kuliah 1 akhlak, moral dan etika copy - copy

of 35 /35
KONSEP ASAS MORAL OLEH AZIZ BIN HJ HADANI PPPS DG44 IPG KAMPUS KENINGAU H/P: 019 831 6433 e-mail: [email protected] Facebook: azeezdanny

Author: sucram-suna

Post on 21-Jul-2015

96 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KONSEP ASAS MORAL

  OLEH

  AZIZ BIN HJ HADANIPPPS DG44IPG KAMPUS KENINGAUH/P: 019 831 6433e-mail: [email protected]: azeezdanny

 • AKHLAKMORAL DAN ETIKA

 • PENGERTIAN AKHLAKAkhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagaimoral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semulajadi,maruah, watak, amalan agama atau rupa batinseseorang

  Akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu Khuluqunyang bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku atautabiat.

  Definisi ilmu akhlak menurut Prof. Omar Al ToumyAl Syaibani pula, ilmu yang mengkaji tentang hakikatperbuatan berakhlak, sifat kebaikan, kejahatan,kebenaran, kewajipan, kebahagiaan, hukum dantanggungjawab akhlak, motif kelakuan dan asas-asasteori gagasan akhlak.

 • Prof. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Al- Akhlaqmerumuskan pengertian akhlak sebagai :Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baikdan buruk, menerangkan apa yang seharusnyadilakukan oleh setengah manusia kepada yanglainnya, menyatakan tujuan yang harus ditujuoleh manusia dalam perbuatan mereka danmenunjukkan jalan untuk melakukan apa yangharus diperbuat

 • Manakala menurut Dr. Miqdad Yalchin akhlakialah Prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yangditentukan oleh wahyu untuk mengaturtingkah laku manusia dalam kehidupannya.Ia membentuk dan menentukan hubungandengan orang lain agar misi kehidupanmanusia terlaksana dengan sempurna

 • KeseluruhannyaAkhlak adalah sains yang mengkaji soal kebaikandan keburukan serta cara untuk mempraktikkankebaikan dan menolak keburukan.Akhlak juga berkait rapat dengan kejiwaan. Olehitu ada yang mentafsirkan akhlak sebagai ilmuyang menyarankan cara-cara membersihkan jiwadengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dankeburukan; apakah kriteria yang dapat menilaisesuatu itu sebagai baik dan buruk; dan apakahmotif dan nilai di sebalik sesuatu perlakuantersebut.

 • Jenis AkhlakIslam telah membahagikan akhlak kepada dua iaituakhlak yang mulia atau akhlak terpuji (Al-AkhlakMahmudah) dan akhlak yang buruk atau akhlaktercela (Al-Akhlak Mazmumah).Menurut Imam Ghazali, akhlak yang muliamempunyai empat perkara iaitu bijaksana,memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik,keberanian (menundukkan hawa nafsu) dan bersifat adil.

 • Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir,Syauqi Bei"hanya saja bangsa itu kekal selamaberakhlak, bila akhlaknya telah lenyap, makalenyap pulalah bangsa ituRasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:"Orang Mukmin yang paling sempurna imannyaialah yang paling baik akhlaknya."(Hadith RiwayatAhmad).

 • AKHLAK DARI SUDUT PANDANGANBEBERAPA AGAMA1. Agama Islam2. Agama Hindu3. Agama Buddha4. Agama Kristian5. Ajaran Confusionisme

 • Agama IslamPara Rasulullah dipertanggungjawabkan memikultugas membawa akhlak yang mulia-memperbaikidan mengajarAkhlak terpuji yang perlu diikuti oleh umat Islamadalah akhlak Nabi Muhammad s.a.w.Menurut hadis riwayat Bukhari Akhlak Rasulullahs.a.w. adalah Al-Quran.Menurut hadis riwayat Muslim Sesempurna imanseseorang mukmin adalah mereka yang palingbagus akhlaknya.

