kemahiran membaca perbincangan bab2

Download Kemahiran Membaca Perbincangan Bab2

Post on 07-Jul-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Kemahiran Membaca Perbincangan Bab2

  1/38

  KEMAHIRAN MEMBACA / BAB 2

  Nyatakan secara ringkas kebaikan bacaan awal kanak-kanak.

  1..Dapat mengenal pasti tahap pembacaan murid di peringkat awal lagi.

  2.Boleh merancang kaedah dan teknik untuk murid yang pelbagai keccerdasan di dalam kelas.

  3.Memastikan murid sudah boleh membaca dan memahami bahan bacaan sebelum mencapai umur

    9 tahun atau sebelum tahap 2.

  4.Murid L!"# dan $%&'M tiada setelah murid memasuki tahun 4 ataupun murid(murid yang

    gagal dalam saringan L!"# dan $%&'M dapat dikurangan.

  ). pengalaman menyeronokkan

  *. men+adikan kanak(kanak lebih yakin,akti- dan bertenaga

  .mempercepatkan proses penguasaan sesuatu bahasa bagi kanak(kanak

  /.membolehkan kanak(kanak menge+a dan membaca ayat(ayat mudah dengan lancar

  Senaraikan kebaikan bacaan awal kepada kanak-kanak.

  1. Mempertingkatkan keta+aman penglihatan dan pendengaran pela+ar.

  2. $roses yang dapat membantu perkembangan awal literasi pela+ar.

  3. Men+adi prasyarat penguasaan kemahiran membaca seterusnya demi ke+ayaan masa depan

    pela+ar

  4. %angsangan dan kemahiran membaca di peringkat awal akan memberi kesan paling optimum

  untuk meningkatkan tahap kecerdikan kanak(kanak.

  ). Mempercepatkan proses penguasaan sesuatu bahasa di kalangan kanak(kanak.

  *. Membuatkan kanak(kanak lebih selesa untuk menghadapi alam persekolahan peringkat rendah

    kerana sudah pandai membaca.

  KAEDAH FONIK 

  • 0aedah menga+ar bacaan yang digemari

  • menekankan hubungan bunyi(bunyi dengan huru-(huru-nya

  • sesuai digunakan kerana susuk BM yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya

  • hanya bunyihuru- yang diperkenalkan terlebih dahulu

  • diikuti dengan membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan

  Pendekatan kemairan membaca $endekatan 'radisional 

 • 8/18/2019 Kemahiran Membaca Perbincangan Bab2

  2/38

  $endekatan 'radisional merupakan satu proses penga+aran langsungssa,23.$endekatan ini

  melibatkan penga+aran ab+ad dan -onik yang menekankan kemahiran khusus dan lebih

  bertumpukan pemusatan guru. 5uru berperanan sebagai penyampai bermula dengan

   pen+elasan.Manakala murid akan membuat latihan bedasarkan kepada pengetahuan yang

  disampaikan oleh guru.

  $endekatan 6lternati- 

  $endekatan 6lternati- adalah satu pendekatan moden yang memberi tumpuan kepada penggunaan

  pengetahuan sedia ada dan pengalaman kanak(kanak.a meru+uk kepada pembela+aran

  progresi-,strtegi pemusatan kanak(kanak,pengalaman dan bela+ar melalui penemuan.$endekatan ini

  merupakan satu penga+aran yang berlaku secara tidak rasmi antara penga+aran guru dan akti7iti

   yang di+alankan oleh kanak(kanak.6kti7iti penga+aran bermula dengan aplikasi dan latihan yang

  akan dikukuhkan dengan penga+aran guru

  !erdapat " kaeda #nt#k menga$ar kemairan bacaan% iait# &

  1. 0aedah huru-8ab+ad ( menge+a dan membaca perkataan.

  2. 0aedah pandang sebut ( membaca berdasarkan perkataan yang biasa digunakan sehari(hari.

  3. 0aedah -onik8bunyi ( menekan hubungan huru- dan bunyinya.

  4. 0aedah gabungan bunyi sukukata ( menggabungkan nama huru- serta bentuknya bagi membina

    sukukata dan perkataan.

  'elaskan pendekatan Alternati(.

  $endekatan 6lternati- merupakan satu pendekatan moden yang menekankan penggunaan

  pengetahuan sedia ada dan pengalaman kanak(kanak. $endekatan ini +uga meru+uk kepada

  pembela+aran progresi-, strategi pemusatan kanak(kanak, pengalaman dan bela+ar melalui

  penemuan. $endekatan 6lternati- merupakan satu penga+aran yang berlaku secara tidak rasmi

  antara penga+aran guru dan akti7iti yang di+alankan oleh kanak(kanak. orak penga+aran

  $endekatan 6lternati- iaitu akti7iti pembela+aran bermula dengan aplikasi dan latihan yang akan

  dimantapkan dengan penga+aran guru. &leh itu, aplikasi berlaku sepan+ang proscs penga+aran dan

  pembela+aran. 0aedah yang boleh diklasi-ikasikan sebagai $endekatan 6lternati- ialah seperti 0aedah 6perantis dan 0aedah Bercerita.

  Kebaikan membaca

  0emahiran membaca melibatkan proses pengamatan pendengaran, pengamatan penglihatan,

  koordinasi psikomotor, ingatan dan pertuturan. 0anak(kanak yang berumur 3 tahun, pada masa ini

  otak mereka telah berkembang sehingga / peratus. :ika kanak(kanak diransang untuk membaca

  akan memberi kesan yang paling optimum untk meningkatkan tahap kecerdikannya. Menguasai

  kemahiran membaca pada peringkat awal, akan men+adikan kanak(kanak petah, ayat yang tersusun

  tersusun dan lancar kerana di dalam mindanya telah banyak perbendaharaan kata.

