kerja projek add math (repaired)

25
 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN  T AJUK : KAJI SELIDIK TERHADAP PERBELANJAAN ISI RUMAH (HES)  NAMA : SITI ZULAIKHA BINTI ROUSLIL UDDIN  TINGKA T AN : 5 ARIF  NAMA GURU : PN. NOR FUZA BINTI ESA  SEKOLAH : SMK TUN AMINAH, BA TU P AHA T, JOHOR

Upload: afiqahrousli

Post on 06-Jan-2016

78 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

additional mathematics

TRANSCRIPT

Page 1: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 1/25

 KERJA PROJEK 

MATEMATIK TAMBAHAN

 TAJUK :

KAJI SELIDIK TERHADAP PERBELANJAAN ISI

RUMAH (HES)

  NAMA : SITI ZULAIKHA BINTI ROUSLILUDDIN

  TINGKATAN : 5 ARIF

  NAMA GURU : PN. NOR FUZA BINTI ESA

  SEKOLAH : SMK TUN AMINAH, BATU PAHAT, JOHOR

Page 2: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 2/25

 

ISI KANDUNGAN

Bil

.

Pek! Bil "#k $#!%

&. Pe'e'l' 2

. B*i' A   3 – 5

+. B*i' B   6 – 8

. B*i' -   9 – 11

5. Pe'e!k' L'/#%'   12 – 13

0. Re1ek$i   14 – 15

2. R#/#k'   16

 

Page 3: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 3/25

  PENGENALAN

  K/i $eli3ik %e!*34 Pe!el'/' I$i R#"* (HES) 3i3k' #'%#k kli

4e!%" 43 %*#' &652758. Be!"#l 43 %*#' &66+76 k/i $eli3ik i'i%el* 3ilk#k' i $e%i4 li" %*#' 3' k/i' %e!ki'i %el* 3i/l'k'

43 %*#' 99679&9. K/i $eli3ik i'i 3i#% %e!*34 i$i !#"* 4e!$e'3i!i'

3i k$' '3! 3' l#! '3!.

O/ek%i; #%" HES 3l* #'%#k "e'#"4#l "kl#"% %e'%' %*4

3' 4l 4e!el'/' 4e'#'' le* i$i !#"* 3i Ne! i'i ke %$

4eli !'' 3' 4e!k*i3"%'. Mkl#"% i'i 3i#'k' $ei $$3l" "e'e'%#k' /e'i$ !'' 3' 4e!k*i3"%' #'%#k I'3ek$ H!

Pe'#' (-PI). I /# 3i#'k' #'%#k "ekili <!k 4e!el'/' i$i

!#"* 3i Ml=$i.

 

>l# i"'4#',$e/k ee!4 %*#' =' ll#,4e!"i'%'

%e!*34 3% 3!i43 k/i' $e#"4" i'i %el* "e'i'k% 3' i ki'i

3i#'k' #'%#k ee!4 %#/#'. HES %el* "e'/3i $#"e! "kl#"%=' %i3k %e!'ili ke43 $ek%! ke!/' 3' $$%,4e'=eli3ik 3' 4el/!

#'i?e!$i%i.

 

Page 4: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 4/25

  BAHAGIAN

A

 

Page 5: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 5/25

BAHAGIAN A 

Pe'34%' #l'' kel#! $=.

Pe'34%

' #l''

(RM)

Bil. A*li

kel#!

K%e!i Pe!#'%#k'

4e'34%

' (RM)

Pe!#'%#k'

4e'34%

' (@)Mk'' &999 &5.28U%ili%i 50 8.82

  0 ++6.99 8 Pe''k#

%'

599 2.86

Pe'3i3ik' &999 &5.28Rek!e$i +99 .2+Li'li' 62 0.6

 J#"l* 0 ++6 &99

  JADUAL &

i) Pe!kil' 3% 4e'34%' #l'' kel#! $= 3e''

"e'#'k' !; $%%i$%ik =' e!e :

2@C 2@

&0@

&0@

6@

8@5@

CARTA PAI

li'li'

Mk''

4e'3i3ik'

#%ili%i

4e''k#%'

!ek!e$i

  +

Page 6: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 6/25

"k'' #%ili%i 4e''k#%' 4e'3i3ik' !ek!e$i li'li'

9@

5@

&9@

&5@

9@

5@+9@

+5@

9@

5@

59@

CARTA PALANG

"k'' #%ili%i 4e''k#%' 4e'3i3ik' !ek!e$i li'li'

9@

5@

&9@

&5@

9@

5@

+9@

+5@

9@

5@

59@

GRAF GARIS

 

ii) Mi' 3' $i$i*' 4ii i 4e!#'%#k' 4e'34%' :

 

Page 7: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 7/25

Mi'

  N

Mi' 5 8 6 &0 &0 2  0

  &0.8+

  Si$i*' 4ii √ ∑x2−−¿ x

¿2

  N

    √  5  8 6  &0 &0 2   ( &0.8+)

  0

  √ 198.58

  &.96

K!"# $

 Kel#! $= "e'#'k' $e/#"l* ' =' $'% e$! ke %$ li'li' *l $e4e!%i

4e"=!' !#"*,ke!e%,il elek%!ik 3' i!,3' $ei'= #'%#k ke4e!l#' *!i'. M'kl,

kel#! $= "e'el#!k' 4e"el'/' =' $e3iki% ke %$ !ek!e$i 3i$ek' ke$i#k'

eke!/ 3' el/!.

