teknologi makumat : bab 6 bahan 2d dan 3d

Download Teknologi Makumat : Bab 6 Bahan 2D dan 3D

If you can't read please download the document

Post on 19-Jun-2015

1.421 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan 2D dan 3D

TRANSCRIPT

  • 1. Dibentangkan Oleh:HAZEAN ERDAWATI BTE JAFFARUDINRASHID BIN LAIR

2. WATCH THIS! 3. PENGENALAN PENGERTIAN BAHAN 2 DIMENSI(2D) JENIS BAHAN 2 DIMENSI(2D) BAHAN 3 DIMENSI(3D) 4. PENGENALANPelbagai jenis bahan 2 dan 3 dimensi (2D dan 3D) yang dapatmembantu pelajar dalam proses PDPBahan-bahan ini adalah bahan yang biasa digunakan sehingga kita tidakmemberi perhatian kepada nilai kepentingan bahan ini kepada prosespengajaran dan pembelajaran.Merangsang pelajar untuk menggunakan pelbagai deria pelajar dalampembelajaran mereka. Antara bahan tersebut termasuklah bahan bercetak, graf,carta selain realia, model dan objek sebenar. Bahan realia dan model-modelmerupakan bahan sebenar yang dibawa ke dalam bilik darjahProses pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan bahan2D dan 3D melibatkan penggunaan pelbagai deria pelajar. 5. Merujuk bahan yang mempunyai 2D seperti lebar danpanjang. Menurut Razali Nor (1994) dalam Teknologi Pendidikan 1:Media Bukan Unjuran bahan 2D adalah bahan-bahan visualyang dilukis atau dicetak atau digambarkan di atas sekepingpermukaan rata. Bahan ini adalah leper dan tidak direka bentuk untukmemberikan kedalaman. Antara contoh bahan 2D termasukgambar, bahan bercetak dan poster yang hanya mempunyaidua ciri, iaitu lebar dan panjang. 6. JENIS BAHAN-BAHAN DIMENSI (2D) Dalam perkembangan teknologi dan bahan digital, banyakguru dan pendidik kurang memberikan nilai kepada bahanpengajaran 2D yang ada kalanya percuma dan ada pula yangmurah. Ada antara bahan pengajaran ini boleh diperoleh dengan kosyang rendah atau tanpa kos untuk digunakan dalam bilikdarjah. Antara bahan 2D yang dimaksudkan termasuk: 7. Peta 8. media visual yang dihasilkan melalui prosespencetakan. Menyampaikan maklumat melalui huruf dan gambar-gambaryang diilustrasikan untuk menjelaskansesuatu informasi. merupakan alat pendidikan yang membantu paraguru dalam menyampaikan proses p&p dengan lebihcepat. Sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkanilmu sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan,perhatian dan minat dalam proses belajar. 9. BUKU TEKS Buku teks merupakan asas pengajaran dalam bilik darjah dari dahulu lagi. buku teks masih tidak dapat digantikan dalam bidang pendidikan. Memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kualiti dankeberkesanannya. Merupakan komponen bahan bacaan dan amat penting dalam membekalkankandungan. berdasarkan kandungan subjek dan hasil pembelajaran kurikulumkebangsaan. berdasarkan kebolehan dan pengalaman pelajar yang merupakansokongan kepada guru dan bukan mengongkong mereka. 10. Membekalkan satu asas yang kukuh untuk pembelajaran pelajar dan satucara untuk menambah maklumat dan pengetahuan. Di tempat yang kekurangan guru yang pakar dan berpengalaman, buku teksmenyediakan panduan berguna kepada guru untuk mengikutinya. Setiapguru harus menentukan bagaimana dan setakat mana satu teks akandigunakan. Buku teks yang digunakan seharusnya dapat menggalakkan pelajarmenggunakan maklumat untuk kegunaan masing-masing, memperolehpenyelesaian, menguji kaji, dan menyediakan peluang untuk pelajar menilaiprestasi mereka. Latihan sampingan harus menyokong proses pendidikan dan menggalakkanpelajar melibatkan diri dalam pembelajaran kendiri. 