manual e-pelupusan

Download MANUAL e-PELUPUSAN

Post on 29-Jan-2017

258 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARKIB NEGARA MALAYSIA

  MANUAL e-PELUPUSAN

  SEKSYEN PELUPUSAN REKOD

  ARKIB NEGARA MALAYSIA

  18 JUN 2012

 • KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  Apakah e-Pelupusan 1

  Faedah e-Pelupusan 1

  Tatacara Penggunaan e-Pelupusan 2

  1. Install Aplikasi e-Pelupusan

  2

  2. Permohonan Pelupusan Rekod Menggunakan

  Aplikasi E-Pelupusan

  12

  3. Kebenaran Pelupusan Rekod

  i) Simpan ii) Musnah iii) Simpan di Jabatan

  32

  32

  33

  34

 • Manual e-Pelupusan m/s 1

  APAKAH e-PELUPUSAN ?

  e-Pelupusan ialah satu aplikasi yang dibangunkan bagi memudahkan pejabat

  awam di dalam pelaksanaan pelupusan rekod. Ia hanya digunakan bagi

  permohonan pelupusan untuk jumlah rekod yang kecil iaitu di bawah 250 unit

  fail.

  Aplikasi ini menyediakan senarai rekod mengikut format dalam Arkib 5/08 Borang

  Permohonan Bagi Pelupusan Fail yang tidak dinyatakan dalam Jadual Pelupusan

  Rekod. Borang permohonan pelupusan boleh dihantar ke Arkib Negara Malaysia

  (ANM) secara dalam talian dan kelulusan permohonan juga dimajukan secara

  dalam talian.

  Pejabat awam perlu memohon kata laluan dan ID daripada ANM untuk muat

  turun aplikasi melalui portal http://www@arkib.gov.my.

  FAEDAH e-PELUPUSAN

  Dengan adanya kemudahan perkhidmatan ini, pejabat awam akan dapat :

  menjimatkan penggunaan kertas kerana tidak lagi perlu mencetak senarai rekod yang hendak dilupuskan.

  merealisasikan hasrat kerajaan untuk melaksanakan ICT Hijau di mana kerajaan berhasrat untuk mengurangkan penggunaan kertas sebanyak 70%

  menjelang tahun 2012 dan 90% menjelang tahun 2015.

  masa dapat dijimatkan kerana tidak perlu lagi :

  menghantar borang secara manual

  menaip semula senarai rekod yang perlu dipindahkan ke ANM dalam borang Arkib 11/08 Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam.

 • Manual e-Pelupusan m/s 2

  TATACARA PENGGUNAAN e-PELUPUSAN

  Pejabat awam yang hendak menggunakan aplikasi e-Pelupusan hendaklah

  mendapatkan ID pengguna dan Kata laluan bagi memuat turun aplikasi dengan

  menghubungi Arkib Negara Malaysia melalui email: spr@arkib.gov.my atau surat

  rasmi.

  1. INSTALL APLIKASI e-PELUPUSAN

  Klik pada e-Pelupusan untuk memulakan proses install.

 • Manual e-Pelupusan m/s 3

  1.1

  Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

  Klik OK

 • Manual e-Pelupusan m/s 4

  1.2

  Klik Sila klik di sini untuk muat turun e-Pelupusan

 • Manual e-Pelupusan m/s 5

  1.3

  Tandakan Save File

  Klik OK

 • Manual e-Pelupusan m/s 6

  1.4

  Pilih dan klik eP5_08_Installer.zip bagi install aplikasi e-Pelupusan

  Keluarkan(extract) kandungan eP5_08_Installer.zip

 • Manual e-Pelupusan m/s 7

  1.5

  Buka Folder eP5_08_Installer bagi proses install aplikasi e-Pelupusan.

 • Manual e-Pelupusan m/s 8

  1.6

  Klik Next

 • Manual e-Pelupusan m/s 9

  1.7

  Tandakan di dalam kotak I agree with the above terms and conditions

  Klik Next.

