laporan akhir kt

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2016

45 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

laporan

TRANSCRIPT

Keberkesanan Pembelajaran Konstruktivisme

BAB 1

PENYELIDIKAN MASALAH

1.1 Pengenalan

Kajian ini ditulis bagi tujuan mencadangkan keberkesanan penguasaan konsep-konsep sains melalui pembelajaran konstruktivisme terhadap pelajar-pelajar tingkatan satu sekolah menengah bagi tajuk ketumpatan.. Kajian ini meliputi latar belakang kajian, pernyataan masalah, tujuan penyelidikan, signifikan kajian, batasan kajian, definisi bagi istilah dan juga tajuk kajian yang telah dipilih.

1.2Latar Belakang Kajian

Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains di dalam kelas mahu pun di dalam makmal.. Di antaranya ialah kaedah konstruktivisme yang boleh membawa kepada pembelajaran yang berkesan dan bermakna kepada pelajar-pelajar. Sebenarnya kaedah konstruktivisme memainkan peranan yang penting di dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya di sekolah menengah. Terdapat banyak teori dan kajian yang telah dibuat menyatakan pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains dalam bilik darjah atau makmal sains melalui pemahaman kendiri, konsep dan pengetahuan sains menerusi persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kaedah ini lebih menekankan pelajar membina sendiri kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai menerusi pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang menggunakan kaedah konstruktivisme ini mempunyai banyak kelebihannya seperti dapat menggalakkan pelajar lebih berfikir, lebih faham, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkemahiran sosial, dan lebih menyeronokkan.

1.3Pernyataan Masalah

Kajian oleh Rohani (1996) terhadap pelajar lepasan SPM mendapati punca utama kemerosotan mata pelajaran sains ialah kerana pengajaran yang lazimnya berpusatkan guru, dan pelaksanaan aktiviti amali yang sangat berkurangan. Kebanyakan guru hanya memindahkan ilmu pengetahuan mereka kepada pelajar yang menyalin apa sahaja yang disampaikan oleh guru tanpa ada aktiviti susulan.

Keadaan ini menyebabkan para pelajar menjadi kaku, pasif dan tidak kreatif dalam mengeluarkan pandangan mereka akibat sistem pembelajaran sains yang mengabaikan nilai pengalaman. Hasil yang sama juga didapati daripada kajian oleh Sulaiman Ngah Razali et al. (1996). Daripada kajian tersebut mereka mendapati kebanyakan pelajar menyatakan bahawa guru mereka setiap kali atau banyak kali menggunakan kaedah kuliah semasa mengajar. . Oleh itu kajian ini dibuat untuk mengenal pasti kaedah pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme dapat menentukan kejayaan seseorang pelajar untuk menguasai konsep-konsep dalam mata pelajaran sains.

1.4Kerangka Konsep Kajian

Bagi memastikan kajian yang dijalankan dapat membuktikan keberkesanan penguasaan konsep-konsep dalam sains melalui pembelajaran konstruktivisme bagi tajuk ketumpatan oleh pelajar akan dapat dicapai atau tidak, dua kaedah pembelajaran yang berbeza akan digunakan oleh guru. Dua kaedah tersebut ialah pembelajaran secara konstruktivisme dan pembelajaran secara tradisional (pembelajaran berpusatkan kepada guru). Dua kaedah yang berbeza ini nanti dapat membantu guru membuat perbandingan dari segi hasil yang ingin diperolehi telah dapat dicapai atau tidak. Kerangka konsep kajian yang digunakan boleh dilihat pada rajah 1 berikut.

Kajian ini dijalankan dengan cara membahagikan murid-murid kepada 2 kumpulan besar. Kumpulan pertama menggunakan kaedah konstruktivisme dan satu kumpulan lagi menggunakan kaedah tradisional. Kumpulan pertama berada di dalam kumpulan kecil masing-masing dan melakukan eksperimen bersama-sama rakan untuk mencari makna atau memahami konsep ketumpatan. Kumpulan kedua pula menggunakan kaedah tradisional untuk memahami konsep ketumpatan iaitu melalui penerangan dan demonstrasi guru. Sekiranya menjalankan eksperimen pun lebih berpusat kepada guru yang lebih banyak memberi penerangan dan menyusun aktiviti. Bagi menentukan kaedah konstruktivisme adalah lebih baik daripada kaedah tradisional di dalam membantu pelajar menguasai konsep-konsep sains, terdapat beberapa hasil yang dapat dilihat seperti pelajar lebih seronok untuk belajar, lebih bermotivasi, ingatan yang lebih kukuh, lebih yakin, dan lebih berkemahiran sosial. Semua hasil ini adalah ciri-ciri yang terdapat di dalam pembelajaran menggunakan kaedah konstruktivisme.

Bagi memastikan kaedah konstruktivisme ini dapat membantu pelajar menguasai konsep-konsep sains bagi tajuk yang dipilih, pelajar telah diberikan aktiviti-aktiviti hands on dan minds on yang dapat membantu mencungkil idea-idea atau pandangan tentang sesuatu konsep. Pelajar diberi peluang berkongsi persepsi antara satu sama lain, pelajar dibekalkan masalah yang berkaitan untuk menjalankan penyiasatan, kajian spesifik dan sebagainya.

