tugasan kkbi bmm3103 pentaksiran bm sr-soalan tugasan kkp sem 6-2011

Upload: fir-daus

Post on 08-Jul-2015

1.397 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN PEMULIHAN TUGASAN KERJA PROJEKPROGRAM : PISMP PSV/RBT/PJK KOD DAN NAMA KURSUS/MATA PELAJARAN: BMM3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TARIKH MULA 01 JULAI 2011 NAMA GURU PELATIH: SEMESTER: ENAM AMBILAN JANUARI 2009

TARIKH PENYERAHAN TUGASAN

05 OGOS 2011

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS: 1. 2. 3. 4. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian. Menjelaskan tentang konsep taksonomi Bloom, dan domain Krathwohl. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu; Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.

OBJEKTIF : Pada akhir tugasan ini, pelajar dapat: 1. Menjelaskan konsep, ciri-ciri, jenis dan kaedah pentaksiran dalam bahasa Melayu. 2. Menghasilkan Jadual Spesikasi Ujian (JSU). 3. Membina item ujian objektif dan subjektif mengikut aras taksonomi Bloom.

TUGASAN KERJA PROJEK (100 MARKAH)

Kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dapat menjelaskan konsep dan prinsip pentaksiran, jenis ujian dan kaedah penilaian Bahasa Melayu. Oleh itu, guru perlu menguasai kemahiran tersebut dengan baik supaya dapat membina jadual spesifikasi ujian dan seterusnya item ujian. a. Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menganalisis, mengulas dan menghuraikan aspek-aspek seperti yang berikut: i. konsep dan prinsip pentaksiran Bahasa Melayu sekolah rendah; ii. konsep taksonomi Bloom dan domain Krathwohl; iii. membina dan menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian; dan iv. membina satu set kertas peperiksaan yang mengandungi item soalan objektif dan subjektif bagi mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah. b. Secara individu, catatkan refleksi sepanjang anda menghasilkan tugasan ini. SUBTUGASAN A. Secara berpasangan: 1. Buat pemerhatian dan kumpul bahan sumber yang berkaitan dengan pentaksiran Bahasa Melayu sekolah rendah dalam folio. 2. Dengan merujuk mana-mana sumber, sama ada media cetak atau elektronik dan guru sekolah rendah (tempat anda menjalani praktikum), huraikan secara terperinci item yang berikut: i. huraikan konsep dan prinsip pentaksiran dan penilaian Bahasa Melayu; ii. hasilkan Jadual Spesifikasi Ujian Bahasa Melayu Tahun 4 berdasarkan beberapa contoh yang ada di sekolah; dan iii. membina satu set kertas peperiksaan Bahasa Melayu yang mengandungi item ujian objektif dan subjektif mengikut aras taksonomi Bloom. Setiap item perlu dijelaskan aras taksonomi Bloom yang digunakan. B. Secara Individu: 1. Tulis satu refleksi tentang pengalaman anda sepanjang menyiapkan tugasan ini. Refleksi anda harus meliputi aspek yang berikut: i. pandangan anda tentang pentaksiran yang dijalankan di sekolah.

ii. keyakinan penguasaan sepanjang melaksanakan projek. iii. kesedaran kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian dalam membina item ujian. PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA PROJEK:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Tugasan secara BERPASANGAN bagi Bahagian A dan secara INDIVIDU bagi Bahagian B. Hasil tugasan hendaklah bertaip menggunakan font jenis ARIAL saiz 12 dan langkau 1.5 baris serta berkedudukan justify menggunakan kertas saiz A4. Minimum panjang tugasan ialah 15 muka surat. Gejala menciplak atau plagiat adalah DILARANG sama sekali dan boleh digagalkan. Oleh itu, hasil kerja mestilah ASLI. Sumber/Bahan rujukan hendaklah dinyata satu persatu mengikut format APA. Setiap muka surat HENDAKLAH dinomborkan. PERLU sentiasa berurusan dengan guru pembimbing dan rakan sebaya untuk membantu anda melengkapkan tugasan. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat-maklumat seperti yang berikut: 9.1 Logo dan Nama IPG; 9.2 Nama Program yang diikuti; 9.3 Nama Kursus yang Diikuti; 9.4 Tajuk Tugasan; 9.5 Gambar berukuran passport (print bukan tampal) 9.6 Nama Pelajar; 9.7 Kumpulan/Unit; 9.8 No. Kad Pengenalan: 9.9 Angka Giliran; 9.10 Nama Pensyarah Pembimbing; 9.11 Tarikh menghantar tugasan. Hasil tugasan hendaklah dijilidkan menggunakan fail plastik berwarna putih mengikut susunan seperti yang berikut: 10.1 Soalan Tugasan; 10.2 Jadual Pelaksanaan Tugasan; 10.3 Borang Kolaborasi; 10.4 Halaman Kandungan dan Isi Perbincangan; 10.5 Bahan rujukan atau bibliografi dengan kadar minimum tiga buah buku; dan 10.6 Lampiran. Hasil tugasan hendaklah sampai ke tangan pensyarah selewat-lewatnya pada 05 OGOS 2011 .

