seharusnya suami tahu

Upload: kikicandrawatisuwardi

Post on 25-Feb-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  1/21

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  2/21

  6+ari Abu Sa:id al Khudri Radhiyallahu anhu; 9ainab! isteri Ibnu Mas:ud datang meminta i4in

  untu bertemu# Ada yang memberitahu; 67ahai Rasulullah! ini adalah 9ainab#

  (eliau bertanya!9ainab yang mana&

  Maa ada yang men%a'ab; 6.9ainab3 isteri Ibnu Mas:ud!

  (eliau men%a'ab!(ailah# I4inanlah dirinya!

  Maa ia .9ainab3 berata; 67ahai! Nabi Allah# Hari ini engau memerintahan untu

  bersedeah# Sedangan au mem$unyai $erhiasan dan ingin bersedeah# Namun Ibnu Mas:ud

  mengataan bah'a dirinya dan ananya lebih berha menerima sedeahu#

  Nabi bersabda!Ibnu Mas:ud berata benar# Suami dan anamu lebih berha menerima

  sedeahmu# +alam la"a4h lain! Nabi Shallallahu 5alaihi 'a salllam menambahan; 6(enar! ia

  menda$atan dua $ahala! $ahala men%alin tali eerabatan dan $ahala sedeah#

  Syaih Abdul

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  3/21

  7 TANDA AWAL ISTRI DURHAKA TERHADAP SUAMI

  Rasulullah sa' dalam sebuah hadis yang diri'ayatan )leh Aisyah Radhiallah r#a bermasud ;

  8Au $ernah bertanya e$ada (aginda; 8Sia$aah )rang yang $aling berha atas isteri &8(aginda men%a'ab ; 8?rang yang $aling berha e$ada isteri ialah suaminya8#Kemudian au bertanya lagi ; 8+an sia$aah )rang yang $aling berha atas suami&8(aginda men%a'ab ; 8?rang yang $aling berha atas se)rang suami ialah ibu andungnya#8

  .Ri'ayat (a4ar dan al-Haim3+alam sebuah hadist yang lain $ula (aginda bersabda bermasud ;8Seiranya au dibenaran untu memerintahan sese)rang bersu%ud e$ada )rang lain nis*aya

  au $erintahan se)rang isteri bersu%ud e$ada suaminya#8 .Ri'ayat Tirmi4i dab Ibnu Hibban3Kita %angan eliru! a$abila 'anita disebut sebagai isteri! buanlah untu merendahan tara"

  'anita itu# Ia adalah sebagai suatu %aminan ha su$aya merea itu di$elihara! dilindungi dan

  dibela dengan bai )leh suami#Antara sebabnya ialah mudahnya si 'anita bergelar isteri melauan edurhaaan e$ada

  suaminya# Mungin ta sadar! teta$i begitulah manusia! sering hila" aibat na"su dan hasutan#

  7ahai isteri! sesungguhnya eduduan isteri adalah bersama suaminya# (eta$a$un buru 'a%ah

  suami itu! adalah tanggung%a'ab isteri untu mengh)rmati dan mengingatan ehila"an suami#

  Ingatlah syurga bagi isteri adalah terleta $ada suaminya sendiri###Jia ada $ara isteri yang tida menunaian tanggung%a'abnya e$ada suami dengan sebai-

  bainya! dan mengangga$ tanggung%a'ab terhada$ suami itu hanya membebanan dan

  menyusahan dirinya! maa isteri yang sedemiian itu diha'atiran termasu di dalam ateg)ri

  isteri yang mendurhaa atau nusyu4#A$aah *iri atau tanda isteri yang durhaa itu& Ini $erlu dietahui semata-mata untu di%adian

  langah 'as$ada agar $ara isteri terhindar dari$adanya# (eriut *iri atau tanda isteri durhaa

  $ada suami#/ - Menghina atau memai suami

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  4/21

  (ersi"at amanah yaitu men%aga eh)rmatan diri sendiri sebagai isteri dan men%aga eh)rmatan

  suami terutama di dalam $erara-$erara rahasia $ribadi dan rumah tangga# Isteri ialah )rang

  yang $aling deat e$ada suami yang tahu segala eurangan dan elemahan suaminya#

  Membua rahasia suami atau menyebarannya aan menurunan e'iba'aan suami! sealigus

  menganggu eharm)nian rumah tangga erana suami telah hilang e$er*ayaan terhada$ isteri#