 

5

 

Page 8: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 8/25

 

BAHAGIAN

Page 9: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 9/25

  B i)  PENDAPATAN BULANAN DAN

PERUNTUKAN PENDAPATAN KELUARGA RAKAN SAA :

RAKAN & (AZLIN) :

Pe'34%

' #l''

(RM)

Bil. A*li

kel#!

K%e!i Pe!#'%#k'

4e'34%

' (RM)

Pe!#'%#k'

4e'34%

' (@)Mk'' 599 59U%ili%i &59 &5

  & 999 Pe''k#

%'

&99 &9

Pe'3i3ik' &99 &9Rek!e$i &99 &9Li'li' 59 5

 J#"l* &999 &99

RAKAN (AMIRA):

Pe'34%

' #l''

(RM)

Bil. A*li

kel#!

K%e!i Pe!#'%#k'

4e'34%

' (RM)

Pe!#'%#k'

4e'34%

' (@)Mk'' 599 59U%ili%i &99 &9

  & 999 0 Pe''k#

%'

99 9

Pe'3i3ik' 59 5Rek!e$i 59 5Li'li' &99 &9

 J#"l* &999 &99

RAKAN + (SITI NURURRATULAINIE) :

Pe'34%

' #l''

(RM)

Bil. A*li

kel#!

K%e!i Pe!#'%#k'

4e'34%

' (RM)

Pe!#'%#k'

4e'34%

' (@)Mk'' &959 59.99U%ili%i &59 2.&

  &99 0 Pe''k#

%'

59 &&.69

 

Page 10: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 10/25

Pe'3i3ik' 599 +.8&Rek!e$i &59 2.&Li'li'

 J#"l* &99 &99RAKAN (TAN JIA ER) :

Pe'34%

' #l''(RM)

Bil. A*li

kel#!

K%e!i Pe!#'%#k'

4e'34%' (RM)

Pe!#'%#k'

4e'34%' (@)

Mk'' 899 +U%ili%i 99 &0

599 5 Pe''k#

%'

299 8

Pe'3i3ik' +99 &Rek!e$i 99 8Li'li' &99

 J#"l* 599 &99

PERBANDINGAN ANTARA PEN-ARIAN SAA :

ARGPENDAPAT

AN

BULANAN

(RM)

BIL .

AHLI

KELUAR

GA

  KATEGORI

PERUNTUKA

N

PENDAPATA

N (RM)

MAKA

NAN

UTILI

 TIPENGA

N

GKUTA

N

PENDI

DIKAN

REK

REAS

I

LAIN

LAIN

IKHA

0 ++6 8 & 999 50 599 & 999 +99

62

0 ++6

LIN & 999 599 &59 &99 &99 &99 59 & 999

RA & 999 0 599 &99 99 59 59 &99 & 999

URR

INIE

&99 0 & 959 &59 59 599 &59 &99

JIA 599 5 899 99 299 +99 99 &99 599

 

Page 11: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 11/25

  0

PEMBENTANGAN PER>AKILAN KATEGORI PENDIDIKAN DAN REKREASI BAGI KELIMALIMA

KELUARGA :

  GRAF GARIS

9@

5@

&9@

&5@

9@

5@

+9@

4e'3i3ik'

!ek!e$i

  -ARTA PALANG

9@

5@

&9@

&5@

9@

5@

+9@

+5@

!ek!e$i

4e'3i3ik'

KOMEN : Kel#! Ali' 3' A"i! "e'el#!k' 4e'34%' #l'' =' $" #'%#k

!ek!e$i 3' 4e'3i3ik'. Me!ek "e"e'%i'k' ke3#3#'= 3e'' $ei"' 3l"

ke*i3#4' "e!ek. M'kl, kel#! Si%i Z#lik* 3' Si%i N#!#!!%#li'ie"e'el#!k' ' =' '=k ke %$ 4e'3i3ik'. Me!ek lei* "e"e'%i'k'

4e'3i3ik' 3l" ke*i3#4'.

 

Page 12: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 12/25

  2

 

Page 13: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 13/25

i?) Mi' 3' $i$i*' 4ii i 4e!#'%#k' 4e'34%' :

  Mi'

  N

  Mi' &0 5 &9 &9 5 5 2 & 8  &9

  &9.

