rpt add math t4 2016

Download Rpt Add Math t4 2016

Post on 22-Feb-2018

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  1/17

  RANCANGAN PENGAJARANTAHUNAN MATEMATIKTAMBAHANTINGKATAN 4

  TAHUN 2016

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  2/17

  BAB 1 : FUNGSI

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  01

  04 08 JAN

  1. Memahami konsep

  hubungan.

  Gunakan gambar, aktiviti main

  peranan dan perisian

  komputer untuk

  memperkenalkan konsep

  hubungan.

  1.1 Meakilkan sesuatu hubungan

  menggunakan

  a! gambar ra"ah anak panah,

  b! pasangan bertertib, #! gra$.

  1.% Mengenal pasti domain, kodomain,

  ob"ek, ime"dan "ulat bagi sesuatu hubungan.

  1.& Mengkelaskan sesuatu hubungan

  'ang

  ditun"ukkan dalam ra"ah pemetaan

  sebagai

  hubungan( satu kepada satu, ban'ak

  kepada

  satu, satu kepada ban'ak atau ban'ak

  kepada

  ban'ak.

  )in#angkan idea set dan

  perkenalkan tatatanda set.

  01

  04 08 JAN

  %. Memahami konsep$ungsi.

  %.1 Mengenal pasti $ungsi sebagaise"enis hubungan khas.

  %.% Mengungkapkan sesuatu $ungsi

  dengan

  menggunakan tatatanda $ungsi.

  %.& Menentukan domain, "ulat, ob"ek

  dan ime"

  sesuatu $ungsi.

  *akilkan $ungsimenggunakan gambar ra"ah

  anak panah, pasangan

  bertertib atau gra$.

  +ontoh (

  diba#a

  sebagai $ungsi f memetakan

  x

  kepada %x-.

  diba#a sebagai

  %x ialah ime" bagix di

  baah

  $ungsi f -.

  ibatkan "uga $ungsi 'ang

  tidak

  1

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  3/17

  berasaskan matematik.

  0%

  11 1/ JAN

  Gunakan kalkulator grak atau

  perisian komputer untuk

  meneroka

  ime" $ungsi

  %.4 Menentukan ime" sesuatu $ungsi

  apabila ob"ek diberi dan sebalikn'a.

  +ontoh $ungsi meliputi

  algebra linear dan

  kuadratik!, trigonometri dan

  nilai mutlak.

  2akri$kan dan lakarkan $ungsi

  nilai mutlak.

  0%11 1/ JAN

  &. Memahami konsep

  $ungsigubahan

  Gunakan gambar ra"ah anak

  panah atau kaedah algebrauntuk

  menentukan $ungsi gubahan.

  &.1 Menentukan gubahan dua $ungsi.

  &.% Menentukan ime" sesuatu $ungsigubahan apabila ob"ek diberi dan

  sebalikn'a.

  &.& Menentukan satu $ungsi berkaitan

  apabila $ungsi gubahan dan salah satu

  $ungsin'a diberi.

  2erhad kepada $ungsi algebra.

  3me" $ungsi gubahantermasuk

  nilainilai dalam bentuk "ulat

  terhad kepada $ungsi

  gubahan linear!.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  0&

  18 %% JAN

  4. Memahami konsep

  $ungsi

  songsang

  Gunakan lakaran gra$ untuk

  menun"ukkan hubungan

  antara $ungsi dengan

  songsangann'a.

  4.1 Men#ari ob"ek melalui pemetaan

  songsang apabila ime" dan $ungsin'a

  diberi.

  4.% Menentukan $ungsi songsang se#ara

  algebra.

  4.& Menentukan dan men'atakan s'arat

  untuk keu"udan $ungsi songsang.

  2erhad kepada $ungsi algebra.

  2idak termasuk songsangan

  bagi $ungsi gubahan.

  2egaskan bahaa

  songsangan sesuatu $ungsi

  tidak semestin'a suatu

  $ungsi.

  BAB 2 : PERSAMAAN KUADRATIK

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  04

  %/ %5 JAN

  1. Memahami konsep

  persamaan kuadratik

  dan

  pun#apun#an'a.

  Gunakan kalkulator grak atau

  perisian komputer seperti

  Geometers Sketchpad dan

  hamparan elektronik untuk

  meneroka konsep persamaan

  kuadratik.

  1.1 Mengenal pasti persamaan

  kuadratik dan mengungkapkann'a

  dalam bentuk am.

  1.% Menentukan sama ada nilai 'ang

  diberi adalah pun#a suatu

  persamaan kuadratik melalui

  kaedah( a! penggantian,6 b!

  pemerin'uan.

  7oalan untuk 1.%b! diberi

  dalam bentuk

  ( ) ( ) 0=++ bxax

  a dan b adalah nilai berangka.

  %

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  4/17

  1.& Menentukan pun#apun#a

  persamaan kuadratik dengan kaedah

  #uba "a'a.

  04

  %/ %5 JAN

  %. Memahami konsep

  persamaan kuadratik.

  %.1 Menentukan pun#apun#a satu

  persamaan

  kuadratik se#ara( a! pem$aktoran, b!

  pen'empurnaan kuasa dua, #!

  penggunaan rumus.

  %.% Membentuk persamaan kuadratikdaripada pun#apun#a 'ang diberi.

