copy of pengantar 3k

Upload: amiraiptaa

Post on 08-Apr-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  1/41

  1.4 JENIS DAN BENTUK

  KESUSASTERAAN

  1.5 SEJARAH KESUSASTERAAN

  OLEH:NIK AMIRA SYAHIRAH HAMAD

  NOOR ATIKAH YAHAYAFATIN LIYANA NASIR

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  2/41

  KESUSASTERAAN

  Jenis danbentuk

  Sejarahkesusasteraan

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  3/41

  P ENGENALAN

  Jenis dan bentuk sastera terdiri daripada

  pelbagai ragam.

  Kerana:-

  - masing-masing mempunyai unsur

  khusus yang membentuk pola secara

  berbeza untuk tujuan tertentu.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  4/41

  Kesusasteraan Melayu terbahagi kepada

  2 kategori:-

  i. Kesusasteraan Melayu Klasik

  (Tradisional)

  ii. Kesusasteraan Melayu Moden

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  5/41

  KESUSASTERAAN MELAYU

  KLASIKUm um nya, klasik b er m aksud:-

  - serius dan a b adi nilainya

  - tertinggi m utunya

  - m emp unyai gaya yang sederhana

  - m emp unyai ciri-ciri yang teta p dan tidak

  b eru b ah

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  6/41

  Sastera klasik m eru p akan sastera yang m asih

  kekal dan su b ur dala m kalangan m asyarakat

  Melayu.

  Digunakan untuk:-

  - su m b er p engetahuan

  - se m ap adan tingkah laku

  - p engenalan m asyarakat Melayu ke p ada

  m asyarakat luar

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  7/41

  Sastera melayu Klasik merupakan karya

  seni yang disampaikan melalui lisan dan

  tulisan.

  Ianya terdiri daripada 2 kategori iaitu:-

  - Sastera lisan (sastera rakyat)

  - Sastera tulisan (sastera istana)

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  8/41

  SASTERA RAKYAT (LISAN)

  Bermaksud hasil-hasil sastera yang dihasilkan

  oleh masyarakat atau rakyat dan disampaikan

  secara lisan.

  Masyarakat sastera rakyat agak tertutup dan

  kurang berhubung dengan masyarakat luar.

  Hasil sastera adalah milik masyarakat dan

  diperturunkan kepada generasi yang seterusnya.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  9/41

  C IRI-C IRI SASTERA RAKYAT

  Disebarkan dandiwariskan

  melalui lisan

  Bersifattradisional

  Wujud dalampelbagai variasi

  Bersifat anonimiHak milik

  masyarakat yangmenghasilkannya

  Mempunyai poladengan plot yang

  lebih kurangsama

  Mempunyaifungsi tetentu

  P enulisannyabersifat

  sederhana danspontan

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  10/41

  JENIS SASTERA RAKYAT

  SASTERA

  RAKYAT

  Naratif

  Mitos

  Legenda

  C erita

  rakyatBukannaratif

  P uisirakyat

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  11/41

  MITOS

  Bermaksud cerita yang dianggap benar

  terjadi dan suci serta di luar jangkauan akal

  manusia.

  Ia melibatkan kejadian alam, manusia dan

  tumbuhan

  Bekait rapat dengan unsur mistik seperti

  dewa

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  12/41

  C IRI-C IRI

  MITOS

  Kera m at

  danm em b erikesan

  Berlakupada

  zamanlampau

  Melibatkanunsur-unsur mistik

  P eristiwaaneh yang

  penting

  Dianggapbenar terjadi

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  13/41

  JENIS-JENIS MITOS

  C erita za m an la mp au dan diangga p kera m at sertam emp engaruhi m asyarakat

  B erkait ra p at dengan p em ikiran m istik dan m agis.

  Mitos asal-usul

  C erita tentang asal-usul institusi sosial m asyarakatMelayu.

  Mitos institusisosial/ b udaya

  C erita yang b erkait ra p at dengan strukturp em erintahan dan kerajaan.Mitos p olitik

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  14/41

  LEGENDA

  C erita yang dianggap benar berlaku tetapitidak suci.

