rpt add math t4 2016

Upload: aqilhad

Post on 22-Feb-2018

280 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  1/17

  RANCANGAN PENGAJARANTAHUNAN MATEMATIKTAMBAHANTINGKATAN 4

  TAHUN 2016

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  2/17

  BAB 1 : FUNGSI

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  01

  04 08 JAN

  1. Memahami konsep

  hubungan.

  Gunakan gambar, aktiviti main

  peranan dan perisian

  komputer untuk

  memperkenalkan konsep

  hubungan.

  1.1 Meakilkan sesuatu hubungan

  menggunakan

  a! gambar ra"ah anak panah,

  b! pasangan bertertib, #! gra$.

  1.% Mengenal pasti domain, kodomain,

  ob"ek, ime"dan "ulat bagi sesuatu hubungan.

  1.& Mengkelaskan sesuatu hubungan

  'ang

  ditun"ukkan dalam ra"ah pemetaan

  sebagai

  hubungan( satu kepada satu, ban'ak

  kepada

  satu, satu kepada ban'ak atau ban'ak

  kepada

  ban'ak.

  )in#angkan idea set dan

  perkenalkan tatatanda set.

  01

  04 08 JAN

  %. Memahami konsep$ungsi.

  %.1 Mengenal pasti $ungsi sebagaise"enis hubungan khas.

  %.% Mengungkapkan sesuatu $ungsi

  dengan

  menggunakan tatatanda $ungsi.

  %.& Menentukan domain, "ulat, ob"ek

  dan ime"

  sesuatu $ungsi.

  *akilkan $ungsimenggunakan gambar ra"ah

  anak panah, pasangan

  bertertib atau gra$.

  +ontoh (

  diba#a

  sebagai $ungsi f memetakan

  x

  kepada %x-.

  diba#a sebagai

  %x ialah ime" bagix di

  baah

  $ungsi f -.

  ibatkan "uga $ungsi 'ang

  tidak

  1

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  3/17

  berasaskan matematik.

  0%

  11 1/ JAN

  Gunakan kalkulator grak atau

  perisian komputer untuk

  meneroka

  ime" $ungsi

  %.4 Menentukan ime" sesuatu $ungsi

  apabila ob"ek diberi dan sebalikn'a.

  +ontoh $ungsi meliputi

  algebra linear dan

  kuadratik!, trigonometri dan

  nilai mutlak.

  2akri$kan dan lakarkan $ungsi

  nilai mutlak.

  0%11 1/ JAN

  &. Memahami konsep

  $ungsigubahan

  Gunakan gambar ra"ah anak

  panah atau kaedah algebrauntuk

  menentukan $ungsi gubahan.

  &.1 Menentukan gubahan dua $ungsi.

  &.% Menentukan ime" sesuatu $ungsigubahan apabila ob"ek diberi dan

  sebalikn'a.

  &.& Menentukan satu $ungsi berkaitan

  apabila $ungsi gubahan dan salah satu

  $ungsin'a diberi.

  2erhad kepada $ungsi algebra.

  3me" $ungsi gubahantermasuk

  nilainilai dalam bentuk "ulat

  terhad kepada $ungsi

  gubahan linear!.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  0&

  18 %% JAN

  4. Memahami konsep

  $ungsi

  songsang

  Gunakan lakaran gra$ untuk

  menun"ukkan hubungan

  antara $ungsi dengan

  songsangann'a.

  4.1 Men#ari ob"ek melalui pemetaan

  songsang apabila ime" dan $ungsin'a

  diberi.

  4.% Menentukan $ungsi songsang se#ara

  algebra.

  4.& Menentukan dan men'atakan s'arat

  untuk keu"udan $ungsi songsang.

  2erhad kepada $ungsi algebra.

  2idak termasuk songsangan

  bagi $ungsi gubahan.

  2egaskan bahaa

  songsangan sesuatu $ungsi

  tidak semestin'a suatu

  $ungsi.

  BAB 2 : PERSAMAAN KUADRATIK

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  04

  %/ %5 JAN

  1. Memahami konsep

  persamaan kuadratik

  dan

  pun#apun#an'a.

