8. pentaksiran

52
AHLI: CATHERINE LIM CHRISTINA MELES LIZA AWASANG PRISSLA JATI SUZIANAH BAKRI

Upload: krys73

Post on 03-Jul-2015

497 views

Category:

Education


4 download

DESCRIPTION

Isu-isu kontemporari dalam pendidikan Matematik.Isu-isu kontemporari akan bermula dengan penerokaan dan penjelajahan asal usul, tujuan dan struktur pendidikan matematik di Malaysia. Pengkajian secara kritikal faktor-faktor yang membawa kepada perubahan dalam pendidikan matematik akan dibuat melalui perbandingan isu-isu di dalam dan luar negara. Dalam perbincangan intelektual, isu-isu mengenai perubahan paradigma dalam sejarah matematik, konsep bilik darjah dan proses pengajaran dan pembelajaran akan dibincangkan. Kursus ini juga akan mendedahkan pelajar kepada isu-isu dan trend di dalam pendidikan matematik.

TRANSCRIPT

Page 1: 8. Pentaksiran

AHLI:

CATHERINE LIM

CHRISTINA MELES

LIZA AWASANG

PRISSLA JATI

SUZIANAH BAKRI

Page 2: 8. Pentaksiran

PENTAKSIRAN

PENDAHULUAN

PENTAKSIRAN LAMA

PENTAKSIRAN BARU

STANDARD PENTAKSIRAN

ANTARABANGSA

PENAMBAH BAIKAN

Page 3: 8. Pentaksiran

Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses

pendidikan.

proses pembelajaran yang merangkumiaktiviti menghurai, mengumpul, merekod,

memberi skor dan menginterpretasimaklumat tentang pembelajaran

seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan(LPM, 2000).

Dijalankan secaraberterusan

Page 4: 8. Pentaksiran

• Proses mendapatkangambaran prestasi

• Menilai aktiviti

• Mendapat maklumat berterusan

• Memperbaiki pdp

Tujuan

Page 5: 8. Pentaksiran

PentaksiranSekolah

PentaksiranPusat

PentaksiranAktiviti Jasmani

dan Kokurikulum

PentaksiranPsikometrik

Page 6: 8. Pentaksiran

Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan

dilapor oleh guru

Melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi

luar

Berbentuk formatif dan sumatif

Page 7: 8. Pentaksiran

Piawai standard, panduan&peraturan,

instrumen dan kaedah menganalisis data

yang disediakan oleh pusat (LPM)

Pihak sekolah – mentadbir, memeriksa

respon murid dan menyediakan pelaporan

Page 8: 8. Pentaksiran

Dikendalikan sepenuhnya oleh pusat.

Perkara yang ditaksir memenuhi dan

berkaitan dengan huraian pelajaran yg

telah ditetapkan

Prestasi – Sijil yang disediakan oleh pusat

(PS + PP)

Page 9: 8. Pentaksiran

Dilaksanakan di peringkat sekolah atau

pusat

Mengukur kebolehan semulajadi,

kemahiran berfikir, kemahiran

menyelesaikan masalah, minat,

kecenderungan, sikap dan personaliti

murid

Page 10: 8. Pentaksiran

Penglibatan murid dalam aktiviti jasmani,

ko-kum dan ekstrakurikulum

Instrumen dan panduan pentaksiran akan

disediakan oleh pusat

Page 11: 8. Pentaksiran

Instrumen

kumpulan yang ditaksir

Respon

kumpulanpentaksir

skor

Page 12: 8. Pentaksiran
Page 13: 8. Pentaksiran

(Dikli, 2003) menyatakan bahawa pentaksiran

tradisional sering memberi tumpuan kepada

kemampuan hafalan dan melihat kembali

pembelajaran, yang mana tahap kemahiran

kognitif yang lebih rendah.

Page 14: 8. Pentaksiran

Peperiksaan

merupakan

salah satu

kaedah,

sistem atau

mekanisma

yang

digunakan

dalam

proses

pentaksiran.

Pentaksiran

merupakan

satu proses.

