pentaksiran bm

of 151 /151
1 TUGASAN 1

Upload: john-jenkins

Post on 22-Dec-2015

94 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

Pentaksiran BM

TRANSCRIPT

Page 1: Pentaksiran Bm

1

TUGASAN 1

Page 2: Pentaksiran Bm

2

Soalan 1

Page 3: Pentaksiran Bm

1. Konsep pengujian, konsep pengukuran dan konsep penilaian dalam Bahasa

Melayu.

(a) Konsep pengujian

Pembelajaran telah dikaitkan dengan perubahan tingkah laku. Dengan itu

ujian adalah cara yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang.

Pengujian dikatakan mengukur tingkah laku kerana ia memerlukan

seseorang pelajar menunjukkan (dengan cara menanda, mengisi atau

mengarang) perkara-perkara yang telah dipelajarinya. Yang dimaksudkan

dengan sistematik ialah perkara atau butiran di dalam ujian itu, haruslah

dibina berpandukan kepada peraturan tertentu. Biasanya, cara menentukan

ujian ataupun peperiksaan dilaksanakan berdasarkan Jadual Penilaian Ujian.

Cara melaksanakannya juga harus ditetapkan, dan cara memberi markah

ditentukan dengan terperinci. Semua pelajar akan mengambil ujian yang

sama di dalam keadaan yang sama. Oleh kerana pembelajaran ialah

perubahan tingkah laku, maka sudah tentu ujian hanya dapat meliputi contoh

butiran semata-mata dan butiran itu adalah contoh yang mewakili bidang

pembelajaran yang sedang diuji.

Pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit

atau khusus. Pengujian dapat dianggar sebagai proses penyerahan set

soalan yang standard yang perlu dijawab, atau satu set instrumen atau

satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku

atau perubahan seseorang individu atau pelajar.

Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik

untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan

menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang

berkategori. Misalnya, skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian

penglihatan, 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi

ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Manakala

3

Page 4: Pentaksiran Bm

contoh sistem berkategori pula seperti ekstrovert atau introvert bagi ujian

personaliti, atau rabun warna bagi ujian penglihatan.

Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar

seperti yang dinyatakan di atas, dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti

yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa,

ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang

diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau

ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar

untuk membuat penilaian atau pengadilan. (Raminah 1991:2)

Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar, satu

ukuran yang disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu

berkenaan. Pengujian menjelaskan tahap dan prestasi murid yang diuji.

Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan, diikuti

pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaan skrip

jawapan. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapat mengetahui

sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran

yang telah dipelajari.

Pengujian mempunyai beberapa tujuan untuk menentukan cara dan

tujuan pengujian yang baik. Ia melibatkan bagaimana dan apakah yang

perlu dijalankan untuk membentuk satu ujian yang baik. Penganalisisan butir

ujian dapat memberi maklumat yang diperlukan dan dijadikan dasar

memperbaiki sesuatu pengujian itu. Selain itu, pengujian juga digunakan

untuk menguji Kefahaman. Ujian kefahaman adalah untuk mengetahui

sejauh manakah murid-murid telah memahami isi kandungan yang telah

diajarkan khasnya ujian di dalam bilik darjah seperti ujian bulanan, adalah

umumnya untuk mengenali kelemahan dan kekuatan pelajar-pelajar di dalam

pembelajaran. Melalui pengujian juga dapat menilai kelemahan dan

kekuatan pelajar. Makluman ini memberi maklumat balik kepada guru dari

segi kelemahan dan kekuatan pengajarannya. Pengujian juga memberi

makluman balik kepada murid. Hasil pengujian juga memberi makluman

4

Page 5: Pentaksiran Bm

balik kepada pelajar dari segi kelemahan dan kekuatan pembelajarannya

sepanjang tempoh guru itu mengajar.

Kegunaan Pengujian pula mempunyai beberapa kegunaan penting.

Antaranya ialah, mendapatkan pemerhatian objektif. Pengujian adalah

berguna untuk membolehkan guru atau pemeriksa membuat pemerhatian

objektif khasnya terhadap tingkah laku pelajar. Pengujian sebagai pengukur

membolehkan pemerhatian ini dicatatkan supaya ciri-ciri atau tingkah laku

yang dikehendaki dinilai mengikut sesuatu norma baku yang tetap. Selain itu,

pengujian juga dapat menilai prestasi pelajar di kawasan terkawal.

Pengujian membolehkan guru menilai prestasi pelajar supaya terkawal. Ada

banyak variabel yang mengganggu prestasi pelajar, misalnya, keadaan alam,

masa, bahan rujukan, bantuan nasihat dan sebagainya. Jenis-jenis variabel

ini berubah mengikut tugasan yang dilakukan. Keadaan lingkungan sekeliling

ujian merupakan salah satu daripada cara guru dapat memberi kawalan yang

cukup untuk mengelakkan pengaruh variabel ini. Pengujian juga dapat

membantu meramalkan tingkah laku masa depan. Ujian boleh dibentuk

supaya berkait dengan hasil masa depan. Oleh itu pengujian digunakan untuk

meramalkan kejayaan seseorang. Misalnya ujian ramalan di peringkat UPSR,

PMR, SPM dan STPM digunakan untuk meramal prestasi pelajar di dalam

peperiksaan sebenar nanti.

Terdapat berbagai jenis ujian bahasa yang digunakan di sekolah. Jenis

ini dapat digolongkan kepada tiga kumpulan besar, ujian pencapaian, ujian

kemahiran dan ujian bakat. Ujian pencapaian ini boleh dibahagikan kepada

dua jenis umum, iaitu Ujian kemajuan dan Ujian pencapaian. Ujian Kemajuan

kerap digunakan di dalam bilik darjah. Tiap-tiap ujian kemajuan yang di

gunakan di dalam bilik darjah adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya

sesuai dinilai oleh guru darjah itu sendiri, kerana dia mempunyai

pengetahuan penuh mengenai keperluan ujian yang direka bentuk olehnya

itu. Tujuannya adalah berasaskan kepada objektif pengajaran, program

pembelajaran yang telah diikuti oleh pelajar dan pengetahuan pelajar yang

ingin diuji. Adalah tidak wajar untuk menggunakan ujian umum untuk

5

Page 6: Pentaksiran Bm

memenuhi keperluan sesuatu keadaan yang khusus di dalam bilik darjah.

Jadi, guru digalakkan membentuk ujiannya bagi memenuhi keperluannya

sendiri. Ujian kemajuan ini bertujuan untuk mengukur dan menilai, setakat

manakah pelajar-pelajar telah menguasai bahan atau perkara-perkara

yang diajarkan di bawah satu-satu tajuk tertentu. Ujian itu berasaskan

kepada rancangan pelajaran yang telah diikuti oleh pelajar. Jadi ujian itu

bukan saja penting untuk menilai kemajuan pelajar dalam pelajarannya, tetapi

juga tugas-tugas guru itu sendiri dalam mengajar murid-muridnya. Hasil

daripada ujian kemajuan ini membolehkan guru mengetahui dengan lebih

jelas tentang kemajuan setiap orang pelajarnya dan juga kemajuan darjahnya

secara keseluruhan. Satu ujian kemajuan yang tinggi mutunya dapat

mengerakkan motivasi pelajar ke arah pencapaian yang lebih tinggi dengan

cara yang lebih positif. Jadi ujian ini merupakan satu teknik pengajaran dan

pembelajaran dengan tujuan mengukuhkan pembelajaran dan aspek-aspek

tertentu yang telah dipelajari. Biasanya satu ujian kemajuan harus

menghasilkan markah pencapaian yang tinggi dan ini akan mendorong

pelajar untuk berusaha lagi. Seterusnya, Ujian pencapaian. Ujian ini tidak

jauh berbeza daripada ujian kemajuan. Ujian pencapaian lebih rasmi dan

bertujuan untuk mengukur pencapaian secara lebih menyeluruh, seperti

ujian atau peperiksaan akhir tahun dan penggal sekolah. Ujian seperti ini

adalah berasakan kepada apa yang dianggap telah dipelajari oleh pelajar.

Ujian ini merupakan peperiksaan untuk menentukan penempatan jenis

sekolah dan jurusan pelajar. Pembentukan ujian itu berasaskan kepada

sukatan pelajaran rasmi yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

Dalam peperiksaan umum seperti ini, bahan–bahan yang dibentuk

biasanya diperakui dulu. Tiap-tiap butiran peperiksaan dianalisis melalui

proses analisis butiran. Butir-butir yang sesuai dikekalkan dan lain-lain, sama

ada dibuang, diubah atau diperbaiki, berasakan analisis tersebut. Kadang-

kadang ujian pencapaian digunakan juga sebagai ujian kemajuan, jika

tujuannya ialah khas untuk melihat kemajuan pelajar di dalam pelajarannya.

Ujian Kemahiran pula ialah untuk menentukan sejauh mana kemahiran

6

Page 7: Pentaksiran Bm

bahasa seseorang pelajar dan bagaimana dia menggunakan kemahiran ini

untuk menghadapi sesuatu tugas tertentu seperti pelajaran lain atau bidang-

bidang tertentu. Misalnya, ada ujian lisan bahasa Malaysia pada peringkat

SPM, dan ada ujian untuk menguji kemahiran pelajar di dalam pertuturan.

Ujian bahasa Inggeris TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

bertujuan untuk menguji kemahiran seseorang di dalam bahasa tersebut. Jadi

ujian seperti ini bukanlah untuk mengukur pencapaian am, tetapi kemahiran

khusus yang diperlukan untuk menghadapi pembelajaran. Ujian bakat di

dalam bahasa Malaysia ialah ujian yang dibentuk untuk mengukur prestasi

yang mungkin dicapai oleh pelajar di dalam bahasa itu. Adalah dianggapkan

bahawa bukan semua orang, khususnya bukan Melayu, mempunyai bakat

untuk mempelajari bahasa Malaysia. Bakat untuk mempelajari bahasa sangat

kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti kecerdasan, umur, motivasi

kuasa ingatan, kebolehan mengenal pasti bunyi bahasa dan pola-pola

tatabahasa. Dengan itu tidak mungkin dan tidak perlu diuji semua aspek

bahasa di dalam satu ujian. Oleh sebab itu, biasanya ujian bakat dibahagikan

mengikut kemahiran-kemahiran khusus yang ingin dipelajari oleh pelajar,

umpamanya kemahiran bertutur.

Beberapa ciri penting mengenai ujian diperlukan untuk memastikan

bahawa ujian bahasa Malaysia yang dibentuk, dilaksanakan dan digunakan

untuk menilai bahawa pelajar itu adalah benar-benar berfungsi demikian. Ciri-

ciri utama yang harus ada adalah seperti berikut, kesahan,

kebolehpercayaan, keobjektifan dan kemudahan tafsiran. Kesahan ujian

bermakna kita memastikan bahawa sesuatu ujian bahasa Malaysia itu benar-

benar menguji perkara-perkara yang harus diuji iaitu mencapai tujuannya.

Bagi sesuatu ujian, ada tiga jenis kesahan yang harus diawasi iaitu, kesahan

rupa, kesahan berhubung dengan kriteria, dan kesahan isi. Kesahan rupa

bermakna bahawa sesuatu ujian itu harus kelihatan menguji perkara yang

diuji. Ujian di bilik darjah harus mempunyai ciri kesahan yang tinggi, iaitu ujian

tersebut harus kelihatan menguji apa yang hendak diuji. Misalnya ujian

bahasa Malaysia harus kelihatan seperti mengandungi petikan untuk ujian

7

Page 8: Pentaksiran Bm

fahaman dan kosa kata dan sebagainya, tidak banyak mengandungi angka,

graf, jadual dan lain-lain yang lebih merupakan ujian matematik. Jika ujian itu

kelihatan seperti ujian matematik, maka kesahan rupa ujian bahasa Malaysia

tersebut adalah rendah. Kesahan berhubung dengan kriteria pula merupakan

sesuatu ujian yang baik juga mempunyai kesahan berhubung dengan kriteria.

Ini bermakna bahawa pencapaian pelajar di dalam ujian tersebut dapat

dihubungkan dengan sesuatu kriteria tertentu, seperti peperiksaan luar atau

kejayaan pada masa depan. Misalnya ujian lisan di sekolah mempunyai

kesahan berhubung dengan kriteria tinggi yang dapat dikaitkan dengan

peperiksaan SPM. Pelajar yang mendapat pencapaian yang tinggi di dalam

ujian ramalan, dapat diduga akan mencapai markah yang tinggi juga di dalam

peperiksaan SPM nanti. Kesahan isi pula ialah untuk melihat sejauh mana

ujian tersebut meliputi bidang pelajaran yang harus diuji. Ujian yang

mempunyai kesahan isi yang tinggi akan mencerminkan isi dan pengajaran

yang telah dilaksanakan sebelum ujian. Semua objektif pengajaran yang

penting bagi sesuatu pelajaran, dinyatakan di dalam isi yang mewakili

pelajaran tersebut. Dengan itu tidak ada perkara penting dari segi isi

pelajaran akan tertinggal. Kesahan isi bagi ujian bilik darjah yang disediakan

oleh guru harus dipertimbangkan oleh guru yang telah mengajar isi tersebut

bagi kelasnya.

Antara aspek – aspek penilaian skor murid dapat diukur melalui

kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan adalah keselarasan sekumpulan skor

ujian mengukur. Jadi, kebolehpercayaan itu ialah ketetapan atau konsistensi

ujian tersebut. Ujian yang tinggi kebolehpercayaannya ialah ujian yang

menghasilkan skor-skor ujian yang hampir sama bagi sekumpulan pelajar di

dalam keadaan yang berbeza. Tidak semestinya satu-satu bahan ujian yang

menghasilkan keputusan analisis kebolehpercayaan yang tinggi itu, sah

terutamanya jika bahan itu menguji aspek-aspek yang tidak relevan dengan

objektif pengajaran, kerana, analisis statistik kebolehpercayaan tidak dapat

menguji kesahan isi. Sebaliknya jika sesuatu ujian itu terdiri daripada butiran

yang dianggap tepat dan penting, maka, bahan ujian itu akan menjadi sah,

8

Page 9: Pentaksiran Bm

dan boleh dipercayai. Sekurang-kurangnya ada tiga faktor besar yang dapat

mempengaruhi kebolehpercayaan satu-satu hasilan bahan ujian iaitu,

kesesuaian dan ketepatan tugas-tugas yang diberi. Sesuatu soalan ujian

yang senang, susah atau yang boleh dibuat berbagai tafsiran, tidak mungkin

boleh menghasilkan markah-markah yang tinggi kebolehpercayaannya.

Misalnya bahagian karangan di dalam peperiksaan UPSR, seperti ‘Pilih satu

tajuk di bawah dan kemudian buatkan satu karangan yang panjangnya kira-

kira 100 – 120 patah perkataan’.

1. Buah – buahan tempatan lebih bermutu daripada buah – buahan yang

diimport. Bincangkan.

2. Budaya asing.

3. Pengaruh muzik barat.

Tajuk-tajuk ini kurang jelas maknanya. Skop penulisannya luas dan akan

menimbulkan berbagai tafsiran. Akibatnya kelemahan ini akan mengurangkan

kebolehpercayaan hasil ujian tersebut. Keadaan ini bukan saja memerlukan

pelajar menghadapi tugas-tugas yang kabur, malah mereka perlu

menggunakan daya pemikiran yang lebih daripada kebolehan bahasa.

Pemeriksa pula terpaksa membuat tafsiran tentang jawapan yang

diterimanya mengikut pendapat dan kemampuannya yang tersendiri.

Dari aspek keobjektifan pemeriksa yang memeriksa ujian pula

berhubung rapat dengan faktor di atas. Jika pemeriksa memberi markah

mengikut perasaannya dan bukan mengikut suatu norma baku yang sudah

tetap untuk keseluruhan pemeriksaan, maka markah tersebut akan kurang

kebolehpercayaannya. Perkara ini mungkin timbul di dalam contoh soalan di

atas. Tujuan mengadakan ujian adalah untuk mengurangkan pertimbangan

subjektif mengenai pencapaian pelajar. Guru ingin memastikan bahawa

pencapaian pelajar di dalam ujian bahasa Malaysia itu benar-benar

mencerminkan kebolehannya, iaitu melalui satu penentuan yang objektif.

Guru tidak seharusnya dipengaruhi oleh sifat peribadi pelajar atau perkara-

9

Page 10: Pentaksiran Bm

perkara luar daripada ujian. Hanya ujian objektif yang memerlukan jawapan

betul-salah di dalam jawapannya aneka pilihan saja yang mempunyai objektif

yang tepat. Bagi ujian subjektif, guru harus menyediakan satu jawapan

sebagai rangka untuk menetapkan skema pemarkahan supaya keobjektifan

ujian tercapai.

Sesuatu ujian itu harus boleh dilaksanakan di dalam tempoh masa yang

tertentu atau mempunyai ciri kebolehtadbiran. Misalnya ujian subjektif harus

jangan mengandungi jawapan yang terlalu panjang supaya pelajar dapat

menyudahkannya di dalam masa yang ditetapkan. Begitu juga dengan ujian

objektif kerana jika pelajar tidak dapat menjawab semua soalan, maka

objektif dan isi kandungan tertentu dari ujian tersebut terpaksa ditinggalkan.

Dengan itu hasil markah tidak dapat mencerminkan kebolehannya yang

sebenar. Tafsiran markah dari ujian adalah berdasarkan kepada perkara-

perkara yang diuji tersebut. Jika kesahan isi kandungan yang menjadi

persoalan utama, maka guru harus merujuk kembali kepada bidang-bidang

pelajaran dan butiran ujian tersebut, iaitu membuat analisis butiran. Tafsiran

markah harus mudah digunakan oleh pelajar, ibu bapa dan guru untuk tujuan

tertentu.

