soalan exam peperiksaan online penguasa kastam

of 26 /26
1 - REVIEW COPY – Versi Penuh di: Klik di sini untuk Pakej Lengkap Soalan Penguasa Kastam W41

Author: mohd-adha-mohd-zain

Post on 14-Jun-2015

264 views

Category:

Career


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh soalan exam penguasa kastam w41

TRANSCRIPT

  • 1. 1- REVIEW COPY Versi Penuh di:Klik di sini untuk Pakej Lengkap SoalanPenguasa Kastam W41

2. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com2Faktor kegagalan UtamaCalonUtamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini secara'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikir-fikirkan =)Legal Notice Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya InfokerjayaResources (002091193-K) Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semulanaskhah ini adalah DILARANG sama sekali dan ianyamenyalahi Akta Hakcipta. Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari laman webwww.penguasaKastam.com, sila laporkan kepada kami melaluiemail [email protected] dan ganjaran sewajarnyaakan diberikan kepada anda Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tippenting untuk kemasukan kerja kerajaan daripada kami yangakan disalurkan melalui EMAIL yang anda daftarkan dengankamiDisclaimerSeluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Penguasa Kastam W41ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Infokerjaya Resources. Ianya diterbitkanuntuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej initidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarangliabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalamPakej Rujukan Peperiksaan ONLINE Penguasa Kastam W41 ini adalah tepat padamasa ianya diterbitkan dan ianya adalah rujukan umum dan Infokerjaya Resources tiadakaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)Infokerjaya Resources, SEPTEMBER 2014 3. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com3Pengenalan.;.RUJUKAN PANTASNota Ringkas ini adalahhimpunan tajuk-tajuk pentingberkaitan tugas, skop PenolongPenguasa KastamNota 1 : Struktur Organiasi Bahagian PenguatkuasaanStruktur organisasi Bahagian Penguatkuasaan boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu :1. Ibu Pejabat2. Negeri3. StesenIbu Pejabat Bahagian Penguatkuasaan di Ibu Pejabat diketuai oleh Penolong Ketua Pengarah Kastam(Penguatkuasaan) berjawatan JUSA B. Beliau bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan& Pematuhan). 4. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com4 Beliau dibantu oleh dua orang Ketuan Cawangan berjawatan Gred JUSA C dan 3 Pegawaiberjawatan Gred W54Negeri Bahagian Penguatkuasaan diketuai oleh :o Timbalan Pengarah Kastam berjawatan Gred W54 (bagi negeri yang diketuai olehPengarah berjawatan JUSA C)o Penolong Kanan Pengarah Kastam Gred W52 atau W48 (bagi negeri yang diketuaioleh Pengarah berjawatan Gred W54).o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 (bagi negeri yang diketuai oleh Pengarahberjawatan Gred W52) Stesen Bahagian Penguatkuasaan diketuai sama ada :o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 atauo Penguasa Kastam Gred W41, bergantung kepada negeri di mana stesen itu terletak.Nota 2 : 8 Fungsi Bahagian Penguatkuasaan1. Menjalankan operasi risikan ke atas anasir-anasir penyeludupan ke arah meningkatkantindakan Penguatkuasaan penyeludupan dan penyelewengan.2. Menjalankan operasi mencegah penyeludupan secara bersepadu dan terkoordinasi melaluikaedah rondaan di darat dan laut, mengadakan sekatan jalan raya dan pemeriksaan ke araspremis yang disyaki.3. Menjalan siasatan mengenai sebarang aktiviti penyeludupan dan penyelewengan sama adayang diterima melalui ampoma, aduan dari orang awam atau hasil dari aktiviti risikan yangdijalankan dan menyelesaikan siasatan di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.4. Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuanmematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket sertamelemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan,penngelidahan, operasi dan perang saraf.5. Membuka Kertas Siasatan ke atas setiap kes yang diperolehi bagi tujuan diambil tindakanmenghukum ke atas mana-mana orang yang ditangkap kerana melakukan kesalahanpenyeludupan dan penyelewengan sama ada melalui tindakan pendakwaan di mahkamahatau tawaran kompaun.6. Menguruskan penyimpanan dan pelupusan barang rampasan secara efisyen.7. Mengadakan kempen anti penyeludupan sebagai mekasnisma memberi kesedaran kepadaorang awam mengenai bahaya penyeludupan dan membina hubungan kerjasama denganlain-lain agensi penguatkuasaan di dalam dan luar negara.8. Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan yang melibatkan kesalahan-kesalahan hak hartaintelek (IPR), Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan PembiayaanKeganasan 2001, Akta Antipemerdagangan Orang 2007 dan Weapon Of Mass Destruction(WMD). 5. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com5Nota 3 : 5 Tugasan Utama Bahagian PenguatkuasaanTerdapat 5 tugasan utam bagi Bahagian Penguatkuasaan Kastam.1. Pencegahan dan Rampasan2. Siasatan3. Pendakwaan4. Narkotik5. RisikanPencegahan dan Rampasan Menjalankan tugas-tugas pencegahan penyeludupan di darat dan laut. Pengurusan barang-barang rampasan dan lucut hak.Siasatan Membuat siasatan ke atas kes-kes Memantau perkembangan kertas siasatan yang berprofil tinggi. Pemantauan ke atas kertas siasatan. Mengkaji kekuatan dan kelemahan kertas siasatan. Melaksanakan penyelesaian kes-kes berasaskan keputusan melalui perbincangan meja bulat. Melaksanakan siasatan secara bersepadu ke atas kes-kes penting bagi tujuanmempercepatkan penyelesaian tempoh siasatan.Pendakwaan Mengkaji kelemahan dan kekuatan siasatan. Menjalankan pendakwaan Mengkaji dan mencadangkan pindaan ke atas undang-undang tadbiran Jabatan. Mengkaji keputusan penghakiman untuk dijadikan tanda aras Melakukan kajian kes-kesNarkotik Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negaradalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan. Melaksanakan aktiviti pengesanan/penguatkuasaan di semua pintu masuk negara melaluidarat, laut dan udara. Merancang aktiviti risikan dadah melalui kaedah risikan strategik dan operational ke atasindividu / sindiket yang terlibat. 6. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com6 Memberi arahan dan nasihat berkenaan hal Penguatkuasaan dan penyiasatan kes dadahkepada negeri. Menyediakan bekalan / peralatan yang mencukupi dan anjing pengesan dadah yang terlatihbagi menjalankan aktiviti pengesanan dengan berkesan. Mengeluarkan surat pekeliling, arahan berjaga-jaga, notis perisikan dan kajian kes yangberkaitan dengan dadah.Risikan Menyelaras aktiviti di antara negeri /stesen dengan Ibu Pejabat. Meneliti dan mengkaji laporan perisikan dan profil yang dihantar oleh negeri / stesen untukdiambil tindakan susulan. Membuat kajian dan analisis khas ke atas aktiviti penyeludupan bagi tujuan merancang danmenyusun strategi Penguatkuasaan. Mengkaji dan menganalisis maklumat / aduan mengenai penyeludupan dan penyelewenganyang diterima dan dikumpul dari pelbagai sumber dan seterusnya menyusun strategi danmengeluarkan arahan untuk tindakan selanjutnya. Mengeluarkan dan mengedar surat-surat pekeliling Penguatkuasaan, arahan berjaga-jaga,notis perisikan dan