  Jia membua rahasia suami diangga$ menurunan e'iba'aan suami! a$alagi menghina atau

  mengum$at .men*a*i3 suami#0 - Menghardi dan men*eritaan elemahan serta eurangan suami $ada )rang lainSi"at ini terlalu berat dan buru untu ditanggung )leh se)rang suami# Si isteri tida se$atutnya

  dalam eadaan a$a$un menghardi dan men*eritaan elemahan serta eurangan suami $ada

  )rang lain# Adalah se$atutnya ita sebagai isteri senatiasa bersedia untu menggembiraan hati

  suami! sama dengan tingah lau yang mena'an! tutur ata yang men%adi $ena'ar serta

  $erhiasan diri lahir dan batin#Rasulullah sa' bersabda ;Tiada "aedah yang $aling bai di$er)leh se)rang mumin .suami yang beriman3 setelah

  berta@'a e$ada Allah a44a 'a %alla selain isteri yang s)lehah#2 - Isteri eluar rumah tan$a i4in suami8A$abila $erem$uan eluar rumah! sedangan suaminya memben*inya! dia dilanat )leh semua

  malaiat di langit! dan semua a$a yang dilaluinya selain dari$ada %in dan manusia sehingga dia

  embali#8 .+iri'ayatan )leh Thabarani di dalam al-A'sat3= - Isteri mend)aan eburuan buat suami

  Isteri yang s)lehah adalah isteri yang sentiasa mend)aan ebaian! ese%ahteraan dan rahmatAllah s't bagi suaminya dan buannya sebalinnya# - Memben*i egemaran suamiMengaui dan menerima enyataan baha'a suami adalah $emim$in di dalam e$im$inan

  eluarga sebuah rumah tangga# Tiada sia$a$un yang menyangal baha'a suami telah diberian

  elebihan satu dera%at dari$ada isteri# Satu urnia Alla' s't yang meletaan suami

  bertanggung%a'ab men%aga serta menga'al eselamatan dan ese%ahteraan $er%alanan hidu$

  eluarganya di dunia dan ahirat serta suami 'a%ib memberi na"ah isteri dan ana-ananya#

  Namun yang demiian itu tida bermana istri dengan se'enang-'enangnya berha memben*iesuaan atau egemaran si suami#,irman Allah ;Kaum lelai itu adalah $emim$in bagi aum 'anita! )leh erana Allah telah melebihan

  sebahagian merea .lelai3 atas sebahagian yang lain .'anita3! dan erana merea .lelai3 telah

  mena"ahan sebahagian dari$ada harta merea# .An-Nisa ; 2=3

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  5/21

  1 - Men%adi beban bagi suamiTida di$ungiri eadaan e)n)mi hari ini adaalanya mam$u memberi dam$a besar e$ada

  sebuah eluarga# Namun begitu! si isteri $erlu bersia$ bi%asana dan rasi)nal dalam

  menggunaan harta benda suami# Jangan meminta sesuatu yang di luar emam$uannya arena

  hal yang demiian aan menyebaban beban dan etegangan di dalam ehidu$an suami# +isam$ing itu %uga! adalah lebih bai %ia si isteri sama-sama membantu mengurusan

  rumahtangga agar ini da$at mengurangan teanan e$ada si suami#A$abila suami menyuruhnya! ia mentaatinya# Jia suami memandangnya ia menggembiraan

  hati suaminya# Seiranya suami bersum$ah! ia memenuhi sum$ah suaminya itu# A$abila ia

  eluar arena bertugas atau ber%uang! ia men%aga eh)rmatannya dan eh)rmatan suaminya serta

  men%aga harta benda suaminya dengan *ara *ermat dalam membelan%aannya#.Ri'ayat Ibnu Ma%ah3

  B - Mengungit-ungit %an%i suamiRidhl) dan bersyuurlah dengan setia$ $emberian suami# Sesungguhnya itulah nimat dan

  re4ei yang terbai bagi isteri#Sabda Rasulullah sa' ;8Au lihat a$i neraa! tida $ernah au melihatnya se$erti hari ini! arena ada $emandangan

  yang dahsyat di dalamnya# Telah au sasian ebanyaan ahli neraa ialah 'anita# Rasullullah

  sa' ditanya; 8Menga$a demiian ya Rasulullah&8 (aginda men%a'ab; 87anita mengu"uran

  suaminya dan mangu"uran ihsannya# Jialau engau berbuat bai e$adanya sebera$a banya

  $un dia masih belum merasa ber$uas hati dan merasa *uu$#8

  .Ri'ayat al-(uhari3+alam hadis yang lain Rasulullah sa' bersabda ;8Kebanyaan ahli neraa adalah terdiri dari$ada aum 'anita#8 Maa menangislah merea dan

  bertanya salah se)rang dari$ada merea; 8Menga$a ter%adi demiian! adaah arena merea

  ber4ina atau membunuh ana atau a"ir &8 (aginda men%a'ab ; 8Tida! merea ini ialah merea

  yang menggunaan lidah menyaiti hati suami dan tida bersyuur aan nimat yang disediaan

  )leh suaminya#8.Ri'ayat Muslim3

  Ha Istri dalam Islam./=CBD ie's3 N)Fember /B! 0C// /;= am ublished by Redasi )mments ?"" )n Ha Istri

  dalam Islam

  .ditulis )leh; Al-Ustad4ah Ummu Isha@ Al-Atsariyyah3

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  6/21

  (anya "ata ta terbantahan bah'a ha-ha istri sering ali diabaian )leh $ara suami#

  adahal %ia ita runut! $er*ian )n"li dalam rumah tangga beraar dari diabaiannya ha-ha

  istri>suami )leh $asangan merea# Lalu a$a sa%a ha-ha istri yang mesti ditunaian suami&