Ujian dan peperiksaan bahasa Malaysia dapat dijalankan di dalam dua

bentuk iaitu: ujian objektif dan ujian esei. Ujian objektif bermaksud bahawa

bahan atau perkara yang hendak diuji itu telah ditentukan sebagai objektif

ujian tersebut. Di samping itu juga pemarkahannya dapat dikawal secara

objektif, walaupun bilangan pelajar yang terlibat itu ramai. Ujian objektif itu

amat berguna di dalam keadaan apabila pelajar yang hendak diuji itu ramai

jumlahnya, dan bahan ujian yang dibentuk itu boleh pula diulang

penggunaannya pada masa depan. Ujian objektif ini juga dapat meningkatkan

pembelajaran aspek-aspek formal bahasa seperti tatabahasa dan ejaan, dan

kita dapat menguji kefahaman dan kebolehan mereka di dalam menggunakan

prinsip-prinsip dan rumusan-rumusan tatabahasa yang telah diajarkan

kepada mereka. Ujian objektif yang baik juga biasanya dapat menjamin

wujudnya kesaksamaan di dalam pemarkahan, sebab jawapan-jawapan yang

10

Page 11: Pentaksiran Bm

terlibat adalah sama saja. Pemarkahan tidak mempunyai ruang untuk berlaku

tidak adil. Pihak guru pun boleh menjadi lebih yakin untuk membentuk bahan

ujian objektif yang bermutu. Ini biasanya didapati lebih mudah untuk

dilakukan daripada ujian berbentuk karangan atau esei. Ujian esei pula ialah

cara ujian tradisional. Pelajar diminta mengarang esei untuk menjelaskan

jawapannya. Inilah perbezaan di antara ujian objektif dengan ujian jenis esei.

Istilah ini kerap disalah fahami dengan pemakaian istilah subjektif. Ujian jenis

esei ini bukanlah ujian subjektif. Pemarkahannya boleh juga objektif (adil dan

tidak mengambil kira perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan ujian

itu). Cuma, memang agak sukar untuk bersifat objektif dalam pemarkahan

esei. Ujian berbentuk esei ini dapat digunakan di dalam banyak keadaan.

Ujian esei ini berkesan kalau bilangan pelajar yang hendak diuji itu tidak

ramai. Bahan ujian itu biasa juga diulang penggunaannya, walaupun ada

pihak yang menganggap ujian itu tidak boleh digunakan kembali. Ujian ini

juga berkesan kalau guru ingin memberi galakan untuk perkembangan

kemahiran menulis dan mengarang. Ujian begini juga memerlukan guru

mempunyai kemampuan menjadi pembaca yang kritis, menilai jawapan-

jawapan yang diberi. Dengan cara begini daya kreatif bahasa pelajar betul-

betul dapat berkembang dan boleh diuji, dan tidak semata-mata melihat

kebolehannya di dalam mempelajari aspek-aspek formal bahasa saja.

Kesimpulannya, pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh

dibuat melalui pengujian yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Justeru,

kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting, malah sama

pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi

menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

11

Page 12: Pentaksiran Bm

(b) Konsep pengukuran

Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan

pengujian. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses

mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang

sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang

diukur dengan menggunakan instrumen (Nitko, 2004). Manakala menurut

Bhasah (2006), pengukuran dalam erti kata lain ialah langkah menentukan

tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu.

Menurut Mokhtar Ismail (1995) pula, pengukuran dalam pendidikan

sebenarnya adalah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana

seorang memiliki sifat tertentu.

Pengukuran adalah satu proses berterusan yang memastikan sesuatu

perkara itu berjalan lancar seperti yang dirancangkan. Ia memerlukan

pengetahuan dan kemahiran dalam menjalankan pengukuran, demi

mendapatkan keputusan yang baik, cekap dan cemerlang. Pengukuran

menggunakan maklumat kuantitatif yang merujuk kepada penggunaan skala

kadar (rating scale) yang telah didefinisikan dalam bentuk angka dan

digunakan secara holistik atau analitik (Bhasah, 2006).

Pengukuran merupakan umpukkan atau pemberian angka-angka atau

nombor kepada sesuatu objek atau perkara mengikut satu set peraturan

yang ditetapkan. Pengukuran boleh berbentuk ujian, skala kadar (rating

scale) atau senarai semak. Contohnya, skor (markah) 79 daripada 100

markah bagi satu ujian ialah satu pengukuran (Bhasah, 2003). Pengukuran

yang tidak melibatkan sebarang tugasan, tidak boleh dikategorikan sebagai

ujian. Contohnya rekod pelajar yang disimpan oleh pihak sekolah, ia hanya

merupakan penyimpanan maklumat pelajar.

Pengukuran digunakan dalam membuat perbandingan dan kedudukan di

antara murid dalam penguasaan setelah tamat sesuatu pembelajaran. Guru

membuat pengiraan markah selepas sahaja pengujian dilaksanakan dan

menggunakan hasil pengukuran tersebut dalam penempatan murid dalam

kategori yang sesuai dengan kemampuan murid selain daripada panduan

12

Page 13: Pentaksiran Bm

guru untuk memberi ganjaran kepada mana – mana murid yang memberi

gred yang memuaskan.

Pengukuran bertujuan untuk menentukan tahap pencapaian dan

kedudukan di antara setiap murid. Hasil pengukuran akan digunakan untuk

mengelaskan murid mengikut tahap keupayaan atau jurusan kurikulum yang

sesuai. Murid yang sudah menguasai sesuatu pembelajaran kana

dikumpulkan dan mereka akan meneruskan pembelajaran. Murid yang lemah

berdasarkan kepada keputusan pengukuran akan melalui fasa pemulihan

sebelum beralih ke pembelajaran seterusnya. Guru juga dapat membuat

analisis dan rumusan mengenai tahap penguasaan murid terhadap sesuatu

pembelajaran berdasarkan kepada keputusan pengukuran. Ini adalah penting

untuk rekod murid sebagai tahap pencapaian akademik dalam peringkat

sekolah.

Pengukuran tidak bersifat mutlak. Contohnya, ujian objektif Bahasa

Melayu boleh diukur dengan mengira jumlah jawapan yang betul berbanding

dengan ujian subjektif yang lebih sukar diukur secara tepat. Namun begitu,

murid yang memperoleh skor tinggi dalam ujian tidak boleh dianggap lebih

tahu daripada murid lain. Misalnya, murid yang mendapat skor 90 tidak

semestinya mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor

45. Selain itu, murid yang mendapat skor 0 juga tidak boleh dianggap sebagai

tidak dapat menerima sebarang input daripada guru. Pengukuran untuk

aspek – aspek tertentu tidak dapat memberikan petunjuk yang tepat maka ia

tidak bersifat mutlak. Oleh itu, pengukuran adalah terhad kepada huraian

kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan.

Secara umumnya, terdapat pelbagai bentuk sistem pengukuran yang

berbeza. Misalnya, pengukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian

akademik pelajar adalah berbeza dengan pengukuran yang digunakan untuk

mengetahui tahap apresiasi agama pelajar. Begitu juga membuat pengelasan

darjah motivasi sebagai bermotivasi tinggi, sederhana atau rendah tidaklah

tepat dibandingkan dengan pengukuran yang menggunakan skor sebenar

motivasi pelajar. Penyataan dan pengelasan kuantitatif pemboleh ubah ini

13

Page 14: Pentaksiran Bm

melibatkan sistem dan proses pengukuran yang menggunakan skala tertentu.

Pada umumnya terdapat dua jenis pemboleh ubah asas dalam pengukuran

iaitu jenis kuantitatif dan jenis kategori. Kedua-dua jenis tersebut boleh

diukur dengan menggunakan empat jenis skala yang biasa digunakan, iaitu

skala nominal, ordinal, sela dan nisbah.

Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan

mempunyai ketepatan yang paling rendah sebagai bentuk pengukuran. Skala

ini mengkategorikan pemboleh ubah berdasarkan persamaan dan

seterusnya memberikan nama kepada pemboleh ubah berkenaan.

Misalnya, guru ingin mengelaskan kategori murid-murid mengikut kumpulan

etnik atau mengelompokkan murid mengikut kumpulan jantina. Guru

berkenaan perlu meletakkan nilai tertentu kepada setiap pemboleh ubah

tersebut sebagai mewakili kumpulan berkenaan. Misalnya, etnik Melayu

diwakili nombor 1, Cina diwakili nombor 2, India nombor 3 dan nombor 4 bagi

etnik yang lain. Nombor I dalam sistem ini tidaklah menunjukkan bilangan

yang kecil jika dibandingkan dengan nombor 2,3 dan 4. kita boleh menukar

gantikan nombor berkenaan kepada kategori yang lain. Misalnya, 4 untuk

Melayu, 3 untuk Cina, 2 untuk India dan 1 untuk lain-lain etnik. Nombor yang

diberikan itu hanyalah mewakili atau melambangkan sesuatu pemboleh ubah

yang dinyatakan. Apabila nombor yang digunakan untuk melambangkan

orang atau objek dan nombor ini sebenarnya tidak mempunyai sebarang

hubungan dalaman antara satu sama lain dari segi nilai. Ini disebut sebagai

skala nominal. Tiga ciri utama skala nominal, iaitu setiap data hanya dimiliki

oleh satu kategori sahaja. Individu yang berada dalam kelompok Melayu tidak

boleh menjadi individu dalam kelompok etnik yang lain. Kategori atau nombor

yang mewakili setiap data tidak mempunyai susunan pemeringkatan data

tetapi dianggap sebagai setara dan perubahan data asal kepada data

nominal atau kategori bersifat satu sama satu.

Skala pengukuran bersifat ordinal pula ialah data yang menunjukkan

urutan atau pangkat. Data disusun sama ada daripada yang rendah kepada

yang tinggi atau daripada yang lemah kepada yang cemerlang. Nombor

14

Page 15: Pentaksiran Bm

atau kategori yang digunakan menggambarkan maklumat asal pemboleh

ubah yang menunjukkan susunan daripada kecil kepada yang besar atau

daripada kategori yang baik kepada kategori yang lebih baik. Misalnya,

nombor 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan pangkat atau kedudukan pelajar dalam

bilik darjah adalah contoh skala ordinal. Pelajar yang mendapat markah

keseluruhan yang tinggi diberikan nombor 1, diikuti nombor 2, 3, 4 dan

seterusnya. Ini menunjukkan nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2,

3, 4 dan berikutnya. Pada umumnya skala ordinal hanya mampu

membezakan kategori dan nilai susunan secara pemeringkatan. Contoh lain

skala ordinal seperti skala Likert. Ciri-ciri utama skala ordinal seperti berikut,

kategori yang digunakan bagi mengelaskan data bersifat saling eksklusif,

data yang digunakan menunjukkan pemeringkatan secara logik dan data

mempunyai pemberat. Setiap kategori mempunyai pemberatan yang lebih

berbanding kategori yang lain.

Skala ketiga ialah skala jenis sela. Data jenis ini mempunyai urutan atau

pangkat serta anggapan bahawa perbezaan antara sela wujud. Setiap skala

berkenaan mempunyai jarak yang sama. Skala ini berupaya menunjukkan

perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan

dalam unit pengukuran yang digunakan. Contoh pengukuran skala sela ialah

pengukuran suhu. Misalnya perbezaan darjah suhu antara 25°C dengan

35°C adalah sama dengan perbezaan darjah suhu antara 15°C hingga

25°C. Kedua-dua perbezaan berkenaan menunjukkan perbezaan 10°C.

Skala sela memberikan sela yang sama daripada titik origin yang sewenang-

wenangnya. Ini bermaksud skala sela mempunyai ciri-ciri nominal dan

ordinal, terutamanya ciri-ciri aspek pangkat. Jarak numerik yang sama di atas

skala sela menggambarkan jarak yang sama pada ciri-ciri yang diukur.

Contoh lain, andai kata terdapat enam orang pelajar yang diukur

pencapaiannya pada skala sela, maka perbezaan pencapaian antara pelajar

A dengan C adalah sama dengan F dan D. walau bagaimanapun kita tidak

boleh menyatakan pencapaian F dua kali lebih baik daripada D. hal ini

disebabkan bukan kuantiti yang ditambah atau ditolak, tetapi perkiraan

15

Page 16: Pentaksiran Bm

adalah berdasarkan selak atau jarak tersebut. Dalam skala sela, nilai kosong

(O) atau sifar adalah merupakan suatu nilai. Nilai O adalah suatu yang

arbitrari dan tidak menggambarkan bahawa ciri kuantiti sebagai kosong

atau tidak ada nilai secara mutlak. Misalnya, suhu O°C mempunyai nilai

permulaan sistem pengukuran suhu. Suhu O°C di sini masih membawa

makna suhu masih boleh turun di bawah takat tersebut dan bukan bermakna

tidak ada darjah kepanasan. Ciri-ciri skala sela adalah, kategori yang

digunakan bagi mengelaskan data sela bersifat saling eksklusif, data yang

digunakan menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik, nilai atau

skor yang digunakan mempunyai pemberat. Satu nilai dikatakan lebih besar

atau lebih kecil daripada lainnya, nilai dalam skala sela adalah arbitrari. Nilai

O adalah satu bentuk nilai dalam skala jenis ini dan persamaan perbezaan

digambarkan dalam nilai nombor yang digunakan bagi menggambarkan

perbezaan.

Skala keempat ialah skala nisbah. Skala ini mempunyai semua sifat

jenis sela dan mempunyai mutlak nilai kosong. Dalam skala nisbah nilai

kosong tidak bersifat arbitrari. Misalnya perbezaan antara 30 hingga 60

adalah sama dengan perbezaan 60 hingga 90. malah kita boleh mengatakan

90 adalah dua kali ganda 45 (2 X 45 = 90). Nombor dalam skala nisbah ini

menunjukkan jumlah atau ciri sebenar yang diukur. Contoh skala nisbah

seperti umur, ketinggian dan jarak. Pengukuran tingkah laku dalam bidang

psikologi kadang kala agak sukar dibuat garisan antara data jenis ordinal

dan sela. Misalnya dalam ukuran data yang menggunakan skala Likert,

anggapan yang keterlaluan ialah data ini tergolong dalam data jenis ordinal.

Apabila hanya menganggap skala ini terhad kepada berbentuk ordinal akan

menyebabkan pengehadan kepada analisis data yang dapat dibuat. Analisis

data begini tidak dapat menggunakan analisis variasi bagi membandingkan

nilai min kumpulan.

Kesimpulannya, setiap jenis skala mempunyai maklumat yang berbeza.

Skala nisbah memberikan sejumlah maklumat yang lebih banyak daripada

skala sela. Skala sela pula dapat memberikan maklumat yang lebih daripada

16

Page 17: Pentaksiran Bm

skala ordinal. Begitu juga dengan skala ordinal lebih memberikan maklumat

daripada skala nominal. Penyusunan data akan mempengaruhi jenis analisis

statistik yang bakal dijalankan. Perhubungan atau hierarki keempat-empat

skala ukuran dapat ditunjukkan dalam rajah di bawah.

(c) Konsep penilaian

Dari sudut pengajaran, penilaian boleh menentukan status sesuatu objek

yang dinilai itu dengan membanding status berkenaan dengan satu set

standard atau kriteria untuk membuat keputusan. Penilaian merupakan

pertimbangan atau pembuatan keputusan tentang merit atau nilai

sesuatu perkara atau benda. Di samping itu, penilaian yang berkesan

adalah penilaian yang sistematik dalam pengumpulan dan analisis data.

Selain itu, penilaian dapat menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah

tercapai yang boleh membolehkan sesuatu pertimbangan atau keputusan

dibuat.

Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar-

pakar seperti Nitko (2004), Popham (1990) dan Kubiszyn dan Borich (2003),

pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang

sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran

maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan

berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Dari segi pengajaran dan

pembelajaran di sekolah, penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai

satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran

dan pembelajaran di dewan kuliah dan makmal dicapai (Gay & Airasian,

2003).

Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu

dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif

tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal.

Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap

penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian

17

Page 18: Pentaksiran Bm

(Liew Cheong Chaing, 1999). Namun, perkembangan dalam bidang penilaian

menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran guru. Antara

pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di sekolah teknik adalah

penilaian terhadap projek, portfolio, ujian bulanan, peperiksaan, lisan pelajar.

Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih, tekal,

telus dan boleh dipertahankan. Tanpa bukti empirikal, pertimbangan terhadap

pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat

berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif, pincang dan

rapuh.

Penilaian ada suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara.

Menilai boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau

membuat keputusan dalam memberikan nilai mutu, kualiti, harga bagi

sesuatu benda atau perkara. Stufflebeam et al. (1971:xxv) menyatakan

penilaian sebagai “the process of delineating, obtaining, and providing useful

information for judging decision alternatives”. Definisi ini menjangkau

melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran.

Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang

dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi

menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah

tercapai. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat

pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan

pembelajaran. Ini berbeza dengan pengukuran yang melibatkan pemberian

nombor-nombor (numeric) tertentu yang lebih bersifat kuantitatif.

Terdahulu daripada itu, Popham (1975) menafsirkan penilaian yang

sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai

fenomena pendidikan. Secara menyeluruh, penilaian pendidikan mencakupi

aspek-aspek seperti hasil pengajaran, program pengajaran dan matlamat ke

arah usaha pengajaran itu ditentukan. Dalam sesuatu bilik darjah, apabila

guru memberikan ujian, adakah guru berkenaan mengukur pencapaian

pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar. Dalam keadaan ini kita boleh

mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui

18

Page 19: Pentaksiran Bm

ujian yang dijalankan. Tindakan susulan yang dilakukan guru dengan

menggunakan keputusan ujian itu berserta maklumat lain yang berkaitan

untuk menilai prestasi murid berkenaan. Dalam sesetengah keadaan

penilaian dibuat tanpa sebarang pengukuran yang melibatkan ujian terlebih

dahulu; tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata.

