borang psmp

Download borang PSMP

Post on 02-Jan-2016

50 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sample only

TRANSCRIPT

Bidang Tujah dan Tema Kajian / Projek Sarjana Muda Pendidikan

Cadangan Bidang Tujah dan Tema KajianProjek Sarjana Muda PendidikanSekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial

Universiti Malaysia Sabah

SEMUA TEMA KAJIAN HENDAKLAH BERORENTASIKAN KEPADA

PENDIDIKAN LUAR BANDAR1. Pengajaran & Pembelajaran Bidang Pengkhususan(a. Falsafah & Rekabentuk Pengajaran(b. Permasalahan Pembelajaran Pelajar

c. Penilaian dalam Pendidikan & Latihan

d. Teknologi dalam Pendidikan

e. Work-Based Education

2. Pembangunan Profesionalisme Gurua. Latihan Mengajar / Latihan Industri dalam Pendidikan

b. Rekabentuk Program Pembangunan Profesionalisme Guruc. Pembangunan Sumber Manusia dalam Pendidikand. Keusahawanan melalui Latihan dan Pendidikan

e. Polisi dan Piawaian Pengajaran-Pembelajaran3. Kurikulum Pendidikan Bidang Pengkhususan

a. Research-Based Curriculum

b. Pendidikan Peribumi dan Multietnikc. Pendidikan Pinggir dan Luar Bandard. Client-Based Trainning & Instruction (Market Driven Curriculum)

e. Inovasi Kurikulum (e.g. Contextual Learning)

4. Pembelajaran Elektronik (e-learning) dalam Bidang Pengkhususana. k-economy dan k-management

b. Multimedia: Theory-Into-Practice of e-learningc. e-learning awareness and agenda for change

d. Web-Based Curriculume. open learning through networking

5. Sosiologi dan Wanita

a. Dimensi Sosiologi dalam Pendidikan

b. Peluang Latihan & Kerjaya Bagi Wanita dalam Bidang Pengkhususanc. Sumbangan & Pencapaian Wanita dalam bidang Pendidikand. Kebajikan Wanita dalam Pendidikane. Gangguan Seksual dalam Pendidikan6. Tracer Studies in Malaysian Education Systema. Meeting the Employers Standard and Expectation

b. Job Satisfaction

c. Impak UMS terhadap pembangunan negari Sabahd. Index of Quality of UMS graduates performance

e. Longitudinal study on Career Development of UMS graduates

7. Prasarana dalam Pendidikan Bidang Pengkhususana. Rekabentuk Makmal, Studio dan Bengkelb. Pengurusan Berkualiti Makmal, Studio dan Bengkelc. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pendidikand. Persekitaran P & P Berkualiti dalam Pendidikane. Prasarana Keselamatan dalam Latihan Perguruan8. Kualiti dalam Pendidikan Bidang Pengkhususana. Perancangan & Perlaksanaan Kurikulum Berkualiti

b. Pembangunan Sumber Manusia Berkualiti dalam Pendidikanc. Penilaian Kualiti (Quality Assessment)

d. Kecemerlangan P & P dalam Pendidikan

e. Pendidikan Bertaraf Dunia

9. Isu-Isu Global dan Sosial dalam Bidang Pengkhususana. Globalisasi Pendidikan melalui Pendidikan Terbuka

b. Halatuju Pendidikan Semesta

c. Integrating Green Education in Malaysian Educational Systemd. Pendidikan dalam Negara Industri

e. Biaya Pendidikan dalam Pembangunan Negara

10. Sains Sukan dan Pembangunan Negaraa. Kejurulatihanb. Pengurusan Sains Sukanc. Pemasaran Sains Sukand. Pembangunan Profesionalisme dalam bidang Sains Sukane. Sukan untuk Integrasi Nasional dan Pembangunan MasyarakatDisedia dan dicadangkan

Profesor Madya Dr. Zulkifli B. Mohamed

Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial

Universiti Malaysia Sabah

31 Disember 2005

SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Sesi : _______ Semester: ___HELAIAN LOG DISERTASI SARJANA PENDIDIKAN

Nama Pelajar :

No. Metrik :

Program :

Tajuk Kajian :

A. Tajuk dan Skop Perbincangan (sila kepilkan helaian tambahan jika perlu):

B. Perkara yang akan dibincangkan dalam pertemuan berikutnya pada: _______________

Disetujui dan disahkan oleh,

Tanda Tangan Pembimbing

Nama : _____________________________________________ Tarikh _______________

Perhatian:

Helaian log ini hendaklah dikumpul dan dikepilkan bersama dengan Proposal dan Disertasi Akhir sebagai Lampiran

BORANG PERAKUAN PENILAIAN PROPOSAL PEMBIMBING

(Diisi oleh Pelajar dalam DUA salinan)

Setelah membaca dan menyemak proposal kajian dan hasil kajian rintis pelajar;

Nama Pelajar :

No. Metrik :

Program :

Tajuk Kajian :

Saya berpuas hati dan memperakukan proposal ini boleh dinilai oleh pemeriksa.

Tarikh penilaian (lisan) bagi laporan projek ini ditetapkan pada .

Sekian.

Harap maklum.

Nama Penyelia :

Sekolah/ Institut :

Tarikh :

BORANG PERMARKAHAN PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN 1 (TT3123)

(Hendaklah diguna bersama dengan Matrik Pemarkahan PSMP 1)

Nama Pelajar :

No. Metrik :

Program :

Tajuk Kajian :

C. Tajuk dan Skop Kajian

(Bab 1)

D. Objektif Kajian

(Bab 1)

E. Kajian Literatur

(Bab 2)

F. Kaedah Penyelidikan

(Bab 3)

E.Rekabentuk Prototaip Produk (Sekiranya ada) (Bab 4).