  Gunakan kalkulator grak atau

  perisian komputer seperti

  Geometers Sketchpad dan

  hamparan elektronik untuk

  meneroka konsep persamaan

  kuadratik.

  1.1 Mengenal pasti persamaan

  kuadratik dan mengungkapkann'a

  dalam bentuk am.

  1.% Menentukan sama ada nilai 'ang

  diberi adalah pun#a suatu

  persamaan kuadratik melalui

  kaedah( a! penggantian,6 b!

  pemerin'uan.

  7oalan untuk 1.%b! diberi

  dalam bentuk

  ( ) ( ) 0=++ bxax

  a dan b adalah nilai berangka.

  %

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  4/17

  1.& Menentukan pun#apun#a

  persamaan kuadratik dengan kaedah

  #uba "a'a.

  04

  %/ %5 JAN

  %. Memahami konsep

  persamaan kuadratik.

  %.1 Menentukan pun#apun#a satu

  persamaan

  kuadratik se#ara( a! pem$aktoran, b!

  pen'empurnaan kuasa dua, #!

  penggunaan rumus.

  %.% Membentuk persamaan kuadratikdaripada pun#apun#a 'ang diberi.

  )in#angkan "ika

  ( ) ( ) 0= qxpx,

  makax p 0 ataux q 0 .

  ibatkan keskes di manap q .

  9umus bagi %.1#! tidak perlu

  diterbitkan.

  Jikax = p danx = q adalah

  pun#a pun#an'a, maka

  persamaan kuadratik adalah

  ( ) ( ) 0= qxpx, iaitu

  ( ) 02 =++ pqxqpx

  ibatkan penggunaan(

  a

  b=+

  dan

  a

  c=

  di mana dan adalah pun#a

  pun#a persamaan kuadratik ax%

  +bx :c 0.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  0/

  01 0/ ;

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  5/17

  men#ari suatu nilai 'ang tidak

  diketahui6 dan b! menerbitkan suatu

  hubungan.

  0>

  08 1% ;

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  6/17

  BAB 4 : PERSAMAAN SERENTAK

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  05

  %5 ;

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  7/17

  %1 %/ MA+ menggunakan konsep

  logaritma dan hukum

  logaritma untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  untuk

  mempertingkatkan

  pemahaman

  konsep logaritma.

  bentuk

  indeks kepada bentuk logaritma dan

  sebalikn'a.

  %.% Men#ari logaritma sesuatu nombor.

  %.& Men#ari logaritma sesuatu nombor

  dengan

  menggunakan hukum logaritma.

  %.4 Meringkaskan ungkapan logaritma

  kepadabentuk termudah.

  xaN=, log a N x dengan a

  C 0, a 1.

  2egaskan bahaa loga 1

  06loga a 1

  2egaskan bahaa (

  a! logaritma bagi nombor

  negati$ tidak tertakri$.

  b! logaritma bagi si$ar tidak

  tertakri$.

  )in#angkan kes apabila

  nombor 'ang diberi adalah

  dalam bentuk(

  a! indeks,

  b! berangka.

  )in#angkan hukum logaritma.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  1&

  %8 MA+ 01

  AE93

  &. Memahami dan

  menggunakan

  penukaran asas

  logaritma untuk

  men'elesaikan masalah

  &.1 Men#ari logaritma sesuatu nombor

  dengan

  menukar asas logaritma kepada asas

  'ang sesuai.

  &.% Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan

  penukaran asas dan hukum logaritma.

  )in#angkan(

  ab

  b

  alog

  1log =

  1&%8 MA+ 01

  AE93

  4. Men'elesaikanpersamaan

  'ang melibatkan indeks

  dan

  logaritma.

  4.1 Men'elesaikan persamaan 'angmelibatkan

  indeks.

  4.% Men'elesaikan persamaan 'ang

  melibatkan

  logaritma.

  2erhad kepada persamaanindeks dan logaritma 'ang

  menghasilkan satu

  pen'elesaian saha"a.

  7elesaikan persamaan 'ang

  melibatkan indeks melalui(

  a! perbandingan indeks dan

  >

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  8/17

  asas,

  b! penggunaan logaritma

  BAB ! : GEOMETRI KOORDINAT

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  14

  04 08 AE93

  1. Men#ari "arak di

  antara dua

  titik.