HASILTindakbalas daripada pelajarIngatan yang lebih kukuhLebih bermotivasiSikap dan nilai murniKaedah terpilihKaedah Konstruktivisme

Penguasaan konsep-konsep dalam sains

Kaedah Tradisional

Rajah 1 : Kerangka Konsep Kajian Konstruktivisme

1.5 Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau sikap pelajar dan demografi mereka terhadap kaedah Konstruktivisme yang merupakan salah satu struktur yang terdapat dalam pembelajaran konstruktivisme. Pembolehubah sikap yang dikaji ialah minat dan pencapaian pelajar dalam sains manakala pembolehubah untuk demografi terdiri daripada jantina, sosio-ekonomi keluarga, jenis pekerjaan bapa dan sekolah.

1.5.1 Objektif Kajian

Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk :-a) Mengenal pasti sikap pelajar terhadap Kaedah Konstruktivisme.b) Mengenal pasti perbezaan sikap pelajar terhadap Kaedah Konstruktivisme berdasarkan demografi.c) Mengkaji hubungan di antara sikap pelajar dengan pencapaian mereka di dalam mata pelajaran Sains.

1.5.2 Persoalan Kajian

Kajian ini ingin mengetahui sama ada kaedah pembelajaran konstruktivisme boleh menghasilkan sikap yang lebih baik terhadap pengajaran dan pembelajaran Sains dari segi persoalan-persoalan berikut:(a) Adakah kaedah konstruktivisme dapat mengubah sikap pelajar-pelajar untuk mempelajari Sains dengan lebih baik?(b) Adakah terdapat perbezaan sikap pelajar-pelajar terhadap Sains berdasarkan demografi?(c) Adakah terdapat hubungan yang positif di antara sikap pelajar dengan pencapaian mereka?

1.5.3 Hipotesis Kajian

Ho1:Kaedah Konstruktivisme tidak memberi kesan yang positif terhadap sikap pelajar mempelajari Sains.Ha1:Kaedah Konstruktivisme memberi kesan yang positif terhadap sikap pelajar mempelajari Sains.Ho2:Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tentang sikap pelajar terhadap kaedah konstruktivisme berdasarkan jantina.Ha2:Terdapat perbezaan yang signifikan tentang sikap pelajar terhadap kaedah konstruktivisme berdasarkan jantina.Ho3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tentang sikap pelajar terhadap Konstruktivisme berdasarkan jenis pekerjaan bapa.Ha3:Terdapat perbezaan yang signifikan tentang sikap pelajar terhadap Konstruktivisme berdasarkan jenis pekerjaan bapa.Ho4:Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tentang sikap pelajar terhadap kaedah Konstruktivisme berdasarkan sosio-ekonomi keluarga.Ha4:Terdapat perbezaan yang signifikan tentang sikap pelajar terhadap kaedah Konstruktivisme berdasarkan sosio-ekonomi keluarga.Ho5:Tidak terdapat perbezaan min skor yang signifikan antara ujian pos kumpulan pelajar yang diajar menggunakan Kaedah Konstruktivisme dengan skor min ujian pos kumpulan pelajar yang diajar menggunakan Kaedah Tradisional.

Ha5:Terdapat perbezaan min skor yang signifikan antara ujian pos kumpulan pelajar yang diajar menggunakan Kaedah Konstruktivisme dengan skor min ujian pos kumpulan pelajar yang diajar menggunakan Kaedah Tradisional.

1.6Kepentingan Kajian

Kajian ini sangat penting kepada guru, pelajar dan pengkaji pendidikan kerana;Ia dapat menyedarkan para guru tentang kaedah-kaedah yang dapat memudahkan pemahaman pelajar untuk menguasai konsep dalam sains. Oleh itu guru dapat menerapkan kaedah ini dalam setiap pengajarannya di samping dapat menambahkan keseronokan dan minat murid untuk belajar. Melalui kaedah ini juga pelajar berpeluang meneroka sendiri dan tidak terlalu mengharap pergantungan pada guru semata-mata. Ini dapat melahirkan murid yang cerdas, berdikari dan aktif. 1.7Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai batasan seperti berikut:

1. Kajian ini menggunakan bilangan pelajar yang sedikit dan terbatas pada sekolah ini sahaja. Mereka bukan merupakan sampel perwakilan sebenar untuk sesuatu kawasan. Oleh itu, hasil dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar sains tingkatan satu.

2. Dalam kajian wujud kesukaran untuk mengawal pembolehubah luar yang memesong dari tujuan kajian misalnya maklumat palsu yang mungkin diberi oleh sampel kajian.

3. Tumpuan kajian ini bertumpu kepada tajuk ketumpatan, kaedah ini mungkin tidak sesuai kepada beberapa tajuk yang tertentu.

4.Di antara beberapa perkara yang perlu diingatkan bahawa tumpuan kajian ini hanyalah untuk tajuk ketumpatan sahaja, kaedah konstruktivisme ini mungkin tidak sesuai untuk semua tajuk di dalam sukatan sains. Oleh itu, para guru haruslah menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut tajuk yang sesuai kerana di dalam pengajaran sains masih terdapat berbagai kaedah lain yang disesuaikan mengikut tajuk tertentu.

5.Kajian ini juga menggunakan bilangan pelajar yang sedikit dan terbatas pada SK Kota Warisan,Sepang ini sahaja dan mereka bukanlah sampel perwakilan sebenar untuk suatu kawasan. Mungkin kawasan yang berlainan serta latar belakang pelajar yang berlainan memberikan kesan pengajaran yang berlainan. Contohnya sekolah di kawasan pedalaman yang mempunyai makmal serta radas sains yang kurang lengkap mungkin tidak dapat menjalankan eksperimen dengan teratur, sudah tentu pelajar sukar untuk memahami sesuatu konsep. Ol