borang-borang pratikum i & ii

Download Borang-Borang Pratikum I & II

Post on 26-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  1/16

  LAMPIRAN 2-2AREKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

  Nama Pelajar

  Kursus dan Ambilan

  Nama Pelajar

  Nama Pasangan Praktikum

  Nama Guru Pembimbing

  :...

  :...

  :...

  :.....

  :.....

  MguTarik

  dan !ari MasaMata Pelajaran" Kelas #Taun$

  TandatanganPasangan

  %atatan#Guru Pembimbing$

  2

  &

  '

  (

  )

  *

  +

  ,

  2

  /isemak 0le Guru Pembimbing

  Tandatangan :

  Nama :

  Tarik :

  /isakan 0le Pens1ara Pembimbing

  Tandatangan :

  Nama :

  Tarik :

  alinan : . P0rt30li0 Praktikum #Kedua-dua 4asangan guru 4elati$ 2. Ketua 5nit Praktikum

  LAMPIRAN 2-&A

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  2/16

  SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL

  TA65K789K57I5 :

  BIL. PERKARASTATUS

  CATATANAda Tiada

  . Ada Isu7Peristi;a7Masala a7 ebabIsu7 Masala 7Peristi;a1ang/i30kuskan.

  II. Mengenal Pasti KemungkinanPen1ebab Ke4ada Isu7Masala.

  III. Mengenal Pasti Kelemaan Isu7Masala 7Peristi;a1ang/i30kuskan.

  I?. Mengenal Pasti KekuatanIsu7Masala 7Peristi;a1ang/i30kuskan.

  ?. Meramal Kesan /an AkibatIsu7Masala7Peristi;a1ang/i30kuskan.

  '. Kajian Lam4au uku4i

  Ada umber Rujukan

  ( %adangan /an Idea /iberikan 5ntukMen1elesaikan etia4Pun>a7Kelemaan

  esuai /an Rele=enKritis7Kreati3

  Tandatangan Pens1ara 7 Guru Pembimbing

  ............................................................................# $

  LAMPIRAN 2-&@

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  3/16

  SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM#/iisikan 0le 4ens1ara 4embimbing setia4 kali 4en1eliaan$

  NAMA PLA6AR : K5R5 " MA69R : ____________________________________________________

  BIL ITEM-ITEMSila Masukkan Tarikh dan

  Tandakan ( ) atau ( X ) CATATAN

  1. Biodata Guru Pelatih

  2. Pernyataan Profesional

  a) Apa Yang Akan DilaksanakanSeasa Praktiku.

  Ditulis se!elu !erula sesipraktiku."okuskan satupro#ek$akti%iti saha#a.

  !) Apa Yang &elah Dilalui dandilaksanakan Sepan#angPraktiku

  ') Apa Yang &elah Di'apaiSepan#ang Praktiku

  Ditulis seinggu se!elu taatpraktiku. (enilai hasil daripro#ek$akti%iti itu.

  . Pengetahuan Baru: Su!er pengetahuan !erkaitandengan asalah yang dihadapi.

  *asil Pe!a'aan Sediakan sinopsis+peta inda!ahan !a'aan yang di!a'a

  *asil Per!in'angan

  ') *asil ,a#ian ,es -uusan$Dapatan

  d) *asil Peerhatian -uusan$Dapatan

  . -efleksi Bagi Setiap Akti%iti$&ugasYang &elah Di#alankan

  Pela#ar diestikan engaalkanpeikiran reflektif setiap asa.

  a) Penga#aran danPe!ela#aran

  Seak -P* setiap hari /gunakan forat refleksi P0P.

  !) &ugastugas khas

  ') Peristia Yang &erli!at

  d) Pengalaan &ertentu

  3. &indakan/tindakan *asil -efleksiPenga#aran dan Pe!ela#aran*arian$&ugas$Akti%iti$4urnal

  Pela#ar elaksanakan tindakanreflektif selepas setiap refleksi.

  a) Pelan$langkah tindakan untukpena!ah!aikan

  Seak pelan$langkah$ strategiyang dia!il.