Dengan itu menunjukkan bahawa penilaian boleh dijalankan dengan

menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kuantitatif atau data

berbentuk kualitatif atau melibatkan kedua-duanya sekali. Secara kuantitatif,

maklumat yang diperoleh melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka

dan maklumat ini boleh disusun, dikemaskinikan serta diringkaskan dalam

kaedah yang lebih mudah difahami. Manakala secara kualitatif pula,

maklumat yang dapat dinyatakan atau dihuraikan tanpa menggunakan

nombor-nombor. Misalnya Ali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru

dengan bersih.

Secara ringkasnya, prosedur penilaian mengandungi aspek pengujian,

pengukuran, penganalisisan serta merumuskan data yang diperoleh. Dalam

konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat

penilaian. Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan

penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim.

Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada

suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada

proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap

sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai,

mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang

pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga

Peperiksaan Malaysia, 2000). Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk

skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan

kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.

Banyak cara kita boleh mengelaskan penilaian. Penilaian yang dibuat

berasaskan tujuan dan masa boleh dikelaskan kepada penilaian

formatif, sumatif, pra kelayakan dan diagnostik dan alternatif. Penilaian

19

Page 20: Pentaksiran Bm

pengajaran juga boleh dilakukan melalui pelbagai hasil pembelajaran pelajar

seperti disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar dan oral

pelajar. Justeru ujian yang dibina perlu mencerminkan tujuan dan masa

sesuatu penilaian dilakukan. Terdapat dua jenis penilaian berdasarkan

kepada masa dan tujuan pelaksanaan penilaian iaitu penilaian formatif dan

sumatif.

Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai

oleh pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar. Penilaian formatif dilakukan

bagi memastikan pelajar telah menguasai setiap unit pelajaran sebelum

mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran baru seterusnya. Penilaian

formatif sangat berguna bagi tujuan diagnosis. Dengannya punca-punca

kelemahan pelajar dapat dikesan. Penilaian formatif dapat menentukan sama

ada pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih

tinggi dan rumit. Penilaian formatif juga boleh meningkatkan motivasi pelajar

untuk belajar. Penggunaan penilaian formatif sangat ditekankan di universiti.

Memandangkan laporan penilaian formatif adalah untuk tujuan diagnosis

kelemahan pelajar dalam unit-unit pelajaran, pelaporan penilaian formatif

amat sesuai dirumuskan sebagai “menguasai” atau “tidak menguasai”

sesuatu isi unit pelajaran. Pencapaian ujian formatif tidak sesuai digred.

Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan

pelajar dalam keseluruhan kursus. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada

akhir sesi kursus. Contoh penilaian sumatif ialah ujian akhir semester.

Memandangkan penilaian sumatif dibuat pada akhir kursus, skor-skor dari

penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan

pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran pensyarah dan

pembelajaran pelajar. Skor penilaian sumatif banyak digunakan bagi tujuan

pemilihan dan penempatan graduan ke alam pekerjaan.

Penilaian pra kelayakan dan diagnostik digunakan sebagai petunjuk

sama ada pelajar berpotensi, bersedia dan mempunyai kecerdasan, bakat

dan minat terhadap sesuatu bidang yang ingin beliau ceburi. Penilaian

diagnostik pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar

20

Page 21: Pentaksiran Bm

sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Sekiranya pelajar

belum bersedia, guru dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar

pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan. Ujian

pencapaian mengukur secara khusus sejauh mana pelajar telah menguasai

isi sesuatu kursus yang diajar. Ujian pencapaian merujuk kepada ujian bagi

mengukur tingkah laku pengajaran dan pembelajaran kognitif, afektif dan

psikomotor. Ujian kecerdasan adalah ujian yang direka khusus untuk

membuat sampel secara luas pelbagai fungsi mental (pemikiran) supaya

dapat menganggarkan tahap intelektual am seseorang individu. Ujian prestasi

pula adalah ujian yang memerlukan pelajar menunjukkan pemahaman dan

kemahiran mereka dalam melakukan aktiviti atau siri aktiviti seharian. Ujian

prestasi memberi rangsangan kepada pelajar untuk memperkenalkan dan

mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan mereka berasaskan kepada

kurikulum yang diajar. Di antara teknik yang digunakan dalam ujian prestasi

ialah menghendaki pelajar merakam sebahagian aktiviti, menemu bual

pelajar bagi mengesahkan kebolehan, kefahaman dan pemikiran mereka.

Teknik portfolio juga sering digunakan bagi memeriksa hasil kerja pelajar.

Melalui teknik portfolio guru boleh menentukan sama ada kerja yang

dilakukan memenuhi kehendak soalan ujian.

Penilaian prestasi menegaskan bahawa kaedah penilaian memberi satu

alternatif kepada pengujian kertas dan pensel tradisional. Penilaian

pengajaran di universiti sering melibatkan penilaian berdasarkan hasil

pembelajaran yang ditunjukkan oleh pelajar. Antara penilaian alternatif ini

adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, seminar,

bengkel dan oral pelajar. Sebagai contoh, pensyarah boleh menilai

keberkesanan pengajarannya dalam sesuatu kursus melalui portfolio yang

disediakan oleh pelajar. Penilaian alternatif ini memerlukan pengetahuan dan

kemahiran khusus dan tidak dibincangkan dalam modul ini.

21

Page 22: Pentaksiran Bm

22

Soalan 2

Page 23: Pentaksiran Bm

Nama Pelajar: ____________________________________ Kelas: ______________

UNIT PANITIA BAHASA MELAYUPEJABAT PELAJARAN DAERAH DALAT

DALAT, SARAWAK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

BAHASA MELAYU – PEMAHAMANTAHUN EMPAT 011Mei 201250 minit Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih

satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang

disediakan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

(Lihat halaman sebelah)

23

Page 24: Pentaksiran Bm

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN(MEI 2012)

BAHASA MELAYU KERTAS 1 - 011 (PEMAHAMAN) TAHUN EMPAT

Soalan 1 – 19

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

1. Puan Amina menutup makanan yang dihidang dengan _____ agar tidak dihinggapi lalat.

A. penyaji B. penapis

C. tudung saji D. tudung periuk

2. Ainor suka melawat ________ kerana terdapat pelbagai jenis binatang di sana.

A. Zoo Negara B. Tugu Negara

C. Istana Budaya D. Muzium Negara

3. Datuk Nicol Ann David merupakan seorang pemain skuasy negara kita yang disegani.

__________ mempunyai bakat yang besar.

A. Dia B. Kalian

C. Beliau D. Mereka

4. “__________ mahu penderhaka itu dihukum pancung,” titah Sultan Afiz Raissuddin.

A. Beta B. Saya

C. Patik C. Hamba

24

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

Page 25: Pentaksiran Bm

Soalan 5 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

5. Putri membantu ibunya _________ langsir di ruang tamu.

A. menarik B. memasang

C. mengikat D. memegang

6. Pak Kitul ____________ buah mangga itu dengan menggunakan sebatang galah.

A. menusuk B. mencucuk

C. menjolok D. menyuntik

Soalan 7 berdasarkan Gambar 3 di bawah.

Gambar 3

7. Ayah memberikan hadiah seutas rantai emas kepada ibu sebagai tanda _______nya.

A. takut B. benci

C. kasih D. meluat

8. Penglihatan Tok Abun telah _______. Dia tidak dapat membaca dengan _____ lagi.

A. muda ... laju B. kabur ... lancar

C. buta ... deras D. kasar ... pantas

25

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

Page 26: Pentaksiran Bm

9. “Engkau mesti pergi dari sini ______ apa-apa terjadi,” kata Thiery kepada adiknya.

A. selagi B. sebelum

C. selepas D. semenjak

10.

Soalan 10 berdasarkan Gambar 4 di bawah.

Gambar 4

Adib berbadan gemuk ________ dia kuat makan.

A. serta B. kerana

C. hingga D. bahawa

11.

Soalan 11 berdasarkan Gambar 5 di bawah.

Gambar 5

Dia sanggup terjun ke dalam sungai itu _____________ menyelamatkan kawannya yang

hampir lemas.

A. dari B. akan

C. demi D. hingga

12. Di bandar itu terdapat ____________ dua puluh tujuh ribu orang penduduk.

A. kira-kira B. entah-entah

26

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

Page 27: Pentaksiran Bm

C. kalau-kalau D. benar-benar

13. Razif ________hendak memiliki rumah yang besar, kereta mewah dan melancong ke luar

negara.

A. berfoya-foya B. berasak-asak

C. berjalan-jalan D. berangan-angan

14.

Soalan 14 berdasarkan Gambar 6 di bawah.

Gambar 6

Azlan ______ pokok rambutan itu untuk memetik buah yang sedang masak ranum.

A. dipanjat B. memanjat

C. terpanjat D. memanjatkan

15. Kita perlu __________ jasa orang lain terhadap kita.

A. dihargai B. menghargai

C. hargakan D. penghargaan

16. Mama Rozi menempah seratus _________ sate sempena sambutan hari lahir Sofea.

A. bilah B. keping

C. cucuk D. tongkol

17. Se _____ peserta pertandingan bahas sedang mengakhiri bahasnya dengan se _______

pantun nasihat.

A. orang ... rangkap B. kumpulan ... lembar

C. kawan ... potong D. gerombolan ... patah

27

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

Page 28: Pentaksiran Bm

18. Pada cuti sekolah yang lalu, Aidil dan keluarganya ____________ di Australia.

A. makan cuka B. makan besar

C. makan suap D. makan angin

19. Puan Habsah mengajar anaknya membaca sejak anaknya kecil lagi. Perbuatannya itu seperti

__________________________.

A. alah bisa tegal biasa B. bagai melepaskan anjing tersepit

C. rambut sama hitam, hati lain-lain D. melentur buluh biarlah dari rebungnya

20.

Pilih jawapan betul bagi ayat tanya di bawah.

Mengapakah jejantas dibina di kawasan tumpuan orang ramai?

A. Orang ramai amat memerlukan jejantas.

B. Jejantas itulah yang telah berjasa kepada orang ramai.

C. Tanpa jejantas ini sudah orang ramai tidak dapat menyeberang jalan.

D. Jejantas dibina di kawasan tumpuan orang ramai bagi memudahkan orang ramai

menyeberang jalan.

21.

Pilih ayat tanya betul bagi ayat tanya di bawah.

Adriana yang menemani Alia ke salun rambut.

A. Di manakah salun rambut tersebut?

B. Mengapakah Alia pergi ke salun rambut?

C. Siapakah yang menemani Alia ke salun rambut?

D. Benarkah Adriana yang menemani Alia ke salun rambut?

Soalan 22 dan 23

Pilih ayat yang betul.

28

ANALISIS

APLIKASI

ANALISIS

ANALISIS

Page 29: Pentaksiran Bm

22. A. Kuih ini dibuat dari saya.

B. Sila tolong semak borang kamu itu.

C. Jangan buang sampah di kawasan ini.

D. Tolong minta beratur semasa membeli makanan di kantin.

23. I Pokok kelapa itu sangat tinggi.

II Carol menangis kerana ditinggalkan kakaknya.

III Hazazi terlewat ke sekolah supaya dia ketinggalan bas.

IV Para-para tetamu dipersilakan masuk ke dewan makan untuk menikmati hidangan

yang telah disediakan.

A. I sahaja B. II dan III sahaja

C. I dan II sahaja D. II, III dan IV sahaja

24.

Soalan 24 dan 25

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

Cikgu Arisma melarang murid-muridnya memijak bunga yang baru ditanam itu.

A. “Jangan pijak bunga yang baru ditanam ini,” kata murid-murid kepada Cikgu Arisma.

B. “Mereka memijak bunga yang baru ditanam ini,” kata Cikgu Arisma kepada murid-

muridnya.

C. “Kita tidak dibenarkan memijak bunga yang baru ditanam ini,” kata Cikgu Arisma kepada

murid-muridnya.

D. “Kamu tidak dibenarkan memijak bunga yang baru ditanam ini,” kata Cikgu Arisma

kepada murid-muridnya.

25. “Aril, tolong hantar alat-alat sukan ini ke dalam stor sukan,” kata Cikgu Bazli.

A. Aril menghantar alat-alat sukan ke dalam stor sukan sekolah.

B. Cikgu Bazli dan Aril ke stor sukan untuk menghantar alat-alat sukan.

C. Cikgu Bazli menyuruh Aril menghantar alat-alat sukan ke dalam stor sukan.

D. Cikgu Bazli menyuruh Aril ke dalam stor sukan untuk menghantar alat-alat sukan.

29

ANALISIS

ANALISIS

ANALISIS

ANALISIS

Page 30: Pentaksiran Bm

26.

Pilih sinonim yang betul bagi perkataan bergaris dalam ayat di bawah.

Keuntungan yang diperoleh daripada hasil jualan barangan itu diagihkan sama rata.

A. diedarkan B. dihantarkan

C. disukatkan D. dibahagikan

27.

Pilih antonim yang betul bagi perkataan bergaris dalam ayat di bawah.

Pihak polis telah berjaya memberkas seorang penjenayah yang amat dikehendaki.

A. menahan B. menangkap

C. mengunci D. membebaskan

Soalan 28 hingga Soalan 30

Pilih ayat-ayat yangmenggunakan perkataan bergaris dengan betul.

28. I. Dia menulis surat resmi kepada Guru Besar.

II. Bahasa resmi negara ini ialah Bahasa Melayu.

III. Ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin menunduk.

IV. Majlis itu diresmikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia.

A. III sahaja B. I, II dan III sahaja

C. I dan II sahaja D. I, II, III dan IV

29. I. Datuk sedang hidup lilin di ruang tamu.

II. Puan Tan membeli kunyit hidup di pasar tani.

III. Mereka hidup dalam keadaan yang aman dan damai.

IV. Lelaki itu masih hidup walaupun terjatuh dari tingkat tiga bangunan itu.

A. I sahaja B. I, II dan III sahaja

C. I dan II sahaja D. II, III dan IV sahaja

30. I. Dahan pokok itu patah secara tiba-tiba.

30

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

ANALISIS

ANALISIS

Page 31: Pentaksiran Bm

II. Luqman patah hati kerana ditinggalkan buah hatinya.

III. Tangan Richard patah kerana terjatuh daripada basikal.

IV. Tali itu patah setelah dipotong dengan menggunakan sebilah gunting.

A. I sahaja B. I, II dan III sahaja

C. III dan IV sahaja D. II, III dan IV sahaja

Soalan 31 hingga 35

Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Orang yang mula-mula menyambut Hari Bapa ialah wanita Amerika Syarikat, bernama

Sonata Smart-Dodd. Sonata mendapat ilham untuk menyambut Hari Bapa apabila mendengar

syarahan bersempena dengan sambutan Hari Ibu di tempatnya pada tahun 1909.

Sonata amat mengagumi sikap bapanya yang penyayang, tabah dan tidak mementingkan diri

sendiri. Bapa sonata, Encik Smart, telah membesarkan keenam-enam orang anaknya selepas

kematian isterinya. Beliau mengasuh anak-anaknya dengan sabar. Beliau amat menyayangi

mereka. Encik Smart menjaga anak-anaknya bagai menatang minyak yang penuh. Tugas seorang

ibu telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Encik Smart dengan penuh rasa tanggungjawab.

Memandangkan jasa bapanya yang tidak ternilai iti, Sonata telah berusaha untuk mengadakan

sambutan Hari Bapa bagi menghargai jasa bapanya. Sonata kemudiannya telah mengadakan

kempen secara meluas. Hasilnya, Hari Bapa yang pertama berjaya disambut pada 19 Jun 1910.

Seterusnya, pada tahun 1960, Presiden Lyndon Johnson telah mengisytiharkan hari Ahad

ketiga pada setiap bulan Jun sebagai Hari Bapa. Sejak itu, Hari Bapa terus disambut hingga

sekarang.

31. Siapakah yang mula-mula menyambut Hari Bapa?

A. Smart Sonata B. Winter Sonata

C. Sonata Smart-Dodd D. Sonata Hyundai

31

ANALISIS

PENGETAHUAN

Page 32: Pentaksiran Bm

32. Dari manakah Sonata mendapat ilham untuk menyambut Hari Bapa?

A. Apabila mendengar syarahan sempena hari lahirnya.

B. Apabila mendengar syarahan sempena pertandingan syarahan.

C. Apabila mendengar syarahan sempena sambutan Hari Ibu di tempat tinggalnya.

D. Apabila mendengar syarahan sempena sambutan Hari Bapa di tempat tinggalnya.

33. Bilakah Hari Bapa yang pertama berjaya disambut?

A. 16 Jun 1910 B. 17 Jun 1910

C. 18 Jun 1910 D. 19 Jun 1910

34. Presiden Lyndon Johnson mengisytiharkan Hari Bapa disambut pada

A. Ahad pertama setiap bulan Jun B. Ahad kedua setiap bulan Jun

C. Ahad ketiga setiap bulan Jun D. Ahad keempat setiap bulan Jun

35. Pernyataan adalah benar tentang bapa Sonata kecuali...

A. Beliau mengasuh anak-anak dengan sabar.

B. Beliau seorang yang mementingkan diri sendiri.

C. Beliau membesarkan enam orang anak selepas kematian isterinya.

D. Beliau menjaga anak-anaknya bagai menatang minyak yang penuh.

Soalan 36 hingga 40

Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Tidak mungkin aku dapat melupakan tragedi ngeri yang meragut nyawa adik kandungku.