kajian kes. Mengujud dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa laindalam dan luar negeri. Merancang dan mengeluarkan perintah / arahan operasi untuk dilaksanakan oleh negeribagi menangani penyeludupan dan penyelewengan secara berkala mengikut kesesuaian /keperluan dan seterusnya menyediakan laporan hasil pelaksanaan sesuatu operasi itu. Memberi bantuan siasatan kepada negeri / stesen dan juga agensi-agensi penguatkuasaanlain dalam dan luar negara.Nota 4 : Piagam Pelanggan Bahagian Penguatkuasaan, Ibu Pejabat1. Semua aduan awam dan maklumat yang lengkap yang diterima dari orang awam hendaklahdiambil tindakan dalam tempoh 24 jam.2. Menjalankan siasatan yang lengkap dan kemaskini dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kesdiperolehi bagi membolehkan keputusan dibuat.3. Membuat pembayaran hadiah kepada ampoma dalam tempoh 7 hari dari tarikh cekpembayaran diterima daripada Cawangan Kewangan.4. Mengeluarkan keputusan semua kes rayuan dalam tempoh 3 hari dari tarikh keputusandiperolehi5. Memaklumkan keputusan sebutharga dan tender barang-barang lucuthak dalam temph 2minggu dari tarikh keputusan maktamad dibuat.6. Melaksanakan pelupusan barang-barang lucuthak dalam tempoh 3 bulan dari tarikhkelulusan diperolehi.Nota 5 : Struktur Organisasi Jabatan KastamStruktur organisasi jabatan kastam terbahagi kepada beberapa bahagian utama seperti berikut : 7. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com7 Bahagian Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Pematuhan Bahagian Kastam Bahagian Cukai Dalam Negeri Bahagian Perkhidmatan Teknik Bahagian KPSM (Khidmat Pengurusan Sumber Manusia) Bahagian Perancangan Korporat Bahagian Perundangan AKMALNota 6 : Fungsi Bahagian Pengurusan Pematuhan1. Menjalankan auditan ke atas pelesen / pengimport dengan sistematik, cekap dan berkesan.2. Memastikan hasil dipungut dengan betul dan tepat bagi mengelak kehilangan hasil.3. Memantau dan menyelaras aktiviti auditan di negeri-negeri dan menilai keberkesananprogram auditan.4. Mengkaji dan menilai perlaksanaan prosedur auditan ke atas pelesen bagi tujuanpenambahbaikan.5. Membuat analisa ke atas hasil Auditan bagi mengenalpasti punca ketidakpatuhan syarikat keatas perundangan dan peraturan yang ditetapkan.6. Memastikan pelesen/pengimport memahami dan mematuhi perundangan dan peraturanperkastaman yang berkaitan.7. Menjalankan investigative audit ke atas pelesen / pengimport yang melakukanpenyelewengan dan mengambil tindakan mahkamah...Nota 40: 8. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com8Huraian FormatFormat untuk peperiksaan 6 SEPTEMBER 2014 ini adalah format terbaru peperiksaan Gred 41. Jikasebelum ini peperiksaan berkisar kepada 4 Seksyen penilaian utama iaitu berkaitan pengetahuan Am,daya menyelesaikan masalah, esei Bahasa Melayu dan esei Bahasa Inggeris, format kali ini 2 Seksyendibuang dan digantikan dengan Seksyen baru iaitu Ujian Psikometrik.Medium peperiksaan online kali ini agak mendebarkan calon terutama kepada calon yang adapengalaman peperiksaan online SPA bermula MEI 2014..-.Seksyen A:Pengetahuan Am Mengenai Malaysia danAlam SekelilingPenerangan FormatIanya adalah seksyen pertama dalam kertas penilaian dan merupakan seksyen yangmempunyai banyak soalan menguji pengetahuan anda. Anda diberikan masa 40 minit untukmenjawab 50 soalan. Ianya tertakluk kepada perubahan. Tapi secara umumnya itu adalah formatyang digunapakai sehingga tahun ini seperti yang telah dinyatakan dalam edaran umum SPA tahun2014. Sedikit berbeza dengan peperiksaan bertulis jawatan lain sebelum ini (45 minit/60 soalan).Sekali lagi formatnya; Tempoh: 40 minit Jumlah Soalan: 50 soalanSoalan yang tercangkum dalam bahagian ini meliputi skop yang 9. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com9Seksyen B:Daya Menyelesaikan MasalahPenerangan FormatSeksyen B pula adalah berkaitan dengan daya menyelesaikan masalah yang perlu dijawabdalam masa 45 minit, sebanyak 40 soalan. Kebanyakan calon mengeluh yang masa yang diberikansama sekali tidak mencukupi. Secara umumnya format yang digunapakai tahun 2012/13 adalahsama dengan format tahun-tahun sebelum ini sejak tahun 2009 lagi. Sekali lagi, format tahun iniuntuk sesi 5 Ogos 2014 adalah; Tempoh: 45 minit Jumlah Soalan: 40 soalanSoalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik,interpretasi danSeksyen C:Ujian PsikometrikPenerangan FormatSeksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapipercayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 6 Septemberini. 10. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Ya, mudah pada hari peperiksaan sahaja tetapi ada jerat besar untuk anda pada seksyen ini.Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com10Kami akan kongsikan kepada anda tetapi sebelum itu sekali lagi ini formatnya; Tempoh: 60 minit Jumlah Soalan: 200 soalanCalon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur gagasan ......Seksyen A:80 Contoh Soalan & JawapanIni BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahajaSoalan tambahan Penguasa Kastam Gred W411. Struktur Organiasi Bahagian Penguatkuasaan Struktur organisasi Bahagian Penguatkuasaanboleh terbahagi kepadaI. Ibu PejabatII. NegeriIII. StesenIV. DaerahA. I dan IIB. I, II dan IIIC. II, III dan IVD. I, II, III dan IVJawab soalan nombor 2 berpandukan kepada pernyataan di bawah.Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuanmematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket sertamelemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan,penngelidahan, operasi dan perang saraf. 11. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com112. Berdasarkan pernyataan di atas, ia merujuk kepadaA. Bahagian KastamB. Bahagian PenguatkuasaanC. Bahagian Cukai Dalam NegeriD. Bahagian Pengurusan PematuhanJawab soalan nombor 3 berpandukan kepada penyataan di bawah.Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negaradalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan.3. Penyataan di atas merujuk kepada salah satu daripada tugasan utama BahagianPenguatkuasaan Kastam iaituA. SiasatanB. PendakwaanC. NarkotikD. Risikan4. Berapa lamakah tempoh yang diperlukan untuk memaklumkan keputusan sebutharga dantender barang-barang lucuthak?A. 24 jamB. 3 hariC. 7 hariD. 2 minggu5. Berdasarkan Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Pematuhan, tempoh untukmengembalikan dokumen yang telah selesai diaudit ialah selamaA. 24 jamB. 3 hariC. 7 hariD. 2 minggu6. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah;A. Jabatan Perdana MenteriB. Kementerian KewanganC. Kementerian Dalam NegeriD. Perbendaharaan Negara 12. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com127. Sebuah Akademi yang dinamakan ____________ ditubuhkan berfungsi sebagai institusilatihan yang melatih wargakerja KDRM mengenai tugas dan ilmu perkastaman. Ianya diperaku oleh World Customs Organization (WCO) sebagai training arm di rantau Asia PasifikA. KDRMForceB. AKMALC. BAKISKAD. ForceMY8. Op-Outlet adalah kerjasama KDRM bersama KPDNKK beroperasi sejak tahun 2010. KDRMmenghantar pasukan operasi yang dinamakan;A. MulteesB. PenguasaPDNKKC. Aimdash TeamD. Strike Team9. Penubuhan Pustaka Perkhidmatan Awam pada tahun 1995 adalahA. Didorong oleh perkembangan pesat sektor perkhidmatan awam di negara ini