  Gunakan #ontoh dalam situasi

  kehidupan seharian untuk

  men#ari"arak di antara dua titik.

  1.1 Men#ari "arak di antara dua titik

  dengan

  menggunakan rumus.

  Gunakan 2eorem E'thagoras

  untuk men#ari rumus "arak di

  antara dua titik.

  14

  04 08 AE93

  %. Memahami konsep

  pembahagian

  tembereng garis.

  %.1 Men#ari titik tengah di antara dua

  titik.

  %.% Men#ari koordinat 'ang

  membahagikan sesuatu tembereng

  garis dengan nisbah m ( n.

  2erhad kepada nilai m dan n

  positi$ saha"a.9umus

  ++

  ++

  nm

  myny

  nm

  mxnx 2121 ,

  tidak perlu diterbitkan.

  1/

  11 1/ AE93

  &. Men#ari luas poligon Gunakan perisian komputer

  seperti

  Geometers Sketchpad untukmeneroka konsep luas

  poligon.

  Gunakan

  2

  1

  4

  4

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  x

  untuk penggantian koordinat

  dalam rumus.

  &.1 Men#ari luas suatu segitiga

  berasaskan luas bentukbentuk

  geometri tertentu.&.% Men#ari luas segitiga dengan

  menggunakan

  rumus.

  &.& Men#ari luas sisi empat dengan

  menggunakan

  rumus.

  2erhad kepada pengiraan

  masalah berangka.

  2egaskan hubungan antaratertib bu#u dan tanda luas.

  9umus

  ++

  342312

  433221

  2

  1

  yxyxyx

  yxyxyx

  tidak perlu diterbitkan.

  2egaskan "ika luas ialah si$ar,

  maka titiktitik berkenaan

  adalah segaris.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  1/

  11 1/ AE93

  4. Memahami dan

  menggunakan konsep

  persamaan garis lurus.

  Gunakan perisian komputer

  seperti

  Geometers Sketchpad untuk

  meneroka konsep persamaan

  4.1 Menentukan pintasanx dan

  pintasany suatu garis lurus.

  4.% Men#ari ke#erunan suatu garis

  lurus 'ang melalui dua titik.

  B

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  9/17

  garis lurus. 4.& Men#ari ke#erunan suatu garis

  lurus dengan

  menggunakan pintasanx dan pintasan

  y.

  4.4 Men#ari persamaan garis lurus

  apabila diberi(

  a! ke#erunan dan satu titik,

  b! titiktitk,

  #! pintasanx dan pintasany.

  4./ Men#ari ke#erunan, pintasanx dan

  pintasany

  suatu garis lurus 'ang persamaann'a

  diberi.

  4.> Menukarkan persamaan garis lurus

  kepada

  bentuk am.

  4.B Men#ari koordinat titik persilangan

  dua garis

  lurus.

  Jaapan untuk hasil

  pembela"aran 4.4a! dan 4.4

  b! hendaklah din'atakan

  dalam bentuk termudah.

  ibatkan penukaran

  persamaan garis lurus

  kepada bentuk ke#erunandan bentuk pintasan.

  1>

  18 %% AE93

  /. Memahami dan

  mengguna konsep garis

  lurus selari dan garis

  lurus seren"ang.

  Gunakan #ontoh situasi

  kehidupan seharian untuk

  meneroka garis lurus selari

  dan garis lurus seren"ang.

  /.1 Menentukan sama ada dua garis

  lurus adalah

  selari apabila ke#erunan keduadua

  garis lurus diketahui dan sebalikn'a.

  2egaskan bahaa bagi garis

  selari( m1 = m%.

  Gunakan kalkulator grak dan

  perisian komputer seperti

  Geometers Sketchpad untuk

  meneroka konsep garis lurus

  selari dan garis lurus

  seren"ang.

  /.% Men#ari persamaan garis lurus

  'ang melalui satu titik tertentu dan

  selari dengan garis lurus 'ang diberi.