32

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

SINTESIS

PENGETAHUAN

Page 33: Pentaksiran Bm

Tidak kusangka tempat kediaman yang selesa membawa musibah kepada keluargaku. Tidak

kusangka hujan yang turun pada musim tengkujuh membawa malapetaka kepada kami.

Ketika kejadian berlaku, aku dan keluarga sedang tidur dengan nyenyak. Aku terjaga

daripada tidur setelah mendengar bunyi hentakan yang kuat di atas bumbung rumahku. Bahagian

dapur rumahku musnah. Adikku yang tidur di bilik yang berhampiran dengan dapur tidak sempat

diselamatkan. Aku hampir pengsan melihat keadaan itu.

Akibat kejadian itu, bukan sahaja perabot dan rumah kami rosak, nyawa adikku juga

melayang. Apabila mengenangkan peristiwa itu, aku berasa mahu berpindah ke tempat lain.

Namun, ibu dan bapaku berat hati untuk meninggalkan tempat itu. Aku akur dengan kehendak

mereka.

36. Apakah musim yang membawa musibah kepada keluarga penulis?

A. ribut B. kemarau

C. banjir D. tengkujuh

37. Ketika kejadian berlaku, keluarga penulis sedang ...

A. tidur dengan nyenyak.

B. menikmati makan malam.

C. membaiki bumbung rumah yang rosak.

D. menyelamatkan diri daripada malapetaka itu.

38. Mengapakah ‘adik’ tidak dapat diselamatkan?

A. Kerana dia tidur di ruang tamu.

B. Kerana dia tidur di dapur rumah jiran mereka.

C. Kerana dia tidur di bilik yang berhampiran dengan dapur.

D. Kerana dia tidur selepas mendengar bunyi hentakan di atas bumbung.

39. Pernyataan berikut benar mengenai petikan kecuali...

A. penulis mahu berpindah ke tempat lain selepas kejadian itu.

B. penulis mempunyai kediaman selesa sebelum kejadian itu berlaku.

C. penulis dan keluarganya dihentak dengan kuat semasa kejadian berlaku.

33

PENILAIAN

PENGETAHUAN

SINTESIS

Page 34: Pentaksiran Bm

D. penulis hampir pengsan melihat adiknya yang tidak dapat diselamatkan.

40. Perkataan melayang dalam petikan bermaksud

A. terbang

B. terjatuh

C. meninggal dunia

D. bermain layang-layang

KERTAS SOALAN TAMAT

34

PENILAIAN

SINTESIS

Page 35: Pentaksiran Bm

Jadual 1.1 : Analisis kertas satu mengikut aras soalan Taksonomi Bloom.

35

Nombor soalan

Aras mengikut Taksonomi Bloom

1. Pengetahuan2. Pengetahuan3. Kefahaman4. Pengetahuan5. Kefahaman6. Pengetahuan7. Kefahaman8. Kefahaman9. Kefahaman10. Pengetahuan11. Pengetahuan12. Kefahaman13. Kefahaman14. Kefahaman15. Kefahaman16. Pengetahuan17. Kefahaman18. Analisis19. Aplikasi20. Analisis21. Analisis22. Analisis23. Analisis24. Analisis25. Analisis26. Kefahaman27. Kefahaman28. Analisis29. Analisis30. Analisis31. Pengetahuan32. Pengetahuan33. Pengetahuan34. Pengetahuan35. Sintesis36. Penilaian37. Pengetahuan38. Sintesis39. Penilaian40. Sintesis

Page 36: Pentaksiran Bm

Carta pai 1.1: Peratus aras soalan mengikut Taksonomi Bloom.

30%

30%

3%

25%

8%

5%

Aras soalan mengikut Taksonomi Bloom

PengetahuanKefahamanAplikasiAnalisisSintesisPenilaian

Carta pai 1.1 di atas menunjukkan analisis peratus aras soalan mengikut Taksonomi

Bloom. Berdasarkan carta pai tersebut, dapat dilihat aras soalan bagi pengetahuan dan

kefahaman banyak digunakan. Aras ini juga dikenali sebagai aras rendah. Manakala

aras aplikasi menduduki peratusan yang paling rendah apabila hanya satu soalan

sahaja yang menggunakan aplikasi Taksonomi Bloom ini.

36

Page 37: Pentaksiran Bm

UNIT PANITIA BAHASA MELAYU

PEJABAT PELAJARAN DAERAH DALAT, SARAWAK

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 2)

TAHUN EMPAT

1 JAM 15 MINIT

NAMA :__________________________________________________

KELAS :__________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN:

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu

BAHAGIAN A, BAHAGIAN B, dan BAHAGIAN C.

2. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.

3. Bagi BAHAGIAN B, Anda boleh memilih sama ada

menjawab soalan 1, soalan 2, atau soalan 3.

37

Page 38: Pentaksiran Bm

BAHAGIAN A

(Masa yang dicadangkan : 15 minit)

(10 Markah)

1. Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.

1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................................................................

38

PENGETAHUAN

Page 39: Pentaksiran Bm

.........................................................................................................

.............

4......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BAHAGIAN B

(Masa yang dicadangkan : 40 minit)

(30 Markah)

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1 (a) Kamu telah menerima sepucuk surat daripada sahabat pena. Dia ingin berkenalan dengan kamu.

Tuliskan sepucuk surat menceritakan latar belakang, hobi, dan cita-cita kamu kepadanya.

Atau

(b) Kamu diminta menemu ramah seorang guru besar yang akan bersara tidak lama lagi.

Tuliskan teks temu ramah kamu itu.

Atau

2 Kamu dan rakan-rakan sedang mengikuti pelajaran di kelas kamu. Tiba-tiba loceng kecemasan sekolah kamu berdering.

Apakah tindakan kamu apabila kedengaran loceng kecemasan itu

39

KEFAHAMAN

SINTESIS

PENILAIAN

Page 40: Pentaksiran Bm

Atau

3. Lengkapkan cerita di bawah.

Aku mengayuh basikal bersama rakan-rakan dengan lajunya. Cuaca begitu gelap sekali menandakan hari akan hujan. Aku perlu segera sampai ke rumah. Tiba- tiba……………..

KERTAS JAWAPAN BAHAGIAN B

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

40

Nombor soalan:

SINTESIS

Page 41: Pentaksiran Bm

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

................................................................

BAHAGIAN C

(Masa yang dicadangkan : 20 minit)

(20 Markah)

Tulis beberapa nilai murni atau pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.

41

Faizul sedang menunggu bas sekolahnya. Tiba-tiba seorang pengemis menghampirinya lalu meminta wang. Faizul memarahi pengemis itu dengan kata-kata yang kesat lalu mengusirnya. Apabila bas sekolahnya tiba, tanpa berbaris , Faizul terus menaiki bas.

Ketika berada dalam bas, Faizul mencampakkan bungkusan gula-gulanya ke luar tingkap. Faizul memarahi rakannya yang cuba menasihatinya. Apabila sampai di kawasan rumahnya, Faizul terus melintas jalan raya tanpa memandang ke kiri dan kanan. Dia nyaris-nyaris dilanggar oleh sebuah kereta.

Sesampai di rumah, Faizul terus masuk ke dalam rumah tanpa memberi salam. Faizul mencampakkan beg sekolahnya ke sofa dan menjerit meminta ibunya menyediakan makan tengah harinya. Faizul makan dengan gelojoh

PENILAIAN

Page 42: Pentaksiran Bm

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

42

Page 43: Pentaksiran Bm

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................................

-Kertas soalan tamat-

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

(Normahani Mohd Asran) (Pn Norsia Ghani)

Guru Bahasa Malaysia Tahun 4 Ketua Panatia Bahasa Malaysia

Soalan Aras soalan mengikut Taksonomi Bloom

Bahagian A PengetahuanBahagian B 1 (a) KefahamanBahagian B 1 (b) Sintesis

Bahagian B 2 PenilaianBahagian B 3 SintesisBahagian C Penilaian

Jadual 1. 2 : Analisis kertas dua mengikut aras soalan Taksonomi Bloom.

Graf Bar 1.1 : Jumlah soalan mengikut aras Taksonomi Bloom.

43

Page 44: Pentaksiran Bm

Penge

tahuan

Kefaham

an

Aplikasi

Analisis

Sintes

is

Penila

ian

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Jumlah Soalan Kertas Dua mengikut Aras Taksonomi Bloom

Jumlah soalan mengikut aras Taksonomi Bloom

Graf bar di atas menunjukkan analisis aras soalan mengikut Taksonomi Bloom bagi

kertas dua Bahasa Melayu. Contoh set soalan ini banyak menggunakan aras penilaian

dan aras sintesis. Manakala aras rendah turut digunakan iaitu aras pengetahuan dan

kefahaman. Aras aplikasi dan analisis tidak digunakan untuk pembinaan ujian ini.

44

Soalan 3

Page 45: Pentaksiran Bm

Mengajar dan menguji merupakan suatu lumrah di dalam kerjaya seorang guru. Setiap

yang diajari, akan diuji bagi melihat sejauh mana keberkesanan teknik pengajaran, dan

sejauh mana murid-murid mampu memahami pengajaran beliau. Sebagai seorang guru

bahasa, penguasaan kita bukanlah sekadar kepada kemahiran bahasa semata-mata,

namun merangkumi juga kehebatan kita dalam teknik menguji dan menilai kemahiran

tersebut.

Bagi menguji ataupun mengadakan sesebuah ujian, seorang guru perlulah

mempunyai satu taburan bentuk soalan yang dikenali sebagai Jadual Spesifikasi Ujian

(JSU), ataupun dahulunya dikenali sebagai Jadual Penentuan Ujian (JPU).

Membina soalan bukanlah suatu pekerjaan yang sewenang-wenangnya. Guru-

guru haruslah mematuhi prinsip-prinsip utama dalam membina JSU. Hal ini bagi

memastikan keberkesanan dan kesahan sesuatu soalan tersebut. Justeru itu, sebelum

mereka sesuatu soalan, prinsip-prinsip dalam membina JSU haruslah diketahui dan

dikuasai dengan sebaik mungkin.

Prinsip-prinsip Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Sebelum memulakan ataupun merancang sesuatu ujian, guru haruslah menyediakan

satu JSU yang tepat sebagai panduan bagi menggubal soalan. Pembinaan JSU

merupakan suatu kondisi yang kritikal sebelum membina sesebuah ujian. Ketepatan

JSU menjamin keputusan yang cemerlang dan ketepatan dalam mengukur

keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran, dan sebaliknya. Oleh yang demikian,

JSU dilengkapi dengan enam prinsip yang menjadi panduan tetap dalam membina JSU

yang tepat.

45

Soalan 3

Page 46: Pentaksiran Bm

Kandungan Ujian

Guru hendaklah jelas dan spesifik mengenai kemahiran bahasa dan juga aspek bahasa

yang ingin diuji. Hal ini diperoleh melalui kajian, pemahaman, dan penghayatan yang

mendalam terhadap Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). Kajian terhadap HSP memberi

gambaran yang menyeluruh mengenai kehendak dan objektif penggubalan sesuatu

kurikulum. Berikut merupakan antara fokus utama dalam menganalisis sesuatu sukatan

pelajaran.

46

Page 47: Pentaksiran Bm

a) Liputan dan dalamnya kajian yang dibuat bagi sesuatu tajuk

b) Pendekatan dalam mempelajari sesuatu tajuk

c) Kepentingan bandingan antara satu tajuk dengan tajuk yang lain

d) Bagaimana kompleksnya sesuatu tajuk

e) Masa pengajaran-pembelajaran yang perlu bagi sesuatu tajuk

Setelah penelitian dijalankan, guru dapat pula menyusun dan membahagikan prospek-

prospek soalan dengan tepat. Maklumat di atas juga penting kepada penggubal soalan

kerana maklumat itulah yang bakal menentukan sifat ujian dari segi bilangan soalan

yang perlu dimasukkan untuk setiap tajuk/subtajuk.

Kemahiran

Setelah mengkaji dan memahami Hasil Sukatan Pelajaran, guru seterusnya harus

menganalisis Hasil Sukatan Pelajaran bagi mendapatkan maklumat yang lebih

mendalam mengenai sesuatu kurikulum. Analisis ini dijadikan petunjuk kepada

pemilihan pengetahuan serta kemahiran yang bakal diuji di samping menentukan tahap

kesukaran sesuatu soalan. Kebiasaannya, hal ini berkait rapat dengan Taksonomi

Bloom. Taksonomi ini menjadi rujukan dalam membina sesuatu soalan. Aras yang

hendak diuji haruslah mengikuti dan mematuhi taksonomi bagi memastikan soalan yang

digubal adalah tepat dan memenuhi kehendak sesuatu ujian. Para guru haruslah

mengelak daripada mereka suatu soalan secara semberono kerana mungkin merugikan

kedua belah pihak; guru dan pelajar. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (1993) ujian yang

baik tidak boleh dibina dengan sewenang-wenangnya, malah memerlukan perancangan

yang teliti. Perancangan yang baik dan teliti adalah langkah pertama dalam membentuk

ujian yang berkesan. Berikut merupakan enam spesifikasi ujian yang telah

disenaraikan oleh Bloom.

47

Page 48: Pentaksiran Bm

TAHAP ISTILAH

Pengetahuan

Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum,

tarikh, peristiwa dll daripada pembelajaran yang lepas.

Nyatakan,

terangkan,

namakan, labelkan.

Kefahaman

Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk

yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri,

menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah

draf.

Pilih, terangkan,

tulis semula.

Penggunaan

Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk

menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum,

teori, formula. Bina graf daripada data, dan lain – lain.

selesaikan,

ramalkan, cari,

kesilapan, bina alat.

Analisis

Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan

fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali

struktur organisasi.

Bezakan, pasti, pilih.

Sintesis

Menyepadukan, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri,

menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi.

Bina, hasilkan,

susun, kembangkan.

Penilaian

Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan

dalaman atau luaran, mentafsir dan mengkritik.

Pilih, berikan alasan,

kritikan, buktikan.

48

Page 49: Pentaksiran Bm

Wajaran

Grondlund (1977:18) telah mengatakan bahawa:

Petikan di atas jelas menyatakan kepentingan merancang dan menggunakan

perancangan sesuatu ujian. Wajaran merupakan peratusan item mengikut bahagian

atau tajuk berdasarkan masa pengajaran bagi setiap tajuk (Rukiah Ahmad Tabon;

2008). Ketepatan wajaran penting bagi menimbulkan kepentingan topik dan aras

kemahiran yang hendak diuji. Jika dikaitkan dengan Taksonomi Bloom, wajaran

sesuatu ujian adalah seperti berikut:

Tahun Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

2 Pengetahuan dan

Pemahaman (0-

30%)

Aplikasi dan

Analisis(60-

65%)

Sintesis dan

Penilaian(10-

15%)

3 Pengetahuan dan

Pemahaman (0-

20%)

Aplikasi dan

Analisis(30-

40%)

Sintesis dan

Penilaian(40-

60%)

4 Pengetahuan dan

Pemahaman (0-

10%)

Aplikasi (10-

15%)

Analisis,

Sintesis dan

Penilaian

(>75%)

49

The key to effective achievement testing is careful planning. It provides greater

assurance that our test will measure relevant learning outcomes… measure a

representative sample of the desired behaviors… and provide dependable

information on which to base instructional decisions… Test planning involves

the identification and specification of precisely what is to be measured.

Page 50: Pentaksiran Bm

Justeru itu, sesi pengajaran dan pembelajaran haruslah dijalankan dan dinilai

sebagaimana yang dikehendaki oleh taksonomi. Hal ini mengelak daripada terjadinya

penggubalan soalan yang melibatkan topik-topik yang belum dipelajari.

Bentuk Ujian

Pembinaan soalan melibatkan pelbagai jenis soalan mengikut kemampuan dan tahap

calon yang bakal mendudukinya. Antara jenis soalan yang popular adalah seperti kerja

kursus, amali, esei, subjektif, dan juga objektif. Namun, bagi pelajar-pelajar tahap satu

mahupun tahap dua, aras soalan yang paling sesuai bagi mereka adalah pada soalan

yang berbentuk objektif dan juga subjektif. Sungguhpun ada juga soalan yang

memerlukan mereka membuat karangan, soalan tersebut adalah sesuai pada tahap

mereka mengikut kemampuan yang telah dianalisis.

1. Bilangan Item

Bilangan item merujuk kepada jumlah soalan yang bakal digubal mengikut

taksonomi Bloom. Seperti yang dibincangkan sebelumnya pada bahagian wajaran.

Bilangan soalan yang bakal dikemukakan mempengaruhi cara guru mengajar dan

memberi penekanan terhadap sesuatu tajuk. Tajuk-tajuk yang diberi penekanan

lebih secara logik faktanya merupakan soalan utama sesebuah ujian. Bilangan item

ataupun soalan yang bakal digubal mengikut tajuk dan sukatan ini dikira sebagai

mana formula berikut.

Pengiraan yang sebegini amat penting bagi memastikan fokus ujian ataupun objektif

ujian itu tercapai.

50

Page 51: Pentaksiran Bm

Aras

Pembinaan sesuatu soalan dan penentuan aras kesukarannya haruslah dirujuk kepada

isi kandungan serta HSP. Kedua perkara inilah yang menentukan tahap kemampuan

dan keupayaan murid untuk menjawab sesuatu soalan. Guru haruslah memerhati dan

menilai sejauh mana potensi murid. Guru bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bagi

memastikan pencapaian pelajar setara dengan apa yang diharapkan.