yangberperanan besar dalam menggerakkan pembangunan negara ke arah kejayaan yanggemilangB. Perkembangan pesat sektor ini telah melahirkan kesedaran tentang perlunya ditubuhkansatu pustaka bagi mengumpul dan mendapatkan segala bentuk maklumat terdiri daripadabahan dokumen, objek dan terbitan yang bersangkutan dengan perkhidmatan awam untukmakluman, rujukan dan kajianC. Penubuhan pustaka ini sebagai satu pusat yang mempamerkan segala memorabilia yangbersangkutan dengan perkhidmatan awam adalah sebagai satu daya usaha murni ke arahmenerapkan rasa keinsafan dan penghargaan di kalangan rakyat atas jasa dan sumbanganbesar sektor perkhidmatan awam terhadap negara.D. Pameran di sini dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Pentadbiran Awal Kerajaan,Pentadbiran British Malaya, Pentadbiran Selepas Merdeka dan Pembaharuan DalamPerkhidmatan Awam10. Rekod merujuk kepadaI. Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atau peristiwaatau selainnya merakamkan maklumat.II. Termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku dan peta.III. Pelan, lukisan, gambar foto, mikro filem, filem sinematograf dan rakaman bunyi.IV. Rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal atauapa-apa salinannya.A. I dan IIB. I, II dan IIIC. II, III dan IVD. I, II, III dan IV 13. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com13Seksyen B:60 Contoh Soalan & JawapanIni BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja1. Sebuah syarikat pengeluar pakaian bayi telah menerima lesen Akta Cukai Jualan 1972. Cukaisebanyak 10% akan dikenakan bagi setiap unit barang yang dijual. Kirakan jumlah cukai yangperlu dibayar sekiranya harga jualan sepasang pakaian bayi dijual dengan harga RM19.90.A. RM1.09B. RM1.90C. RM1.90D. RM1.99Soalan 2 dan 3 berpandukan kepada pernyataan di bawah.Pada awal tahun 2013, Jamal dibayar dengan gaji sebanyak RM2,750 sebagai PegawaiPemasaran disebuah syarikat konsultasi pengiklanan. 6 bulan kemudian beliau menerimaelaun sara hidup sebanyak RM350 sebulan. Di bulan terakhir tahun tersebut, beliaumenerima bonus sebanyak 2 bulan gaji.2. Kirakan jumlah pendapatan yang diterima oleh Jamal untuk tahun tersebut.A. RM22,700B. RM24,800C. RM35,100D. RM41,2003. Kirakan berapakah purata pendapatan Jamal bagi tahun 2013?A. RM3,333.33B. RM3,433.33C. RM4,334.30D. RM4,434.30 14. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com144. Berat badan asal Hafiz ialah 54.5 kilogram. Selepas terpilih ke jawatan Penguasa KastamGred W41, berat badan beliau naik kepada Y kilogram menjadikan berat badannya menjadi58.25 kilogram. Kirakan nilai Y tersebut.A. 3,750B. 2,250C. 1,750D. 1,2505. Di dalam sebuah dewan peperiksaan Penguasa Kastam Gred W41, jumlah calon yangmenduduki peperiksaan tersebut ialah seramai 15,000 orang. Jika jumlah calon wanita ialah3 kali ganda daripada calon lelaki, kirakan berapakah jumlah calon lelaki dalam dewantersebut.A. 1,875 orangB. 3,750 orangC. 7,500 orangD. 11,250 orang6. Suhairi menaiki lif di bangunan Pejabat Kastam untuk memohon Cukai Barangan danPerkhidmatan di tingkat 2. Lif tersebut naik semula ke tingkat 15 dan turun semula sebanyak7 tingkat. Di manakah Suhairi berada sekarang?A. Tingkat 15B. Tingkat 10C. Tingkat 7D. Tingkat 57. Hariz menjual sebuah peralatan senaman dengan nilai RM9,750. Komisyen sebanyak RM2.50diberikan kepada agen yang menjual peralatan tersebut. Kirakan jumlah sebenar yangditerima oleh Hariz.A. RM2,340.75B. RM2,500.00C. RM9,506.25D. RM9,750.008. Tinggi seorang Penguasa Kastam Gred W41 ialah 1.53 meter dan seorang PenolongPenguasa Kastam ialah 1.38 meter. Kirakan perbezaan ketinggian mereka.A. 15 cmB. 13 cmC. 11 cmD. 9 cm 15. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com159. Faizal mempunyai X unit botol minyak masa tanpa cukai. Separuh daripadanya diserahkankepada Junaidi untuk dijual. Jumlah botol minyak masak yang masih ada ialah 14 botol.Kirakan berapakan nilai X?A. 56B. 28C. 14D. 710. 4 2/3 jam 2 jam 55 minit =A. 2 jam 65 minitB. 2 jam 45 minitC. 1 jam 55 minitD. 1 jam 45 minit11. Haslizam mempunyai 1,240 kad jemputan mensyuarat Penguasa Kastam Gred W41. Diamemberikan 200 kad jemputan kepada Azrizam. Bakinya disimpan sama banyak dalam 8kotak kecil. Kirakan berapakah jumlah kad jemputan dalam 3 buah kotak.A. 468B. 390C. 156D. 13412. Oswald membeli 60 biji telur ayam dari sebuah pasaraya. 2/3 daripadanya digunakan untukmenyediakan 5 biji kek sambutan ulang tahun Alumni Jabatan Kastam. Kirakan bilangan telurayam yang digunakan untuk menyediakan 8 biji kek yang sama.A. 98B. 64C. 42D. 3413. Juhairi membeli sehelai baju, sepasang kasut dan 5 pasang stoking berjumlah RM210 untukmenghadiri Kursus Penilaian Barangan Importdi Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL).Cari harga sehelai baju jika harga sepasang stoking RM6.75 dan sepasang kasut berhargaRM108.A. RM68.25B. RM55.85C. RM33.50D. RM26.1514. Sebuah meja mesyuarat di Jabatan Kastam dibeli dengan harga RM680. Kirakan peratuskerugiannya jika ia dijual dengan harga RM578. 16. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com16A. 13%B. 15%C. 17%D. 19%15. Abu Bakar menyimpan wang sebanyak RM5,000 di dalam sebuah bank. Kirakan kadardividen yang bakal diterima oleh beliau selama 2 tahun jika kadar diveden ditetapkan padanilai 7%.A. RM775B. RM795C. RM875D. RM89516. Sebuah gudang aksesori wanita menawarkan diskaun pada produk-produk jualannya. Jamtangan wanita yang bernilai RM286 ditawarkan dengan harga RM214.50. Kirakan peratusdiskaun yang ditawarkan oleh gudang tersebut.A. 25%B. 27%C. 30%D. 33%17. Nilai sebuah aset kerajaan di Jabatan Kastam pada tahun 2013 ialah RM157,000. Pada tahun2014 nilainya telah meningkat kepada RM188,400. Kirakan peratus kenaikan nilai asettersebut.A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%18. Sebuah syarikat yang berdaftar dengan Akta Cukai Jualan 1972 mendapat komisyensebanyak 3.5% dari jualan peralatan syarikatnya. Kirakan komisyen yang bakal diterima olehsyarikat tersebut sekiranya mereka menjual peralatan syarikat yang berjumlah RM45,000.A. RM1,275B. RM1,375C. RM1,575D. RM1,775Soalan ke 19 dan 20 berpandukan kepada pernyataan di bawah.Seorang Penguasa Kastam Gred W41 dan Penolong Penguasa Kastam Gred W27 telahmendapat peruntukan elaun untuk menghadiri Kursus Simulasi Goods And Services Tax (GST)yang bernilai RM3,200. 17. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com1719. Jika elaun yang diterima oleh Penguasa Kastam Gred W41 ialah RM400 lebih daripadaPenolong Penguasa Kastam Gred W41, kirakan jumlah elaun yang diterima oleh PeguasaKastam Gred W41 tersebut.A. RM1,200B. RM1,400C. RM1,600D. RM1,80020. Kirakan pula berapakah jumlah elaun yang diterima oleh Penolong Penguasa Kastam GredW27 tersebut.A. RM1,200B. RM1,400C. RM1,600D. RM1,800Seksyen C:100 Contoh Soalan & JawapanIni BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja1. Tanpa ganjaran yang lebih, tidak adil bekerja lebih masa.A. Ya B. Tidak2. Jika orang lain mencapai prestasi yang lebih baik, rasa cemburu tidak seharusnyaada.A. Ya B. Tidak3. Walaupun ada orang main taktik kotor, saya tidak mudah meradang.A. Ya B. Tidak4. Saya tidak mudah mengaku kalah sungguhpun kerja ada banyak cabaran.A. Ya B. Tidak 18. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 20145. Saya segan minta pertolongan walaupun saya tidak terdaya menyelesaikan masalahRujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com18sendiri.A. Ya B. Tidak6. Saya tidak ingin menjadi pemimpin kerana ada banyak risiko.A. Ya B. Tidak7. Kita harus bekerjasama untuk mencapai kejayaan jika bekerja secara berkumpulan.A. Ya B. Tidak8. Saya hanya berucap di khalayak ramai jika diberi peluang.A. Ya B. Tidak9. Apabila perlu membimbing orang lain menjalankan tugas saya berasa kurang senang.A. Setuju B. Tidak setuju10. Apabila melakukan pekerjaan berkumpulan segala tindakan perlulah mendapatpersetujuan dari ketua kumpulan.A. Setuju B. Tidak setuju11. Apabila memuji orang bawahan, perkara tersebut bukanlah sesuatu yangmemalukan.A. Setuju B. Tidak setuju12. Mereka yang ditimpa kemalangan membuatkan saya berasa simpati apabila merekamelakukan kutipan derma.A. Setuju B. Tidak setuju13. Apabila ada tugas yang perlu membimbing orang saya berharap agar saya tidakdiberi tugasan tersebut.A. Setuju B. Tidak setuju14. Bila bersama dengan orang lain, saya tidak merasa selesa.A. Ya B. Tidak15. Saya sering berharap agar dapat berkhidmat dengan penuh kegembiraan setiap hari. 19. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com19A. Setuju B. Tidak setuju 20. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com20Soalan KHAS GTP:Contoh Soalan & JawapanIni BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja1. Membanteras rasuah adalah salah satu cabang dalam NKRA di bawah program transformasikerajaan (GTP). Menteri yang bertanggungjawab dalam NKRA Rasuah adalahA. Dato Seri Mohamed Nazri bin Abdul AzizB. Datuk Seri Mohd Shafie bin Haji ApdalC. Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein OnnD. Dato Sri Shahrizat binti Abdul Jalil2. Usaha mempertingkatkan infrastruktur asas luar Bandar yang diterajui oleh Datuk Seri MohdShafie bin Haji Apdal merujuk kepadaA. NKRA RBIB. NKRA LIHC. NKPID. NKRA UPT3. Global Peace Index mengiktiraf Malaysia sebagaiA. Negara keempat paling selamat dan aman di Asia PasifikB. Negara kedua belas paling selamat dan aman di Asia PasifikC. Negara kelapan paling selamat dan aman di Asia PasifikD. Negara ketiga paling selamat dan aman di Asia Pasifik 21. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com21-TAMAT REVIEW COPY-DapatkanVersi Penuh di;Klik di sini untuk Pakej LengkapSoalan Penguasa Kastam W41 22. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com22Langkah PembelianSTEP 1 of 4Terus ke laman www.PenguasaKastam.com dan pilih pakej pilihan anda. Anda akandibawa ke laman ini setelah pakej dipilih. Isikan EMAIL ANDA 23. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com23STEP 2 of 4Isikan maklumat anda di sini dan pilih mode pembayaran (Bank Tempatan / KadKredit) 24. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com24STEP 3 of 4Selepas klik PAY NOW, anda akan di bawa ke laman ini untuk maklumat bank.SIMPAN URL laman ini.Setelah selesai pembayaran, kembali ke laman ini dan isikan BANK PILIHAN andaketika pembayaran dan KLIK HANTAR.p/s Pastikan anda simpan bukti pembayaran (Slip transaksi/printscreen transaksi) 25. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014STEP 4 of 4Selesai isi maklumat pembayaran di borang pada STEP 3, anda akan mendapat emaildalam tempoh 3-5 minit. Semak email anda.REPLY email tersebut dengan bukti pembayaran dan selepas itu Tim Infokerjaya akanbuat semakan dan hantarkan akses dalam tempoh 24 48 jamRujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com25 26. Penguasa Kastam W41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com26Dapatkan Versi Penuh di;Klik di sini untuk Pakej Lengkap SoalanPenguasa Kastam W41