  +alam itab mulia yang tida da$at disusu$i ebatilan sediit $un! Allah ber"irman;6+an $ara istri mem$unyai ha yang seimbang dengan e'a%iban merea menurut *ara yang

  ma:ru"# .Al-(a@arah; 00D3

  Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-=113

  Al-5Allamah Abdurrahman bin Nashir As-Sa:di t berata dalam ta"sirnya! 6ara istri memilii

  ha-ha yang harus di$enuhi )leh suami-suami merea seimbang dengan e'a%iban-e'a%iban

  merea terhada$ suami-suami merea! bai itu yang 'a%ib mau$un yang mustahab# +an masalah

  $emenuhan ha suami istri ini embalinya e$ada yang ma:ru" .yang dienali3! yaitu ebiasaan

  yang berlangsung di negeri masing-masing .tem$at suami istri tinggal3 dan sesuai dengan

  4aman# .Taisir Al-Karimir Rahman! hal# /C03

  Haim bin Mu:a'iyah meri'ayatan sebuah hadits dari ayahnya! Mu:a'iyah bin Haidah 4#Ayahnya ini berata e$ada Rasulullah n;

  67ahai Rasulullah! a$aah ha istri salah se)rang dari ami terhada$ suaminya&

  Rasulullah n men%a'ab;

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  7/21

  6Engau beri maan istrimu a$abila engau maan! dan engau beri $aaian bila engau

  ber$aaian# Janganlah engau memuul 'a%ahnya! %angan men%eleannya/! dan %angan

  memb)i)tnya .mendiamannya3 e*uali di dalam rumah# .HR# Abu +a'ud n)# 0/=0 dan

  selainnya! dishahihan )leh Asy-Syaih Mu@bil t dalam Al-Jami:ush Shahih! 2>D13

  Ketia ha%i 7ada:! Rasulullah n menyam$aian hutbah di hada$an manusia# +i antara isi

  hutbah beliau adalah;

  6Ketahuilah! alian memilii ha terhada$ istri-istri alian dan merea $un memilii ha

  terhada$ alian# Ha alian terhada$ merea adalah merea tida b)leh membiaran sese)rang

  yang tida alian suai untu mengin%a $ermadani alian dan merea tida b)leh mengi4inan

  )rang yang alian ben*i untu memasui rumah alian# Sedangan ha merea terhada$ alian

  adalah alian berbuat bai terhada$ merea dalam hal $aaian dan maanan merea# .HR# At-Tirmid4i n)# //12 dan Ibnu Ma%ah n)# /D/! dihasanan Asy-Syaih Al-Albani t dalam Shahih

  Sunan At-Tirmid4i3

  +ari ayat di atas beriut bebera$a $ena"sirannya serta dari hadits Rasulullah n di atas! ita

  memahami bah'a dalam Islam! eduduan se)rang istri dimuliaan dan diberi ha-ha yang

  harus di$enuhi )leh $asangan hidu$nya# Hal ini termasu ebaian agama ini yang memang

  datang dengan eadilan! di mana 'anita tida hanya dituntut untu memenuhi e'a%ibannya

  namun %uga diberian ha-ha yang seimbang#

  +alam rubri Mengayuh (idu ali ini! ami senga%a mengangat $embahasan tentang ha istri

  sebagai $enga%aran e$ada merea yang belum tahu dan sebagai $enyegaran ilmu e$ada merea

  yang sudah tahu# Setelah selesai membahas ha istri! ami aan lan%utan $embahasan tentang

  ha suami dalam edisi mendatang! Insya Allah# Mungin terl)ntar tanya! ena$a ha istri lebih

  dahulu dibahas dari$ada ha suami& Kami %a'ab! memang semestinya ha suami lebih dahulu

  dibi*araan dari$ada ha istri bahan ha suami harus diede$anan# Namun arena tu%uan ami

  adalah ingin menun%uan $emuliaan Islam e$ada aum 'anita dan bagaimana Islam

  memerhatian ha-ha 'anita! maa ami $un mendahuluan $embi*araan tentang ha istri!

  tan$a mengurangi $enyun%ungan ami terhada$ ha suami# 7allahu ta:ala a:lam bish-sha'ab#

  Ada bebera$a ha yang dimilii se)rang istri terhada$ suaminya! di antaranya;

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  8/21

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  9/21

  6(ergaullah alian dengan $ara istri se*ara $atut# (ila alian tida menyuai merea maa

  bersabarlah arena mungin alian tida menyuai sesuatu $adahal Allah men%adian $adanya

  ebaian yang banya# .An-Nisa; /3

  Rasulullah n bersabda;6Mumin yang $aling sem$urna imannya adalah yang $aling bai ahlanya! dan sebai-bai

  alian adalah yang $aling bai terhada$ istri-istrinya# .HR# At-Tirmid4i n)# //10# Lihat Ash-

  Shahihah n)# 0D=3

  Al-Ha"i4h Ibnu Katsir t etia mena"siran ayat dalam surah An-Nisa di atas! menyataan;