Penentuan aras soalan ini sebenarnya berkait langsung dengan kelima-lima item

yang telah dibincangkan di atas. Taksonomi Bloom juga induk utama dalam

memastikan aras adalah sesuai dengan keadaan pelajar. Tugas guru dalam mengenal

pasti potensi amat penting agar soalan yang digubal adalah sia-sia dan mengelak

keraguan di dalam sesuatu keputusan ujian.

Sebagai contoh, sebagaimana diperbincangkan dalam item Bentuk Ujian.

Pelajar-pelajar tahun 1 tidak sesuai menjawab soalan yang melibatkan kemahiran

ataupun taksonomi yang tinggi seperti analisis, mahupun sintesis. Pada tahap

permulaan, biarkan mereka menguasai aspek pengetahun dan kefahaman dengan

menjawab soalan-soalan berbentuk padanan mahupun soalan objektif berjawapan

pendek mahupun jawapan terhad. Begitulah sebaliknya dengan pelajar-pelajar tahun

enam. Soalan-soalan aras rendah seperti suai padan, ataupun yang hanya menguji

kemahiran pengetahuan mereka adalah tidak sesuai dan dibimbangkan mewujudkan

perasaan bosan dalam diri pelajar. Pada usia begini, soalan-soalan yang melibatkan

aplikasi, sintesis, analisis, dan penilaian lebih sesuai dan mencambahkan pemikiran

muda mereka.

Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian

Jadual spesifikasi ujian merupakan satu item penting dalam menjadikan sesuatu ujian

mahupun penilaian mencapai kualiti yang terbaik. Jadual Spesifikasi Ujian menjamin

ujian yang dibentuk, adalah dalam keadaan berstruktur dan mempunyai objektif yang

jelas. Bukan sahaja menguji pengetahuan, namun pada masa yang sama menajamkan

lagi kefahaman murid. Objektif ujian haruslah dicapai melalui ujian yang diadakan. Ujian

51

Page 52: Pentaksiran Bm

yang tidak mempunyai objektif adakalanya membebankan murid dan juga pihak lain

yang terlibat. Namun, secara purata besar, ujian-ujian yang diadakan sememangnya

mempunyai objektifnya yang tersendiri.

Jadual Spesifikasi Ujian juga memastikan wujudnya keseimbangan di antara

tajuk-tajuk dengan aras kemahiran. Hal ini penting bagi mengelak daripada timbulnya

masalah seperti penyoalan soalan yang topiknya belum dipelajari. Juga wujud jumlah

soalan yang banyak mengenai sesuatu topik sedangkan topik tersebut merupakan topik

picisan. Hal yang sebegini menimbulkan keraguan serta curiga pelajar mengenai

sesuatu topik.

Jadual Spesifikasi Ujian juga merupakan satu panduan induk bagi menggubal

sesuatu soalan. Sekiranya guru yang terbabit dengan penggubalan soalan tidak dapat

hadir, soalan masih boleh digubal berpandukan Jadual Spesifikasi Ujian yang telah

sedia ada. Ini memudahkan kerja serta menjimatkan tenaga.

Aras kesukaran kebiasaannya menjadi topik utama semasa membina soalan.

Bagaimana cara menentukan aras yang tepat bagi sesuatu soalan bukannya mudah.

Namun, apa yang dibimbing ialah, kestabilan dalam menentukan aras tergugat dengan

perubahan semasa. JSU yang tepat mampu mengembalikan kestabilan aras

kesukaran. Soalan yang dibina tidaklah sukar sepanjang masa, dan tidaklah mudah

sepanjang masa, namun dibuat dengan tertib bagi mencapai objektif ujian.

Langkah-Langkah Membina Jsu

1.Langkah Pertama

Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji.

2. Langkah Kedua

Tentukan soalan yang hendak dibina

Objektif

Jumlah soalan bagi setiap topik.

52

Page 53: Pentaksiran Bm

3. Langkah Ketiga

Tentukan model aras kesusahan / kesukaran item – lazimnya JSU menggunakan

Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom.

4. Langkah Keempat

Pastikan jenis ujian yang akan diuji, antaranya ujian objektif, esei, struktur (dll).

5. Langkah Kelima

Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen.

Menentukan aras kesukaran soalan

Penetapan markah

6. Langkah Keenam

Menyatakan mata pelajaran- kelas/ susunan nombor soalan mengikut tajuk

53

Page 54: Pentaksiran Bm

54

Soalan 4

Page 55: Pentaksiran Bm

SEKOLAH KEBANGSAAN KIBABAIG, PENAMPANG

UJIAN BULAN OGOS 2012

NAMA :

_____________________________________________________

KELAS : ___________________ TARIKH : _____________________

BAHASA MALAYSIA KERTAS 1

(PEMAHAMAN)

TAHUN 4

50 MINIT

(LIMA PULIH MINIT)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

2. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

Terdapat satu sahaja jawapan yang betul. Pilih satu jawapan yang betul

sahaja.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

55

Page 56: Pentaksiran Bm

56

Page 57: Pentaksiran Bm

Soalan 1 – 18

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Melati merupakan murid cemerlang Sekolah Kebangsaan Kibabaig. ________

seorang yang baik hati dan bersopan santun.

A. Dia

B. Awak

C. Beliau

D. Kalian

2. “ Apakah yang tuan puteri ketawakan? Ceritakan kepada _________,” kata

Dayang kepada Puteri Bongsu.

A. beta

B. patik

C. saya

D. baginda

3. Puan Mariam _________ potongan ayam dengan garam sebelum

menggorengnya.

A. mencalit

B. melumur

C. menabur

D. menyapu

57

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

Page 58: Pentaksiran Bm

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4. Air di dalam tasik

itu __________ apabila seekor ikan melompat.

A. berbuai

B. bergegar

C. berkocak

D. bergoyang

5. Baju kurung yang dipakai oleh Aisyah sangat ___________ .

A. besar

B. lebar

C. kemas

D. luas

6. Tangan Haris berbau ___________ selepas menyiang ikan.

A. wangi

B. hapak

C. tengik

58

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

Page 59: Pentaksiran Bm

D. hanyir

7. Adik Suriani sangat ____________ bercakap walaupun baharu berusia 2 tahun.

A. petah

B. cekap

C. deras

D. laju

8. Masa yang diberikan untuk menjawab soalan itu sangat ____________ .

A. awal

B. segera

C. lampau

D. suntuk

9. Perlawanan bola itu diteruskan ____________ hari hujan.

A. sejak

B. walaupun

C. hingga

D. sementara

10.____________ terdengar bunyi jam locengnya, Azira segera bangun

____________ tidur.

A. Semasa … dari

B. Apabila … daripada

C. Sementara … akan

D. Setelah … pada

59

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

Page 60: Pentaksiran Bm

11.Encik Aidil sungguh bangga ____________ kejayaan anaknya _____________

peperiksaan UPSR.

A. akan … pada

B. pada … untuk

C. dengan … dalam

D. terhadap … akan

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12.Restoran itu terletak di _____________ klinik _____________ kedai pakaian.

A. samping … untuk

B. antara … dengan

C. sudut … antara

D. sisi … dengan

60

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

Page 61: Pentaksiran Bm

13.Datuk menanam _____________ jenis sayur-sayuran di kebunnya.

A. setengah

B. sekalian

C. pelbagai

D. sebahagian

14.Pihak polis mengambil ______________ daripada saksi tentang peristiwa ragut

itu.

A. kesudahan

B. kesahihan

C. keterangan

D. kesimpulan

15.Penduduk di situ sentiasa _____________ untuk mengeratkan perhubungan.

A. bersoal jawab

B. temu ramah

C. bertegur sapa

D. soal selidik

16.Sejak ____________ ini ayah selalu pulang lewat pada pejabat.

A. akhir-akhir

B. awal-awal

C. bila-bila

D. mana-mana

61

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN

Page 62: Pentaksiran Bm

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

17.Ayah mengupah beberapa orang pekerja memasang ______________ di dalam

bilik kakak.

A. jejari

B. kekuda

C. lelangit

D. tetulang

18._____________ polis telah berjaya menangkap ______________ itu.

A. Gerombolan … rompakan

B. Angkatan … merompak

C. Kumpulan … dirompok

D. Pasukan … perompok

62

APLIKASI

APLIKASI

Page 63: Pentaksiran Bm

19.Kuna gembira kerana memenangi pertandingan itu.

Pilih perkataan seerti bagi gembira.

A. pilu

B. sedih

C. riang

D. kecewa

20.Peniaga itu menutup kuih – muih dengan plastik.

Pilih perkataan berlawan bagi menutup.

A. membuka

B. mengalas

C. membuang

D. membungkus

Soalan 21 – 22

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

21. I Buah cempedak yang masak itu sudah gugur.

II Pakaian itu sudah masak di ampaian.

III Ayah telah fikir masak sebelum membuat keputusan.

IV Kami sudah masak benar akan perangainya.

A. I dan II

B. II dan III

C. III dan IV

D. I dan IV

63

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

ANALISIS

Page 64: Pentaksiran Bm

22. I Pokok bunga itu hidup subur kerana dijaga dengan baik.

II Jam itu masih hidup walaupun terjatuh ke dalam air.

III Kipas itu hidup semula setelah ayah membaikinya.

IV Pengembara itu ditemukan masih hidup walaupun tersesat di dalam hutan

hampir seminggu.

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

23.Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

Bilakah kamu sampai?

A. Baru sekejap tadi saya sampai.

B. Saya akan sampai sekejap lagi.

C. Ayah yang menghantar saya.

D. Saya sudah sampai.

24.Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

Ya, beliau ialah ketua pasukan kami.

A. Di manakah ketua pasukan kamu?

B. Siapakah ketua pasukan kamu?

C. Adakah beliau ketua pasukan kamu?

D. Apakan beliau ketua pasukan kamu?

64

ANALISIS

ANALISIS

ANALISIS

Page 65: Pentaksiran Bm

Soalan 25 – 26

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

25.“Aiman, tolong belikan ibu sebotol sos cili,” kata ibu.

A. Ibu memberitahu Aiman bahawa dia membeli sebotol sos cili.

B. Ibu mengingat Aiman supaya membeli sebotol sos cili.

C. Ibu menyuruh Aiman membeli sebotol sos cili.

D. Ibu memarahi Aiman kerana membeli sebotol sos cili.

26. “Kamila sedang membaca majalah di dalam biliknya,” kata kakak kepada ayah.

A. Ayah memberitahu kakak bahawa Kamila sedang membaca majalah di dalam

bilik.

B. Kakak memberitahu Kamila bahawa ayah sedang membaca majalah di

dalam bilik.

C. Majalah saya sedang dibaca oleh Kamila di dalam bilik, beritahu kakak.

D. Kakak memberitahu ayah bahawa Kamila sedang membaca majalah di

dalam bilik.

Soalan 27 – 28

Pilih ayat yang betul.

27.A. Selendang itu bukan sesuai dipakai dengan baju itu.

B. Barang komestik itu tidak untuk dijual.

C. Alat tulis itu tidak milik saya.

D. Komputer itu bukan kepunyaan Encik Anuar.

65

ANALISIS

ANALISIS

ANALISIS

Page 66: Pentaksiran Bm

28. I Syila sampai ke sekolah pada pukul 7.00 pagi.

II Encik Zain ialah kawan baik ayah saya.

III Antara pelajar-pelajar itu, Ariff yang paling pintar.

IV Faizul menggunakan bahasa Inggeris semasa bercakap dengan

pelancong itu.

A. II dan II C. II dan IV

B. I dan III D. III dan IV

Soalan 29 – 30

Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

29.Annie cepat-cepat ____________ apabila Karina menghampirinya.

A. kaki bangku

B. kaki ayam

C. angkat kaki

D. lepas tangan

30.Kedua-dua orang adik-beradik itu selalu bertengkar _____________ .

A. seperti anjing dengan kucing

B. seperti tikus membaiki labu

C. seperti mencurah air ke daun keladi

D. seperti anjing berebut tulang

66

ANALISIS

ANALISIS

ANALISIS

Page 67: Pentaksiran Bm

Soalan 31 – 35

Baca iklan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

31.Apakah yang akan diadakan di Padang Majlis Daerah Tuaran?

A. Pesta Hasil Tani

B. Peraduan mewarnai

C. Majlis rumah terbuka

D. Pertandingan makan buah paling banyak

67

Pesta hasil tani akan diadakan di Padang Majlis Daerah Tuaran. Pelbagai hasil tani

seperti sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan akan dijual. Harga adalah

berpatutan. Orang ramai diminta agar tidak melepaskan peluang keemasan ini untuk

menikmati hasil petani-petani di samping menjayakan kempen makanlah buah-buahan

tempatan.

Pesta hasil tani ini adalah anjuran Persatuan Penduduk dengan kerjasama

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA). Pesta akan diadakan pada 18

Oktober 2012, bermula pada pukul 8.00 pagi hingga pukul 9.00 malam.

Pelbagai acara menarik disediakan di Dewan Majlis Daerah Tuaran.

Peraduan mewarnai untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 7 tahun.

Pertandingan mencari buah-buahan tersembunyi.

Pertandingan makan buah paling banyak.

“Jangan lepaskan peluang menikmati keenakan buah-buahan tempatan!”

PENGETAHUAN

Page 68: Pentaksiran Bm

32.Pihak manakah yang menganjurkan pesta ini

A. FAMA

B. Orang ramai

C. Persatuan Petani

D. Persatuan Penduduk

33.Berapakah tempoh masa pesta ini diadakan pada hari tersebut?

A. 8 jam C. 12 jam

B. 9 jam D. 13 jam

34.Antara berikut yang manakah tidak benar berdasarkan iklan?

A. Pesta ini diadakan selama lima hari.

B. Pesta bermula pada pukul 8.00 pagi.

C. Buah – buahan dan sayur-sayuran akan dijual.

D. Kanak-kanak berusia 5 – 7 tahun dapat menyertai peraduan mewarnai.

35.Perkataan kempen dalam petikan bermaksud

A. Promosi C. Rayuan

B. Iklan D. Tema

68

PENGETAHUAN

SINTESIS

ANALISIS

PENILAIAN

Page 69: Pentaksiran Bm

Soalan 36 – 40

Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

36.Penyajak meminta anak – anaknya menguatkan semangat untuk …

A. Menimba ilmu.

B. Mencari sahabat.

C. Menjadi orang yang berjaya.

D. Menempuh pelbagai halangan.

69

Wahai anak bangsa,

Kuatkan semangat,

Menimba ilmu tanpa keluhan,

Dengan satu tujuan,

Menjejak menara gading.

Wahai anak bangsa,

Walaupun banyak cabaran,

Ilmu itu keperluan,

Membezakan manusia,

Tinggi atau rendah kedudukan mereka.

Anak bangsaku,

Jika kejayaan dalam genggaman,

Pasti ayah dan bonda tersenyum riang.

KEFAHAMAN

Page 70: Pentaksiran Bm

37.Apakah yang membezakan antara setiap manusia?

A. Ilmu yang diperoleh.

B. Bakat yang dimiliki.

C. Pengalaman yang ada.

D. Kemahiran yang memiliki.

38.Apakah matlamat seseorang menuntut ilmu?

A. Mendapat kerja yang bagus.

B. Menikmati kesenangan hidup.

C. Mendapat rakan yang ramai.

D. Melanjutkan pelajaran ke universiti.

39.Pilih pernyataan yang tidak benar tentang puisi tersebut?

A. Ilmu banyak gunanya.

B. Ilmu memudahkan kerja kita.

C. Ilmu menjadikan kita pandai.

D. Ilmu dapat melapangkan dada.

40.Frasa ibu dan ayah tersenyum membawa maksud …

A. Ibu bapa berasa girang.

B. Ibu bapa berasa bahagia.

C. Ibu bapa berasa tenang.

D. Ibu bapa berasa harmoni.

KERTAS SOALAN TAMAT

70

SINTESIS

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

Page 71: Pentaksiran Bm

KERTAS SOALAN TAMATSEKOLAH KEBANGSAAN KIBABAIG, PENAMPANG

UJIAN BULAN 8/2012

NAMA :

_____________________________________________________

KELAS : ___________________ TARIKH : _____________________

BAHASA MALAYSIA KERTAS 2

(PENULISAN)

TAHUN 4

1 JAM 15 MINIT

(SATU JAM LIMA BELAS MINIT)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

SEHINGGA DIBERITAHU

6. Kertas ini mengandungi tiga

bahagian iaitu : Bahagian A,

Bahagian B dan Bahagian C.

7. Kamu dikehendaki menjawab

ketiga – tiga bahagian.

8. Bagi Bahagian B, kamu boleh

memilih sama ada menjawab

Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan

3.

9. Jawapan kamu hendaklah

ditulis pada ruangan yang

disediakan dalam kertas

soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 15

halaman bercetak.

71

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa :

Bahagian No. soalan Markah

A

B

C

JUMLAH

Page 72: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Bahagian A

[10 markah]

[Masa yang dicadangkan : 15 minit]

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

72

PENGETAHUAN

Page 73: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Bahagian B

[30 markah]

[Masa yang dicadangkan : 40 minit]

Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Tulis sebuah cerita dan akhiri cerita kamu dengan ayat-ayat di bawah,

…… ibu memeluk dan mengucup dahiku. Aku berasa sangat gembira.

Atau

2. Sekolah kamu telah mengadakan perlawanan persahabatan dalam sukan hoki. Ceritakan suasana semasa temasya sukan itu dijalankan.

