hassil kajian dan perbincangan

Click here to load reader

Post on 29-Sep-2015

36 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hh

TRANSCRIPT

1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN Di Negara Malaysia,Guna Tenaga dijalankan didalam tiga sektor iaitu sektor utama.sektor kedua dan sektor ketiga.Guna Tenaga memainkan peranan penting dalam setiap sektor dan pertumbuhan ekonomi negara.Guna tenaga bukan sahaja bergantung kepada sektor utama tetapi ia juga bergantung kepada sektor kedua dan ketiga.Guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental secara produktif.Guna tenaga boleh menjadi petunjuk kepada perkembangan ekonomi negara.Semakin banyak guna tenaga digunakan,semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi.Dalam tahun 2000 dan 2001,sebahagian besar penduduk Malaysia banyak bergantung kepada sektor utama untuk sara hidup.Sektor ini juga merupakan sektor dimana terdapat pengangguran dan guna tenaga tak penuh.Sektor utama pula ialah aktivti yang berkait langsung dengan sumber alam,iaitu yang melibatkan penggunaan atau pengeksploitasian sumber. Contohnya, pertanian, perikanan,penternakan, perlombonga dan kuari. Sektor ini juga banyak menyumbangkan kepada pertambahan guna tenaga dan seterusya boleh menambahkan pendapatan negara.Sektor ini banyak digunakan di Sabah dan Sarawak.Hal ini kerana negeri ini mempunyai keluasan yang luas dan mempunyai sumber yang boleh dugunakan.Lantaran itu,ia memerlukan guna tenaga dengan lebih banyak. Penurunan yang amat ketara dapat dilihat pada tahun 2000 disebabkan oleh keadaan ekonomi negara yang merudum kerana faktor tertentu sepeti inflasi,pengangguran dan sebagainya yang mana mempengaruhi peratus guna tenaga sektor utama di Malaysia pada ketika itu.Walaubagaimanpun,pada tahun 2004,peratus guna tenaga sektor utama telah menunjukkan penurunan tetapi keadaan ini tidaklah mempengaruhi keadaan ekonomi negara Malaysia.Hal ini kerana,sektor-sektor selain sektor utama telah menampung penurunan yang berlaku pada sektor utama dengan menyumbang lebih banyak kepada ekonomi negara Malaysia.

Berikut adalah gambar rajah peta dimana kedudukanyang menggunakan guna tenaga bagi sektor utama yang banyak:

2.0 PERNYATAAN MASALAH

Saya ingin mengkaji tentang polar perubahan kadar guna tenaga sektor utama di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012 kerana ingin tahu tentang perubahan pola guna tenaga di sektor utama sama ada meningkat,menurun, atau konsisten sepanjang siri masa berkenaan.Saya ingin mengkaji tentang pola perubahan kadar guna tenaga sektor utama dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012 kerana ingin tahu tentang pola perubahan guna tenaga yang mana banyak menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi.Selain itu,ia membantu kerajaan untuk meningkatkan kadar guna tenaga di aktiviti yang guna tenaganya rendah.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

1.Mengenalpasti tentang pola perubahan kadar guna tenaga sektor utama di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012.2.Mengaitkan pola perubahan kadar sektor utama dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012.

4.0 KAEDAH KAJIAN 4.1 Mengumpul data Penyelidikan ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan data untuk mendapatkan tentang pola perubahan kadar guna tenaga sektor utama di Malaysia pada tahun 2000 hingga 2012.Maklumat yang diperolehi daripada buku,jurnal,artikel,kertas kerja dan laman sesawang.Sementara itu,data diperolehi melalui pelbagai laporan dan penerbitan JTM,Jabatan Perangkaan Malaysia,Laporan Ekonomi,Laporan Bank Negara dan lain-lain sumber yang berkaitan.Berdasarkan objektif 1,data dibawah dipetik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dan dikumpul untuk menunujukkan pola perubahan kadar guna tenaga sektor utama di Malaysia dari tahum 2000 hingga 2012 sebagai data mentah:Jadual 1:Guna Tenaga Sektor Utama di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012TahunGuna tenaga bagi sektor pertanian,perhutanan dan perikanan (000)Guna tenaga bagi sektor perlombongan dan kuari (000)Guna tenaga di Malaysia (000)

20001407.541.29271.2

20011406.541.89532.5

20021405.542.29840.0

20031402.642.810181.1

20041406.942.610463.7

20051401.342.710892.8

20061391.442.611159.1

20071391.242.911409.6

20081390.942.811576.5

20091390.942.311640.9

20101390.242.211958.5

20111388.641.012555.5

2012*1386.941.412505.0

Anggaran * Berdasarkan objektif 2,data dibawah pula dipetik daripada Laporan Bank Negara untuk menunjukkan KDNK benar di Malaysia pada tahun 2000 hingga 2012:Jadual 2:Pertumbuhan Ekonomi di Negara Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012

TahunKDNK benar (RM juta)