Si$i*' 4ii √ ∑x2−−¿ x

¿2

  N

  √ 16+5+10+10+5+5+24+7+12+8   (&9.)

  &9

  √ 32.36

  5.0880

  8

 

Page 14: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 14/25

  BAHAGIAN

-

 

Page 15: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 15/25

PENDAPATAN BULANAN : PEMBERAT DALAM DARJAH UNTUK ENAM KELUARGA

i) NILAI PEMBERAT DALAM DARJAH UNTUK SETIAP KATEGORI BERDASARKAN PENDAPATAN

BULANAN KELUARGA SAA DAN EMPAT RAKAN SAA.

ARG PENDAPATAN

BULANAN

BIL .

AHLI

KELUAR

GA

  KATEGORI

PERUNTUKA

NPENDAPATA

N

MAKA

NAN

UTILI

 TIPENGA

N

GKUTA

N

PENDI

DIKAN

REK

REAS

I

LAIN

LAIN

IKHA

&20.+2 66.+& 6+.5& &8.5

5&9.80 &8.0

&+5.

9

++.

98

&20.+2

LIN 2.8 6.00 0.25 +6.0

5

9.52 &8.0 5.9 5.58 2.8

RA 2.8 2.8 0.25 0.

+

&.& 6.+ .5 &&.&

2

2.8

URR

INIE

58.+ 2.8 68.&8 +6.0

5

5&.+ 6.+& 02.5 58.+

JIA 06.50 0.92 2.8& &95.2

+&.99 55.+8 69.9 &&.&

2

06.50

"l* +09 +09 +09 +09 +09 +09 +09 +09 +09

Pe"e!% i "'"' 3# kel#! 3l" e'%#k <!% 4i, 3# kel#!

3l" e'%#k <!% 4l' 3' 3# kel#! 3l" e'%#k 'i$*.

Kel#!

K%e!iMk'

'

U%ili%i Pe''k#%

'

Pe'3i3ik

'

Rek!e$i Li'li'

Si%i

Z#lik*

99 099 &999 &999 99 &599

Si%i

N#!#!!

%#li'ie

&999 +99 099 99 &99 9

Be'%#k

'i$*

: 5 : & 5 : + 5 : : & &599 : 9

 

Page 16: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 16/25

  Be'%#k 'i$*

  6

"k''

#%ili%i

4e''k#%'

4e'3i3ik'

!ek!e$i

li'li'

%&'(#

 

"k''

#%ili%i

4e''k#%'

4e'3i3ik'

!ek!e$ili'li'

A!()%

 

-!% 4i

 

9

&99

99

+99

99

599

099

299

899

T%# J(% E)

 T' Ji E!

  -!% 4l'

 

Page 17: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 17/25

  &9

i) Pe!#'%#k' 4e'34%' #l'' 3i/'k e!#* 43

%*#' e!ik#%'= :

Kel#! $= :

K%e!i Pe!#'%#k'

4e'34%'

(@)

Pe!#'%#k'

4e'34%'

(RM)Mk'' Me'i'k% &9@ & &99U%ili%i Me'i'k% &9@ 0&8Pe''k#%' Ti3k e!#* 599Pe'3i3ik' Ti3k e!#* & 999

Rek!e$i Ti3k e!#* +99Li'li' Ti3k e!#* 62

  Pe'34%' #l'' $e43' =' 3i/'kk' 43 %*#'

e!ik#%'= e!3$!k' "kl#"% 3i %$ :

  RM 0 6.99

Pe!#'%#k' 4e'34%' #l'' e!ik#%'= i $= 3' !k' :

KELUARG

A

BIL .

AHLI

KELUAR

GA

  KATEGORI

PERUNTUKA

N

PENDAPATA

N

MAKA

NAN

UTILI

 TI

PENGA

NGKUTA

N

PENDI

DIKAN

REK

REASI

LAIN

LAIN

  SITI

ZULAIKHA

8 & &99 0&8 599 & 999 +99

62

0 6

  AZLIN 599 &99 99 59 59 &99 & 999

  AMIRA 0 599 &9 &89 59 59 &99 & 999

  SITI

NURURRA

 TULAINIE

 

Page 18: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 18/25

  TAN JIA

ER

  &&

 

Pe'e!k'l'/#%'

 

9 'e! %e!"i$ki' 3i 3#'i 3' %*4 <elik *#!#; "e!ek

 

Page 19: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 19/25

Ke3#3#k

'

N" Ne! T*4 <elik *#!#;  

& -' 8+.8 Lie!i 09.8+ B#!#'3i 02. Zi"e 69.25 E!i%!e 02.8

0 -e'%!l A;!i<' !e4#li< 50.2 Nie! 8.28 Sie!! le'e +5.&6 Mli 2.8&9 T 09.6&& M3$<! 0.5& A;*'i$%' 8.&&+ M"i#e 50.&& G#i'e &.9&5 E%*i4i .2&0 G#i'e Bi$$# 5.&2 -"!$ 2.6&8 Hi%i 5.6&6 U'3 00.89 R'3 2&.&

  &

9 'e! %e!k= 3i 3#'i 3' %*4 <elik *#!#; "e!ek.