 • Manual e-Pelupusan m/s 10

  1.8

  Klik Next.

 • Manual e-Pelupusan m/s 11

  1.9

  Klik Finish dan proses install selesai.

 • Manual e-Pelupusan m/s 12

  2. PERMOHONAN PELUPUSAN REKOD MENGGUNAKAN APLIKASI e-PELUPUSAN

  Masukkan nama pejabat awam dan nama ringkasan pejabat awam, kemudian klik OK.

  Contoh:

  Nama Jabatan/ Agensi:

  Perpustakaan Negara Malaysia

  Nama Ringkasan Jabatan/ Agensi:

  PNM

 • Manual e-Pelupusan m/s 13

  2.1

  Klik perkataan e-Pelupusan untuk masuk.

  Peringatan Penting:

  Fail perlu disusun mengikut nombor seturut sebelum memulakan penyenaraian

  di dalam aplikasi e-Pelupusan.

 • Manual e-Pelupusan m/s 14

  2.2

  Klik Baru untuk memulakan permohonan pelupusan rekod yang baru.

 • Manual e-Pelupusan m/s 15

  2.3

  Isikan maklumat di ruang yang berkenaan.

  i. Nama Jabatan/Agensi: Nama Jabatan/Agensi yang memohon. ii. Nama Ringkasan Jabatan/ Agensi: Kata singkatan Jabatan/ Agensi yang

  memohon.

  iii. No. Rujukan Kami (Arkib): Nombor rujukan surat daripada ANM. iv. No. Rujukan Tuan: Nombor rujukan surat Jabatan/ Agensi yang memohon. v. Tarikh Penghantaran Senarai: Tarikh permohonan pelupusan dihantar.

  vi. Tarikh Penghantaran Bahan: Tarikh bahan/fail yang dihantar ke ANM (jika ada bahan/fail yang dicadang pindah ke ANM)

  vii. Bahagian/Cawangan/Unit: Bahagian/Cawangan/Unit yang terdapat dalam sesuatu jabatan/agensi yang memohon.

  viii. Pewujud Rekod: Jabatan/ Agensi asal yang mewujudkan atau menguruskan rekod tetapi fungsi/aktivitinya telah diberhentikan kerana

  jumud atau fungsinya telah diambilalih oleh jabatan/agensi yang

 • Manual e-Pelupusan m/s 16

  baru/lain. Jabatan/Agensi yang mengambilalih fungsi/aktiviti berkenaan

  perlu mengisi nama jabatan/agensi yang asal.

  ix. Kategori Rekod: Rekod-rokod dibahagi kepada dua kategori iaitu Urusan Am (housekeeping records) dan Urusan Fungsian (functional records).

  - Rekod Urusan Am berkaitan sengan pentadbiran dalaman sesebuah jabatan/agensi kerajaan yang meliputi perkara-perkara seperti

  pentadbiran; tanah, bangunan dan infrastruktur; aset; kewangan dan

  perakaunan; serta sumber manusia.

  - Rekod Urusan Fungsian juga dikenali sebagai rekod operational yang diwujudkan oleh jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi asas dan

  tugas-tugas jabatan/agensi.

  x. Tahun Diliputi: Merujuk tarikh terawal dan terakhir rekod yang diliputi dalam ruangan (11) (rujuk muka surat 18)

  Klik Simpan

  Nota:

  Penerangan ini juga boleh dirujuk di dalam Panduan Pelupusan Rekod Awam 2010

  (Penerangan Borang Arkib 5/08 ) yang boleh dimuat turun melalui laman web

  ANM di http://www.arkib.gov.my

 • Manual e-Pelupusan m/s 17

  2.4

  Double click pada kumpulan rekod yang hendak disenaraikan.

 • Manual e-Pelupusan m/s 18

  2.5

  Klik Tambah bagi mula memasukkan maklumat fail.