  6ani $erindahlah u*a$an alian terhada$ merea .$ara istri3 serta $erbaguslah $erilau dan

  $enam$ilan alian sesuai emam$uan# Sebagaimana engau menyuai bila ia .istri3 berbuat

  demiian! maa engau .semestinya3 %uga berbuat yang sama# Allah ber"irman dalam hal ini;

  6+an $ara istri memilii ha yang seimbang dengan e'a%ibannya menurut *ara yang ma:ru"#

  .Al-(a@arah; 00D3

  Rasulullah n sendiri telah bersabda;

  6Sebai-bai alian adalah yang $aling bai terhada$ eluarganya .istrinya3# +an au adalah

  )rang yang $aling bai di antara alian terhada$ eluarga .istri3-u#

  Termasu ahla Nabi n! beliau sangat bai $ergaulannya dengan $ara istrinya# 7a%ahnyasenantiasa berseri-seri! sua bersenda gurau dan ber*umbu rayu dengan istri! bersia$ lemah-

  lembut terhada$ merea dan mela$angan merea dalam hal na"ah serta terta'a bersama

  merea# Sam$ai-sam$ai! beliau $ernah menga%a 5Aisyah Ummul Muminin berl)mba .lari3!

  dalam ranga menun%uan *inta dan asih sayang beliau terhada$nya# .Ta"sir Ibnu Katsir!

  0>/B23

  Masih eterangan Al-Ha"i4h Ibnu Katsir t; 6.Termasu *ara Rasulullah n dalam mem$erlauan

  $ara istrinya se*ara bai adalah3 setia$ malam beliau biasa mengum$ulan $ara istrinya di rumahistri yang menda$at giliran malam itu# Hingga teradang $ada sebagian 'atu! beliau da$at

  maan malam bersama merea# Setelah itu! masing-masing istrinya embali e rumah merea#

  (eliau $ernah tidur bersama salah se)rang istrinya dalam satu selimut# (eliau meletaan

  ridanya dari edua $undanya! dan tidur dengan i4ar# Setelah shalat 5Isya! biasanya beliau n

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  10/21

  masu rumah dan berbin*ang-bin*ang se%ena dengan istrinya sebelum tidur guna

  menyenangan merea# .Ta"sir Ibnu Katsir! 0>/B23

  2# Menda$at na"ah dan $aaian

  Ha menda$at na"ah dan $aaian ini ditun%uan dalam Al-

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  11/21

  Rasulullah n etia ha%i 7ada: berhutbah di hada$an manusia# Setelah memu%i dan menyan%ung

  Allah l! beliau memberi $eringatan dan nasihat# Kemudian bersabda;

  6Ketahuilah! ber'asiatlah alian dengan ebaian e$ada $ara 'anita .$ara istri3B arena

  merea hanyalah ta'anan di sisi .di tangan3 alian# Kalian tida menguasai merea sediit$un

  e*uali hanya ituD! tere*uali bila merea melauan $erbuatan e%i yang nyata# Maa bila

  merea melauan hal itu! b)i)tlah merea di tem$at tidurnya dan $uullah merea dengan

  $uulan yang tida eras# Namun bila merea menaati alian! tida ada %alan bagi alian untu

  menyaiti merea# Ketahuilah! alian memilii ha terhada$ istri-istri alian dan merea $un

  memilii ha terhada$ alian# Ha alian terhada$ merea adalah merea tida b)leh

  membiaran se)rang yang alian ben*i untu mengin%a $ermadani alian dan merea tida

  b)leh mengi4inan )rang yang alian ben*i untu masu e rumah alian# Sedangan hamerea terhada$ alian adalah alian berbuat bai terhada$ merea dalam hal $aaian dan

  maanan merea# .HR# At-Tirmid4i n)# //B2 dan Ibnu Ma%ah n)# /D=/! dihasanan Asy-Syaih

  Al-Albani t dalam Shahih Sunan At-Tirmid4i3

  +alam Nailul Authar .1>2B=3 disebutan bah'a salah satu e'a%iban sealigus tanggung %a'ab

  se)rang suami adalah memberi na"ah e$ada istri dan ana-ananya sesuai emam$uannya#

  Ke'a%iban ini selain ditun%uan dalam Al-

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  12/21

  adalah se)rang suami menem$atan istrinya dalam sebuah tem$at tinggal# +i sam$ing itu!

  se)rang istri memang mau tida mau harus $unya tem$at tinggal hingga ia da$at menutu$

  dirinya dari $andangan mata manusia yang tida halal melihatnya# Juga agar ia da$at bebas

  bergera serta memunginan baginya dan bagi suaminya untu bergaul sebagaimana layanya

  suami dengan istrinya# Tentunya tem$at tinggal disia$an sesuai adar emam$uan suami

  sebagaimana $emberian na"ah#

  # 7a%ib berbuat adil di antara $ara istri

  (ila se)rang suami memilii lebih dari satu istri! 'a%ib baginya untu berlau adil di antara

  merea! dengan memberian na"ah yang sama! memberi $aaian! tem$at tinggal! dan 'atu

  bermalam# Keharusan berlau adil ini ditun%uan dalam "irman Allah ;