  )in#angkan "ika

  ( ) ( ) 0= qxpx,

  makax p 0 ataux q 0 .

  ibatkan keskes di manap q .

  9umus bagi %.1#! tidak perlu

  diterbitkan.

  Jikax = p danx = q adalah

  pun#a pun#an'a, maka

  persamaan kuadratik adalah

  ( ) ( ) 0= qxpx, iaitu

  ( ) 02 =++ pqxqpx

  ibatkan penggunaan(

  a

  b=+

  dan

  a

  c=

  di mana dan adalah pun#a

  pun#a persamaan kuadratik ax%

  +bx :c 0.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  0/

  01 0/ ;

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  5/17

  men#ari suatu nilai 'ang tidak

  diketahui6 dan b! menerbitkan suatu

  hubungan.

  0>

  08 1% ;

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  6/17

  BAB 4 : PERSAMAAN SERENTAK

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  05

  %5 ;

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  7/17

  %1 %/ MA+ menggunakan konsep

  logaritma dan hukum

  logaritma untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  untuk

  mempertingkatkan

  pemahaman

  konsep logaritma.

  bentuk

  indeks kepada bentuk logaritma dan

  sebalikn'a.

  %.% Men#ari logaritma sesuatu nombor.

  %.& Men#ari logaritma sesuatu nombor

  dengan

  menggunakan hukum logaritma.

  %.4 Meringkaskan ungkapan logaritma

  kepadabentuk termudah.

  xaN=, log a N x dengan a

  C 0, a 1.

  2egaskan bahaa loga 1

  06loga a 1

  2egaskan bahaa (

  a! logaritma bagi nombor

  negati$ tidak tertakri$.

  b! logaritma bagi si$ar tidak

  tertakri$.

  )in#angkan kes apabila

  nombor 'ang diberi adalah

  dalam bentuk(

  a! indeks,

  b! berangka.

  )in#angkan hukum logaritma.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  1&

  %8 MA+ 01

  AE93

  &. Memahami dan

  menggunakan

  penukaran asas

  logaritma untuk

  men'elesaikan masalah

  &.1 Men#ari logaritma sesuatu nombor

  dengan

  menukar asas logaritma kepada asas

  'ang sesuai.

  &.% Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan

  penukaran asas dan hukum logaritma.

  )in#angkan(

  ab

  b

  alog

  1log =

  1&%8 MA+ 01

  AE93

  4. Men'elesaikanpersamaan

  'ang melibatkan indeks

  dan

  logaritma.

  4.1 Men'elesaikan persamaan 'angmelibatkan

  indeks.

  4.% Men'elesaikan persamaan 'ang

  melibatkan

  logaritma.

  2erhad kepada persamaanindeks dan logaritma 'ang

  menghasilkan satu

  pen'elesaian saha"a.

  7elesaikan persamaan 'ang

  melibatkan indeks melalui(

  a! perbandingan indeks dan

  >

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  8/17

  asas,

  b! penggunaan logaritma

  BAB ! : GEOMETRI KOORDINAT

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  14

  04 08 AE93

  1. Men#ari "arak di

  antara dua

  titik.

  Gunakan #ontoh dalam situasi

  kehidupan seharian untuk

  men#ari"arak di antara dua titik.

  1.1 Men#ari "arak di antara dua titik

  dengan

  menggunakan rumus.

  Gunakan 2eorem E'thagoras

  untuk men#ari rumus "arak di

  antara dua titik.

  14

  04 08 AE93

  %. Memahami konsep

  pembahagian

  tembereng garis.

  %.1 Men#ari titik tengah di antara dua

  titik.

  %.% Men#ari koordinat 'ang

  membahagikan sesuatu tembereng

  garis dengan nisbah m ( n.

  2erhad kepada nilai m dan n

  positi$ saha"a.9umus

  ++

  ++

  nm

  myny

  nm

  mxnx 2121 ,

  tidak perlu diterbitkan.

  1/

  11 1/ AE93

  &. Men#ari luas poligon Gunakan perisian komputer

  seperti

  Geometers Sketchpad untukmeneroka konsep luas

  poligon.

  Gunakan

  2

  1

  4

  4

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  untuk penggantian koordinat

  dalam rumus.

  &.1 Men#ari luas suatu segitiga

  berasaskan luas bentukbentuk

  geometri tertentu.&.% Men#ari luas segitiga dengan

  menggunakan

  rumus.

  &.& Men#ari luas sisi empat dengan

  menggunakan

  rumus.

  2erhad kepada pengiraan

  masalah berangka.

  2egaskan hubungan antaratertib bu#u dan tanda luas.

  9umus

  ++

  342312

  433221

  2

  1

  yxyxyx

  yxyxyx

  tidak perlu diterbitkan.

  2egaskan "ika luas ialah si$ar,

  maka titiktitik berkenaan

  adalah segaris.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  1/

  11 1/ AE93

  4. Memahami dan

  menggunakan konsep

  persamaan garis lurus.

  Gunakan perisian komputer

  seperti

  Geometers Sketchpad untuk

  meneroka konsep persamaan

  4.1 Menentukan pintasanx dan

  pintasany suatu garis lurus.

  4.% Men#ari ke#erunan suatu garis

  lurus 'ang melalui dua titik.

  B

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016