 • Manual e-Pelupusan m/s 19

  2.5

  Isikan maklumat berkenaan fail.

  i. No. Rujukan Kami (Arkib): Nombor rujukan surat daripada ANM. ii. No. Rujukan (No. Fail): Nombor atau abjad atau kombinasi kedua-duanya

  sekali yang dicatat si atas kulit fail.

  iii. Tajuk Fail: Merujuk tajuk/perkara yang dicatatkan di ruang PERKARA pada kulit fail. Tajuk ini hendaklah disalin/ditaip sepertimana yang tercatat di

  atas kulit fail.

  iv. Tarikh Mula: Merujuk kepada tarikh lampiran pertama dokumen/surat dalam fail (tarikh lampiran merujuk tarikh dokumen/surat dan bukannya

  tarikh yang tercatat dalam kertas minit)

  v. Tarikh Akhir: Merujuk kepada tarikh lampiran terakhir dokumen/surat dalam fail (tarikh lampiran merujuk tarikh dokumen/surat dan bukannya

  tarikh yang tercatat dalam kertas minit)

 • Manual e-Pelupusan m/s 20

  vi. Bilangan Lampiran: Merujuk jumlah lampiran (enclosure/folio) yang terdapat dalam fail.

  vii. Taraf: Merujuk kepada peringkat pengelasan rekod/dokumen sama ada Terbuka, Terhad, Sulit, Rahsia, dan Rahsia Besar.

  viii. Cadanga Pelupusan: - Musnah: Cadangan oleh jabatan/agensi untuk memusnahkan fail

  kerana segala tindakan telah tamat dan tidak diperlukan untuk rujukan

  jabatan/agensi

  - Simpan: Cadangan oleh jabatan untuk memindahkan fail ke ANM setelah tamat tindakaan di jabatan/agensi kerana mempunyai nilai

  sejarah/kebangsaan dan perlu disimpan kekal untuk penyelidikan di

  masa hadapan.

  - Simpan di Jabatan: Cadangan oleh jabatan/agensi untuk menyimpan fail yang telah tamat tindakan sebagai rujukan di jabatan/agensi

  sehingga ianya mencapai tempoh untuk tindakan pelupusan yang

  seterusnya dan perlu memohon semula kepada ANM

  Klik Simpan

  Nota:

  Penerangan ini juga boleh dirujuk di dalam Panduan Pelupusan Rekod Awam 2010

  (Penerangan Borang Arkib 5/08 ) yang boleh dimuat turun melalui laman web

  ANM di http://www.arkib.gov.my

 • Manual e-Pelupusan m/s 21

  2.6

  Klik OK

 • Manual e-Pelupusan m/s 22

  2.7

  Klik Tambah untuk memasukkan maklumat fail yang seterusnya. (Rujuk muka surat 19 untuk penerangan)

  Klik Simpan.

 • Manual e-Pelupusan m/s 23

  2.8

  Klik pada icon yang dibulatkan merah seperti ini setelah selesai

  memasukkan kesemua maklumat fail yang hendak dilupuskan.

 • Manual e-Pelupusan m/s 24

  2.9

  Klik Siap sekiranya semua fail telah disenaraikan.

  Klik Cetak Senarai sekiranya ingin mencetak dan menyimpan salinan permohonan di dalam fail.

 • Manual e-Pelupusan m/s 25

  2.10

  Klik pada icon yang dibulatkan merah seperti ini untuk keluar dari

  modul dan ke modul seterusnya.

 • Manual e-Pelupusan m/s 26

  2.11

  Klik pada ruangan yang dibulatkan merah seperti di bawah. Pastikan ruangan

  tersebut bertukar ke warna biru.

  Klik Hantar SPR ke Arkib untuk menghantar senarai kumpulan rekod yang

  hendak dilupuskan ke ANM.

 • Manual e-Pelupusan m/s 27

  2.12

  Klik Yes untuk menyimpan senarai kumpulan rekod di dalam format .txt

 • Manual e-Pelupusan m/s 28

  2.13

  Klik Save dan senarai kumpulan re