  6maa niahilah 'anita-'anita yang alian senangi; dua! tiga! atau em$at# Namun %ia alian

  ha'atir tida da$at berbuat adil di antara $ara istri nantinya maa niahilah se)rang 'anita sa%a

  atau dengan buda-buda $erem$uan yang alian milii# ang demiian itu lebih deat bagi

  alian untu tida berbuat aniaya# .An-Nisa; 23

  +alil dari As-Sunnah dida$atan antara lain dari hadits Abu Hurairah 4! ia menyam$aian sabda

  Rasulullah n;

  6Sia$a yang memilii dua istri/C lalu ia *)nd)ng .melebihan se*ara lahiriah3 e$ada salah

  satunya maa ia aan datang $ada hari iamat nanti dalam eadaan satu sisi tubuhnya

  miring>lum$uh# .HR# Ahmad 0>2=B! Abu +a'ud n)# 0/22! dll! dishahihan Asy-Syaih Al-

  Albani t dalam Shahih Sunan Abi +a'ud3

  Hadits di atas menun%uan eharaman sia$ tida adil dari se)rang suami! di mana ia

  melebihan salah satu istrinya dari yang lain# Sealigus hadits ini meru$aan dalil 'a%ibnya

  suami menyamaan di antara istri-istrinya dalam $erara yang dia mam$u untu berlau adil!

  se$erti dalam masalah mabit .bermalam3! maanan! $aaian! dan $embagian giliran# .5Aunul

  Ma:bud! Kitab An-Niah! bab ,il

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  13/21

  berlau adil itu 'a%ib# Kalau tida 'a%ib nis*aya se)rang suami tida aan dihuum se$erti itu#

  .As-Sailul Jarar Al-Mutada""i@ 5ala Hadai@il A4har! 0>2/=3

  Keharusan berbuat adil yang Allah 'a%iban e$ada suami ini tidalah bertentangan dengan

  "irman-Nya;6+an alian seali-ali tida aan da$at berlau adil di antara istri-istri alian! 'alau$un alian

  sangat ingin berbuat demiian! arena itu %anganlah alian terlalu *enderung e$ada istri yang

  alian *intai sehingga alian biaran istri yang lain teratung-atung# .An-Nisa; /03

  Karena adil yang di$erintahan e$ada suami adalah adil di antara $ara istri dalam $erara yang

  dimam$u )leh suami# Ada$un adil yang disebutan dalam surah An-Nisa di atas adalah berbuat

  adil yang ita tida mam$u melauannya! yaitu adil dalam masalah e*enderungan hati dan

  *inta#

  Al-Imam Abu Ja:"ar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari t berata! 6Kalian! 'ahai $ara suami!

  tida aan mam$u menyamaan di antara istri-istri alian dalam hal rasa *inta di hati alian

  e$ada merea! sam$ai $un alian berusaha adil dalam hal itu# Karena hati alian tida bisa

  men*intai sebagian merea sama dengan yang lain# eraranya di luar emam$uan alian#

  Urusan hati buanlah berada di ba'ah $engaturan alian! 'alau$un alian sangat ingin berbuat

  adil di antara merea# .Ta"sir Ath-Thabari! =>2/03

  Masih ata Al-Imam Ath-Thabari t! 6Maa %anganlah alian terlalu *enderung .melebihan3

  dengan ha'a na"su alian terhada$ istri yang alian *intai hingga memba'a alian untu

  berbuat d4alim e$ada istri yang lain dengan meninggalan e'a%iban alian terhada$ merea

  dalam memenuhi ha $embagian giliran! na"ah! dan bergaul dengan ma:ru"# Aibatnya! istri

  yang tida alian *intai itu se$erti teratung-atung! yaitu se$erti 'anita yang tida memilii

  suami namun tida %uga men%anda# .Ta"sir Ath-Thabari! =>2/03

  Tida 'a%ib $ula bagi suami untu berbuat adil dalam $erara %ima:! arena %ima: ini did)r)ng

  )leh syah'at dan adanya e*)nd)ngan# Sehingga tida da$at di$asaan se)rang suami untu

  menyamaannya di antara istri-istrinya! arena hatinya teradang *)nd)ng e$ada salah se)rang

  istrinya sementara e$ada yang lain tida# .Al-Mughni Kitab 5Isyratun Nisa! Al-Ma%mu:!

