& %esa "ada kad mani#a dan menam"a#n(a "ada

  "a"an "!$ih (an& $eda"a$ di da#am ke#as- Sa(a akan men!n*!kkan %a&aimana !n$!k men(!ih h!!)

  $ese%!$ diik!$i '#eh m!id- Semasa me#ak!kan s!ihan, m!id ha!s men&ik!$ "e&eakan dan

  se%!$an (an& di#ak!kan '#eh sa(a- S!ihan di!daa ini akan di#ak!kan men&ik!$ *aak (an& %e%ea

  dai $em"a$ m!id %edii den&an "a"an "!$ih di da#am ke#as-

  Tindakan 2

  Sutera lutcahaya

  Ak$i=i$i (an& ked!a ini dinamakan s!$ea #!$/aha(a- Sa(a men&&!nakan ke$as s!ih !n$!kmem%an$! m!id+m!id sa(a men!#is h!!) k'ns'nanini den&an #e%ih %aik dan %e$!#- Ba&i

  men*ima$kan k's se$a mem!dahkan m!id memadam sem!#a h!!) (an& di$!#is "ada ke$as s!ih,

  ke$as s!ih $ese%!$ akan di #amina$e dan m!id akan di%eka#kan den&an se%a$an& "en make se$ia"

  se'an&- Ba&i "em!#aan ak$i=i$i ini m!id dimin$a meneka" dan men(am%!n& $i$ik+$i$ik se"e$i

  &aisan i& a&, %e'm%ak dan %en$!k+%en$!k asas- Kem!dian, m!id akan di%eikan ke$as A9 (an&

  men&and!n&i $!#isan h!!) k'ns'nan-

  Tindakan 7

  Udang di sebalik batu

  Udan& di se%a#ik %a$! me!"akan ak$i=i$i (an& di$in&ka$kan dai"ada ak$i=i$i mem%e#ah !daa dan

  s!$ea #!$/aha(a- Sa(a akan men(ediakan se%!ah %!k! (an& mem"!n(ai he#aian ke$as s!ih dan A9

  (an& dis!s!n se/aa %ese#an& se#i- Pada he#aian A9 $ese%!$ akan men&and!n&i h!!) k'ns'nan

  "e#%a&ai sai- B!k! (an& disediakan ini akan mem!dahkan m!id !n$!k $e!s men!#is di a$asn(a

  $an"a se%aan& &an&&!an-

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  9/12

  DAPATAN KAJIAN

  Murid 1 Murid 2 Murid 3

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  55%

  75%

  10%

  Markah Ujian Diagnostik

  Bedasakan ke"ada a*ah dia$as, ke$i&a+

  $i&a m!id mem"!n(ai ke#emahan (an&

  %e%ea- M!id d!a %eada da#am aas

  %aik iai$! B- M!id "!#a %eada da#am

  aas sedehana den&an menda"a$ 66Csaha*a makah dai !*ian ini- M!id 7

  me!"akan m!id (an& "a#in& #emah dan

  mem"!n(ai masa#ah dai se&i mem%en$!k

  &aisan dan mem%en$!k h!!)- M!id 7

  han(a menda"a$ 0C saha*a da#am !*ian

  ini-

  Murid 1 Murid 2 Murid 3

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  80%

  100%

  40%

  Markah Latihan Dua

  La$ihan d!a men!n*!kkan "enin&ka$an (an&

  mem%eansan&kan %a&i ke$i&a+$i&a m!id (an&

  dika*i- M!id men!n*!kkan "enin&ka$an

  se%an(ak 26C- M!id sa$! *!&a da"a$ men&ik!$

  &aisan h!!) (an& $eda"a$ da#am #a$ihan d!a

  den&an %aik dan kemas- Penin&ka$an "en!h

  di$!n*!kkan %a&i m!id 2 a"a%i#a %e*a(a

  men*aa% kesem!a 20 s'a#an den&an %aik dan

  kemas- M!id 7 "!#a menin&ka$ dai 0C ke"ada

  90C-

 • 7/23/2019 Viva AR Nizam

  10/12

  PEMERHATIAN

  M!id I$em Ak$i)semasa

  PdP

  Menden&aaahan&!!-

  Kea"%e$an(akan

  s'a#an

  !%ame#ak!kan

  sendii

  5'k!sse"an*an&

  PdPdi*a#ankan

  M!id&em%ia

  se"an*an&"'ses PdP

  M!id

  M!id 2

  M!id 7

  J!m#ahkese#!!han

  2 7 7M!id I$em Ak$i)

  semasaPdP

  Menden&aaahan&!!-

  Kea"%e$an(akan

  s'a#an

  !%ame#ak!kan

  sendii

  5'k!sse"an*an&

  PdPdi*a#ankan

  M!id&em%ia

  se"an*an&"