  /.& Menentukan sama ada dua garis

  lurus adalah

  seren"ang apabila ke#erunan kedua

  dua garis lurus diketahui dansebalikn'a.

  /.4 Menentukan persamaan garis lurus

  'ang melalui satu titik tertentu dan

  berseren"ang dengan garis lurus 'ang

  diberi.

  /./ Men'elesaikan masalah 'ang

  2egaskan bahaa bagi garis

  seren"ang(

  121 =mm

  2erbitan

  121 =mmtidak

  diperlukan .

  8

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  10/17

  melibatkan

  persamaan garis lurus.

  1>

  18 %% AE93

  >. Memahami dan

  menggunakan konsep

  persamaan lokus 'ang

  melibatkan "arak di

  antara dua titik.

  Gunakan #ontoh dalam situasi

  kehidupan seharian untuk

  meneroka persamaan lokus

  'ang melibatkan "arak di

  antara dua titik.

  Gunakan kalkulator grak dan

  perisian komputer sepertiGeometers Sketchpad untuk

  meneroka persamaan lokus

  'ang melibatkan "arak di

  antara dua titik.

  >.1 Men#ari persamaan lokus 'ang

  memenuhi s'arat(

  a! "arak titik 'ang bergerak dari suatu

  titik tetap adalah malar.

  b! nisbah "arak titik 'ang bergerak dari

  dua titik tetap adalah malar.

  >.% Men'elesaikan masalah 'angmelibatkan lokus.

  BAB 7 : STATISTIK

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  1B

  %/ %5 AE93

  18% > M

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  11/17

  a! setiap data ditukar se#ara seragam.

  b! u"ud nilai ekstrim.

  #! sesuatu data ditambahkan atau

  dikeluarkan.

  1.10 Menentukan sukatan

  ke#enderungan memusat 'ang paling

  sesuai untuk data 'ang diberikan.

  tak terkumpul.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  15

  5 1& M

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  12/17

  "ulat antara

  kuartil, varians dan sisihan piaai

  untuk sesuatu

  set data apabila(

  a! setiap data ditukar se#ara seragam.

  b! u"ud nilai ekstrim.

  #! sesuatu data dimasukkan atau

  dikeluarkan.

  %.5 Membandingkan ke#enderunganmemusat dan serakan antara dua set

  data.

  MINGGU 20 & 21

  1! 27 MEI

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNMINGGU 22 23

  2" MEI 12 JUN

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN

  BAB " : SUKATAN MEMBULAT

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  %4

  1& 1B J?N

  1. Memahami konsep

  radian.

  Gunakan perisian komputer

  seperti Geometers Sketchpad

  untuk

  meneroka konsep sukatan

  membulat.

  1.1 Menukarkan ukuran dalam radian

  kepada dar"ah dan sebalikn'a.

  )in#angkan takri$ bagi satu

  radian. -rad- ialah singkatan

  untuk radian.

  ibatkan sukatan dalam

  radian 'ang diungkapkan

  dalam sebutan .

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  %4 %. Memahami dan Gunakan #ontoh situasi %.1 Menentukan(

  11

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  13/17

  1& 1B J?N menggunakan konsep

  pan"ang lengkok suatu

  bulatan untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  kehidupan

  seharian untuk meneroka

  sukatan membulat.

  a! pan"ang lengkok, b! "e"ari,

  #! sudut ter#angkum di pusat bulatan

  berdasarkan maklumat 'ang diberi.

  %.% Men#ari perimeter tembereng

  suatu bulatan.

  %.& Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan pan"ang lengkok.

  %/

  %0 %4 J?N

  &. Memahami dan

  menggunakan konsepluas

  sektor suatu bulatan

  untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  &.1 Menentukan(

  a! luas sektor, b! "e"ari,#! sudut ter#angkum di pusat bulatan

  berdasarkan maklumat 'ang diberi.

  &.% Men#ari luas tembereng suatu

  bulatan.

  &.& Men'elesai masalah melibatkan

  luas sektor.

  BAB 10 : PEN#ELESAIAN SEGITIGA

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  %>%B J?N 01

  J?