  /1>=223

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  14/21

  Al-Imam An-Na'a'i t berata! 6Jima: buanlah termasu syarat dalam $embagian giliran#

  Hanya sa%a disenangi bagi suami untu menyamaan istri-istrinya dalam masalah %ima:# .Al-

  Ma%mu:! /1>=223

  1# +ibantu untu taat e$ada Allah ! men%aganya dari a$i neraa dan memberian $enga%aran

  agama

  Se)rang suami harus menga%aran $erara agama e$ada istrinya! terlebih lagi bila istrinya

  belum menda$atan $enga%aran agama yang men*uu$i! dimulai dari melurusan tauhidnya dan

  menga%aran amalan-amalan ibadah yang lainnya# Sama sa%a bai si suami menga%arinya sendiri

  atau memba'anya e ma%elis ilmu! atau dengan *ara yang lain#

  Allah ber"irman;

  67ahai )rang-)rang yang beriman! %agalah diri-diri alian dan eluarga alian dari a$i neraa

  yang bahan baarnya adalah manusia dan batu# .At-Tahrim; 13

  Men%aga eluarga yang dimasud dalam ayat yang mulia ini adalah dengan *ara mendidi!

  menga%ari! memerintahan merea! dan membantu merea untu berta'a e$ada Allah ! serta

  melarang merea dari bermasiat e$ada-Nya# Se)rang suami 'a%ib menga%ari eluarganya

  tentang $erara yang di-"ardhu-an )leh Allah # (ila ia menda$ati merea berbuat masiat!

  segera dinasihati dan di$eringatan# .Ta"sir Ath-Thabari! /0>/1! /B dan Ruhul Ma:ani!

  /2D>BDC!BD/3

  Hadits Mali ibnul Hu'airits 4 %uga men%adi dalil $enga%aran terhada$ istri# Mali berata!

  6Kami mendatangi Rasulullah n dan etia itu ami adalah ana-ana muda yang sebaya# Kami

  tinggal bersama beliau di )ta Madinah selama se$uluh malam# Kami menda$ati beliau n adalah

  se)rang yang $enyayang lagi lembut# Saat se$uluh malam ham$ir berlalu! beliau menduga ami

  telah merinduan eluarga ami arena seian lama ber$isah dengan merea# (eliau $un

  bertanya tentang eluarga ami! maa *erita tentang merea $un melun*ur dari lisan ami#

  Setelahnya beliau bersabda;

  6Kembalilah alian e$ada eluarga alian! tinggallah di tengah merea dan a%ari merea! serta

  $erintahanlah merea# .HR# Al-(uhari n)# 12C dan Muslim n)# /223

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  15/21

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  16/21

  Al-Ha"i4h Ibnu Ha%ar Al-5As@alani t menyebutan! dalam hadits Ibnu 5Abbas * yang

  diri'ayatan )leh Al-Imam Ahmad! Abu +a'ud! dan Al-Haim diisahan bah'a tatala turun

  ayat;

  6+an )rang-)rang yang menuduh 'anita bai-bai ber4ina emudian merea tida da$atmenghadiran em$at sasi! maa hendalah alian men*ambu merea sebanya DC *ambuan

  dan %angan alian terima $ersasian merea selama-lamanya# .An-Nur; =3

  (eratalah Sa:d bin 5Ubadah 4; 6A$aah demiian ayat yang turun& Seandainya au da$atan

  se)rang lai-lai berada di $aha istriu! a$aah au tida b)leh mengusinya sam$ai au

  mendatangan em$at sasi& +emi Allah! au tida aan mendatangan em$at sasi sementara

  lai-lai itu telah $uas menunaian ha%atnya#

  Mendengar u*a$an Sa:d! Rasulullah n bersabda; 67ahai sealian )rang-)rang Anshar! tidaahalian mendengar a$a yang diu*a$an )leh $emim$in alian&

  ?rang-)rang Anshar $un men%a'ab; 67ahai Rasulullah! %anganlah engau men*elanya arena

  dia se)rang yang sangat $en*emburu# +emi Allah! dia tida ingin meniah dengan se)rang

  'anita $un e*uali bila 'anita itu masih gadis# +an bila dia men*eraian se)rang istrinya! tida

  ada se)rang lai-lai $un yang berani untu meniahi beas istrinya tersebut arena *emburunya

  yang sangat#

  Sa:d berata; 6+emi Allah! sungguh au tahu 'ahai Rasulullah bah'a ayat ini benar dan datang

  dari sisi Allah l! aan teta$i au *uma heran# .,athul (ari! >2=D3

  Islam telah memberian aturan yang lurus berenaan dengan $en%agaan terhada$ rasa *emburu

  ini dengan;

  /# Memerintahan e$ada 'anita untu berhi%ab

  Allah ber"irman e$ada Nabi-Nya;

  67ahai Nabi! ataanlah e$ada istri-istrimu dan $utri-$utrimu serta 'anita-'anita aum

  muminin! hendalah merea menguluran %ilbab-%ilbab merea di atas tubuh merea# ang

  demiian itu lebih $antas bagi merea untu dienali .sebagai 'anita merdea dan 'anita bai-

  bai3 hingga merea tida diganggu# +an adalah Allah Maha engam$un lagi enyayang# .Al-

  Ah4ab; 3

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  17/21

  0# Memerintahan 'anita untu menunduan $andangan matanya dari memandang lai-lai

  yang buan mahramnya;