20008.3

20010.4

20024.2

20035.4

20047.1

20055.0

20065.9

20076.2

20084.6

2009-1.7

20107.2

20115.1

2012*5.6

Anggaran*

4.2 Menganalisis dataPengkaji menggunakan kaedah ini dengan menganalisis data melalui dua cara iaitu secara statistik dan grafik.Kaedah menganalisis data secara sistematik dan statistik ialah pengiraan dari sesuatu data mentah dan menjadikan data proses.Kaedah grafik pula menggunakan data selepas pengiraan dan bertukar menjadi bar atau graf .Data dibawah digunakan unuk mengira kadar guna tenaga sektor utama dan perubahan kadar guna tenaga sektor utama di Malaysia pada tahun 2000 hingga 2012 yang dipetik dari Unit Perancangan Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia:Jadual 3:Pola Perubahan Guna Tenaga Sektor Utama di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012TahunSektor utamaGuna tenaga di Malaysia (000)Kadar guna tenaga (%)Perubahan guna tenaga (%)KDNK benar (000)

Pertanian,perhutanan dan perikanan (000)Perlombongan dan kuari (000)

20001407.541.29271.215.62-0.688.3

20011406.541.89532.515.24-0.380.4

20021405.642.29840.014.71-0.534.2

20031402.642.810181.114.19-0.525.4

20041406.942.610463.713.86-0.337.1

20051401.342.710892.813.30-0.565.0

20061391.442.611159.112.88-0.425.9

20071391.242.911409.612.19-0.696.2

20081390.942.811576.512.380.194.6

20091390.942.311640.912.32-0.06-1.7

20101390.242.211958.511.98-0.347.2

20111388.641.012555.511.66-0.325.1

2012*1386.941.412505.011.43-0.235.6

Anggaran *

Cara pengiraan untuk mendapatkan kadar guna tenaga dan perubahan kadar guna tenaga yang ada di data atas:

(a) Kadar guna tenaga= Jumlah guna tenaga sektor utama x 100 Jumlah guna tenaga di Malaysia

@ ( Sektor perhutanan,pertanian dan perikanan + Sektor perlombongan dan kuari ) x 100 Jumlah guna tenaga di Malaysia Contoh pengiraan kadar guna tenaga tahun 2000 =1407.5+41.2 x 100 9271.2 = 15.62% (b) Perubahan kadar guna tenaga = kadar guna tenaga tahun semasa kadar guna tenaga tahun sebelum

Contoh pengiraan perubahan kadar guna tenaga tahun 2011= 11.66-11.98 = -0.32%

5.0 HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 5.1 Pola perubahan kadar guna tenaga sektor utama Hasil kajian tertumpu kepada dua aspek iaitu mengenalpasti pola perubahan kadar guna tenaga sektor utama di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012.Manakala,aspek kedua pula adalah perkaitan antara kadar guna tenaga sektor utama dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia.Jadual 1:Pola Perubahan Kadar Guna Tenaga Sektor Utama di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2012:TahunKadar Guna Tenaga (%)Perubahan Kadar Guna Tenaga (%)

200015.62-0.68

200115.24-0.38

200214.71-0.53

200314.19-0.52

200413.86-0.33

200513.30-0.56

200612.88-0.42

200712.19-0.69

200812.380.19

200912.32-0.06

201011.98-0.34

201111.66-0.32

2012*11.43-0.23

Anggaran*

Kadar (%)Berdasarkan rajah di atas

Kadar (%)TAHUN

Berdasarkan graf diatas menunjukkan graf Kadar Guna Tenaga sektor utama dan Perubahan Kadar Guna Tenaga dar tahun 2000 hingga 2012.Berdasarkan graf menunujukkan kadar guna tenaga di Malaysia initidak konsisten kerana mengalami turun dan naik sepanjang tahun.Dimana pada tahun 2000 kadar guna tenaga adalah sebanyak 15.62% menurun kepada 15.24% pada tahun 2001.Penurunan sebanyak -0.38% begitu juga perubahan kadar guna tenaga pada tahun 2000 iaitu -0.68%.Kadar guna tenaga pada tahun 2002 juga menunjukkan penurunan sebanyak -0.53% iaitu kepada 14.71%.Pada tahun 2003 kadar guna tenaga adalah sebanyak 14.19% iaitu penurunan sebanyak -0.52% daripada tahun sebelumnya.Mengikut laporan ekonomi Malaysia penurunan kadar guna tenaga adalah disebabkan oleh firma-firma mengurangkan pekerja untuk mencapai tahap pengeluara yang tinggi dan disini juga boleh dilihat berlaku sedikit peningkatan didalam perubahan kadar guna tenaga.Kadar guna tenaga menunjukkan penurunan pada tahun seterusnya iaitu pada tahun 2004 sebanyak 13.86% atau -0.33% tetapi ia menunjukkan peningkatan didalam guna tenaga berbanding tahun sebelumnya.Pada tahun 2005 juga berlaku sedikit penurunan didalam kadar guna tenaga iaitu sebanyak 13.30% tetapi dari segi perubahan guna tenaga berlaku penuruna n dari tahun sebelumnya.Pada tahun 2006 kadar guna tenaga menunjukkan penurunan iaitu sebanyak 12.88% dan ia juga menunjukkan peningkatan didalam guna tenaga iaitu -0.42% berbanding -0.56% pad tahun 2005.Kadar guna tenaga menunjukkan penurunan yang paling tinggi berbanding dengan tahun yang lain iaitu pada tahun