  1. Memahami danmenggunakan konsep

  bagi

  petua sinus untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  Gunakan perisian #omputerseperti Geometers Sketchpad

  untuk meneroka petua sinus.

  Gunakan #ontoh situasi

  kehidupan seharian untuk

  meneroka petua sinus.

  1.1 Mengesahkan petua sinus.1.% Mengguna petua sinus untuk

  men#ari sisi

  atau sudut 'ang tak diketahui bagi

  suatu segitiga.

  1.& Men#ari sisi atau sudut 'ang tidak

  diketahui bagi suatu segitiga 'ang

  melibatkan kes berambiguiti.

  1.4 Men'elesai masalah 'ang melibat

  petua sinus.

  ibatkan segitiga bersudut

  #akah.

  M3NGG? %B

  04 08 J?

  +?23 @A93 9AHA A3I3 ;3293

  %8

  11 1/ J?

  %. Memahami dan

  menggunakan konsep

  bagi

  petua kosinus untuk

  men'elesaikan

  Gunakan perisian #omputer

  seperti Geometers Sketchpad

  untuk meneroka petua

  kosinus.

  Gunakan #ontoh situasi

  %.1 Mengesahkan petua kosinus.

  %.% Menggunakan petua kosinus

  men#ari sisi atau sudut 'ang tidak

  diketahui bagi sesuatu segitiga.

  %.& Men'elesai masalah 'ang melibat

  ibatkan segitiga bersudut

  #akah.

  1%

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  14/17

  masalah. kehidupan seharian untuk

  meneroka petua kosinus.

  petua kos.

  %.4 Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan petua sinus dan petua

  kosinus.

  %8

  11 1/ J?

  &. Memahami dan

  menggunakan rumus

  bagi luas segitiga

  untuk men'elesaikan

  masalah.

  Gunakan perisian #omputer

  seperti Geometers Sketchpad

  untuk meneroka konsep bagi

  luas segitiga.

  Gunakan #ontoh situasikehidupan seharian untuk

  meneroka luas segitiga.

  &.1 Men#ari luas segitiga dengan

  menggunakan rumus

  Cabsin2

  1

  atau

  setara.&.% Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan ob"ek tiga dimensi.

  BAB 11 : NOMBOR INDEKS

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  %5

  18 %% J?

  1. Memahami dan

  mengguna konsep

  nombor indeks untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  Gunakan #ontoh situasi

  kehidupan seharian untuk

  meneroka nombor indeks.

  1.1 Menghitung nombor indeks.

  1.% Menghitung indeks harga.

  1.& Men#ari Q0 atau Q1 apabila

  maklumat 'ang berkaitan diberi.

  2erangkan nombor indeks.

  Q0 kuantiti pada masa asas

  Q1 kuantiti pada masa

  tertentu

  %5

  18 %% J?

  %. Memahami dan

  menggunakan konsep

  indeks gubahan untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  Gunakan #ontoh situasi

  kehidupan seharian untuk

  meneroka indeks gubahan.

  %.1 Menghitung indeks gubahan.

  %.% Men#ari nombor indeks atau

  pemberat apabila maklumat 'ang

  berkaitan diberi.

  %.& Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan nombor indeks dan indeks

  gubahan.

  2erangkan pemberat dan

  indeks gubahan.

  BAB $ : PEMBE%AAN

  MINGGU

  OBJEKTIF

  PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  &0

  %/ %5 J?

  1. Memahami dan

  menggunakan konsep

  ke#erunan bagi

  sesuatu lengkung dan

  pembe=aan.

  Gunakan kalkulator grak atau

  perisian komputer seperti

  Geometers Sketchpad untuk

  meneroka konsep pembe=aan.

  1.1 Menentukan nilai sesuatu $ungsi

  apabila pembolehubahn'a

  menghampiri suatu nilai tertentu.

  1.% Men#ari ke#erunan perentas 'ang

  menghubungkan dua titik pada sesuatu

  3dea had sesuatu $ungsi boleh

  diilustrasikan melalui gra$.

  onsep terbitan pertama

  sesuatu $ungsi diterangkan

  sebagai tangen kepada

  1&

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  15/17

  lengkung.

