konsep pentaksiran

46

Upload: marinasamat

Post on 27-Jun-2015

2.098 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Konsep pentaksiran
Page 2: Konsep pentaksiran

KONSEP DAN TEORI KONSEP DAN TEORI PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

Konsep PentaksiranKonsep Pentaksiran

Rukun PentaksiranRukun Pentaksiran

Ciri-ciri PentaksiranCiri-ciri Pentaksiran

Kesahan dan Kesahan dan KebolehpercayaanKebolehpercayaan

Page 3: Konsep pentaksiran

Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat

dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses

pendidikan.

KONSEP PENTAKSIRAN

LPM, KPM

Page 4: Konsep pentaksiran

PENTAKSIRANPENTAKSIRAN

PROSES

MAKLUMAT

PENGHAKIMAN

PRODUK

PERTIMBANGAN

PENCAPAIAN

PENDIDIKAN

BUKTI

PRESTASI

TOPIK

OPERASIDAPAT

HASIL

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN

NILAI

Page 5: Konsep pentaksiran

RUKUN PENTAKSIRANRUKUN PENTAKSIRAN

InstrumenInstrumen

Kumpulan Yang DitaksirKumpulan Yang Ditaksir

ResponsRespons

Kumpulan Yang MenaksirKumpulan Yang Menaksir

SkorSkor

Page 6: Konsep pentaksiran

TUJUAN PENTAKSIRANTUJUAN PENTAKSIRAN

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran

Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan

pembelajaran

Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran

Page 7: Konsep pentaksiran

Pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar.

Page 8: Konsep pentaksiran

PENTAKSIRAN

OBJEKTIF PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Page 9: Konsep pentaksiran

CIRI PENTAKSIRAN CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIKYANG BAIK

CIRI PENTAKSIRAN CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIKYANG BAIK

Skor yang tinggi darjah kesahan

Skor yang tinggi darjah kebolehpercayaan

Keobjektifan

Kebolehtadbiran

Kemudahtafsiran

Menyeluruh

Page 10: Konsep pentaksiran

CIRI PENTAKSIRAN CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIKYANG BAIK

CIRI PENTAKSIRAN CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIKYANG BAIK

Keobjektifan : Ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan

Kebolehtadbiran : Kelicinan dan kerja-kerja susulan yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah

Kemudahtafsiran : Maklumat tentang calon berdasarkan skor, mendiskriminasikan calon, menepati tujuan mengadakan

sesuatu ujian dan pentaksiran

Menyeluruh : Mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang

penting

Page 11: Konsep pentaksiran

KAEDAH PENTAKSIRANKAEDAH PENTAKSIRANKAEDAH PENTAKSIRANKAEDAH PENTAKSIRAN

Pemerhatian

Lisan

Penulisan

Page 12: Konsep pentaksiran

PEMERHATIANPEMERHATIANPEMERHATIANPEMERHATIAN

SikapPelakuan atau AmalanAmaliKemahiran ManipulatifKemahiran BersosialKemahiran BelajarKemahiran Reka Cipta

Hasil Kerja Murid

LukisanBuku SkrapKerja Kursus

Page 13: Konsep pentaksiran

PENTAKSIRAN LISANPENTAKSIRAN LISANPENTAKSIRAN LISANPENTAKSIRAN LISAN

DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENGUMPUL MAKLUMAT SEMASA BERLAKU INTERAKSI ANTARA

1. MURID DENGAN GURU

2. MURID DENGAN MURID

3. MURID DENGAN BAHAN PEMBELAJARAN

Page 14: Konsep pentaksiran

TUJUAN PENTAKSIRAN

Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian

dengan tahap keupayaan murid.

Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.