  Senaraikan kaeda menga$ar bacaan.

 • 8/18/2019 Kemahiran Membaca Perbincangan Bab2

  3/38

  'erdapat 4 kaedah menga+ar bacaan iaitu;

  1. 0aedah ab+ad8huru-; 0aedah yang paling biasa digunakan dalam menga+ar menge+a dan

  membaca perkataan. Dalam kaedah ini kanak(kanak perlu mengenalkan terlebih dahulu nama(nama

  huru- dari a ( aron, kaedah ini

  murid dia+ar langkah demi langkah, dimulai dengan bunyi huru- digabungkan dengan nama huru-

  ab+ad dan bentuk huru- #elepas itu membina suku kata dan seterusnya perkataan. Latih(tubi

  menge+a adalah diperlukan.

  Kemairan bacaan awal kanak-kanak mer#pakan kesediaan m#rid #nt#k membaca. $eringkat

  prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan,

  akti7iti koordinasi psikomotor, latihan mena+amkan daya ingatan, dan latihan bahasa pertuturan.

  $eringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal ab+ad hingga membaca ayat. $ada tahap ini,

  murid didedahkan kepada akti7iti(akti7iti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan

  keta+aman penglihatan dan pendengaran. "ntuk mencapai kemahiran(kemahiran tersebut, akti7iti

  0emahiran Bacaan 6wal boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huru-, suku kata dan

  perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut.

  !erangkan langka-langka menga$ar kaeda gab#ngan b#nyi- kata

  0aedah gabungan bunyi(kata Dari nama huru- dan bunyi kepada perkataan ini diperkenalkan oleh

  $ro-esor sahak >aron, dan dalam kaedah ini murid dia+ar langkah demi langkah, dimulai dengan

  bunyi huru- digabungkan dengan nama huru- ab+ad dan bentuk huru-. #elepas itu membina suku

  kata dan seterusnya perkataan. Latih tubi menge+a adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai

  deria multisensory.

  ontoh? i. 5uru tun+ukkan huru- pada kad imbasan dengan gambar di sebelah belakang. Murid menyebut

  nama huru- tersebut.

  ii. 5uru menyebut perkataan dan bunyi huru-.

  iii. Murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi huru-.

  i7. 5uru menyebut bunyi huru- dan kemudian menyebut nama huru-.

  7. Murid mengulang bunyi dan menyebut nama huru-, menulis huru- sambil menyebutnya

  ter+emahkan bunyi yang didengar kepada tulisan dan seterusnya murid menulis huru-(huru-.

  7i. Murid membaca apa yg telah ditulisnya, iaitu membunyikan huru-

  ter+emahkan huru- yang ditulis kepada bunyi yang boleh didengar. 7ii. Murid menulis huru- dengan mata tertutup untuk dapat merasakan huru- itu

  #etelah murid sudah biasa dengan nama, bunyi, dan bentuk huru-, guru boleh teruskan dengan

 • 8/18/2019 Kemahiran Membaca Perbincangan Bab2

  4/38

  latih8tubi berikut?

  i. Murid melihat semula kad imbasan dan membunyikan huru- dengan kuat proses bacaan.

  ii. 5uru membunyikan huru-(huru- tertentu secara rawak. Murid menyebut nama huru- dan

  kemudiannya menulis proses menge+a.

  >ubungan antara nama , bunyi, dan bentuk huru- hendaklah dia+ar terlebih dahulu dengan

  pengetahuan bahawa sesetengah huru- adalah 7okal dan sangat diperlukan dalam setiap perkataan. 0emudian dia+ar huru- dan bunyi 7okal pula.

  Apaka peranan g#r# dalam menerapkan kemairan bacaan awal kepada m#rid-m#rid)

  5uru berperanan mendedahkan murid pada akti7iti yang boleh mendorong mereka

  mempertingkatkan keta+aman penglihatan dan pendengaran. 6kti7iti Bacaan awal yang

  menggunakan permainan huru- dan suku kata perkataan, untuk mengukuhkan lagi kemahiran

  dengan panduan guru.

  *A+A DAN !EKNIK ,N!,K E,P,K INA! KANAK-KANAK ,N!,K !,',AN

  EA*A IA/AH ...

  0anak(kanak seawal 1) bulan perlu dilatih untuk mula mempunyai minat untuk membaca. $eringkat

  awal kanak(kanak kecil berminat dengan warna buku, pergerakan kertas yang diselak serta bunyi

  bising kertas dan suara lucu anda.

  • 6dakan sesi bacaan bersama(sama dengan membaca sambil mendakap mereka.

  • Baca dan bercerita dengan penuh emosi dan minat. #ebut bunyi(bunyi binatang yang

  dilihat bersungguh(sungguh dengan mimik muka yang menarik. • Masa bercerita tun+uk aksi(aksi tangan contoh belalai ga+ah dan sebagainya.

  • 0ucing ( contohnya bunyi suaranya meow, meow dan lihatkan kucing. 0ucing makan ... ikan.

  • 5unakan buku mempunyai gambar(gambar yang menarik Dan warna(warni.

  Senaraikan prinsip k0nstr#kti1isme dalam penga$aran dan pembela$aran.

  1. Mengambil kira pengalaman dan kesediaan untuk bela+ar.

  2. Menstrukturkan penga+aran untuk mempermudahkan kanak(kanak

  3. Menyediakan reka bentuk penga+aran,bukan sekadar menyampaikan maklumat.

  4. Menyedari ba