tutorial pentaksiran

Download Tutorial Pentaksiran

Post on 04-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  1/28

  Membincangkan proses penentuanaras kesukaran dan indeks diskriminasi

  Nazreen Syahira Binti AzamKhan

  Nurul Jannah Fakhriah Binti

  Abd Ghafar

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  2/28

  Analisis item dalam d

  Soalan

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  3/28

  Analisis untuk aras kesukaran itemob!ekti"

  Soalan ob!ekti" dipanggil ob!ekti" keranacara memeriksanya adalah ob!ekti"

  ciri soalan ob!ekti"#

  $iberi satu masalah dan beberapapilihan !a%apan

  Murid perlu pilih !a%apan yang betul

  atau tepatMasalah itu boleh dinyatakan dalam

  bentuk soalan atau penyataan &stem'

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  4/28

  Analisis untuk aras kesukaran itemsub!ekti"

  Soalan sub!ekti" dinamakan(sub!ekti") kerana cara memeriksanyaagak sub!ekti"*

  Soalan sub!ekti"+satu pernyataandalam instrumen pentaksiran untukmengu!i pengetahuan, kemahiran

  dan kogniti" murid melalui responssecara tulisan

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  5/28

  Analisis aras kesukaran item

  Menilai kesesuaian item tersebut darisegi kesukaran samada terlalu sukaratu mudah bagi seseorang pela!ar

  eratusan calon yang men!a%absesuatu item dengan betul - nilai p

  Nilai pyang rendah, item semakin sukarNilai pyang tinggi item semakin mudah

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  6/28

  Kaedah menghitung indeks kesukaran item

  Soalan ob!ekti" #

  bilangan calon !a%ab dengan

  betulNilai p. !umlah calon yang

  men!a%ab

  Soalan sub!ekti" #

  Nilai p . markah purata

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  7/28

  Aras kesukaran dan pengkelasanitem

  Nilai (p) Pengkelasan item

  /*// - /*0/ 1erlalu sukar

  /*02 - /*3/ Sukar

  /*32 - /*4/ Sederhana sukar

  /*42 - /*5/ Mudah

  /*52 - 2*// 1erlalu mudah

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  8/28

  6ndeks diskriminasi

  7kuran yang menentukanse!auhmana sesuatu item dapatmembezakan di antara calonpeperiksaan yang memiliki ataumenguasai pengetahuan yang diu!idengan calon+calon lain yang tidak

  menguasai pengetahuan tersebut*

  6ndeks diskriminasi . d

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  9/28

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  10/28

  Aras diskriminasi dan pengkelasanitem

  Nilai (d) Pengkelasan item

  /*// - /*2/ 1idak baik

  /*22 - /*0/ Kurang baik

  /*02 - /*=/ Sederhana baik

  /*=2 - /*3/ Baik

  /*32 - 2*// Sangat baik

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  11/28

  Soalan dan pengiraanindeks

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  12/28

  2// ela!ar

  0> orang prestasi tinggi &0>8'0> orang prestasi rendah

  &0>8'

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  13/28

  9u . 0/ 9: . 20

  . /*=

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*=* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yangsederhana baik

  2* Nyatakan pengertian se!arah

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &0/+20' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  14/28

  9u . 02 9: . 2/

  . /*32

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*32* Soalan iniberada dalam pengkelasan item yangsangat baik

  0 * Buku boleh dikategorikan sebagai sumber@@*

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &02+2/' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  15/28

  9u . 2? 9: . ?

  .

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah * Soalan ini beradadalam pengkelasan itemyang

  =* Mengapakah peristi%a =2 gos 2C?> dianggap bermaknabagi Malaysia

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  16/28

  9u . 2> 9: . 4

  . /*32

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*32* Soalan iniberada dalam pengkelasan item yangsangat baik

  3* Maklumat tinggalan se!arah seperti di atas boleh dilihatdi@*

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &2>+4' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  17/28

  9u . 0/ 9: . 2?

  . /*2C

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*2C* Soalan iniberada dalam pengkelasan item yangkurang baik

  ?* Keluarga asas ialah@**

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &0/+2?' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  18/28

  9u . 20 9: . 3

  . /*=

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*=* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yangsederhana baik

  4* Jelaskan kepentingan mengetahui salasilah keluarga

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &20+ 3' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  19/28

  9u . 2> 9: . ?

  . /*3

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*3* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang baik

  >* Berikut merupakan adab yang perlu diamalkan bagiseorang anak KDE7A:6@

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &2>+ ?' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  20/28

  9u . 0/ 9: . =

  . /*4

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*4* Soalan ini berada dalampengkelasan item yang sangat baik

  5* Antara yang berikut yang manakah panggilan bagi (emak)

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &0/+ =' ?30>

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  21/28

  9u . 25 9: . 4

  . /*3

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*3* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang baik

  C* Buktikan cara untuk menun!ukkan rasa hormat kepada ahlikeluarga*

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &25+ 4' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  22/28

  9u . 2C 9: . =

  . /*4

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*4* Soalan ini berada dalampengkelasan item yang sangat baik

  2/* Antara kebaikan mempunyai keluarga bahagia ialah@

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &2C+ =' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  23/28

  9u . 0/ 9: . 2/

  . /*3

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*3* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang baik

  22* Bendera dan lencana sekolah merupakan @@@@sekolah

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &0/+ 2/' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  24/28

  9u . 00 9: . 2/

  . /*3

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*3* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang baik

  20* Sebagai seorang murid, tanggung!a%ab saya di sekolahialah@

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &00+ 2/' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  25/28

  9u . 2? 9: . 5

  . /*=

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*=* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang sukar

  2=* Siapakah yang bertanggung!a%ab mentadbir sesi petangdi sekolah

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &2?+ 5' ?30>

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  26/28

  9u . 2? 9: . C

  . /*0

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*0* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang sukar

  23* Berikut merupakan keadaan sekolah yang dapatmenaikkan semangat murid untuk bela!ar KDE7A:6***

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &2?+ C' ?3

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  27/28

  9u . 20 9: . 4

  . /*0

  Analisis item . indeks diskriminasi item bagisoalan ini ialah /*0* Soalan ini beradadalam pengkelasan item yang sukar

  2?*erincikan kepentingan !a%atan yang dikendalikan olehguru+guru berikut

  d = &9u

  +9:' 1 &: ;7' < 0

  &20+ 4' ?3

  6 d k di k i i i it

 • 7/21/2019 Tutorial Pentaksiran

  28/28

  6ndeks diskriminasi item

  No soalanNilai (d) / arasdiskriminasi

  Pengkelasan item

  2 /*= Sederhana baik

  0 /*32 Sangat baik

  = /*=> Baik

  3 /*32 Sangat baik

  ? /*2C 1idak baik

  4 /*= Sederhana baik> /*3 Baik

  5 /*4 Sangat baik

  C /*3 Baik

  2/ /*4 Sangat baik

  22 /*3 Baik

  20 /*3 Baik

  2= /*= Sederhana baik

  23 /*0 Kurang baik

  2? /*0 Kurang baik