Page 15: Konsep pentaksiran

AKTIVITI PENTAKSIRAN AKTIVITI PENTAKSIRAN LISANLISAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN AKTIVITI PENTAKSIRAN LISANLISAN

SOAL JAWAB

PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN

SYARAHAN

BACAAN KUAT

PERBAHASAN

BERCERITA

TEMU BUAL

HAFAZAN

DEKLAMASI SAJAK / PUISI / PANTUN DSB.

Page 16: Konsep pentaksiran

PENTAKSIRAN SECARA PENTAKSIRAN SECARA PENULISANPENULISAN

PENTAKSIRAN SECARA PENTAKSIRAN SECARA PENULISANPENULISAN

Guru melaksanakan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan hasil penulisan pelajar.

1. Soalan dalam bentuk objektif

2. Soalan dalam bentuk subjektif

Page 17: Konsep pentaksiran

MEREKODMEREKODMEREKODMEREKOD

Aktivti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar secara individu

Page 18: Konsep pentaksiran

PELAPORANPELAPORANPELAPORANPELAPORAN

Proses penyampaian maklumat berkaitan pentaksiran dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, nilai, sikap dan pencapaian pelajar.

Page 19: Konsep pentaksiran

TUJUAN PELAPORANTUJUAN PELAPORANTUJUAN PELAPORANTUJUAN PELAPORAN

Pelajar, guru, ibubapa dan pihak sekolah mendapat maklumat yang tepat dan terperinci berkaitan dengan pencapaian dan perkembangan pembelajaran pelajar

TINDAKAN SUSULAN AKAN DILAKUKAN

Pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

Page 20: Konsep pentaksiran

PERKARA YANG PERKARA YANG MEMBANTU GURU MEMBANTU GURU PERKARA YANG PERKARA YANG

MEMBANTU GURU MEMBANTU GURU Mengubah objektif P&P mengikut kebolehan pelajar

Mempelbagaikan teknik pengajaran sesuai dengan kebolehan pelajar

Mempelbagaikan bahan bantu mengajar sesuai dengan kebolehan pelajar

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap penguasaan pelajar

Memberi bimbingan kepada individu atau kumpulan pelajar

Memberi peluang kepada pelajar untuk mengukuhkan kemahiran yang diperolehi

Page 21: Konsep pentaksiran

KONSEP KESAHAN DAN KONSEP KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAAN

KONSEP KESAHAN DAN KONSEP KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAAN

Thorndike (1991) konsep kesahan merujuk kepada keseluruhan apa yang kita hendak ukur dan tiada lain selain apa yang kita hendak ukur.

LPM – Kesahan skor ujian merujuk kepada relevan dan kecukupcakupan

Page 22: Konsep pentaksiran

FAKTOR YANG MENENTUKAN FAKTOR YANG MENENTUKAN KESAHAN SKOR KESAHAN SKOR

FAKTOR YANG MENENTUKAN FAKTOR YANG MENENTUKAN KESAHAN SKOR KESAHAN SKOR

Releven

Mewakili

Page 23: Konsep pentaksiran

RELEVENRELEVENRELEVENRELEVEN

Item yang ditulis bagi sesuatu instrumen pentaksiran mestilah menepati :

Kumpulan sasarKurikulumKonteks dan situasiJSUAras kesukaran

Page 24: Konsep pentaksiran

MEWAKILIMEWAKILIMEWAKILIMEWAKILI

Item dalam instrumen mestilah mewakili pentaksiran mestilah mewakili :

Cakupan KurikulumKepelbagaian ItemAras kesukaran yang dihasratkanKepelbagaian cara menyoal