11. BERCETAKmudah diperoleh dalam pelbagai topic danbentuk.boleh digunakan dengan mudah dan tidakperlu banyak peneranganboleh dialih dari satu tempat ketempat yang lainbahan bercetak lebih murah dari segipenghasilan atau pembelian.Ada yang boleh diperoleh denganpercuma 12. SASARANPERBENDAHARAANKATATIDAKINTERAKTIF-Ditulis dengan sasaran pembacatertentu-Terlalu sukar-Terdapat banyak dalam petikan-Beban kognitif pelajar-Merupakan persembahan maklumatsatu halaKELEMAHAN BAHANBERCETAK 13. OrganisaSiKLASIFIKASIGarisanMasaCartaAliranFUNGSI CARTAMenunjukkan suatu strukturorganisasi melalui pemeringkatanMengkategorikan sesuatuPerhubungan secara kronologisesuatu peristiwaMenggambarkan satu sekuenatau prosedur dalam sesuatuproses 14. CARTAORGANISASICARTACARTAKLASIFIKASICARTAALIRANCARTAGARISANMASA JADUAL 15. CARTA ORGANISASI Carta Organisasi yang menunjukkan hubungan atau rantaianpentadbiran ataupun pemerintahan di dalam suatu organisasi,kumpulan dan sebagainya. 16. GARISAN MASA (TIMELINES) menggambarkan perhubungan secara kronologi antaraperistiwa. Ia boleh menunjukkan peristiwa bersejarah seperti dalamcontoh penaklukan Melaka mengikut kronologi masa rekacipta jenis pengangkutan dan sebagainya. Garisan masa ini amat berguna untuk merumuskan satu siriperistiwa dalam bentuk yang mudah. 17. GRAF gambaran visual mengenai satu set nilai data yang dapat memberi peneranganboleh-tampak mengenai hubungan dan perubahan-perubahan yang berlaku padaset data itu. Terdapat empat jenis graf yang biasa digunakan. Pemilihan jenis graf untukdipergunakan di dalam bilik darjah bergantung kepada 2 faktor penting:i. kadar kesukaran fakta atau data yang hendak disampaikan,ii. tahap fahaman atau penerimaan anak murid. 18. GRAF BAR ATAU BATANG Data-data ditukar menjadi blok atau batang atau bar yangmempunyai nilai-nilai tertentu. Selalunya graf ini dilukismenegak, di mana skala menunjukkan perubahan kuantiti. Untuk pastikan tidak ada kekeliruan mesej berlaku, adalahbaik jika ketebalan atau lebar blok yang dibuat itu dilukisdengan menggunakan sukatan unit yang serupa. Graf bar adalah mudah untuk dibaca dan amat sesuaiuntuk murid tahap rendah. 19. GRAF GAMBAR ATAU PIKTOGRAF 20. Bentuk graf yang paling tepat dan paling kompleks. Graf garisan ditulisberpandukan kepada dua paksi bersudut tepat. Setiap paksi membawa skala-skala masing-masing. Titik-titik ditandakanmengikut koordinat pada satu set nilai data-data. Kemudian titik-titik tadi disambungkan dengan garis lurus ataupun garislengkung. Graf garisan dapat menunjukkan perubahan atau perkembangan unit-unitdata dalam 2 dimensi - bagaimana 2 atau lebih unit data berubah atauberkembang mengikut jangka masa tertentu. 21. satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaangarisan-garisan, huruf-huruf dan warna di dalam satupersembahan visual yang memaparkan satu atau lebihmesej-mesej tertentu. Kerap kali poster digunakan sebagai satu daya penarikkepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjahkerana poster mempunyai bentuk yang dinamik danberwarna-warna dapat menarik perhatian serta bolehmenyampaikan mesejnya dengan spontan. 