 • Agama HinduAgama Hindu berdasarkan kepada kitab Veda yang mengandungi dasar-dasar ketuhanan dan prinsip-prinsip etika yang wajib dipegang teguh oleh pengikutnya.Prinsip tersebut ialah sifat patuh dan disiplin dalammelaksanakan upacara keagamaan.Tanda-tanda kebaikan dalam agama Hindu ialahkemerdekaan, kesihatan, kekayaan dankebahagiaan. Tanda-tanda kejahatan pula ialahperhambaan, sakit, fakir dan kecelakaan.

 • Prinsip etika Hindu ialah peraturan agama itudipandang sebagai sumber segala kemuliaan akhlak manusiaEtika dalam agama Hindu bergantung kepadaprinsip Brahma yang menjadi dasar kepadanorma yang teratur dan bermatlamat.Ia bermaksud keadilan, kebaikan, kesucian, benar,sederhana dan suci.Brahma ini menjadi kod etika yang merangkumisemua aspek kehidupan manusia. Brahmamerupakan salah satu matlamat hidup yang mestidiikuti berdasarkan kelas dan status seseorang.

 • Agama BuddhaPengajaran Buddha diasaskan oleh SiddarthaGautama. Menurut ajaran Buddha, terdapatEmpat Kebenaran Mulia atau etika yangdiperjuangkan iaitu:1. Hidup manusia penuh penderitaan.2. Manusia menderita kerana nafsu.3. Manusia perlu menghapuskan nafsunya untukmelepaskan diri daripada penderitaan danmencapai nirwana.4. Penderitaan dapat dihapuskan denganmengamalkan Jalan Lapan Lapis Mulia.

 • Jalan Lapan Lapis Mulia menurut ajaran Buddha ialahpengetahuan yang baik, pemikiran yang baik,pertapaan yang baik, perkataan yang baik, keinginan yang baik, kelakuan yang baik, usaha yang baik dan kehidupan yang baikKerangka dasar ajaran Buddha ialah:1. Ajaran tentang Sradha (keyakinan).Penganut Buddha harus memiliki keyakinan terhadap Tuhan, adanya para Buddha, kitab suci dan nirwana.

 • 2. Ajaran tentang sila (etika).Sila atau budi pekerti manusia dititikberatkan supayamanusia boleh mencapai suatu kebijaksanaan yangsempurna. Kesempurnaan ini dapat diperoleh denganmengamalkan enam jalan sempurna iaitu pemberiandalam bentuk kebendaan dan moral; keseimbangan,keteguhan dan kebersihan perbuatan, perkataan danpemikiran; pemikiran yang tenang dan seimbang;semangat yang berkobar-kobar dan penuh perjuanganuntuk mencapai tujuan; dan niat untuk mempersatukanpemikiran.3. Ajaran tentang rituil (bhakti).Rasa hormat dan sujud kepada sesuatu yang harusdihormati

 • Agama KristianAgama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ- kitabInjil.Ajaran agama Kristian menitikberatkan unsur kasihsayang dan belas kasihan antara sesama manusia.Ajaran asasnya ialah mencintai Tuhan dengansepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintaidiri sendiri.

 • Old Testament (Perjanjian Lama) ada menyebutkanundang-undang yang berupa The TenCommandments yang diperkenankan Tuhan melaluipara nabi bertujuan supaya manusia mengamalkancara hidup yang baik, di antaranya jgn berzina,menghormati kedua ibubapa, jgn membunuh,mencuri, etcOld Testament juga menekankan keadilan,kejujuran dan berbuat baik. Dalam New Testamentprinsip etika turut ditekankan.Tujuan hidup bukan hanya untuk mengumpulkebendaan, kedudukan dan pangkat kerana itu tidakkekal.