Page 25: Konsep pentaksiran

KEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAAN

Skor : Tepat dan tekal

Instrumen : Memberi skor yang konsisten

Page 26: Konsep pentaksiran

FAKTOR YANG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEMPENGARUHI

KEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAAN

FAKTOR YANG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEMPENGARUHI

KEBOLEHPERCAYAANKEBOLEHPERCAYAAN

Arahan tidak jelasTempoh ujian tidak sesuaiPentadbiran yang tidak standard

Page 27: Konsep pentaksiran

KANDUNGAN KEMAHIRAN DALAM KANDUNGAN KEMAHIRAN DALAM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAMPENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM

a. i. Akidah

Terasii. Ibadah

iii. Adab dan Akhlak Islamiah

b. i. Al-Quran dan Hadis

Pelengkap

ii. Kemahiran Jawi

iii. Tamadun Islam

iv. Tokoh

Page 28: Konsep pentaksiran

KAEDAH PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN ISLAMKaedah Pentaksiran Semasa

PMR SPM

Bertulis / Bertulis /

Ujian Tilawah X

Ujian Hafazan X

Pemerhatian Adab & Akhlak Islamiyah

X

PAFA X PAFA X

/ Diberi peruntukan markah dalam peperiksaan awam

X Ditandakan lulus atau gagal

Page 29: Konsep pentaksiran

Kaedah yang dicadangkan

PMR SPM

Bertulis / Bertulis /

Ujian Tilawah X

Ujian Hafazan X

Pemerhatian Adab & Akhlak Islamiyah

X

PAFA X PAFA X

QIAM /

/ Diberi peruntukan markah dalam peperiksaan awam

X Ditandakan lulus atau gagal

Page 30: Konsep pentaksiran

Pendekatan “ QIAM”

Q - Qaedah

I - Islam

A - Amalan

M - Masyarakat (Muslim / Mulia)

Q - Quality

I - Intelect

A - Actions &

M - Morals

Page 31: Konsep pentaksiran

Definisi “QIAM”

Suatu pendekatan pentaksiran Pendidikan Islam

ke arah meningkatkan penguasaan dan penghayatan agama

dalam diri insan (calon SPM) dan masyarakat.

Page 32: Konsep pentaksiran

Rasional

Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran yang perlu diamal dan dihayati dalam

kehidupan seharian.

Pengamalan ajaran agama tidak terhad kepada masa dan situasi setempat.

Menghidupkan penghayatan agama dalam kalangan masyarakat.

Page 33: Konsep pentaksiran

Tujuan :

Menilai kefahaman dan penguasaan agama dalam diri murid.

Mengukur hasil-hasil kerja murid.

Mendapatkan pengiktirafan masyarakat.

Menghidupkan amalan dan penghayatan dalam jiwa murid.

Membangunkan keyakinan dalam diri murid.

Page 34: Konsep pentaksiran

Strategi

Murid dikehendaki menjalankan serta menyempurnakan

Buku Skrap dan dua daripada lima perkara berikut:

Buku skrap

Laporan program / aktiviti

Sijil Penyertaan / Penghargaan aktiviti

Catatan media

Kaji selidik / Penilaian

Penghayatan al-Quran

Page 35: Konsep pentaksiran

Instrumen Pentaksiran

Bil Strategi Huraian Intrumen

1 Buku skrap Sediakan satu buku skrap mengenai salah satu perkara berikut;a. Keraian Hari Kebesaran Islamb. Kenduri Kesyukuran / Walimahc. Khidmat Masyarakatd. Aktiviti Muamalate. Kematian / MusibahLAMPIRAN A

2 Penghayatan al-Quran

LAMPIRAN B

3 Laporan Program / Aktiviti

LAMPIRAN C

4 Sijil Penyertaan / Penghargaan

Lampirkan satu salinan sijil penyertaan / penghargaan yang disahkan oleh penganjur yang tertera nama anda.LAMPIRAN D

5 Kaji selidik / Penilaian

Lengkapkan satu set kajian Selidik mengenai aktiviti yang disertai anda.LAMPIRAN E