Atau

3. Hujan yang turun sejak beberapa hari lalu menyebabkan kampung kamu dinaiki air. Tulis sepucuk surat kepada kakak kamu untuk menceritakan suasana banjir

di kampung kamu itu. tulis surat kamu itu selengkapnya.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

73

KEFAHAMAN

SINTESIS

SINTESIS

Page 74: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

74

Page 75: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Bahagian C

[20 markah]

[Masa yang dicadangkan : 20 minit]

Tulis lima nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang

jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan

kau dalam satu perenggan.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

75

Mimi berjanji untuk berjoging dengan Anita. Tepat waktu yang dijanjikan, Mimi tiba di

tempat yang biasa mereka berjoging. Selepas beberapa minit menunggu, Anita tidak

juga muncul. Mimi mengambil keputusan untuk berjoging dahulu sementara menunggu

Anita. Selepas berlari beberapa pusingan, Mimi ternampak akan sebuah dompet di

laluan joging tersebut. Dia pun mengambil dompet itu. Di dalamnya ada sejumlah

wang. Mimi mengambil keputusan untuk memulangkan dompet itu kepada tuannya.

Pada masa yang sama Anita muncul. Dia meminta maaf kerana terlambat. Mimi

menceritakan tentang dompet yang dijumpainya. Kemudian, mereka bersama-sama ke

balai polis yang berhampiran untuk menyerahkan dompet tersebut.

PENILAIAN

Page 76: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

76

Page 77: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

77

Soalan 5

Page 78: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Pada 27 Ogos 2012 hingga 30 Ogos 2012, saya telah menjalani Pembelajaran

Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Kibabaig, Penampang. Oleh

itu, saya mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan tugasan bagi mata

pelajaran Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM 3103). Tugasan bagi

mata pelajaran ini meminta saya untuk menjalankan ujian bulanan dalam kelas

menggunakan item ujian yang telah diminta. Kemudian, saya diminta untuk

menganalisis markah ujian murid untuk salah satu pendedahan awal kepada saya

kepada persediaan untuk menganalisis markah murid nanti. Saya telah

berbincang dengan Mentor saya Puan Zawana Harosela binti Che Husain yang

juga selaku guru Bahasa Melayu di sekolah itu untuk mengambil masa mengajar

beliau untuk menjalankan satu sesi ujian di kelas beliau mengajar. Puan Zawana

telah membenarkan saya dan rakan –rakan untuk menjalankan sesi ujian ini pada

hari Rabu.

Saya telah mengambil seramai 10 orang murid yang terdiri daripada 4

orang perempuan dan 6 orang lelaki. Kelas yang menjadi pilihan Puan Zawana

ialah 4 Cemerlang. Untuk set ujian kertas satu ini diperuntukkan masa selama 50

minit untuk menjawab. Seterusnya, untuk soalan kertas dua pula, kami sudah

mencapai persetujuan daripada mentor kami untuk menjalankan ujian ini pada

hari Khamis iaitu hari terakhir kami berada di sekolah itu. kerjasama yang

diberikan oleh murid banyak membantu dalam melancarkan lagi proses

pelaksanaan ujian ini.

Pelaksanaan ujian bulanan dalam kelas ini dapat dilaksanakan dengan

jayanya.

78

Page 79: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

79

Soalan 6

Page 80: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Jadual 1.3 : Senarai semak jawapan murid mengikut nombor soalan.

Nama

No. soalan

Aras Kognitif SoalanAzrina Idham Jeslina Syah Bryan Shane Shalin Shazrul May Delson Jumlah

(√)1 2 3 4 5 6

1. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

2. * √ √ √ √ √ √ √ √ 8

3. * √ √ 2

4. * √ √ √ √ √ √ √ 7

5. * √ √ √ √ √ √ 6

6. * √ √ 2

7. * √ √ 2

8. * √ √ √ √ √ √ √ 7

9. * √ √ √ √ √ √ √ √ 8

10. * √ √ √ 3

11. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

12. * √ √ √ √ √ √ √ 7

13. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10

14. * √ √ √ √ √ √ √ 7

15. * √ √ √ √ √ 5

16. * √ √ √ √ √ √ √ √ 8

17. * √ √ √ √ √ √ √ 7

18. * √ √ √ √ √ √ √ √ 8

19. * √ √ √ √ √ 5

20. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

21. * √ √ √ √ 4

22. * 0

23. * √ √ √ √ √ √ √ √ 8

24. * √ √ √ √ √ √ √ 7

25. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

26. * √ √ √ √ √ √ 6

27. * √ √ √ √ √ 5

28. * √ √ √ √ 4

29. * √ √ √ √ √ √ √ √ 8

30. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

31. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10

32. * 0

33. * 0

34. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

35. * √ √ √ 3

36. * √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9

37. * √ √ √ √ √ 5

38. * √ √ 2

39. * √ √ √ √ √ 5

40. * 0

80

Page 81: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Jadual 1.4 : Aras soalan mengikut Taksonomi Bloom.

No. soalan Aras Kognitif Soalan

1 2 3 4 5 61. *2. *3. *4. *5. *6. *7. *8. *9. *10. *11. *12. *13. *14. *15. *16. *17. *18. *19. *20. *21. *22. *23. *24. *25. *26. *27. *28. *29. *30. *31. *32. *33. *34. *35. *36. *37. *38. *39. *40. *

81

Page 82: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Graf bar 1.2 : Jumlah soalan mengikut Taksonomi Bloom.

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

0 2 4 6 8 10 12 14

Jumlah soalan

Jumlah soalan

Graf bar di atas menunjukkan jumlah soalan yang ditentukan mengikut aras Taksonomi Bloom. Dapat lihat aras yang banyak digunakan ialah aras pengetahuan dan aras analisis, iaitu aras rendah dan aras sederhana. Manakala bagi aras tinggi tidak banyak digunakan kerana murid tahun 4 merupakan murid yang baru sahaja menjejak kaki ke tahap dua.

82

Page 83: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

A. MINMin adalah jumlah atau purata kiraan bagi sesuatu nombor. Berikut adalah

analisis markah min bagi 10 orang murid di SK Kibabaig, Penampang bagi mata

pelajaran Bahasa Melayu :

Jadual 1.5 : Skor murid dalam ujian Bulan Ogos Bahasa Melayu.

Murid SkorNur Azrina Mohd. Razi 28

Mohd Idham 19Jeslina Jidi 27

Mohd Syahzahrin 25Bryan Herbert 21

Shane Marc Neil 19Shalin Rahman 23

Shazrul Stephen 26Maybileen 26

Delson John 18

Min :Jumlahmarkah semua murid

Jumlah murid: 28 + 19 + 27 + 25 + 21 +19 + 23 + 26 + 26 + 18

10: 232

10: 23. 2

83

28 19 27 25 21 19 23 26 26 18

Page 84: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Graf bar 1.3 : Jumlah skor dan kekerapan murid.

18 19 21 23 25 26 27 280

0.5

1

1.5

2

2.5

Jumlah kekerapan murid mengikut skor

Skor (x)

Jum

lah

mur

id (f

)

Graf bar di atas menunjukkan jumlah murid mengikut skor masing – masing. Seorang

murid mendapat skor 18, dua orang murid mendapat skor 19, seorang murid mendapat

skor 21, seorang murid mendapat skor 23, seorang murid mendapat skor 25, dua orang

murid mendapat skor 26, seorang murid mendapat skor 27 dan seorang murid

mendapat skor 28 dalam ujian bulan Ogos bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun

4, SK Kibabaig, Penampang pada tahun 2012.

84

Page 85: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Murid Skor JantinaNur Azrina Mohd. Razi 28 P

Mohd Idham 19 LJeslina Jidi 27 P

Mohd Syahzahrin 25 LBryan Herbert 21 L

Shane Marc Neil 19 LShalin Rahman 23 P

Shazrul Stephen 26 LMaybileen 26 P

Delson John 18 LJadual 1.6 : Skor murid mengikut jantina.

Graf bar 1. 4 : Skor markah bagi murid perempuan

Nur Azrina Jeslina Shalin Maybileen0

5

10

15

20

25

30

Skor markah bagi murid perempuan

Skor

Graf bar 1.2 di atas menunjukkan skor markah ujian Bulan Ogos Bahasa Melayu Tahun

4 bagi murid perempuan. Purata markah bagi murid perempuan adalah 26.

Graf bar 1.5 : Skor markah bagi murid lelaki.

85

Page 86: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Moh

d Id

ham

Moh

d Sya

hzah

rin

Bryan

Shane

Mar

c

Shazr

ul

Delson

0

5

10

15

20

25

30

Skor markah bagi murid lelaki

Skor markah bagi murid lelaki

Graf bar di atas menunjukkan skor markah ujian bulan Ogos bagi murid tahun 4 di SK

Kibabaig, Penampang. Purata markah bagi murid lelaki ialah 23.3.

Carta pai 1.2 : Skor peratusan murid mengikut jantina.

55%

45%

Skor peratusan murid mengikut jantina (%)

LelakiPerempuan

86

Page 87: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Carta pai di atas menerangkan tentang skor peratusan murid mengikut jantina. Seramai

4 perempuan dan 6 lelaki yang terlibat. Sebanyak 45 peratus markah yang dikumpul

untuk murid perempuan manakala 55 peratus oleh murid lelaki. Ini menunjukkan

pencapaian murid lelaki lebih baik berbanding murid perempuan.

Jadual 1.7 : Jumlah skor murid – murid mengikut kekerapan himpunan peratusan.

Skor (x) Kekerapan (f) f(x) Hasil tambah kekerapan (cf)

Kekerapan himpunan %

18 1 18 1 1019 2 38 3 3021 1 21 4 4023 1 23 5 5025 1 25 6 6026 2 52 8 8027 1 27 9 9028 1 28 10 100

Graf 1.1 : Lengkung kekerapan himpunan peratusan.

18 19 21 23 25 26 27 280

20

40

60

80

100

120

Skor (x)

cf

%

87

Lengkung kekerapan himpunan peratusan

Page 88: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Graf bar 1.6 : Markah murid mengikut peratus.

Nur A

zrina

Moh

d Rzz

i

May

bilee

n

Shazr

ul

Shalin

Shane

Mar

c Neil

Bryan

Her

bert

Moh

d Sya

hzah

rin

Jesli

n Jid

i

Moh

d Id

ham

Delson

John

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Peratus markah (%)

Peratus markah (%)

Graf bar di atas menunjukkan markah murid – murid di kelas 4 cemerlang selepas

menduduki ujian bulan Ogos untuk mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas Satu. Graf ini

menjelaskan pencapaian murid yang tidak memuaskan kerana tiada pelajar yang dapat

mencapai markah 80 ke atas. Manakala tiada peratusan yang menunjukkan murid

gagal. Prestasi ini menandakan tahap kebolehan atau pengetahuan murid adalah pada

aras sederhana sahaja.

88

Page 89: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

B. MEDIANMedian adalah nilai tengah bagi sesuatu nombor. Berikut merupakan kiraan median markah Ujian Bahasa Melayu bagi 10 orang murid :

Skor (x) Kekerapan (f) Had kelas cfp

18 – 19 3 17.5 – 19.5 3

20 – 21 1 19.5 – 21.5 4

22 – 23 1 21.5 – 23.5 5

24 – 25 1 23.5 – 25.5 6

26 – 27 3 25.5 – 27.5 9

28 - 29 1 27.5 – 29.5 10

L = had bawah jeda kelas median

cfp = jumlah terkumpul kekerapan sehingga kelas tersebut,

tetapi tidak melibatkan kekerapan median kelas

Fmed = kekerapan median

W = keluasan jeda kelas median (had atas kelas – had bawah kelas)

N = jumlah bilangan kekerapan

Median = 21.5 +(

102

−4

1) (1)

= 21.5 + (5−41 ) 1

= 21.5 + 1

= 22.5

89

Median = L +N2

- cf p

f med

(W )

Page 90: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Graf 1. 2 : Taburan kekerapan markah murid mengikut sela kelas.

17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 27.50

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Taburan kekerapan

Had kelas

Graf di atas menunjukkan taburan kekerapan bagi markah murid mengikut sela kelas.

Seramai 3 orang yang menduduki sela kelas 17.5, seorang 19.5, seorang 21.5, seorang

23.5, 3 orang 25.5 dan seorang 27.5. Ini menunjukkan pencapaian murid untuk Ujian

Bulanan ini adalah sederhana.

90

Page 91: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Sela kelas Kekerapan,

f

Nilai tengah,

x

f (x) x2 f x2

18 – 19 3 18.5 55.5 342.25 1026.75

20 – 21 1 20.5 20.5 420.25 420.25

22 – 23 1 22.5 22.5 506.25 506.25

24 – 25 1 24.5 24.5 600.25 600.25

26 – 27 3 26.5 79.5 702.25 2106.25

28 – 29 1 28.5 28.5 812.25 812.25

∑ f =¿10 ∑ f (x )

=231

∑ x2=¿

3383.25

∑ f ¿¿5472.5

C. SISIHAN PIAWAI

σ = √ 5472.510

−23110

2

= √547.25−(23.1)2

= √13.64

= 3.7

91

Page 92: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

92

Soalan 7

Page 93: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Refleksi perancangan dan ujian yang telah dijalankan.

Bagi menghasilkan sebuah ujian bukannya perkara yang mudah dilaksanakan. Langkah

– langkah yang sistematik perlu dilakukan agar ujian bersesuaian dengan tahap

kemampuan murid. Antara aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan semasa

menyediakan ujian termasuk perlu mementingkan unsur-unsur motivasi, refleksi,

mencabar minda, menimbulkan celik akal, mengurangkan tekanan, menimbulkan

kesediaan dan sentiasa bersedia untuk mengambil peperiksaan seterusnya. Sebelum

mentadbirkan ujian, sudah pasti perlu merancang beberapa strategi supaya ujian itu

dapat mengukur perkara yang hendak diukur.

Perancangan ujian adalah salah satu bahagian yang paling penting dalam

proses penilaian yang merangkumi langkah – langkah perancangan, pentadbiran,

pemeriksaan, penganalisisan dan laporan. Untuk mendapatkan maklumat – maklumat

tepat serta memastikan ujian yang diberikan mempunyai ciri – ciri kesahan dan

kebolehpercayaan, serta dapat mencerminkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran

mereka, guru harus merancang ujian yang sesuai dan berguna.

Oleh itu sebelum melaksanakan ujian ini, saya telah melakukan beberapa

langkah awal. Antara prosedur yang perlu dititikberatkan semasa merancang sesuatu

ujian itu ialah, menentukan tujuan ujian. Dengan adanya tujuan ujian yang telah dikenal

pasti, proses merancang ujian yang berikutnya akan dapat dipermudahkan. Tujuan

menentukan tujuan ujian ialah untuk mendiagnosis kekuatan & kelemahan seseorang

pelajar menilai kemahiran prasyarat, menilai tahap penguasaan ilmu, merancang

program pemulihan dan pengayaan. Misalnya, jika tujuan ujian ialah mengesan

kedudukan pencapaian pelajar dalam kelas, maka ujian sumatif hendaklah dijalankan.

Berdasarkan tujuan ujian dikenal pasti, guru juga harus menentukan bentuk ujian,

seperti subjektif atau tujuan objektif, yang sesuai ditadbirkan.

Langkah yang seterusnya dalam merancang ujian ialah, menentukan isi

kandungan ujian. Berdasarkan tujuan ujian, pemilihan isi kandungan hendaklah diuji.

Biasanya, isi kandungan merangkumi kemahiran – kemahiran dalam satu atau

beberapa topik yang telah dipelajari oleh pelajarnya. Kemahiran – kemahiran yang

93

Page 94: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan sukatan pelajaran. Selain

itu, aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. Soalan

hendaklah diuji dengan mengikut enam aras Taksonomi Bloom, iaitu : aras rendah

pengetahuan dan kefahaman, aras sederhana aplikasi dan analisis dan aras tinggi

sintesis, penilaian, aspek kognitif, aspek afektif –nilai dan sikap, aspek kemahiran,

pedagogi, pemudahcaraan, berfikir, belajar ,teknologi maklumat (IT), aspek personaliti,

tingkah laku, gaya kognitif, pelbagai kecerdasan dan kecerdasan emosi.

Langkah yang ketiga ialah membentuk Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Apabila

topik – topik dan aras kemahiran telah ditentukan mengikut Taksonomi Bloom,

penyediaan satu Jadual Spesifikasi Ujian harus dilakukan untuk memastikan

pemberatan yang wajar bagi topik – topik serta aras kemahiran yang sesuai dengan

kebolehan pelajar secara keseluruhannya. Bentuk jadual yang dibuat hendaklah

mengandungi dua perkara penting, iaitu topik – topik disusun dengan paksi

mencancang dan aras kemahiran disusun dalam paksi mengufuk. Bilangan item atau

soalan dinyatakan petak – petak Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) mengikut aras

kemahiran yang ditetapkan. Dengan adanya JSU, kita dapat memastikan item atau

soalan yang dibina akan mempunyai ciri – ciri ujian yang baik seperti ciri kesahan dan

kebolehpercayaan. Ia juga dapat memastikan kemahiran – kemahiran dapat diuji

secara keseluruhan serta pemberatan nya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan

secara adil.

Langkah yang seterusnya ialah, menulis item atau soalan. Berpandukan

Jadual Spesifikasi Ujian yang telah dibentuk, penggubalan soalan dilakukan untuk ujian

yang biasanya disediakan dalam bentuk ujian subjektif atau ujian objektif. Pemilihan

ujian objektif atau subjektif sebagai bentuk ujian bergantung pada tujuan ujian itu. pada

amnya, jika tujuan ujian ialah untuk penilaian sumatif, ujian objektif biasanya digunakan

kerana ujian jenis ini dapat menguji banyak topik dalam satu masa yang singkat.

Sekiranya tujuan ujian ialah menguji kebolehan calon menyelesaikan masalah dengan

langkah – langkah penyelesaian secara sistematik atau menguji kemahiran menulis,

maka ujian subjektif adalah wajar digunakan.