 • Ajaran ConfusionismeAjaran Confusionisme dibawa oleh Kung Fu Tse,seorang ahli falsafah China yang terkenalmembawa nilai-nilai murni dalam ajarannya. Ajaran etika beliau termasuklah:1. Orang yang bijaksana mampu untuk mencapaikesempurnaan berbanding dengan orang biasa.2. Kebijaksanaan boleh dicapai melalui proses berfikir, menaakul, menganalisis, meneliti dan belajar mencari kebenaran. Hanya kebenaran dapat menghasilkan etika yang baik.

 • Mengasingkan diri dengan tujuanmengabdikan diri kepada Tuhan. Perbuatanmengasingkan diri untuk beribadat dianggapberetika4. Sentiasa gemarkan majlis ilmu. Sentiasamenghadiri dan menganjurkan perbincanganyang berkaitan dengan ilmu secara terbuka.5. Membimbing dan menyebarluaskan ilmuberkaitan dengan etika kepada ahlimasyarakat.6. Masyarakat digalakkan mengamalkan etikayang baik dan mengelakkan etika yang jahatsupaya hidup selesa dan bahagia.

 • Apakah akhlak yang perlu dimiliki ?

 • FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA1. AGAMA2. DIRI SENDIRI3. KELUARGA4. PENDIDIKAN5. PERSEKITARAN

 • Pengertian MoralMoral merupakan persoalan yang praktikalnamun tidak semua persoalan praktikal adalahmoral.Moral membicarakan persoalan yang betul atausalah, apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkanatas sebab-sebab tertentu dan dalam keadaantertentu.Pertimbangan moral bergantung kepadasuasana atau keadaan yang membentukindividu. Misalnya sistem sosial, kelas sosial dankepercayaan yang dianuti.

 • Moral merupakan cara melihat dan menilai sesuatuisu berhubung dengan sesuatu tingkah lakuberdasarkan pandangan jagat dan budaya sesuatumasyarakat.Perbuatan yang serupa dilihat dari sudut yangberlainan berdasarkan nilai yang dipegang olehmasyarakat yang berbeza. Dalam aspek ini kerapmoral disamakan dengan etika.Peter Baelz dalam bukunya Ethics and Beliefmenyatakan bahawa moral dan etika selalunyamempunyai makna yang sama. Apakah faedahmembezakan di antara keduanya kerana selalunyakita gagal untuk membezakannya.

 • Berdasarkan kenyataan Peter Baelz, moral danetika mempunyai persamaan.Moral bersifat praktikal kerana ia merupakandisiplin yang memberitahu apakah sistem moralyang dihayati oleh sesuatu masyarakat.Manakala etika bersifat teoretikal kerana iamengkaji, menganalisis dan mengkritik sistemmoral tersebut.Moral merupakan bahan yang dikaji oleh etikamanakala etika adalah ilmu yang mengkajinya.

 • Pengertian EtikaPerkataan etika berasal dari perkataan Inggerisethics. Ethics pula berasal dari perkataan Greekethos bermaksud watak atau budaya.Ia merujuk kepada sikap dan adat yangmenentukan tingkah laku sesuatu golongan.Etika adalah sains menilai dan memahami prosespenilaian.Ia berkaitan dengan perlakuan mentafsirkansesuatu perbuatan tersebut baik ataupunsebaliknya.

 • Dua perkara asas yang menjadi tumpuan dalam etikaialah akhlak individu seperti takrifan individu yang baikdan peraturan-peraturan sosial seperti peraturanmengenai benar atau salah (moraliti) yangmenghadkan tingkah laku individu (Mohamad Mohsin &Hamdzun 2002).Sidi Gazalba dalam buku beliau Sistematika Filsafatmerumuskan bahawa etika ialah teori mengenai lakuperbuatanmanusia dipandang dari segi baik dan burukdan sejauh mana pula dapat ditentukan oleh akal.Menurut Abdul Fatah Hassan (2001) pula, etikamenyelidik, memikirkan dan mempertimbangkanmengenai yang baik dan yang buruk.Etika melihat secara universal perbuatan manusia.