Ke3#3#k

'

N" Ne! T*4 <elik *#!#;  

& U'i%e3 $%%e$ 66.9

-*i' 6.+ J4' 66.9

 

Page 20: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 20/25

Ge!"'= 66.95 F!'<e 66.90 U'i%e3 ki'3" 66.92 B!il 88.08 I%l= 68.6 R#$$i 66.0&9 I'3i 0&.9

&& -'3 66.9& A#$%!li 66.9&+ S4i' 62.2& Mei< 80.&&5 S#%* k!e 62.6&0 I'3'e$i 69.&2 T#!ke= 82.&8 Ne%*e!l'3$ 66.9&6 S#3i A!i 80.0

9 Si%e!l'3 66.9

Ke$i"4#l' :

Ne! =' k= "e"4#'=i ke#4=' #'%#k "e'<4i %*4 <elik *#!#;

=' %i'i "'kl Ne! =' "i$ki' k#!' "e'34% 4e'<4i'

3l" %*4 <elik *#!#;.

  &+

 

Page 21: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 21/25

  Re1ek$i

Se4'/' 4!/ek i'i 3i/l'k', $= "e!$k' ke$e!'k'

3l" "e'=i4k' $e"# %#$' #'%#k "e"e!ik'

4e!$e"*' =' "e'!ik. Seli' i%#, %e!34% ee!4 'ili

"!l =' %el* $= "lk' 3' 4el/!i $e"$ 3l"4e"4!$e$' ke!/ 4!/ek i'i $e4e!%i $ik4 e!k'$i "kl#"%

Page 22: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 22/25

$e$" !k',"e'e%*#i l'k* e!/i"% <e!"%,"e'e!%k'

*##'' $il%#!!*i" '%! kel#! 3' !k' $e"$

"e'#"4#lk' 3%3% 3' "kl#"% =' 3i4e!l#k'. Di

$"4i' i%#, $= 34% "el%i* 3i!i 3l" "e'34%k' $#"e!

$#"e! =' %e4% 3' /el$. S= /# %el* "e'"lk' $ik4

ke$#'#*' 3' ke%ek#'' 3l" "e'=i4k' ke!/ 4!/ek i'i.

  &

  ,,,,,,POEM,,,,,,

FIRST,

>HEN I HEARD PEOPLE SA ADD MATH,

ILL SA> A NE> >ORLD,

ILL THINK ALL ABOUT NEGATIES SIDE,

ALL I DO ARE JUST S-ARED EEN JUST THINK ABOUT ADD MATH .

NO>,

I USED TO BE IN NE> >ORLD,

ALL I -AN SEE ARE ADD MATH

M TIME,

 TO PLA,FUN AND TRAEL >ERE SA-RIFISED,

 JUST FOR IT..

 

Page 23: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 23/25

EER >EEK,

I AL>AS LOOKING FOR>ARD TO THIS SUBJE-T,

ADD MATH -AN TEA-H PEOPLE ,

 TO GIE MU-H EFFORTS AND FEEL ENJOEMENT,

EEN IN THIS PROJE-T,

I -AN FINISH M PROJE-T ,

>ITH EFFE-TIE,-LEANLINESS,ATTRA-TIE ,

>ITH THIS PROJE-T,

I -AN LEARN SOMETHING GOOD,

SU-H SIN-ERIT,PASSION,-OOPERATION,SHARING,

NO>,

ALL -AN I SA ARE IM GLAD STUDING ADD MATH

  &5

  RUJUKAN

 

Page 24: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 24/25

 

Page 25: Kerja Projek Add Math (Repaired)

7/17/2019 Kerja Projek Add Math (Repaired)

http://slidepdf.com/reader/full/kerja-projek-add-math-repaired 25/25

RUJUKAN

ALAMAT INTERNET : *%%4:77li3$=#*60.l$4%.<"7

  *%%4:77li"i'e33ie.l$4%.<" 

*%%4:77!i/ki!"3'i.l$4%.<"

 TEMU BUAL : SITI ZAUIAH BINTI MOHD ASRAB (IBU)

  ROUSLILUDDIN BIN AMBIA (AAH)

  NOR AZLIN BINTI ABDULLAH (RAKAN)

  AMIRA BINTI AN>AR (RAKAN)

  SITI NURURRATULAINIE BINTI MISKAN (RAKAN)

  TAN JIA ER (RAKAN)

  &0