94

Page 95: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Setelah item atau soalan selesai digubal, proses menyemak item atau

soalan tersebut dilakukan supaya bebas daripada sebarang kesilapan sebelum ujian

ditadbirkan. Dalam hal ini, item atau soalan boleh disemak dari segi bentuk, isi dan

bahasa yang digunakan untuk menggubal soalan. Di samping itu, arahan yang

diberikan pada atas kertas hendaklah jelas dan mudah difahami, masa peruntukkan

adalah berpatutan dengan bilangan soalan serta item atau soalan adalah disusun

daripada yang mudah kepada sukar.

Selepas item dan soalan telah digubal dan disemak, ujian pra boleh

digunakan untuk menjamin bahawa item atau soalan yang digubal mempunyai ciri – ciri

yang baik seperti kesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan, kebolehtadbiran dan

kemudahtafsiran. Maklumat – maklumat yang didapati daripada ujian pra banyak

membantu dalam membaiki kelemahan – kelemahan item atau soalan itu. Item atau

soalan yang baik bersama dengan yang dibaiki boleh digunakan sebagai ujian yang sah

nanti, atau disimpan dalam Bank Item untuk kegunaan pada masa hadapan.

Setelah pelaksanaan ujian pra, saya telah melakukan penganalisisan item

dan soalan sebagai satu kaedah yang analisis yang sistematik. Analisis ini berdasarkan

keputusan – keputusan ujian pra yang telah dijalankan. kajian berdasarkan keputusan –

keputusan ujian pra digunakan untuk menentukan indeks kesukaran dan indeks

diskriminasi bagi setiap item atau soalan yang telah digubal. Nilai indeks kesukaran dan

nilai indeks diskriminasi yang didapati dengan cara demikian akan ditafsirkan untuk

menentukan sama ada item atau soalan sesuai digunakan atau tidak.

Langkah pembinaan ujian iaitu pembentukan kertas soalan pula dilakukan

dengan pembahagian kertas soalan sama ada dalam bentuk objektif atau subjektif,

format yang betul harus digunakan untuk membiasakan murid dengan format

peperiksaan sebenar. Selain itu, terdapat perkara – perkara yang harus diberi

pertimbangan untuk dimasukkan dalam kertas soalan. Antaranya ialah, butiran murid,

bilangan soalan hendaklah sesuai dengan masa yang diperuntukkan, susunan soalan

daripada mudah kepada susah, tentukan dengan jelas markah bagi setiap soalan, jarak

soalan atau item hendaklah ditaip dengan kemas agar memudahkan pelajar, gambar

95

Page 96: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

rajah dilukis dengan skala yang berpatutan dan yang terakhir pemeriksaan kertas

soalan untuk memastikan soalan bebas daripada sebarang kesalahan dari segi bahasa,

isi dan strukturnya. Senarai – senarai semak soalan juga boleh digunakan untuk

menyemak semula soalan yang telah digubal.

Setelah pelaksanaan ujian dijalankan, markah – markah yang diperoleh

dikumpulkan untuk kegunaan dalam statistik dalam penilaian. Taburan kekerapan

dalam pembentukan statistik menunjukkan bentuk dan rupa taburan skor – skor yang

diperoleh oleh pelajar, skor tertinggi dan skor terendah, dan perbezaan markah di

antara skor. Taburan kekerapan ini sangat penting untuk mengira angka – angka

statistik yang penting seperti min dan sisihan piawai. Antara aspek analisis markah

yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan ini ialah, min, median dan sisihan piawai.

Min menunjukkan markah purata yang diperoleh oleh pelajar dalam sesuatu ujian.

Median merupakan markah penengah dalam sesuatu taburan skor. Sisihan piawai pula

menunjukkan sisihan daripada purata bagi sesuatu taburan skor.

Akhir sekali adalah menginterpretasikan data. Membuat analisis,

interpretasi dan kesimpulan merupakan peringkat yang penting sekali dalam sesuatu

aktiviti penilaian. Ini adalah kerana hasil dapatan daripada kesimpulan ini akan menjadi

pertimbangan asas untuk membuat cadangan dan tindakan yang selanjutnya

digunakan untuk membaiki ujian dan amalan yang kurang memuaskan, atau menjadi

asas untuk mengubahsuai proses pengujian yang selanjutnya. Proses menganalisis,

menginterpretasikan dan membuat kesimpulan hanya boleh dilakukan selepas data

telah dikumpulkan daripada proses pengujian dan pengukuran. Data yang dikumpul

dinyatakan dalam bentuk statistik seperti jadual, carta pai, graf bar dan sebagainya.

Pentafsiran pula dijalankan dengan merujuk kepada jadual atau perwakilan data itu.

kemudian, kesimpulan akan dibuat berdasarkan pentafsiran data.

96

Page 97: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

97

TUGASAN 2

Page 98: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Huraian kritis berkaitan amalan pentaksiran Bahasa Melayu sekolah rendah di

Malaysia.

Kebelakangan ini pentaksiran dalam bilik darjah kian diberi perhatian. Pentaksiran

dalam bilik darjah merupakan sebahagian daripada aktiviti penting dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Tujuan pentaksiran yang terpenting adalah membantu

pelajar menguasai isi kandungan pelajaran, memperbaiki pembelajaran pelajar dan

pemberian gred. Pentaksiran ini termasuklah pentaksiran bertulis atau pentaksiran

secara lisan yang dijalankan sepanjang pelajaran hinggalah yang dibuat pada akhir

tahun. Pentaksiran yang berkesan dapat membantu guru mengetahui tahap

pembelajaran pelajar dan juga keberkesanan pengajaran guru.

Mengajar tanpa menilai adalah langkah yang tidak bijak. Menurut Gronlund

(1981) penilaian dapat menentukan sejauh mana pengajaran dan pembelajaran dapat

mencapai objektifnya. Aktiviti penilaian tidak semestinya dilakukan di peringkat akhir,

sebaliknya ia boleh juga dilaksanakan pada setiap peringkat atau dengan kata lain

dalam proses yang berterusan (Wheeler, 1967). Dalam KSSR, sebagai contohnya

dalam pengajaran Bahasa Malaysia konsep 5P diberi penegasan iaitu

penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan.

Guru merupakan pihak utama yang bertanggungjawab dalam pentaksiran

pengajaran dan pembelajaran pelajar, oleh itu kualiti pentaksiran bilik darjah yang

diamalkan oleh guru amat diberi perhatian. Para guru perlu mempunyai kemahiran

pentaksiran tertentu bagi mengamalkan pentaksiran dengan berkesan. Guru

menggunakan pelbagai teknik pentaksiran, walaupun mereka mungkin tidak diberi

latihan yang bersesuaian dalam aspek pentaksiran dalam bilik darjah. Sehingga kini,

amalan pentaksiran dan kemahiran pentaksiran guru-guru di Malaysia kurang diketahui.

Tujuan utama pentaksiran dalam bilik darjah adalah untuk mendapat maklumat tentang

kemajuan dan pencapaian seseorang. Pentaksiran dalam bilik darjah merangkumi

aktiviti-aktiviti seperti pembentukan ujian bertulis dan pentaksiran prestasi (performance

assessment), penggredan, mentafsir skor peperiksaan, memberi maklum balas tentang

hasil pentaksiran dan penggunaan hasil pentaksiran dalam membuat keputusan.

98

Page 99: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Apabila menggunakan ujian bertulis dan pentaksiran prestasi, guru perlu sedar tentang

kelebihan dan kelemahan setiap teknik pentaksiran supaya dapat memilih teknik

pentaksiran yang sesuai untuk membuat pentaksiran tentang pembelajaran pelajar.

Namun, jika dilihat amalan pentaksiran Bahasa Melayu yang dilakukan oleh guru

– guru masa kini, kebanyakan guru sekolah gemar menggunakan ujian dan

peperiksaan untuk menilai kemajuan pembelajaran pelajar. Airasian (2001) menyatakan

amalan yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam bilik darjah meliputi aspek-aspek

seperti mengesan tahap penguasaan pembelajaran pelajar, memberi latihan atau kerja

rumah kepada pelajar berdasarkan tahap pencapaian pelajar, menyemak hasil kerja

pelajar, menentukan konstruksi yang ingin ditaksir dalam proses pengajaran dan

pembelajaran dan merangsang pelajar untuk belajar. Ciri – ciri dalam pembentukan

ujian perlulah menitikberatkan keesahan, kebolehpercayaan, keobjektifan,

kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. Keesahan dalam suatu ujian bertujuan untuk

mengukur sejauh mana ujian itu dapat mencapai apa yang diukur, iaitu sejauh mana

ujian ini dapat mencapai objektifnya. Antara cara yang terbaik untuk memastikan

keesahan ujian ialah melalui Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), iaitu satu rangka yang

membentangkan secara khusus topik – topik mata pelajaran dan bilangan soalan setiap

topik mengikut aras kemahiran yang hendak di uji.

Kurikulum Bahasa Melayu telah digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan

murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dan dapat

menggunakan tatabahasa secara betul dan tepat. Selain itu, murid mampu

mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata pelajaran yang lain di samping

mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Matlamat dalam Kurikulum

Bahasa Melayu ini tidak dapat mencapai objektifnya sekiranya penilaian bahasa tidak

dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan. Penilaian bahasa murid boleh dilakukan

melalui portfolio, pemerhatian, kontrak pembelajaran dan soal jawab. Contohnya,

portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod

bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Terdapat

99

Page 100: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. Selain

portfolio, rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan

untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Antara cara menilai portfolio ialah

berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan

kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan

kefahaman, menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi

gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir, menggunakan

inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian, jurnal dan

rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap

pencapaian pelajar, membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk

memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya

membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.

Tetapi berbeza dengan penilaian bahasa yang dilakukan oleh guru Bahasa

Melayu pada masa kini. Penilaian bahasa lebih berfokus kepada ujian bertulis semata –

mata. Tahap pengetahuan murid hanya dinilai melalui kertas sahaja dan ini akan

mengongkong cara penilaian seorang guru itu. Tanpa disedari kemahiran sebenar

murid tidak dapat ditonjolkan dengan baik. Ujian bertulis hanya menguji kognitif murid

dan aspek pengujian yang lain tidak dapat diaplikasikan. Contohnya, kemahiran lisan,

kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan antara aspek penting yang

perlu dinilai dalam kalangan murid. Penilaian ini dilakukan di dalam kelas untuk melihat

sejauh mana peningkatan dalam aspek berbahasa murid.

Selain itu, isu murid tidak dapat menjawab soalan dikaitkan dengan pengajaran

guru tidak menganalisis topik pembelajaran murid mengikut tahap mereka terlebih

dahulu. Ini dikaitkan dengan langkah awal penghasilan ujian tidak dilakukan oleh guru.

Jika dilihat amalan pentaksiran Bahasa Melayu di Malaysia pada masa kini, pembinaan

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) tidak dititikberatkan lagi. Ini akan menyebabkan topik –

topik yang belum dipelajari oleh murid akan bercampur aduk dengan topik yang telah

dipelajari. Oleh itu, murid akan menghadapi masalah untuk menjawab kertas soalan

yang telah diedarkan. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) adalah satu langkah yang perlu

dilakukan terlebih dahulu agar objektif untuk menguji kebolehan murid tercapai.

100

Page 101: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Contohnya murid tahun satu hanya mempelajari beberapa tajuk sahaja dalam aspek

tatabahasa, antaranya ialah kata nama, kata adjektif, kata hubung, kata tanya, kata

kerja, pengimbuhan dan ayat mudah. Oleh itu, untuk soalan bahagian pemahaman dan

penulisan, guru harus menitikberatkan tentang topik yang telah diajar sahaja. Ini

disebabkan pada tahap ini, murid baru mengenal huruf vokal dan konsonan, suku kata

dan perkataan yang mudah.

Kajian-kajian menunjukkan amalan pentaksiran guru bergantung kepada mata

pelajaran yang diajar serta peringkat persekolahan yang diajar. Secara umumnya, guru

yang mengajar mata pelajaran bahasa, lebih kerap menggunakan ujian bertulis

berbanding dengan guru-guru lain. Kajian Bol et al. (1998), Mertler (1998, October) dan

Zhang & Burry-Stock (2003) memperoleh dapatan yang sama, iaitu guru-guru sekolah

rendah lebih kerap menggunakan pentaksiran alternatif atau pentaksiran prestasi.

Guru-guru sekolah rendah kurang menggunakan teknik pentaksiran tradisional, tetapi

lebih kerap menggunakan pentaksiran secara tidak formal seperti pemerhatian dan soal

jawab (Mertler, 1998). Kajian yang dijalankan oleh Donegan (2001) menunjukkan lebih

ramai guru sekolah rendah bawah menggunakan pentaksiran individu (one-to-one

assessment), pemerhatian, borang senarai semak dan skala kadar (rating scale) untuk

mentaksir pembelajaran pelajar. Manakala lebih ramai guru sekolah rendah atas

menggunakan ujian binaan guru, ujian bertulis, latihan daripada buku teks untuk

membuat pentaksiran terhadap pembelajaran pelajar.

Kaedah pentaksiran guru-guru sekolah selalu dipengaruhi oleh peperiksaan

awam. Ini adalah dalam jangkaan disebabkan peperiksaan awam memainkan peranan

penting dalam membuat keputusan tentang masa hadapan seseorang calon serta

sistem pendidikan Malaysia. Untuk memastikan pelajar berjaya dalam peperiksaan

awam, guru-guru sekolah berusaha menyediakan pelajar supaya biasa dengan format

soalan peperiksaan awam. Selain ujian objektif aneka-pilihan, guru-guru sekolah juga

banyak menggunakan kerja rumah pelajar untuk menilai prestasi pelajar. Guru yang

mengajar sekolah rendah pula lebih banyak membina rubrik penskoran berdasarkan

maklumat-maklumat yang dibekalkan oleh guru-guru lain. Namun, hanya sesetengah

pendidik yang menggunakan konsep ini dalam pentaksiran. Dari aspek kelemahan guru

101

Page 102: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

dalam menstrukturkan format ujian yang betul sering berlaku dalam pentaksiran kini.

Contohnya format bagi Bahasa Melayu kertas satu, topik – topik yang digunakan untuk

awal-awal soalan bermula dengan kata nama atau kata kerja yang mengikut aras

pengetahuan atau kefahaman sahaja, namun jika dilihat pada contoh set ujian yang

lain, soalan pada awal set dimulakan dengan membaca petikan kemudian mencari

jawapan berdasarkan petikan. Ini menunjukkan aras analisis sudah digunakan lebih

awal. Murid akan berasa bingung dan mula merasakan kesukaran untuk menyelesaikan

soalan tersebut.

Kajian Mertler (1998, October) menunjukkan guru-guru sekolah rendah kurang

menggunakan teknik pentaksiran tradisional seperti ujian bertulis. Kajian ini mendapati

bentuk ujian bertulis yang kerap digunakan oleh guru-guru sekolah rendah adalah

soalan isi tempat kosong, soalan betul atau salah dan soalan pemadanan. Selain ujian

bertulis, strategi lain yang kerap digunakan oleh guru-guru sekolah rendah untuk

mentaksir pembelajaran pelajar adalah teknik pemerhatian, teknik menyoal secara lisan

dan temu bual. Kajian ini juga mendapati amalan-amalan pentaksiran guru-guru

sekolah berdasarkan bidang pengajaran guru tidak banyak berbeza. Perbezaan yang

signifikan hanya wujud dalam penggunaan ujian bertulis. Guru-guru sekolah yang

mengajar mata pelajaran bahasa paling banyak menggunakan ujian bertulis untuk

menilai pelajar. Dapatan ini adalah selaras dengan kajian Zhang & Burry-Stock (2003).

Kajian ini menunjukkan guru-guru bahasa lebih banyak menggunakan soalan objektif

aneka pilihan dan banyak menggunakan bentuk soalan esei untuk membuat

pentaksiran tentang pelajar.

Perubahan penekanan Pentaksiran Berasakan Sekolah daripada amalan

pentaksiran sumatif yang memberi fokus utama terhadap ujian dan peperiksaan kepada

amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang mementingkan pentaksiran formatif

telah menimbulkan banyak rungutan dalam kalangan guru. Hal ini berikutan perasaan

kurang keyakinan guru untuk menjalankan pentaksiran formatif dalam proses

Pengajaran & Pembelajaran. Aplikasi pentaksiran formatif masih lemah kerana guru

kurang mahir mengintegrasikan teknik pentaksiran formatif dalam proses Pengajaran &

Pembelajaran kerana menganggap bahawa ia sesuatu yang asing atau terpisah walhal

102

Page 103: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

teknik tersebut amat biasa dengan amalan mereka. Kajian Black dan Wiliam (1998)

mendapati guru masih memerlukan latihan untuk melaksanakan pentaksiran formatif.

Berikutan itu mereka menyarankan guru menggunakan pelbagai teknik sebagai alat

pentaksiran formatif selagi cara dan tujuan teknik itu berupaya memberikan maklumat

bagi tujuan mengubah suai pengajaran dan merancang pengajaran akan datang.

Perkara ini disokong oleh Scherer (2005) yang menyatakan semua teknik yang

membolehkan guru mendapatkan maklumat berkaitan status kefahaman, kemahiran

dan pengetahuan murid sesuai digunakan sebagai teknik pentaksiran formatif.

Bagaimanapun Fisher dan Frey (2007) mendapati garis panduan yang membezakan

antara fungsi teknik pentaksiran formatif dengan teknik P&P ialah teknik pentaksiran

formatif sewajarnya dijalankan selepas guru menggunakan teknik P&P untuk

menyampaikan konsep atau isi pelajaran. Mereka menyarankan guru memulakan teknik

pentaksiran formatif selepas sepuluh atau lima belas minit mengajar isi dan konsep

pelajaran.