 • Etika juga merujuk kepada falsafah tingkah lakumanusia yang dilihat dari aspek lahiriah dan batiniah.Ini tidak serupa dengan moral yang merupakanajaran, kumpulan peraturan dan ketetapan, lisanatau bertulis mengenai bagaimana manusia perlubertindak supaya menjadi manusia yang baik.Moral memandu manusia tentang cara bagaimanamanusia harus bertingkah laku (tingkah laku baik)manakala etika pula mengenai mengapakah manusiamesti mengikuti arahan moral tersebut.

 • Etika merupakan tingkah laku dan kelakuanmoral yang dijangka diikuti oleh manusiasejagat manakala ilmu etika merupakan satudisiplin ilmu yang mengkaji tentang moral,prinsip moral, kaedah moral dan tindakan sertakelakuan manusia yang betul.Fungsi etika menggariskan beberapa prinsipatau ukuran asas untuk menentukan apakahtingkah laku yang betul, apakah yang salah,apakah tingkah laku yang bertanggungjawabdan apakah yang tidak.

 • Adakah Etika dan Moral Itu Sama?Etika dan moral sering disalahfahami.Misalnya, penggodaman bukan masalah etikatetapi adalah kesalahan moral untukmendapatkan capaian yang tidak mendapatkebenaran.Masalah etika adalah berkaitan dengan sesuatuyang membuahkan hasil yang salah atausesuatu yang tidak adil.Ruang lingkup perbincangan etika adalah lebihluas berbanding dengan moral.

 • Fokus etika lebih luas mencakupi estetika, etikaprofesional, tingkah laku dan logik. Etikamempunyai peranan yang besar dalam kehidupanmanusia bagi menyediakan prinsip tanggungjawabdan menilai tindakan yang berkaitan dengankemanusiaan.Moral merujuk kepada cara berfikir, bertindak danbagaimana mereka harus bertindak, manakalaetika adalah falsafah moral berkaitan denganmasalah betul atau salah.Moral adalah sebahagian daripada etika.

 • Terdapat pelbagai teori etika dan teori-teori inimengandungi penyataan :DeskriptifTeori etika dengan penyataan deskriptifmemberitahu dan menerangkan bagaimanatingkahlaku manusia atau sesuatu masyarakat sertaperaturan etika mereka.NormatifTeori etika dengan penyataan normatif memberitahukita apakah tindakan yang patut dibuat dan apakahtindakan yang betul.

 • Adakah etika bersifat relatif?Perbuatan1. Mencuri2. Perempuan tua miskin mencuri kerana anaknya kelaparan3. Perhambaan4. Pengguguran anak5. Homoseksual dan lesbian

 • Jelas apa yang kita fikir benar tidak semestinyabenar bagi orang lain.Benar dan salah adalah konsep yang relatif.Ahli etika relatif menolak kebenaran dankesalahan yang universal. Mereka berpendapattidak wujud moral benar dan salah secarauniversal.Benar dan salah adalah relatif bagi sesuatumasyarakat bergantung kepada budaya danpemikiran mereka.

 • Membuat Keputusan EtikaMembuat keputusan etika memberi panduan untukmembantu seseorang menganalisa keadaandengan melihat dari beberapa sudut iaitu :1. Hubungan keadaan etika dengan undangundang2. Alasan-alasan formal dan informal3. Berlandaskan prinsip-prinsip, teori etika.

 • Prinsip-Prinsip Teori EtikaPrinsip-prinsip etika juga menyumbang dalammembuat keputusan etika. Berdasarkan prinsipini individu mempunyai tanggungjawab seperti:1. Memupuk kepercayaan2. Memperbaiki moral diri dan berusaha tidakmengulangi perbuatan yang tidak bermanfaat3. Menghormati keputusan dan menghargai oranglain4. Berlaku adil, amanah dan jujur5. Membantu mereka yang dalam kesusahan