6 Catatan Media LAMPIRAN F

Page 36: Konsep pentaksiran

LAMPIRAN A CADANGAN KANDUNGAN DALAM BUKU SKRAP

BIL PERKARA HURAIAN SKOR

1 TAJUK 1

2 TARIKH 1

3 TEMPAT 1

4 BUKTI - GAMBAR , VCD, 5

5 KEADAAN / SUASANA - AHLI KELUARGA 5

- JIRAN TETANGGA 5

-TETAMU YANG MENZIARAHI

5

- DIRI ANDA SENDIRI 5

6 TAHAP PENGLIBATAN ANDA

AJK / PESERTA 5

7 SENARAI TUGAS 2

8 REFLEKSI 5

JUMLAH 40

Page 37: Konsep pentaksiran

( KAD PENGHAYATAN AL-QURAN )Nama : ________________________________________

Tingkatan:______________________________________Tandakan (/) pada ruangan

BILIndikator 1 2 3 4 5

1 Adakah beliau sayangkan al-Quran ?

2 Adakah beliau memiliki naskhah al-Quran sendiri ?

3 Adakah beliau beradab dengan al-Quran ?

4 Adakah beliau sentiasa berwuduk ketika membaca al-Quran ?

5 Adakah beliau istiqamah membaca al-Quran?

6 Adakah beliau dapat membaca al-Quran dengan betul ?

7 Adakah beliau khatam al-Quran ?

8 Adakah beliau pernah membaca al-Quran di khalayak ramai ?

9 Adakah beliau mampu membimbing rakan membaca al-Quran ?

10 Adakah beliau menghargai jasa guru al-Qurannya ?

1 2 3 4 5

Sangat Lemah

Lemah Sederhana

Baik

Sangat Baik

(

Pengiraan skor = Jumlah Skor Yang Didapati / Jumlah penuh Skor

x 30 = __ markah (

)Contoh pengiraan : 40 / 50 x 30 = 24 markah(

Tarikh:

Nama Penilai : _____________________________

Tandatangan__________:

)Guru al-Quran / Imam Masjid @ Surau / Keluarga(

No. Telefon :___________

Page 38: Konsep pentaksiran

LAMPIRAN B LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PERKARA HURAIAN SKOR

Nama Projek 2

Tarikh laksana 2

Tempat 2

Penganjur 2

Sasaran 2

Aktiviti(Sekurang-kurangnya tiga aktiviti perlu dilaporkan)

1. 5

2. 5

3. 5

4. 5

5. 5

6. 5

7. 5

8. 5

Komentar / Cadangan :

5

T/Tangan

Nama

Tarikh lapor:

Page 39: Konsep pentaksiran

SIJIL PENYERTAAN DAN PENGHARGAAN ( Tingkatan 4 / 5 )

KANDUNGAN SIJIL :

-- Nama Program

-- Nama Penganjur

-- Sijil Penyertaan /

-- Sijil Penghargaan /

-- Sijil Kehadiran

-- Tarikh Program

-- Tempat Program

-- Nama Murid

-- No Kad Pengenalan

MARKAH HURAIAN

5 markah

Penglibatan peringkat kelas dan Persatuan / Kelab

10 markah

Penglibatan peringkat Sekolah

15 markah

Penglibatan peringkat Taman / Qaryah / Kampung

20 markah

Penglibatan peringkat Daerah

25 markah

Penglibatan peringkat Negeri

30 markah

Penglibatan Aktiviti Bersepadu / kerjasama .

Page 40: Konsep pentaksiran

Nama Projek

Tarikh

Tempat

Penganjur

Bil Indikator Ya Tidak

1 Adakah program ini diiklankan ?

2 Adakah program ini mempunyai kumpulan sasaran tertentu?

3 Adakah anda terlibat sebagai AJK ?

4 Adakah program ini melibatkan orang dewasa sahaja ?

Bil Indikator 1 2 3 4 5

5 Kesesuaian tempat

6 Aktiviti menarik

7 Batas pergaulan terkawal

8 Mendekati masyarakat

9 Mengingatkan tanggungjawab kepada Allah

10 Memotivasikan diri anda ?

11 Cadangan anda untuk peningkatan program pada masa akan datang :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAJI SELIDIKPENILAIAN

Page 41: Konsep pentaksiran

CATATAN MEDIALampirkan satu salinan catatan media mengenai perlaksanaan atau laporan aktiviti yang dipaparkan dalam mana-mana media.