  !) Pelaksanaan pena!ah!aikan

  Seak !ukti!ukti

  pelan$langkah$strategi telahdilaksanakan.

  ') Penilaian$-efleksi -uusan$,esipulan$*asil

  5. *asil ,er#a *arian Guru Pelatih

  a) 6atatan+ lakaran+ draf aal

  Seak se!agai !ahan !ukti hasilyang telah di!uat dan digunakandala penga#aran

  ,oleksi *asil ,er#a Akhir

  Bahan Bantu (enga#ar

  ii. (odul

  iii. Perisian / Digital+ 7ideo danAudio

  i%. Pengurusan Grafik

  ') ,oleksi *asil &er!aik GuruPelatih Di!uktikan kekuatan danke!erkesanan hasil terse!ut.

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  4/16

  SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM

  BIL ITEM-ITEMSila Masukkan Tarikh danTandakan ( ) atau ( X ) CATATAN

  8. 9no%asi Pedagogi: (enggalak kreati%iti+'iptaan dan peneuan!aru oleh pelatih.

  9. ,aedah$&eknik$Strategi

  9i. Bahan Bantu (enga#ar

  . &eori Sendiri Yang Di!ina *asilPengalaan Yang Dilalui Sepan#angPraktiku

  Bukti!ukti elalui 'atatan0 data+ yang dianalisis.

  ;. 9lu Binaan Sendiri Yang &er!entuk*asil &eori Yang Diu#i Dan Di!uktikanSe'ara Saintifik.

  Bukti!ukti elalui 'atatan0 data+ yang dianalisis.

  1

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  5/16

  LAMPIRAN 2-4A

  LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

  MINGGU KE- 4

  Nama Pelajar: Ashvin Kaur A/P Jaspal Singh

  Jenis Persatuan/Suan/Unit !eruni"#rm$ PBSM

  Ruma% Suan$ Rumah Bendahara Merah!

  Tari%: 4 "e#ruari 2$%& Masa: 2'$$ a'm' ( 4'$$ p'm'

  Tem&at: )apa* perhimpunan+ de,an se*lah

  Nama Guru Penasi%at GERKO: Puan Raudah #in.i Napiah

  !ilan'an Pelajar: 4

  Ati(iti/Kema%iran )an' *ijalanan +e&im&inan, e&en'urusan, ejurulati%an *an

  e&e'aaian.$

  Per0umpaan rumah su*an dan uni. #eruni1rm'

  Re"lesi$

  Seara am+ a*.ivi.i 3ang di*endali*an .elah #er0alan dengan lanar' Per0umpaan

  **uri*ulum *ali *e.iga ini .elah dimula*an dengan perhimpunan murid-murid di a.aran

  Se*lah' Kemudian guru #er.ugas .elah mem#ahagi*an rumah su*an #agi para pela0ar danmem#eri sedi*i. .a*lima. dan pengumuman #er*ai.an dengan rumah su*an' Kemudian+ pada

  pu*ul 2'5$ p'm+ se.iap rumah su*an masing-masing .elah #er*umpul di .empa. 3ang

  di.e.ap*an dan guru-guru penasiha. .elah se#ula. suara mengada*an perlan.i*an 0a,a.an*usa

  rumah su*an #agi .ahun 2$%&' A*.ivi.i ini .elah mengam#il masa se*i.ar 5$ mini.' Kemudian

  per0umpaan un.u* uni. #eruni1rm .elah diada*an dimana guru penasiha. mem#eri in1rmasi

  .en.ang pasu*an PBSM se#elum mem#a,a murid *e de,an un.u* a*.ivi.i' Kami .elah

  #e*er0asama dalam mem#eri .un0u* a0ar dan panduan *epada murid-murid sepan0ang a*.ivi.i

  ini di0alan*an'

  As&e imin'an #le% Guru Penasi%at / Pens)ara% Pemimin' / Guru Pemimin'$

  Kami diagih*an *epada rumah su*an masing-masing'

  6666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666

  )' )angan Pela0ar )')angan 7uru /Pens3arah Pem#im#ing

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  6/16

  LAMPIRAN 2-4A

  LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

  MINGGU KE- 0

  Nama Pelajar: Ashvin Kaur A/P Jaspal Singh

  Jenis Persatuan/Suan/Unit !eruni"#rm$

  Ruma% Suan$ Rumah Bendahara Merah!