  Tokohnya terdiri daripada manusia yangmempunyai kelebihan luar biasa. Terdapat unsur tokok tambah dari ceritasejarah.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  15/41

  C IRI-C IRI LEGENDA

  Komunikasi lisanbercorak cerita

  berasaskan kisah

  Latar masamestilah berkait

  rapat denganmasa silam

  Terdapat kesanatau tanda

  Berkaitan denganzaman sekarangkerana percaya

  pada keramatnya

  Tokoh atau tempatbersifat luar biasa

  Legenda dianggapsebagai sejarah

  kolektif (bersama)

  Bersifat universal Dipercayai benar berlaku

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  16/41

  JENIS-JENIS LEGENDA

  Legenda keaga m aan

  - cerita b erkisahkan orang ali m atau

  p enye b ar aga m a

  - tokoh terse b ut m em ang wujud dan m enjadi

  p er b ualan m asyarakat.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  17/41

  Legenda ala m ghai b / m em orat

  - kisah yang diangga p b enar terjadi dan

  diala m i seseorang

  - m eru p akan p engala m an p eri b adi seseorang

  Legenda p erseorangan

  - cerita m engenai tokoh tertentu yang

  diangga p b enar terjadi.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  18/41

  Legenda te mp at

  - cerita b erkaitan dengan sesuatu te mp at

  - na m a te mp at dia m b il b erdasarkan 2

  p erkara:-

  a. b erunsurkan historiografi

  b . b erunsurkan tokoh isti m ewa

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  19/41

  C ERITA RAKYAT

  Terdiri daripada bentuk prosa dan tidak

  dianggap benar terjadi

  Tujuan:-

  - sumber hiburan

  - menyatakan kebenaran

  - mengandungi moral atau sindiran

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  20/41

  JENIS-JENIS C ERITA RAKYAT

  mengandungiunsur moral Dianggap benar dan pengalamanmanusia

  C erita anekdot(kisah lucu) Disampaikansecara santai

  C erita dituturkanoleh penglipur lara Dongeng rak at

  ersifatmenghibur danmendidik

  C eritabinatang

  C eritalipur lara

  C erita

  teladan

  C erita

  jenaka

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  21/41

  C IRI-C IRIC ERITA

  BINATANG

  Ditokohi olehbinatang

  Binatangbersifat

  sepertimanusia

  P ersamaanstruktur cerita

  binatang danmasyarakat

  Tokohbinatang

  bersaiz kecildan cerdik

  Lawannyabinatangbersaiz

  besar danbodoh

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  22/41

  C IRI-C IRI C ERITA LI P UR LARA

  Diturunkansecara lisan

  kepada generasiseterusnya

  Berlaku tokoktambah

  Milik bersamamasyarakat

  Berperanansebagai hiburandan pendidikan

  Menggambarkansistem

  masyarakatMelayu

  Mengandungiciri-ciri tempatan

  Mengandungipuisi

  Bertemakanpeperangan,

  percintaan danpengembaraan

  Mempunyaiunsur magis

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  23/41

  C IRI-C IRI C ERITA JENAKAJenaka yang

  terhasildaripada jalan

  cerita

  Mempunyaiunsur kebetulan

  Sifat-sifat watakiaitu pintar

  bodoh, pintar dan bodoh sial

  Terdapat kata-kata yang

  melucukan

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  24/41

  C IRI-C IRIC ERITA

  TELADAN

  Tokohnyamanusia

  biasa

  P erwatakan

  yang baik

  Biasanyaanak tunggal

  dan anakbongsu

  Mendapatpertolongankuasa sakti

  Tokohakhirnya

  keluar dariderita padaakhir cerita

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  25/41

  P UISI RAKYAT

  Muncul sebelum sistem tulisan

  diperkenalkan

  Menggambarkan kehidupan masyarakat

  pada masa itu yang terikat dengan pada

  adat dan peraturan

  Mempunyai kalimat yang tidak bebas

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  26/41

  Mempunyai bahasa yang indah, berirama dan

  mempunyai bentuk tertentu. Merupakan karangan berangkap dan mempunyai

  kalimat yang tidak terbatas.

  Ekspresi daripada pengalaman imaginatif manusia.P enggunaan bahasa yang padat dan mempunyai

  makna yang mendalam.

  Penghasilannya melibatkan perasaan sensitif,

  pemilihan diksi, rima dan suku kata tertentu.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  27/41

  JENIS-JENIS P UISI RAKYAT

  P antun Syair Gurindam

  Seloka Teka-tekiberpuisiP eribahasaberangkap

  Teromba Talibun Terasul

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  28/41

  P ANTUN

  Merupakan karangan berangkap yang terbentuk

  secara berpasangan dalam jumlah baris yang genap.