Guru juga kurang pengetahuan terhadap penggunaan teknik pentaksiran

formatif. Guru lebih tertumpu menggunakan teknik soal jawab sebagai teknik

pengajaran dan bukan sebagai teknik pentaksiran. Ini adalah untuk mendapatkan

keserasian guru menggunakan teknik menyoal dalam meningkatkan pembelajaran

masih di tahap rendah. Kajian oleh Brookhart (2007) pula mendapati guru sekolah

rendah menganggap teknik pemerhatian adalah teknik utama pentaksiran formatif. Hal

ini menjadikan mereka kerap dan mahir menggunakan pelbagai jenis teknik

pemerhatian. Guru sekolah rendah turut disarankan memberi murid latihan yang

bersifat amali, latihan yang melibatkan pergerakan fizikal tubuh badan seperti nyanyian,

lakonan, bercerita, membaca sajak dan syair kerana ia mampu meningkatkan

pembelajaran pelbagai kebolehan seperti fizikal, kognitif, afektif, emosi dan sosial

(interpersonal dan intrapersonal) (Hamm & Adams, 2009). Teknik seperti ini

membolehkan murid mempamerkan kebolehan, bakat dan minat mereka. Apa yang

penting ialah maklumat daripada penggunaan teknik tersebut ialah dalam bentuk

tingkah laku. Hal ini kerana tingkah laku yang ditunjukkan murid semasa aktiviti

pentaksiran formatif memberikan maklumat kepada guru untuk membuat keputusan

103

Page 104: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

dan pertimbangan apa yang hendak dilakukan seterusnya dalam proses P&P. Oleh itu

penggunaan teknik pentaksiran formatif perlu dirancang dengan baik supaya sesuai

dengan pelbagai tahap kebolehan murid.

Selain itu, sebelum pelaksanaan satu set ujian untuk mengesan sejauh mana

murid – murid menerima pengetahuan baharu dalam sesuatu topik yang dipelajari,

adalah penting bagi guru untuk menyediakan serta merangka soalan yang akan

dikemukakan terlebih dahulu. Terdapat tiga faktor yang perlu diambil perhatian ketika

merangka soalan, iaitu soalan mestilah menepati susunan perkataan dengan jelas agar

murid dapat mengenal pasti jawapan yang dikehendaki, soalan yang dikemukakan

hendaklah mempunyai aras yang berbeza – beza dan pemilihan aras soalan perlu

mengambil kira tahap kebolehan murid – murid yang diuji. Namun, jika dibandingkan

amalan pentaksiran yang sering digunakan pada masa kini, faktor – faktor yang perlu

dititikberatkan untuk merangka soalan tidak diamalkan lagi. Penggunaan aras yang

berbeza juga tidak diaplikasikan lagi. Taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin S.

Bloom pada tahun 1956 tidak digunakan lagi. Hanya segelintir pendidik yang masih

mengaplikasikan domain ini, yang mana ia berfokus kepada domain kognitif, iaitu

melibatkan perkembangan murid.

Taksonomi Bloom ini dibahagikan kepada enam peringkat yang bermula

daripada tahap yang mudah dicapai kepada tahap yang sukar iaitu, iaitu pengetahuan,

kefahaman, aplikasi (penggunaan), analisis, sintesis dan penilaian. Namun, jika

diperhatikan sebilangan contoh kertas ujian yang dihasilkan oleh guru, ia tidak bermula

dari aras rendah, sederhana dan aras tinggi. Ini akan menyukarkan murid untuk

mencapai markah yang tinggi. Apabila pengiraan markah dilakukan oleh guru, maka

hasil yang diperoleh tidak memuaskan, ini akan menyebabkan guru mula memikirkan

faktor yang menyebabkan kemerosotan markah murid. Apabila strategi, pendekatan

dan teknik pengajaran yang digunakan oleh guru adalah betul, maka faktor lain yang

diberi perhatian ialah tahap penguasaan murid. Murid – murid mempunyai tahap

kebolehan IQ atau potensi yang berbeza dalam sesuatu pelajaran. Apabila ujian yang

diberikan melebihi aras pengetahuan murid, maka objektif penilaian guru tidak akan

104

Page 105: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

tercapai. Oleh itu, adalah satu keutamaan bagi seorang guru untuk menilai sejauh

mana tahap pengetahuan murid itu sesuai dengan pentaksiran yang dijalankan.

Dari aspek keobjektifan juga amat dipentingkan dalam penilaian ujian. Ini

merujuk kepada ketepatan seseorang memeriksa jawapan – jawapan calon. Sesuatu

ujian dikatakan mencapai keobjektifan yang amat tinggi kerana jawapannya adalah satu

sahaja dan pemberian markah tidak mungkin dipengaruhi oleh emosi atau pendapat

pemeriksa sendiri. Sebaliknya, ujian subjektif mengandungi keobjektifan yang rendah.

Di dalam sesuatu ujian esei, pemeriksa masing – masing pada lazimnya memberi

markah yang berbeza ke atas jawapan yang sama. Pemeriksa yang sama pula akan

mungkin memberikan markah yang berbeza apabila jawapan yang sama diperiksa

dalam dua masa yang berlainan. Jika diperhatikan kepada sistem pemberian markah

pada masa kini, prinsip keobjektifan jarang digunakan lagi. Ini disebabkan sesetengah

guru ingin membantu murid untuk mencapai tahap lulus dalam mata pelajaran yang di

ajar, maka penambahan markah akan berlaku terutamanya dalam ujian subjektif yang

merangkumi esei dan binaan ayat. Ini merupakan salah satu cara untuk menutup

prestasi sebenar murid – murid. Tanpa disedari, melalui cara yang digunakan ini tidak

dapat membantu murid untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik pada masa

hadapan kerana murid akan beranggapan bahawa guru akan membantu mereka untuk

lulus walaupun keputusan yang diperoleh tidak memuaskan. Murid tidak akan berusaha

untuk memperbaiki kelemahan mereka sehinggakan pada satu tahap murid akan

memandangkan enteng pembelajaran mereka. Pentaksiran yang berkesan adalah cara

yang membolehkan murid berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah

diketahui dan difahami lebih awal. Murid dapat menganalisa pembelajaran dan

mengetahui perkara yang perlu diperbaiki dan belajar dengan kaedah tersendiri. Selain

itu, murid dapat menjalankan sintesis dan mengaplikasikan pembelajaran selain

daripada mengingati fakta. Murid akan lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran,

dapat melalui proses pembelajaran dengan berjaya serta berupaya bersaing di tahap

yang lebih tinggi.

Pentaksiran telah menjadi sebahagian daripada strategi pengajaran dan

pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. Pengajaran, pembelajaran dan

105

Page 106: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara

berasingan atau bersendirian. Tujuan utama pentaksiran bukan hanya untuk membuat

keputusan, tetapi memberi sokongan dan mekanisme yang positif bagi membantu

murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran; bagi guru membaiki

pengajaran dan secara keseluruhan, menyumbang kepada keberkesanan program.

(2 425 patah perkataan)

106

Page 107: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Syukur ke hadrat Ilahi, akhirnya saya berjaya menyiapkan kerja kursus berasaskan

projek bagi mata pelajaran Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini dengan

jayanya walaupun terdapat sedikit kekangan yang timbul sepanjang tempoh

pelaksanaan projek ini. Pada mulanya saya sedikit bingung dengan tugasan ini, ini

menjadi perkara biasa kepada setiap pelajar semasa mendapat tugasan. Namun

dengan bantuan pensyarah pembimbing dan penglibatan rakan-rakan yang secara

langsung atau tidak langsung telah banyak membantu saya.

Sepanjang proses pencarian maklumat bagi menyiapkan tugasan ini, saya

menghadapi beberapa kekangan kecil yang sedikit mengganggu proses pencarian

maklumat ini agar berjalan dengan lancar. Antaranya ialah, sumber pencarian

maklumat yang agak terhad. Buku – buku pentaksiran untuk Bahasa Melayu masih

kurang di pusat sumber IPG Kampus Kent. Buku yang disediakan terhad untuk

beberapa buah sahaja. Walau bagaimanapun, maklumat untuk tugasan ini dapat

diperoleh dengan bantuan daripada sumber yang lain, contohnya internet. Selain itu

juga, untuk tugasan bahagian menganalisis set soalan peperiksaan Bahasa Melayu,

saya sedikit keliru dengan konsep – konsep dalam aras Taksonomi Bloom. Ini sedikit

menyukarkan saya untuk menganalisis tanpa memahami konsep terlebih dahulu. Oleh

itu, saya sentiasa merujuk buku untuk mengetahui aras yang digunakan untuk contoh

set soalan tersebut. Bagi soalan menghasilkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pula,

saya menghadapi masalah dari aspek memulakan langkah yang pertama iaitu mencari

topik – topik yang disediakan khas untuk murid tahap dua tahap sahaja. Ini disebabkan

untuk menghasilkan satu JSU memerlukan kita untuk mengetahui topik – topik yang

dipelajari oleh murid terlebih dahulu untuk menentukan aras soalan yang sesuai. Di

samping itu juga, memandangkan kelas yang menjadi tempat ujian ini berlangsung

hanya terdiri daripada 40 orang murid sahaja, maka kami membahagikan 40 murid ini

kepada 4. Ini menyebabkan jumlah markah murid yang dianalisis adalah 10 orang

sahaja. Walau bagaimanapun, pelaksanaan ujian ini berjaya berjalan dengan lancar.

107

REFLEKSI

Page 108: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

Memandangkan saya masih belum mendapat pendedahan untuk memeriksa kertas dua

untuk Bahasa Melayu, maka analisis untuk kertas dua tidak dapat dilakukan. Untuk

menghurai amalan guru dalam pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah di

Malaysia pada masa kini pula merupakan antara tugasan yang agak mencabar bagi

saya. Melalui tugasan ini, saya perlu menilai cara pentaksiran guru dalam sekolah untuk

melihat sejauh mana objektif dalam pentaksiran Bahasa Melayu ini mencapai

objektifnya.

Dari aspek kekuatan yang saya peroleh sepanjang tugasan ini ialah, saya dapat

memahami konsep pengujian, pengukuran dan penilaian dalam Bahasa Melayu.

Tambahan juga, saya dapat melihat perbezaan ketiga – tiga konsep ini dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu juga, melalui tugasan menganalisis set

soalan yang diperoleh dari mana – mana sumber banyak membantu saya agar lebih

memahami tentang aras kognitif dalam Taksonomi Bloom. Ini merupakan perkara asas

yang perlu saya ketahui untuk menghasilkan sebuah set soalan untuk kegunaan saya

pada masa akan datang. Melalui penghasilan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pula

banyak membantu saya untuk memahami konsep awal untuk merancang ujian yang

sebenar. Melalui penghasilan JSU ini banyak memudahkan tugas saya untuk membuat

satu set soalan yang mengikut aras Taksonomi Bloom sesuai dengan aras kemampuan

murid – murid. Semasa pelaksanaan membuat item objektif dan item subjektif banyak

membantu saya memahami dan mengetahui tentang contoh item – item yang sering

digunakan dalam penghasilan soalan. Ketika pelaksanaan ujian bulanan dalam kelas 4

Cemerlang di Sekolah Kebangsaan Kibabaig, Penampang pula banyak membantu saya

untuk mengetahui tahap dan kemampuan murid dalam subjek Bahasa Melayu. Secara

tidak langsung juga, saya dapat memahami sedikit konsep mengenai pengendalian

peperiksaan dalam bilik darjah. Ini memberi saya satu pengalaman yang sangat

berguna dan boleh diaplikasikan. Melalui penganalisisan markah murid pula, saya

dapat menilai sejauh mana soalan yang saya sediakan sesuai dengan tahap

kemampuan murid. Hasil markah 10 orang murid yang dianalisis menunjukkan mereka

berada di aras memuaskan. Melalui pengiraan markah ini banyak membantu saya

untuk mengembangkan kognitif saya terutamanya dalam pengiraan. Refleksi untuk sub

108

Page 109: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

tugasan soalan satu banyak memberi saya peluang untuk mengimbas kembali langkah

– langkah awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan sebuah ujian. Di samping itu

juga, panduan semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan juga banyak membantu

untuk menambah pengetahuan saya mengenai penghasilan set soalan yang menepati

kriteria. Tugasan kedua pula banyak memberi satu penilaian kendiri yang perlu

dianalisis dengan sebaik – baiknya untuk diterapkan dalam diri saya sebagai seorang

bakal guru kelak. Amalan pentaksiran kini semakin tidak memenuhi kriteria sebenar

kerana masalah – masalah yang banyak datangnya dari pendidik itu sendiri. Melalui

tugasan ini memberi satu pengajaran kepada diri saya.

Menurut pandangan saya alam perancangan sesuatu kejayaan dan

kecemerlangan, penentuan bagi kedua-duanya didukung oleh beberapa faktor. Apabila

semua sumber dapat diurus dengan baik dan menghasilkan kecemerlangan dari semua

segi, dapatlah diandaikan bahawa tiada pembaziran. Terdapat dalam kalangan pelajar

sudah berpuas hati apabila telah berjaya menghasilkan peratus keputusan yang tinggi

sedangkan dia tidak menggunakan seluruhnya sumber yang diperuntukkan. Ini belum

dapat memberi jaminan kepada pelajar tersebut bahawa setiap tahun dia akan

memperoleh kejayaan yang sama.

Sebagai aspek penambahbaikan pada tugasan akan datang, saya akan mencari

lebih banyak rujukan agar memudahkan kerja kursus saya berjalan dengan lancar di

samping menambah lebih banyak pengetahuan sebagai seorang yang akan bergelar

guru yang berdiri teguh dalam bidang pendidikan untuk memajukan anak-anak murid

supaya menjadi insan yang berjaya. Selain itu, saya akan menyusun jadual masa

dengan lebih terancang, baik dan teratur agar tugasan ini dapat disiapkan memenuhi

kriteria pemarkahan yang dikehendaki. Daripada tugasan ini, saya dapat

mengaplikasikannya di masa akan datang untuk dijadikan contoh kepada anak-anak

murid.

109

Page 110: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

1. Buku – buku ilmiah :

Tuan Jah Tuan Yusof. 2012. Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

Perak Darul Ridzuan : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang. 2008. Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Perak

Darul Ridzuan : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Vincent Pang. 2010. Penilaian Pendidikan. Universiti Malaysia Sabah :

Penerbitan UMS.

Mohamad Najib Abdul Ghafar. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah.

Johor Darul Ta’zim : Percetakan Muafakat Jaya Sdn. Bhd.

Nik Safiah Karim. 2010. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa

dan Pustaka.

2. Internet :

Hidayatul Isyma, 2011. Dilayari pada 10 Ogos 2012 daripada

http://ilmugemalasakti-emami.blogspot.com/2011/07/perbezaan-pengukuran-

pengujian.html.

Adam Rahayu, 2012. Dilayari pada 10 Ogos 2012 daripada

http://adamayu.blogspot.com/2010/06/konsep-konsep-pengujian-pengukuran-

dan.html.

Bukhari Siddiq, 2012. Dilayari pada 14 Ogos 2012 daripada

http://bukharis.net/index.php/2012/07/bmm3103-jadual-spesifikasi-ujian-jsu/.

Intan Isna, 2011. Dilayari pada 14 Ogos 2012 daripada http://pengajian-

ipg.blogspot.com/2011/10/jadual-spesifikasi-ujian.html.

Mohd Nor Bakar, 2010. Dilayari 17 Ogos 2012 daripada

http://mdnorbakar.blogspot.com/2010/05/memperkasakan-amalan-

pentaksiran.html.

110

RUJUKAN

Page 111: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

111

LAMPIRAN

Page 112: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

REKOD BORANG KOLABORASI KERJA KURSUS

IPG : INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYISA KAMPUS

KENT

NAMA PELAJAR : SHELLA BINTI DAUD GAN ABDULLAH

NO. KAD PENGENALAN : 920330-12-6004

KUMPULAN : PISMP BM1 (SJK C)

MATA PELAJARAN : PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

(BMM3103)

PENSYARAH PEMBIMBING : PUAN NOORSALAWATI ABU BAKAR

TARIKH PERKARA YANG DIBNCANGKAN KOMENT/TANGAN NAMA DAN COP RASMI (JIKA BERKAITAN

03.08.2012

06.08.2012

10.08.2012

12.08.2012

Tugasan Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah diedarkan.

Pensyarah pembimbing, Puan Noorsalawati binti Abu Bakar memberi penerangan tentang tugasan.

Mula mengumpul maklumat berkaitan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian dalam Bahasa Melayu.

Mencari soalan ujian pertengahan tahun.

112

Page 113: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

12.08.2012

14.08.2012

18.08.2012

22.08.2012 –

23.08.2012

29.08.2012 –

30.08.2012

01.09.2012 –

02.09.12

03.09.2012

Mula menganalisis contoh soalan ujian pertengahan tahun yang diperoleh.

Mencari maklumat berkaitan dengan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).

Menghasilkan JSU berdasarkan Taksonomi Bloom.

Membina item objektif dan item subjektif mengikut Taksonomi Bloom berdasarkan JSU yang dibina.

Melaksanakan ujian bulanan yang telah dibina di SK Kibabaig, Penampang.

Membuat analisis markah ujian 10 orang murid SK Kibabaig.Berkolaborasi dengan pensyarah pembimbing.

Membuat huraian kritis bagi tugasan dua.

113

Page 114: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

07.09.2012 –

08.09.2012

08.09.2012

10.09.2012

Memurnikan tugasan.

Menghantar tugasan.

114

KERTAS JAWAPAN

MURID

Page 115: Pentaksiran Bm

(PISMP BM C)

115

KERTAS JAWAPAN

MURID

SUMBER

RUJUKAN