(Akhbar, majalah, bulletin, TV, Internet dan lain-lain)

Keratan tersebut hendaklah;

- dilekatkan pada helaian kertas

- catatkan Nama Program, Tarikh dikeluarkan dalam media dan Jenis media.

SKOR MARKAHHURAIAN

30 markah Liputan Penglibatan Peribadi (individu)

25 markah Liputan Penglibatan Berkumpulan

15 markah Rekacipta seperti Lamanweb/ wallpaper dsb

Page 42: Konsep pentaksiran

CONTOH KAD QIAM INDIVIDULOGO KPM

KAD QIAMNAMA MURID : KHAIRUL ABRAR BIN MUHAMMADTINGKATAN : 5 AMANAHSESI : 2007 / 2008

LENCANA SEKOLAH

BIL INSTRUMEN TARIKH SKOR CATATAN

1 SKRAP

2 PENGHAYATAN AL-QURAN

3 LAPORAN PROGRAM

4 SIJIL

5 KAJI SELIDIK

6 CATATAN MEDIA

JUMLAH SKOR

Komentar Pentaksir:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TARIKH :TANDATANGAN PENTAKSIR :NAMA PENTAKSIR : COP SEKOLAH:

Page 43: Konsep pentaksiran

Kebanggaan peningkatan prestasi peperiksaan awam yang diusahakan selama ini bagi mencapai kecemerlangan masih tidak mampu untuk memastikan ketinggian

akhlak dan sahsiah insan. Hakikatnya penilaian hanya dapat melahirkan manusia yang berilmu pengetahuan agama

tetapi belum menjamin melahirkan insan MUTADAIYUN yang beramal dengan ilmu agamanya.

Justeru, suatu pendekatan bersepadu wajar difikir dan dilaksanakan secara kolektif agar pembentukan modal insan

dapat direalisasikan. Pendekatan ini memerlukan penglibatan bersama

institusi pendidikan formal dan agensi-agensi hiliran.

PENGALAMAN P&P PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA KECEMERLANGAN

MODAL INSAN

Kita hanya mampu menghasilkan manusia yang bergelar pegawai berilmu pengetahuan agama yang bersijil,

tetapi manusia itu belum pasti mampu untuk mengamalkan ilmu agamanya dalam urusan kepegawaiannya.

Page 44: Konsep pentaksiran

BIL BENTUK PEPERIKSAAN HURAIAN

1 Bertulis Hanya Menguji Kemahiran KOGNITIF

2 Pemerhatian & Lisan Menguji Perwatakan Luaran TERHAD MASA

3 QIAM ( Cadangan ) Penghayatan Bersepadu dan Sejati KOGNITIF, AFEKTIF dan PSIKOMOTOR

Page 45: Konsep pentaksiran

RUMUSAN

Pendekatan QIAM dicadangkan dilakukan pada peringkat sekolah menengah atas Ting. 4 & 5

Pada tahap tingkatan 4 ,calon dikehendaki menyiapkan tugasan wajib iaitu Buku Skrap .

Ianya boleh diberi pengecualian bagi kes-kes tertentu

Dua tugasan lain boleh disempurnakan pada tahun yang sama atau tahun berikutnya Ting 5.

Bagi kes tertentu, tugasan ini harus diuruskan mengikut kesesuaian pentaksir semasa

PAFA dicadangkan untuk calon menengah rendah sahaja iaitu tingkatan 1,2 dan 3.

QIAM pula menggantikan PAFA di peringkat menengah atas .

Maklumat skor akan dilengkapkan dalam KAD QIAM.

Page 46: Konsep pentaksiran