  Bilangan suku kata pada setiap baris adalah antara 8-12.

  Tiap-tiap rangkap mempunyai pembayang dan

  maksud.

  Rima akhir adalah a-b-a-b

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  29/41

  Setia p rangka p m elengka p kan keseluruhan

  ideaTidak b oleh b erdiri dengan 1 b arisTerda p at juga p antun yang rangka p nya saling

  b erkaitan.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  30/41

  JENIS P ANTUN

  Berdasarkan tema

  P antun nasihat P antun adat P antun kanak-kanak P antun aga m a P antun kiasan P antun teka-teki P antun jenaka P antun cinta dan kasihsayang

  P antun b udi

  Berdasarkan bentuk

  Dua kerat E mp at kerat E na m kerat

  Lap an keratSep uluh keratDua b elas kerat

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  31/41

  SYAIR

  Merupakan puisi rakyat yang dicipta untuk

  dilagukan dan diperdengarkan.

  Terdiri daripada empat baris serangkap

  Rima akhir ialah a-a-a-a

  Keseluruhan rangkap adalah maksud dan idea

  yang berurutan.

  Tidak dapat berdiri deengan sendirinya.

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  32/41

  JENIS SYAIR

  Naratif

  Syair romantis

  Syair sejarah

  Syair keagamaan

  Syair kiasan/sindiran

  Bukan naratif Syair nasihat

  Syair agama

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  33/41

  GURINDAM

  Sejenis puisi yang tidak tentu bentuknya.

  Tujuan untuk memberi panduan hidup yang sempurna

  Digubah dalam bahasa yang indah untuk dinyanyikansebagai hiburan

  Terdiri daripada 2 bentuk:-

  i. bentuk terikatii. Bentuk tidak terikat

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  34/41

  Terdiri daripada 2 baris serangkap

  Mengandungi 3-6 patah perkataansebaris Mempunyai rima akhir yang sama Memerlukan beberapa rangkapuntuk melengkapkan idea

  Bentukterikat

  Tidak berpasangan dan tidakberangkap Tidak mempunyai jumlah baris

  yang tetap Tidak mempunyai rima

  Bentuktidakterikat

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  35/41

  SELOKA

  Merupakan puisi bebas dari segi rangkap,baris dan rima.Memerlukan beberapa baris untukmelengkapkan idea.Isi seloka menjurus ke arah sindiran atauejekan sama ada serius atau jenaka

  Bertujuan untuk memberi panduan danmenyindir masyarakat yang berkelakuanseperti watak

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  36/41

  TEKA-TEKI BER P UISI

  Ungkapan tradisional yang memerlukan jawapan berbentuk

  tradisional

  Lahir dalam bentuk pantun atau syair

  Mempunyai pelbagai tema tetapi lebih tertumpu kepada

  masyarakat sekeliling

  Tujuan:-

  - hiburan di waktu lapangbagi menguji ketajaman akalatau merendahkan kecerdikan seseorang

  - untuk meningkatkan daya kreativiti seseorang

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  37/41

  P ERIBAHASA BERANGKA P

  Dikenali juga dengan peribahasa berirama

  Terdiri daripada ungkapan peribahasa

  Setiap baris berima tidak sama tetapi seimbang

  dari segi perbandingan dan pelengkap

  P erbezaannya dengan teromba ialah ia bertujuan

  untuk memberi panduan tetapi teromba

  merupakan perbilangan adat

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  38/41

  TEROMBA

  Merupakan ungkapan adat yang

  mengandungi norma-norma adat

  Keindahannya bergantung pada aspek

  pengulangannya

  Berbeza dari puisi lain kerana

  mengungkapkan perbilangan adat

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  39/41

  TALIBUN

  Merupakan penceritaan tentang sesuatu perkara

  secara terperinci

  Merupakan puisi bebas yang berperanan dalamcerita penglipur lara

  Menyamai bentuk prosa berirama/lirik

  P erbezaannya ialah ia hanya menggambarkan

  sebahagian cerita sahaja

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  40/41

  TEMA-TEMA

  TALIBUN

  P emerian

  watakmanusia

  P emerianperlakuan

  P emeriansuasana

  P emerianperasaan

  P emeriantradisi

  P emerianbenda-benda

 • 8/6/2019 Copy of Pengantar 3k

  41/41