10.

11.

12.

Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran markah 50%.

JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT)SPESIFIKASI T A H A P PEMEROLEHAN ILMU 25%a. Pengumpulan maklumat tentang konsep dan prinsip pentaksiran, aras taksonomi Bloom dan SOLO, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) serta domain untuk membina ujian melalui kuliah dan pelbagai sumber. b. Mengenal pasti aras-aras taksonomi Bloom dan SOLO dan perkara-perkara yang berkaitan penyediaan JSU.

P E M B E L A J A R A N PEMINDAHAN ILMU 30%a. Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) subjek Bahasa Melayu Tahun 4 Sekolah Rendah.

TAJUK1. Takrif, konsep, prinsip pentaksiran, aras taksonomi Bloom, taksonomi SOLO, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan 2. Menghasilkan Jadual Spesikasi Ujian (JSU) 3. Membina item ujian objektif dan subjektif mengikut aras

PENGUASAAN ILMU 30%a. Pelajar dapat mengetahui, menguasai konsep dan prinsip pentaksiran, aras taksonomi Bloom dan SOLO serta domain untuk membina item ujian b. Pelajar dapat membina item ujian objektif dan subjektif mengikut aras. c. Pelajar dapat menghasilkan Jadual Spesikasi Ujian (JSU) dengan lengkap dan berkesan.

SAHSIAH 15%a. Kekerapan berjumpa dan berbincang dengan pensyarah pembimbing.

FOKUS TUGASAN

Menghasilkan satu satu set Jadual Spesifikasi Ujian dan Kertas Ujian Bahasa Melayu Tahun Empat Sekolah Rendah.

b. Menghasilkan b. Kolaborasi satu set ujian dengan rakan Bahasa Melayu sebaya. Tahun 4 Sekolah Rendah berbentuk c. Catatan refleksi soalan objektif berkaitan tugas dan subjektif . dan tanggungjawab yang diberi.

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN PEMEROLEHAN ILMU (25%) Kemahiran mencari maklumat daripada kepelbagaian sumber rujukan Isi kandungan Kefahaman maklumat Takrif , konsep dan prinsip penilaian Jenis-jenis ujian dalam bahasa Melayu Jadual Spesifikasi Ujian Mendapatkan maklumat dan dokumen berkaitan dengan penilaian Maklumat dan dokumen tepat, sesuai dan lengkap Maklumat diperolehi daripada pelbagai sumber Maklumat dan Maklumat dan dokumen tepat, tetapi dokumen kurang kurang lengkap tepat, dan kurang lengkap Maklumat diperolehi daripada sumber Maklumat diperolehi yang terhad daripada sumber yang sangat terhad KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 25 - 21 Sederhana 20 - 11 Lemah 10 - 1

ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN PENGUASAAN ILMU (30%) Kebolehan merancang dan menstrurktur maklumat secara bermakna Kebolehan mengunakan ilmu dan kemahiran Kebolehan menghubungkait pelbagai unsur.

KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 30 - 21 Sederhana 20 - 11 Lemah 10 - 1

Menghuraikan prinsip dan kaedah penilaian dalam bahasa Melayu dalam bentuk nota Memahami dan menggunakan pengetahuan berkaitan jenis-jenis ujian dengan membina soalan ujian objektif dan subjektil Menggunakan pengetahuan berkaitan JSU dengan membina JSU yang lengkap berkaitan dengan soalan yang dibuat

Huraian berkaitan dengan prinsip dan kaedah penilaian amat jelas, amat tepat dan lengkap Soalan-soalan yang dibuat amat tepat, amat jelas dan amat sesuai dengan aras yang ditentukan Maklumat Jadual Spesifikasi Ujian yang amat lengkap, amat tepat dan amat jelas

Huraian berkaitan dengan prinsip dan kaedah penilaian jelas, tepat dan lengkap Soalan-soalan yang dibuat tepat, jelas dan sesuai dengan aras yang ditentukan Maklumat Jadual Spesifikasi Ujian yang lengkap, tepat dan jelas

Huraian berkaitan dengan prinsip dan kaedah penilaian kurang jelas, kurang tepat dan tidak lengkap Soalan-soalan yang dibuat kurang tepat, kurang jelas dan tidak mengikut aras yang ditentukan Maklumat Jadual Spesifikasi Ujian tidak lengkap, tidak tepat dan tidak jelas

ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN PEMINDAHAN ILMU (30%) Menghasilkan: Jadual Spesifikasi Ujian Item Ujian Objektif dan Subjektif

KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 30 - 21 Sederhana 20 - 11 Lemah 10 - 1

Menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian Bahasa Melayu Tahun 4 Sekolah Rendah. Menghasilkan satu set soalan ujian Bahasa Melayu Tahun 4 Sekolah Rendah dalam bentuk objektif dan subjektif.

Dapat menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian dengan sangat menarik dan sangat berkesan. Dapat menghasilkan item soalan ujian berbentuk objektif dan subjektif berdasarkan JSU yang telah dibina dengan tepat dan sesuai.

Dapat menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian dengan menarik dan berkesan. Dapat menghasilkan item soalan ujian berbentuk objektif dan subjektif hampir tepat dan agak sesuai JSU.

Penghasilan Jadual Spesifikasi Ujian kurang menarik dan kurang berkesan. Penghasilkan item soalan ujian berbentuk objektif dan subjektif tidak selaras dengan JSU yang telah dibina.

ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN SIKAP DAN SAHSIAH (15%) Komitmen Refleksi Kolaborasi

KRITERIA KOMPONEN TUGASAN Baik 30 - 21 Sederhana 20 - 11 Lemah 10 - 1

Sikap dan sahsiah yang positif

Komitmen sangat tinggi Refleksi sangat jelas Kolaborasi yang menyeluruh

Komitmen tinggi Refleksi jelas Kolaborasi yang tidak menyeluruh

Komitmen yang rendah Refleksi kurang jelas Kolaborasi terhad

Disediakan Oleh: .................................................... (ZAINAL ARIFF BIN MAT) MAT) Pensyarah

Disemak Oleh: .. (ZAINAL ARIFF BIN Ketua Jabatan Pengajian Melayu

BORANG NAMA :

KOLABORASI

PROGRAM/AMBILAN :

KUMPULAN :

BI L. TARIKH PERKARA Taklimat berkaitan pelaksanaan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu dan tajuk tugasan Kerja Kursus Pendek telah disampaikan oleh En. Zainal Ariff b. Mat. TANDATANGA N(Pensyarah/Guru Sekolah)

TANDATANGA N(Rakan Sekuliah)

1

01 JULAI 2011

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15Zainal Ariff Mat/JPM/KKBI/2011

* Sila guna borang lain jika tidak cukup ruang.

JADUAL PELAKSANAAN TUGASANNAMA :

PROGRAM/AMBILAN :

KUMPULAN :

Bi l.1

Tarikh

Fokus Perbincangan

01 JULAI Mendengar taklimat KKBI oleh En. Zainal Ariff bin Mat 2011 02 JULAI Mulai mencari, mengumpul dan memilih artikel/rencana dari 2011 bahan-bahan bercetak.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18Zainal Ariff Mat/JPM/KKBI/2011

* Sila guna borang lain jika tidak cukup ruang.