Ciri-ciri Rekabentuk

Pentaksiran

(AWAM & AKHIR TAHUN)

KBSR

Peperiksaan Akhir Tahun

Penilaian Tahap Satu

UPSR (PPDL)

KBSM

Peperiksaan Akhir Tahun

PMR (SRP)

SPM

PENTAKSIRAN BARU

KSSR dan KBSM

PENTAKSIRAN LAMA

KBSR DAN KBSM

Page 15: 8. Pentaksiran

Ciri-ciriPentaksiranTradisional

Diskret-mataditaksir

(gred/peratus)

Tumpuan utamasumatif

(Awam & AkhirTahun)

Item ujianpengetahuanpasif (Soalan

bertumpu)

Item yang seringdigunakan adalah

aneka pilihan, suai padan, atau

betul/salah

Ujian diskordengan mudah

dan cepat

Pelajar diberikanmarkah

Penekanan dibuatkepada produk

(pencapaianmurid)

Pentaksiran inibiasanya dinilaiuntuk kesahan

statistik dankebolehpercayaa

n

Page 16: 8. Pentaksiran

Penilaian lebih kepada pencapaian murid

Tidak autentik – tidak menilai pengetahuan

atau penglibatan murid dalam konteks yang

mendekati dunia sebenar.

Skor ujian tidak dapat menunjukkan

perkembangan murid

Kemahiran berfikir murid yang kurang

Page 17: 8. Pentaksiran

Menurut daripada kajian terdahulu, pentaksiran tradisional seolah-olah tidakmempunyai ciri-ciri yang positif padasemuanya.

Walaubagaimanapun, ini tidak benar. Pentaksiran tradisional juga mempunyai

kelebihan seperti strateginya yang lebihobjektif, boleh dipercayai dan juga sah. Contohnya: Ujian sumatif yang seragam dan

mempunyai standard yang tertentu.

Page 18: 8. Pentaksiran

TRANSFORMASI PENDIDIKAN

KENAPA PERLU TRANSFORMASI ?

Mempertingkatkankebermaknaan

pentaksiran

Menyertaikedinamikanpendidikan

Memperjelaskanprinsip

Mengotakan janji

Page 19: 8. Pentaksiran

TRANSFORMASI PENDIDIKAN

PERUBAHAN PENTAKSIRAN

(melibatkan pakar pentaksiran seluruh dunia bagi merumuskan bentukpentaksiran yang terbaik bagi Malaysia)

MEMBINA STANDARD DAN INSTRUMEN

(memberi gambaran jelas tentang apa yang murid perlu tahu, bolehbuat dan adabnya dipelbagai peringkat)

MEWUJUDKAN KESEDARAN DAN MENDAPATKAN PENERIMAAN (PerluBerubah dalam memastikan pendidikan yang berteraskan FPK)

MERINTIS DAN MELAKSANAKAN

(menyediakan konsep yang bersesuaian dan kebolehlaksanaanperubahan pendekatan pentaksiran dalam sistem pendidikan

Malaysia)

Page 20: 8. Pentaksiran

• PENTAKSIRAN PUSAT

• PENTAKSIRAN SEKOLAH

• PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN

DAN KOKURIKULUM

• PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Page 21: 8. Pentaksiran

TAHAP PENGUASAAN PBS

Page 22: 8. Pentaksiran

JAMINAN KUALITI PBS

Page 23: 8. Pentaksiran

LATAR BELAKANG KSSR

1983

1993

2003

2011

•Kurikulum

Baru

Sekolah

Rendah

(KBSR)

Kurikulum

Bersepadu

Sekolah

Rendah

(KBSR)

• Kurikulum Standard

Sekolah Rendah (KSSR)

• KBSR

(Semakan)

Page 24: 8. Pentaksiran

DS K

P

DSKP

APA

• Satu dokumen yang

mengintegrasikan

kurikulum dan

pentaksiran.

• Standard Kandungan

(SK), Standard

Pembelajaran (SP) dan

Standard Prestasi (SPi).

MENGAPA

• Membantu untuk

memudahkan guru

melaksanakan pentaksiran

dalam proses PdP.