  6Kataanlah e$ada 'anita-'anita muminah; 5Hendalah merea menunduan sebagian

  $andangan mata merea dan men%aga emaluan merea:# .An-Nur; 2/3

  2# Tida memb)lehan 'anita menam$aan $erhiasannya e*uali e$ada suami dan lai-lai

  dari alangan mahramnya#

  6 %anganlah merea menam$aan $erhiasan merea e*uali a$a yang biasa tam$a darinya

  .tida mungin ditutu$i3# Hendalah $ula merea menutu$an erudung merea di atas leher-

  leher merea dan %angan merea tam$aan $erhiasan merea e*uali di hada$an suami-suami

  merea! atau ayah-ayah merea! atau ayah-ayah suami merea .ayah mertua3! atau di hada$an$utra-$utra merea! atau $utra-$utra suami merea! atau di hada$an saudara lai-lai merea!

  atau $utra-$utra saudara lai-lai merea .e$)naan lai-lai3! atau $utra-$utra saudara

  $erem$uan merea! atau di hada$an 'anita-'anita merea! atau buda yang merea milii! atau

  lai-lai yang tida $unya syah'at terhada$ 'anita! atau ana lai-lai yang masih e*il yang

  belum mengerti aurat 'anita# .An-Nur; 2/3

  =# Tida membiarannya ber*am$ur baur dengan lai-lai yang buan mahram#

  Rasulullah n bersabda;

  6Hati-hati alian dari masu e tem$at $ara 'anita# ara sahabat bertanya; 67ahai Rasulullah!

  bagaimana $enda$atmu dengan i$ar/0& (eliau men%a'ab! 6I$ar itu maut/2# .HR# Al-(uhari

  n)# 020 dan Muslim n)# 12D3

  # Tida mem$erhada$annya e$ada "itnah! se$erti be$ergian meninggalannya dalam 'atu

  yang lama atau menem$atannya di lingungan yang rusa#

  Se)rang suami hendalah memerhatian $erara-$erara di atas agar ia da$at men%aga

  eh)rmatan istrinya sebagai bentu e*emburuannya e$ada si istri#

  +emiianlah 7allahu ta:ala a:lam bish-sha'ab#/ Masudnya; mengu*a$an e$ada istri u*a$an yang buru! men*a*i mainya! atau

  mengataan $adanya! 6Sem)ga Allah men%eleanmu! atau yang semisalnya# .5Aunul Ma:bud!

  Kitab An-Niah! bab ,i Ha@@il Marah 5ala 9au%iha3

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  18/21

  0 Se*ara lenga$ haditsnya diba'aan )leh Sahl bin Sa:d As-Sa:idi 4! ia berata; Se)rang 'anita

  datang menemui Rasulullah n seraya berata! 67ahai Rasulullah! au datang untu

  menghibahan diriu e$adamu# Rasulullah n $un mengangat $andangannya e$ada 'anita

  tersebut untu mengamatinya! emudian beliau menunduan e$alanya# Ketia si 'anita

  melihat Rasulullah n tida memutusan a$a-a$a dalam $erara dirinya! ia dudu#(erdirilah se)rang lelai dari alangan sahabat beliau lalu berata! 67ahai Rasulullah! bila

  engau tida berminat e$adanya maa niahanlah au dengannya# Rasulullah bali bertanya!

  6A$a engau memilii sesuatu untu di%adian mahar&6Tida ada! demi Allah! 'ahai Rasulullah! %a'ab si lelai# 6ergilah e$ada eluargamu! lalu

  lihatlah mungin engau menda$atan sesuatu! titah Rasulullah n#Lai-lai itu $un $ergi# Ta bera$a lama emudian ia embali seraya berata! 6Au tida

  menda$atan a$a-a$a! demi Allah# Rasulullah bersabda! 6Lihatlah dan *arilah 'alau hanya

  sebuah *in*in dari besi#Lai-lai itu $ergi lagi emudian ta bera$a lama ia embali lalu berata! 6Tida ada! demi Allah

  'ahai Rasulullah! 'alau$un *in*in dari besi# Ta$i ini ada i4aru .ain $enutu$ tubuh! Q$ent#3!

  setengahnya sebagai mahar untunya Qata Sahl! 6.Sementara3 lai-lai itu tida memilii rida

  .$aaian! se%enis mantel! %ubah! atau gamis Q$ent#3-# Rasulullah n bertanya! 6A$a yang da$at

  engau $erbuat dengan i4armu& Kalau engau $aai berarti ia tida mengenaan sediit$un dari

  i4ar ini! sebalinya alau ia yang $aai berarti engau tida da$at menggunaannya sediit$un#Si lelai terdudu# Ketia telah lama dudunya! ia bangit# Rasulullah n melihat ia $ergi! maa

  beliau menyuruh )rang untu memanggilnya# Ketia si lelai telah berada di hada$an beliau!beliau bertanya! 6A$a yang engau ha$al dari Al- $emua

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  19/21

  masyaraat melauan hal tersebut e$ada istrinya>eluarganya dan lebih

  mendahuluan>mementingan )rang lain .bersi"at derma'an e$ada )rang lain3# .,athul (ari!

