pengetahuan mahasiswa fakulti pendidikan utm · pdf filefpk falsafah pendidikan kebangsaan fpg...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN UTM

  TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU

  BERDASARKAN STANDARD GURU MALAYSIA

  KHAIRILL HELME BIN RAMLI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19:16 (Pind.1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL: PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN UTM

  TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU

  BERDASARKAN STANDARD GURU MALAYSIA

  SESI PENGAJIAN: 2011/2012

  Saya KHAIRILL HELME BIN RAMLI

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan

  Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja.

  3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

  4. **Sila tandakan (  )

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

  kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

  AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

  oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat Tetap: Tn. Hj. MEOR IBRAHIM KAMARUDDIN

  Nama Penyelia

  No. 5206 Kg Pdg Tembusu,

  13100 Penaga,

  Kepala Batas, Pulau Pinang.

  Tarikh: _____18/1/12________ Tarikh: __18/1/12______

  CATATAN * Potong yang tidak berkenaan

  ** Jenis tesis ini SULIT dan TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi

  berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai

  SULIT atau TERHAD.

  * Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan

  atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana

  Muda (PSM).

  

 • i

  “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana

  Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)”

  Tandatangan : ……………………………………………………

  Penyelia : TN. HJ MEOR IBRAHIM BIN KAMARUDDIN

  Tarikh : 18/1/12

 • ii

  PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTI PENDIDIKAN UTM

  TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU

  BERDASARKAN STANDARD GURU MALAYSIA

  KHAIRILL HELME BIN RAMLI

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

  sebahagian daripada syarat penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  JANUARI 2012

 • iii

  PENGAKUAN

  “Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

  Tandatangan : ………………..............................

  Nama Penulis : KHAIRILL HELME B. RAMLI

  Tarikh : 18/1/12

 • iv

  DEDIKASI

  Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

  Bismillahirahmanirrahim,

  Khas buat insan yang tersayang,

  Ayahanda dan Bonda yang dikasihi,

  Ramli Bin Ismail dan Che Manes Binti Saad,

  Terima kasih tidak terhingga anakanda ucapkan,

  Di atas segala tunjuk ajar dan didikan yang diberikan,

  Kakanda dan Adinda yang disayangi,

  Mohd Khairulrizal, Muhammad Khairiri, Muhammad Zulfaqar dan Muhammad

  Syafiq,

  Segala galakan dan sokongan yang diberikan,

  Suka-duka kalian menjadi pendorong kejayaan dalam kehidupanku.

  Kepada pensyarah pembimbing,

  Tuan Haji Meor Ibrahim Bin Kamaruddin

  Terima kasih di atas segala dorongan, sokongan, nasihat dan tunjuk ajar yang

  diberikan selama ini,

  Semoga segala jasa yang dicurahkan akan diberkati Allah hendakNya.

  Buat sahabat-sahabat SPC seperjuangan,

  Ribuan terima kasih diucapkan,

  Sedia berkongsi idea dan suka-duka bersamaku,

  Segala kenangan kita bersama akan kusemat di dalam sanubariku.

  Semoga Allah merberkati kalian semua,

  Wassalam.

 • v

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih

  Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan izin-Nya, saya dapat

  menyiapkan kajian yang dijalankan ini dengan sepenuhnya mengikut masa yang

  telah ditetapkan.

  Kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

  terima kasih kepada Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin selaku penyelia projek, di

  atas segala bimbingan, tunjuk ajar, nasihat serta bantuan yang telah diberikan

  sepanjang tempoh saya menjalankan kajian ini. Segala ilmu dan dorongan yang

  diberikan amat berharga dan berguna malah akan dikenang sehingga akhir hayat.

  Saya juga ingin merakamkan sekalung budi buat pensyarah-pensyarah Fakulti

  Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia dan rakan-rakan yang turut membantu

  dalam penyiapan penyelidikan ini.

  Sekalung terima kasih yang tidak terhingga buat ayahanda dan bonda Ramli

  Bin Ismail serta bonda tercinta Che Manes Binti Saad dan adik-beradik yang

  disayangi di atas bantuan dan sokongan sepanjang tempoh pengajian saya sehingga

  tamatnya kajian ini. Semoga rezeki semakin bertambah dan mendapat kebahagiaan di

  dunia dan akhirat.

  Akhir sekali ribuan terima kasih buat rakan-rakan seperjuangan (SPC) yang

  sentiasa menyokong dalam apa jua perkara dan keadaan. Terima kasih juga ditujukan

  kepada semua staf akademik dan bukan akademik Fakulti Pendidikan yang terlibat

  secara langsung dan tidak langsung dalam tempoh untuk menyiapkan kajian ini.

  Semoga Allah s.w.t. memberkati dan merahmati segala usaha dan pertolongan yang

  diberikan. Amin…

 • vi

  ABSTRAK

  Standard Guru Malaysia (SGM) ialah pernyataan kompetensi profesional

  yang patut dicapai oleh guru dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta

  dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan. Kajian ini bertujuan untuk

  mengetahui pengetahuan mahasiswa terhadap peranan dan tanggungjawab guru

  berdasarkan Standard 1, Standard 2 dan Standard 3 yang terdapat dalam SGM.

  Kajian ini dilakukan di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

  Responden kajian ini terdiri daripada 103 orang mahasiswa tahun akhir. Instrumen

  kajian yang terdiri daripada 60 soalan berkaitan Standard dan bukan Standard dan

  soal selidik diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklumat data yang

  diperlukan. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for

  Social Science (SPSS) versi 19.0 dan dipersembahkan dalam bentuk kekerapan dan

  peratus. Hasil kajian menunjukkan pengetahuan mahasiswa terhadap peranan dan

  tanggungjawab guru berdasarkan Standard 1, Standard 2 dan Standard 3 yang

  terdapat dalam SGM berada pada tahap tinggi (purata skor = 73.5%). Ini

  menunjukkan mahasiswa Fakulti Pendidikan mengetahui tentang peranan dan

  tanggungjawab guru yang terdapat dalam Standard Guru Malaysia. Cadangan telah

  dikemukakan pada akhir laporan ini.

 • vii

  ABSTRACT

  Standard Guru Malaysia (SGM) is a statement of professional competence

  that should be achieved by teacher and the aspect of statement that should be

  prepared and implemented by the agencies and institutions of teacher training. This

  research aims to identify the student’s knowledge with regard to roles and

  responsibilities of teachers based on Standard 1, Standard 2 and Standard 3 in then

  Standard Guru Malaysia among UTM students. This research was conducted at the

  Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia. The respondents consisted of

  103 final year students. Research instruments was a questionnaire consist of 60

  questions. Questionnaires were distributed to respondents to obtain the required data.

  Data obtained were then analyzed using Statistical Package for Social Science

  (SPSS) version 19.0 and were presented in frequency and percentage. Results

  showed that the levels of knowledge among UTM students with regard to the roles

  and responsibility based on Standard 1, Standard 2 and Standard 3 in the Standard

  Guru Malaysia were high (average score = 73.5%). Some suggestion were show at

  the end of this report.

 • viii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  HALAMAN PENGESAHAN

  PENYELIA i

  HALAMAN JUDUL ii

  HALAMAN PENGAKUAN

  PELAJAR iii

  DEDIKASI iv