Tanda Tangan Pembimbing

Nama :

Tarikh :

BORANG PERMARKAHAN PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN 2 (TT4023)

(Hendaklah diguna bersama dengan Matrik Pemarkahan PSMP 2)

Nama Pelajar :

No. Metrik :

Program :

Tajuk Kajian :

A. Pengumpulan Data

(Bab 4 atau Bab 5)

B.Pemprosesan Data

(Bab 4 atau Bab 5)

C.Persembahan Data

(Bab 4 atau Bab 5)

D.Perbincangan dan Rumusan Kajian

(Bab 5 atatu Bab 6)

E.Kesimpulan dan Cadangan(Bab5 atau Bab 6)

..

Tanda Tangan Pembimbing

Nama :

Tarikh :

Matrik Pemarkahan sebagai Panduan Pembimbing Menilai

Projek Sarjana Muda Pendidikan I (TT3123) dan

Projek Sarjana Muda Pendidikan II (TT4023)

(Matrik ini hanya sah untuk digunapakai bagi borang-borang SPPS.PSMP.M01 dan SPPS.PSMP.M02)

Tajuk dan Skop Kajian (Bab 1)20 25 markah10 15 markah3 8 markah

1. Fokus kajian menjurus kepada bidang khusus.

2. Selaras antara tajuk dan skop kajian.

3. Skop sangat luas dan mendalam.

4. Keaslian dan daya tarik masalah kajian

5. Masalah dirumuskan secara jelas dan tepat.

1. Fokus kajian menjurus kepada bidang khusus.

2. Tajuk dan skop kajian kurang selaras.

3. Skop tidak luas dan kurang mendalam.

4. Keaslian dan daya tarik masalah kajian memadai.

5. Masalah dirumuskan secara kurang jelas dan tepat .1. Fokus kajian menyimpang dari bidang khusus.

2. Tiada keselarasan antara tajuk dan skop kajian.

3. Skop sempit dan cetek.

4. Masalah kajian tidak asli dan tiada daya tarikan.

5. Masalah kajian tidak jelas dan tidak tepat.

Objektif Kajian (Bab 1)10 15 markah5 10 markah3 8 markah

1. Objektif kajian selaras dengan tajuk kajian.

2. Objektif dinyatakan secara jelas dan tepat.

3. Objektif kajian memadai dan mudah dicapai.

4. Objektif kajian ditakrif secara operasional yang mudah diukur.

1. Objektif kajian hampir selaras dengan tajuk kajian

2. Objektif dinyatakan kurang jelas dan hampir tepat.

3. Objektif kajian memadai tetapi agak sukar dicapai.

4. Objektif kajian ditakrifkan secara operasional tetapi kurang jelas.1. Objektif tidak selaras dengan tajuk kajian.

2. Objektif tidak jelas dan tidak tepat.

3. Objektif kajian terlalu ideal dan amat sukar dicapai.

4. Objektif tidak dijelaskan secara operasional sama sekali.

Kajian Literatur (Bab 2)25 30 markah13 18 markah6 11 markah

1. Literatur terkini, menggunakan pelbagai sumber khususnya Jurnal yang relevan.

2. Lengkap dan serasi dengan tajuk kajian.

3. Sangat luas dan mendalam.

4. Tulisan di susun secara kemas mengikut format yang telah ditetapkan. Penggunaan bahasa yang menarik dan mudah difahami. Membina glosari peristilahan yang lengkap.

5. Kutipan digunakan secara menyeluruh dan serasi dalam setiap Bab.

6. Literatur diulas secara kritikal dan digunakan secara kreatif.1. Literatur terkini tetapi menggunakan sumber yang terhad dan tidak merujuk Jurnal yang relevan.

2. Cukup lengkap dan hampir serasi dengan tajuk kajian.

3. Kurang luas dan kurang mendalam.

4. Penyusunan kurang kemas dan kurang teratur. Ulasan yang kurang menarik dan sukar difahami. Glosari dibina tetapi kurang lengkap.

5. Kutipan tidak digunakan secara menyeluruh dan kurang serasi dalam Bab-Bab yang bersabit.

6. Literatur kurang diulas secara kritikal, dan kurang digunakan secara kreatif.1. Literatur lapuk, sumber rujukan sangat sedikit dan tidak pula merujuk kepada mana-mana Jurnal.

2. Tidak lengkap dan tidak serasi dengan tajuk kajian.

3. Sangat sempit dan cetek.

4. Penyusunan tidak kemas dan tidak teratur. Ulasan tidak dapat difahami.

5. Kutipan tidak digunakan secara terhad dan kurang serasi dengan Bab-Bab yang bersabit. Tiada glosari yang disediakan.

6. Literatur tidk diulas sama sekali, dan tidak digunakan secara kreatif.

Kaedah Penyelidikan

(Bab 3)25 30 markah13 18 markah6 11 markah

1. Secara keseluruhan kaedah yang digunakan tepat dan sesuai dengan sifat, tajuk dan objektif kajian.

2. Prosidur kajian ringkas dan padat tetapi tidak menimbulkan apa-apa keraguan, dan pelaksanaannya dinyatakan dalam bentuk kronologi yang berurutan dan logik.

3. Takrifan operasional objektif diukur melalui instrumen yang jitu dengan kepastian (kesahan dan keboleh percayaan) yang meyakinkan.

4. Memperlihatkan bahawa kod dan etika kajian diberi perhatian yang sewajarnya dalam pelaksanaan kajian khususnya dalam pemilihan dan penggunaan sampel yang betul.

5. Instrumen kajian yang dibina atau adaptasi perlu disahkan validity dan rea