  >12C31 +alam ri'ayat Muslim! Hindun bertanya;

  VPWX YZ [\ ]P^\_P \ c

  PP

  ZfP P6A$aah au berd)sa bila melauan hal itu&

  B Al-21/3 Se$erti nusyu4! burunya $ergaulan dengan suami dan tida men%aga eh)rmatan diri#

  .Tuh"atul Ah'ad4i3/C Misalnya ia $unya dua istri# .5Aunul Ma:bud! Kitab An-Niah! bab ,il 0D3/0 Atau erabat suami lainnya# .Al-Minha%! /=>2BD3/2 I$ar diataan maut! mananya eha'atiran terhada$nya lebih besar dari$ada eha'atiran

  dari )rang lain yang buan erabat# Ke%elean dan "itnah lebih mungin ter%adi dalam hubungan

  dengan i$ar! arena i$ar biasanya bebas eluar masu menemui si 'anita dan berduaan

  dengannya tan$a ada $engingaran! arena diangga$ eluarga sendiri>saudara# (eda halnya

  dengan a%nabi .la-lai yang buan erabat3#ang dimasud dengan al-ham'u di sini adalah erabat suami selain ayah dan ana lai-lai

  suami! arena dua yang disebutan terahir ini meru$aan mahram bagi si 'anita hingga merea

  b)leh berduaan dengan si 'anita dan tida disi"ati dengan maut#Ada$un yang disi"ati dengan maut adalah saudara lai-lai suami! e$)naan lai-lai suami!

  $aman suami! dan ana $aman suami serta selain merea yang buan mahram si 'anita .dari

  alangan erabat suami3# Kebiasaan yang ada di alangan )rang-)rang! merea bermudah-

  mudahan dalam hal ini sehingga i$ar diangga$ biasa bila berduaan dengan istri saudaranya#

  Inilah maut! dan yang se$erti ini lebih utama untu disebutan $elarangannya dari$ada

  $elarangan dengan a%nabi# .Al-Minha%! /=>2BD3

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  20/21

  Sahabat Ummi! sebagai se)rang istri ita ta bisa menyuruh suami menerima a$a adanya diri

  ita begitu sa%a tan$a memilii sill memadai# Janganan men%adi se)rang istri yang menda$at

  u$ah surga! men%adi $ega'ai di $erusahaan mana $un $asti di$erluan sill tertentu agar bisadi$ertahanan# Nah! uasai sill beriut agar suami ter$iat selamanya;

  /# Sill mera'at tubuh dan e*antian

  Tida bisa di$ungiri! $ara $ria bisa dirayu dengan meman%aan mata merea# Maa sesibu

  a$a$un ita! usahaan di hada$an suami bisa terlihat *anti! segar! dan a'et muda#

  Tida $erlu susah $ayah atau menghabisan banya uang# Setia$ buah! sayur! dan bahan bumbu

  da$ur yang ada di rumah bisa ita man"aatan untu $era'atan e*antian alami#

  0# Sill mengatur euangan

  Tugas suami men*ari uang! tugas istrilah yang $andai-$andai mengaturnya# (eta$a banya istri

  yang ta bisa mengatur euangan sehingga membuat suaminya $using dan bahan taut untu

  mem$er*ayaan $enghasilannya $ada sang istri#

  )balah bela%ar mengatur euangan! biin sala $ri)ritas! $astian tia$ uang yang dimilii eluar

  dengan e"eti"! eluaran 4aat dan sedeah sesediit a$a$un# Jia istri $andai bersiasat

  euangan! suami aan lebih tenang#

  (a*a %uga; = Keunian Istri yang (isa Membuat Suami Manyun atau Terta'a

  2# Sill memasa

  Jangan salah Sahabat Ummi! ada suami yang selalu angen istrinya arena masaan sang istri

  sangat le4at dan menggugah selera# Milii eteram$ilan memasa agar suami betah di rumah dan

  selalu angen eluarga#

  =# Sill )muniasi

  Istri yang *uma bisa marah-marah! memuuli ana tan$a sebab! mengu*ilan diri dari $ergaulan

  dengan tetangga dan eluarga! sama seali buanlah istri yang bisa menenangan hati suami#

 • 7/25/2019 Seharusnya Suami Tahu

  21/21

  ela%ari ilmu )muniasi dan $si)l)gi (agaimana *ara meng)muniasian suatu masud $ada

  suami dan ana-ana dengan bai dan bisa diterima# Kemam$uan istri ber)muniasi dan bisa

  menyenangan hati )rang-)rang seitarnya sungguh meru$aan anugerah dalam me'u%udan

  rumahu surgau#

  # Sill melayani suami di ran%ang

  Ini adalah hal yang amat $enting arena meru$aan ")ndasi rumah tangga# Jangan malu-malu

  untu mem$ela%ari hal bernilai ibadah ini# rinsi$nya! a$an$un suami membutuhan! istri harus

  sia$ melayani# arilah hal-hal yang bisa menghadiran enyamanan dan enimatan edua

  $asutri agar sama-sama ihlas dalam melayani $asangan#