22. Guru haruslah berwaspada kerana sesuatu poster itu bolehlapuk dek masa -- mesejnya akan hilang sedikit demi sedikitkerana poster itu sudah menjadi satu bahan 'kebiasaan'! Oleh yang demikian, agar sebarang poster itu betul-betulberkesan, guru mesti sentiasa menukarnya apabila peristiwaatau acara tersebut telah lama berlalu. Begitu juga dengancarta atau grafik-grafik yang lainnya- usahlah jadikan bahan-bahantersebut sebagai perhiasan dinding semata-mata! Selepas bahan-bahan ini selesai dipergunakan, tanggalkandan disimpan untuk kegunaan pada masa lain pula. 23. Poster boleh digunakan dengan baik untuk beberapa situasipengajaran dan pembelajaran :perangsang untuk menarik minat murid kepada satu topik baruatau satu kelas baru atau peristiwa sekolah tertentumotivasi menggalakkan murid menghadiri aktiviti-aktivitisekolahpromosi untuk memberi latihan atau membentuk amalan kesihatanyang baik atau sikap yang murni. 24. GAMBAR DAN PETA Beberapa soalan perlu dikemukakan semasa memilih gambarsebagai bahan pengajaran.1. Adakah gambar autentik?2. Adakah gambar menunjukkan situasi sebenar?3. Adakah gambar itu mudah untuk difahami?4. Adakah gambar ingin menunjukkan terlalu banyak aspek?5. Adakah gambar baik secara teknikal- fokus betu dan jelas?6. Adakah gambar itu dapat menarik minat dan perhatian pelajar?7. Adakah gambar besar dan jelas?8. Adakah gambar relevan untuk topik yang diajar? 25. Murah danmudahdiperolehKelebihanmenggunakangambarMudahdalampemahaman topik-topikMembantudalammengelakkansalahtanggapanFokustumpuanbelajar danmemperkemMemberirangsanganbangpemikirankreatif 26. Limitasi Penggunaan Gambar dalam Pengajaran danPembelajaran1. Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupabentuknya.2. Kurangnya warna dalam sesetengah gambar bolehmengehadkan ketepatan tafsiran.3. Ada kala pelajar menghadapi masalah mentafsir danmemahami gambar.4. Kurang berkesan jika gambar tidak diberikan kepadasetiap pelajar dengan baik untuk seluruh kelas. 27. PETA Peta merujuk kepada perwakilan abstrak tempat sebenar di manamanusia tinggal. Peta terdiri daripada simbol visual, garisan, dan warna yang mungkintidak ada kaitan atau persamaan dengan bahan-bahan sebenar yangdiwakili. Membaca dan mentafsir peta perlu diajar kerana simbol-simbol tidakbermakna kepada pelajar sehingga mereka diajar tentang simbol-simbolpeta yang mewakili benda-benda sebenar. Setelah memahamikonsep ini, barulah pelajar dapat mentafsir simbol-simbol untukmenjadi sesuatu yang bermakna. 28. BAHAN 3 DIMENSI (3D) 29. REALIA 30. Realia adalah bahan-bahan yang sebenarnya dan iaboleh dibahagikan kepada beberapa jenis sepertiberikut: (a) Realia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya, danmasih hidup seperti cacing tanah, belalang dansebagainya, ataupun bahan sebenarnya yang kaku(bukan hidup) seperti mesin, jentera dan lain-lain. 31. (b) Realia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan didalam bendalirkimia. Contoh, ikan dan serangga. 32. (c) Spesimen merupakan sample atau contoh hidupan yang dapat mewakilikumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atauciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk bahan awetan. ContohnyaKutu Daun dan udang. Selain itu, bahan-bahan hidup seperti daunboleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat amsuatu kumpulan tumbuhan. 33. MODEL binaan rupa bentuk bahan atau benda asal yangmungkin diperbuat daripada bahan keras sepertitanah liat, plastisin dan getah. Beberapa pecahan jenis model