BAGAIMANA

• Guru melaksanakan PdP dan

menjalankan pentaksiran dengan

merujuk satu dokumen sahaja.

• Guru mentaksir perkembangan

dan pencapaian murid melalui

Standard Prestasi.

Page 25: 8. Pentaksiran

PENAMBAHBAIKAN PBS(SM)

• Sekolah Menengah

• Sekolah Rendah

Page 26: 8. Pentaksiran
Page 27: 8. Pentaksiran
Page 28: 8. Pentaksiran

PAJSK

Page 29: 8. Pentaksiran

• Pentaksiran Psikometrik

• Mengumpul maklumat tret psikologi iaitu aptitud dan personaliti murid

Apa itu Ppsi?

• Diuji di peringkat sekolah menengah (Tingkatan 1 dan 3) dan sekolah rendah

Bila?

• Mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperolehi

Apa Tujuan?

• Instrumen disediakan oleh LP

• Menilaian dijalankan oleh Guru Bimbingan dan kaunseling atau Kaunselor Sekolah

Siapa laksana?

PSIKOMETRIK

Page 30: 8. Pentaksiran
Page 31: 8. Pentaksiran

PERSOALAN UMUM

Aspek penilaian

Keyakinan terhadap pencapaian murid

PT3 digunakan untuk kemasukan ke SBP atauMRSM

Ujian rintis sebelum memperkenalkan PBS

Penambah baikan PBS kepada PT3 (SekolahMenengah)

Page 32: 8. Pentaksiran

SISTEM

PENTAKSIRAN

DI MATA DUNIA

Page 33: 8. Pentaksiran

1. Kualiti murid

2. Kualiti proses

3. Kualiti isi kandungan

4. Kualiti persekitaran

pembelajaran

5. Kualiti hasil – sistem

pentaksiranSumber : UNICEF (2005)

Page 34: 8. Pentaksiran

Tanpa pentaksiran kualiti

pengajaran tidak dapat

ditingkatkan.

Sumber : UNICEF (2005)

Pentaksiran yang dimaksudkan adalahsistem pentaksiran yang berterusan

(PBS), berbeza dari peperiksaan umum(UPSR, PMR, SPM)

Page 35: 8. Pentaksiran

Sumber : UNICEF (2005)

Penting : Guru secaraberterusan boleh mengambillangkah intervensi jika murid

tidak mencapai hasilpembelajaran yang

dihasratkan

Page 36: 8. Pentaksiran

Sumber : UNESCO (2013)

1. Pentaksiran dalam kelas

2. Pentaksiran kebangsaan

3. Pentaksiran antarabangsa

4. Pentaksiran berasaskan

sekolah

Page 37: 8. Pentaksiran

Sumber : UNESCO (2013)

1. Formal – formatif & sumatif

2. Tidak formal - pemerhatian

Page 38: 8. Pentaksiran

Dilaksanakan ke atas sampelatau populasi

Berprofil rendah Menilai pencapaian kurikulum

kebangsaan Penanda aras pencapaian

sekolah Membuat polisi / intervensi

untuk meningkatkan kualitiSumber : UNESCO (2013)

Page 39: 8. Pentaksiran

UPSR, PMR, SPM, STPM

Berprofil tinggi

Dilaksanakan pada peralihanpersekolahan seperti darisekolah rendah ke sekolahmenengah.

Sumber : UNESCO (2013)

Page 40: 8. Pentaksiran

Melibatkan banyak negara

PISA, TIMSS, PIRLS

Perbandingan pencapaianantara negara dengan penandaaras antarabangsa.