CONTOH KULIT:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, 01000 KANGAR, PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (DENGAN KEPUJIAN) BMM3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

a. Analisis, ulas dan huraikan aspek-aspek seperti yang berikut: i. konsep dan prinsip pentaksiran Bahasa Melayu sekolah rendah; ii. taksonomi Bloom dan domain Krathwohl iii. menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian; dan iv. membina item ujian objektif dan subjektif. b. Secara individu, catatkan refleksi sepanjang anda menghasilkan tugasan ini.

Gambar Pelajar

NAMA NO. KAD PENGENALAN KUMPULAN/UNIT ANGKA GILIRAN

PISMP PEMULIHAN SEMESTER 5 (AMBILAN JANUARI 2009) 01 JULAI 2011TARIKH SERAH TUGASAN

TARIKH TERIMA TUGASAN NAMA PENSYARAH JABATAN

05 OGOS 2011

ENCIK ZAINAL ARIFF BIN MAT JABATAN PENGAJIAN MELAYU

CONTOH HALAMAN JUDUL:

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU JUDUL TUGASAN PROJEK

ANALISIS SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU DAN MEMBINA TEKS UCAPAN BERDASARKAN TEMA ARTIKEL YANG DIBACA

Sistem ejaan rumi bahasa Melayu sering disalahgunakan dalam menghasilkan sesuatu artikel atau rencana, sama ada di akhbar, majalah atau bahan-bahan bacaan yang lain. Kekeliruan yang sering berlaku adalah dari segi pengggunaan hukum keselarasan vokal, kata pinjaman, tanda baca, kata majmuk, kata sendi dan kata partikel yang betul dan sesuai. Berdasarkan pernyataan ini, dengan memilih sebuah artikel atau rencana daripada sesuatu bahan bacaan, seperti akhbar dan majalah: (a) Analisis sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang terdapat dalam artikel atau rencana yang anda pilih atau baca itu; (b) Dengan menggunakan tema daripada artikel atau rencana tersebut, bina sebuah teks ucapan yang sesuai untuk sesuatu majlis rasmi mengikut format penulisan teks ucpan yang betul.

Zulkifli bin Hashim, PPISPM PSV/BI/BM 21 September 2009

CONTOH HALAMAN PENGAKUAN:

S U R A T

P E N G A K U A N

Saya dengan ini mengaku bahawa semua tugasan saya dalam Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Akademik 1 Semester 3/2009 adalah kerja ASAL yang saya sediakan sendiri dalam perkataan saya dan saya TIDAK MENCIPLAK, mahupun MEMPLAGIAT mana-mana bahagian dalam tugasan yang dihantar. Saya dengan ini mengaku bahawa :

i.

setiap kerja dan idea dalam tugasan saya diambil dari bahan bercetak dan sumber elektronik yang didaftarkan;

ii. saya tidak menyalin bulat-bulat daripada sebarang sumber ataupun seseorang pelajar; iii. saya tidak membenarkan seseorang pelajar untuk menyalin laporan saya; dan iv. saya dengan ikhlas hati mengungkap setiap perkataan yang diucapkan oleh penulis tertentu dalam kertas kerja saya. Dengan ini, saya ZULKIFLI BIN HASHIM faham sekiranya perkara di atas TIDAK DIPATUHI atau didapati MENIPU, mana-mana bahagian di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan tatatertib, seperti mana yang dinyatakan dalam Buku Panduan Pelajar yang terkini.

.................................................................. Nama : ZULKIFLI BIN HASHIM No. Kad Pelajar/Kad Matrik : 0725-0709 No. Kad Pengenalan : 890519-08-5769

CONTOH HALAMAN RUJUKAN/REFERENS/BIBLIOGRAFI (Ikut Abjad):

RUJUKAN:Arbak bin Othman, 1985. Mengajar Tatabahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Dahaman, 2000. Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jagatheswary Narayanan, 11 Julai 2008. Hilang Bahasa, Hilang Budaya, Kuala Lumpur: Penerbitan Akhbar KOSMO!. Kamaruddin Hj. Hussin et al., 1997. Pengajian Melayu 1: Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Muhani Hj. Abd. Ghani, 1987. Mengeja Rumi Dengan Betul, Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et al., 2006.Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz, 2008. Bahasa Melayu 1, Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.