  1.& Men#ari terbitan pertama sesuatu

  $ungsi y f x! sebagai ke#erunan

  tangen kepada gra$ tersebut.

  1.4 Men#ari terbitan pertama bagi

  polinomial dengan menggunakan

  prinsip pertama.

  1./ Mendeduksikan rumus terbitan

  pertama bagi $ungsi

  naxy=se#ara

  aruhan.

  sesuatu lengkung dan boleh

  diilustrasikan melalui gra$.

  2erhad kepada

  naxy=

  a, n ialah pemalar, n 1, %,

  &...

  2atatanda

  ( )xfadalah

  setara dengan

  dx

  dy

  apabila y

  f x!&0

  %/ %5 J?

  %. Memahami dan

  mengguna konsep

  terbitan pertama bagi

  $ungsi polinomial

  untuk men'elesaikan

  masalah.

  %.1 Menentukan terbitan pertama bagi

  $ungsi

  naxy=dengan menggunakan

  rumus.

  %.% Menentukan nilai terbitan pertama

  bagi $ungsi

  naxy=untuk nilaix 'ang diberi.

  %.& Menentukan terbitan pertama bagi

  sesuatu $ungsi 'ang melibatkan(

  a! penambahan, atau b! penolakan

  sebutansebutan algebra.

  %.4 Menentukan terbitan pertama hasil

  darab dua polinomial.

  %./ Menentukan terbitan pertama hasil

  bahagi dua polinomial

  %.> Menentukan terbitan pertama

  $ungsi gubahan menggunakan petuarantai.

  %.B Menentukan ke#erunan tangen

  kepada sesuatu lengkung pada suatu

  titik.

  %.8 Menentukan persamaan tangen

  kepada sesuatu lengkung pada suatu

  @adkan keskes dalam @asil

  Eembela"aran %.B hingga %.5

  kepada petua 'ang

  diperkenalkan dalam %.4

  hingga %.>.

  14

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  16/17

  titik.

  %.5 Menentukan persamaan normal

  kepada sesuatu lengkung pada suatu

  titik.

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  &1

  01 0/ FGF7

  &. Memahami dan

  menggunakan konsep

  nilai maksimum dannilai minimum untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  Gunakan kalkulator grak atau

  perisian komputer untuk

  meneroka konsep nilaimaksimum dan nilai minimum.

  &.1 Menentukan titik pusingan pada

  suatu lengkung.

  &.% Menentukan sama ada sesuatu titikpusingan adalah titik maksimum atau

  titik minimum.

  &.& Men'elesaikan masalah 'ang

  melibatkan nilai maksimum atau nilai

  minimum.

  2egaskan penggunaan

  terbitan pertama bagi

  menentukan titik pusingan.2idak termasuk titik lengkok

  balas.

  2erhad kepada dua

  pembolehubah saha"a.

  &1

  01 0/ FGF7

  4. Memahami dan

  mengguna konsep

  kadar perubahan

  4.1 Menentukan kadar perubahan

  bagi kuantiti 'ang terhubung

  MINGGUOBJEKTIF

  PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  &%

  08 1% FGF7

  /. Memahami dan

  mengguna konsep

  perubahan ke#il dan

  penghampiran untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  /.1 Menentukan perubahan ke#il untuk

  sesuatu

  kuantiti

  /.% Menentukan nilai hampir dengan

  mengguna pembe=aan.

  2idak termasuk kes 'ang

  melibatkan perubahan

  peratusan.

  &%

  08 1% FGF7

  >. Memahami dan

  menggunakan konsep

  terbitan kedua untuk

  men'elesaikan

  masalah.

  >.1 Menentukan terbitan kedua bagi

  $ungsi

  y f x!. >.% Menentukan sama ada

  titik pusingan sesuatu lengkung adalah

  maksimum atau minimum dengan

  menggunakan terbitan ke%.

  Eerkenalkan

  2

  2

  dx

  yd

  sebagai

  dx

  dy

  dx

  d

  atau

  ( )( )xfdx

  df

  .M3NGG? && &>

  1/ FGF7 5 7

 • 7/24/2019 Rpt Add Math t4 2016

  17/17

  M3NGG? &8 40

  15 7