Menilai kekuatan dankelemahan sistem pendidikansuatu negara.Sumber : UNESCO (2013)

Page 41: 8. Pentaksiran

Dilaksanakan di sekolah dan dinilaioleh guru

Sebahagian daripada proses pdp Markah PBS ditambah kepada

markah peperiksaan umum untukmencapai keputusan keseluruhan

Negara Asia Pasific mengamalkan : Australia, Hong Kong (China), New Zealand and Singapore

Sumber : UNESCO (2013)

Page 42: 8. Pentaksiran

NCEA (Sijil pencapaianakademik di peringkat sekolahmenengah) akandianugerahkan setelah muridmencapai jumlah kredittertentu mengikut Piawaiankelayakan yang ditetapkanNQF. Contohnya:

Sumber : UNESCO (2013)

Page 43: 8. Pentaksiran

Sumber : UNESCO (2013)

Jenis sijil Jumlah kredit Syarat

NCEA

tahap 1

80 kredit 8 kredit – numerasi (Matematik)

8 kredit – literasi (English / Te

Reo Maori)

NCEA

tahap 2

80 kredit 60 kredit –tahap 2 atau lebih

tinggi

20 kredit – mana-mana tahap

Tiada syarat numerasi atau

literasi

NCEA

tahap 3

80 kredit 60 kredit –tahap 3 atau lebih

tinggi

20 kredit – tahap 2 atau lebih

tinggi

Tiada syarat numerasi atau

literasi

Page 44: 8. Pentaksiran

• Mengurangkan tekanan : tekanan tinggi ke

atas pelajar dan guru boleh memesongkan

tujuan sebenar pembelajaran ke arah

“pengajaran untuk peperiksaan”. Jepun,

Hong kong, Republik Korea mengeluarkan

data dalam bentuk tertentu kepada umum.

• Meningkatkan kesahan dan

kebolehpercayaan keputusan peperiksaan

umum (Koh and Luke, 2009; Koh, Lim and

Habib, 2010; Koh and Velayutham, 2009;

Hill, 2010).

Sumber : UNESCO (2013)

Page 45: 8. Pentaksiran

• Konsistensi, kredibiliti dan ketelusan dalam pentaksiran

• Kekerapan pentaksiran perlu dikawal untuk mengelakkan

kesan “over-assessment”

• Tugas dan beban tambahan kepada guru dan murid yang

sudah sedia dibebani dengan ujian dan peperiksaan

• Kurang kajian mengenai sejauh mana dan bagaimana PBS

boleh digunakan secara efektif untuk meningkatkan pdp dan

perkembangan profesionalisme guru

• Cheung and Yip (2004) di Hong Kong menyatakan bahawa guru

berpengalaman pun mempunyai kesukaran menyediakan

markah formatif untuk digabungkan dalam markah sumatif

(peperiksaan awam) dan PBS tidak mampu meningkatkan

kualiti kurikulum sains di sekolah.

Sumber : UNESCO (2013)

Page 46: 8. Pentaksiran

Penambahbaikan Pentaksiran

Mempergiat sistem sokongan bagi guru untuk meningkatkan penyampaian kurikulum

Penambahbaikan kerangka pentaksiran bagi meningkatkan jumlah soalan kemahiran berfikir aras tinggi

Page 47: 8. Pentaksiran
Page 48: 8. Pentaksiran

Mempergiat sistem sokongan bagi guru untuk meningkatkan penyampaian kurikulum

Peranan SISC+ akan ditingkatkan daripada separuh masa kepada sepenuh masa.

SISC+ bertanggungjawab dalam pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran baharu.

Pengenalan SISC+ ini akan membawa faedah dalam mengurangkan lapisan birokrasi dalam penyampaian dan pentaksiran.

Page 49: 8. Pentaksiran
Page 50: 8. Pentaksiran

Penambahbaikan kerangka pentaksiran bagi meningkatkan jumlah soalan kemahiran berfikir aras tinggi

Pemantuan rutin yang kerap akan memastikan sekolah yang menghadapi kesukaran untuk melaksanakan PBS dikenal pasti dengan cepat.

Guru-guru akan menerima latihan daripada SISC+ di sekolah mereka tentang cara menetapkan dan menjalankan PBS, terutamanya mengenai pemarkahan mengikut rujukan standard.

Page 51: 8. Pentaksiran

KPM juga akan menambah secara sistematik bilangan soalan KBAT dalam PBS dan peperiksaan awam.

Soalan ini akan berasaskan Taksonomi Bloom dan akan mengujikan kemahiran seperti aplikasi, analisis, penilaian dan penjanaan.

Page 52: 8. Pentaksiran