  Tari%: 2 Januari 2$%& Masa$2'$$ p'm' ( 4'$$ p'm'

  Tem&at: )re* Meren.as esa

  Nama Guru Penasi%at GERKO: Pn' Raudah Bin.i Napiah

  !ilan'an Pelajar: 2$$

  Ati(iti/Kema%iran )an' *ijalanan +e&im&inan, e&en'urusan, ejurulati%an *an

  e&e'aaian.$

  Mem#a,a murid-murid *e .re* meren.as desa'

  Re"lesi$

  Seara ring*as+ a*.ivi.i ini .elah #er0alan dengan lanar' A*.ivi.i **uri*ulum ini

  #ermula dengan perhimpunan #ersama di da.aran se*lah pada pu*ul 2'$$ p'm' 7uru#er.ugas masing-masing mengagih*an murid-murid *epada rumah su*an masing-masing'

  Selepas semua murid-murid dan para guru .elah #ersedia+ #ermulan3a e*spedisi un.u*

  me0e0a*i .re* meren.as desa' Para guru di*ehenda*i un.u* mem#a, a dan man0aga rumah

  su*an masing-masing supa3a mere*a dapa. memas.i*an #aha,a murid-murid .ida* *eluar

  daripada .re* .erse#u.'

  As&e imin'an #le% Guru Penasi%at / Pens)ara% Pemimin' / Guru Pemimin':

  Kami .elah diagih*an *epada rumah su*an masing-masing

  666666666666666666666666 666666666666666666666666666666666666

  )' )angan Pela0ar )')angan 7uru /Pens3arah Pem#im#ing

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  7/16

  LAMPIRAN 2-4A

  LAPORAN AKTIVITI KURIKULUM

  MINGGU KE- 1

  Nama Pelajar$Ashvin Kaur A/P Jaspal Singh

  Jenis Persatuan/Suan/Unit !eruni"#rm$ Pani.ia Pendidi*an Mral

  Tari%$25 Januari %& Masa$'%& am ( %$'5$ am

  Tem&at$Kelas masing-masing

  Nama Guru Penasi%at GERKO$8n' I*h,an Budiman #in Misri

  !ilan'an Pelajar$%9&

  Ati(iti/Kema%iran )an' *ijalanan +e&im&inan, e&en'urusan, ejurulati%an *an

  e&e'aaian.$

  Prgram Men0ana Minda Krea.i1+ Pani.ia Pendidi*an Mral'

  Re"lesi$

  Se.elah murid-murid memasu*i *elas masing-masing *ami .elah *e se.iap *elas dan

  mengedar*an *er.as *er0a 3ang perlu mere*a la*u*an' Murid-murid .ahap sa.u di*ehenda*i

  me,arna dan murid-murid .ahap dua di*ehenda*i mem#ua. ,rd searh;' A*.ivi.3 in

  #erlangsung selama sa.u se.engah 0am' Semua murid-murid meli#a.*an diri dengan a*.i1'

  Selepah selesai a*.ivi.3 in *ami .elah mengumpul hasil *ar3a mere*a' Pada 0am < pagi murid-

  murid di#enar*an un.u* #ereha. seper.i #iasa and selepas ha#is reha. pnp #er0alan seper.i

  #iasa'

  As&e imin'an #le% Guru Penasi%at / Pens)ara% Pemimin' / Guru Pemimin'$

  Kami mendapa. #im#ingan dan .un0u* a0ar dari segi pen3eleras a*.ivi.i dan

  pengurusan murid- murid' =n.hn3a+ *ami .elah di#eri peluang un.u* menari sum#er a.au

  ma*luma. daripada guru penasiha.'

  666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666

  )' )angan Pela0ar )')angan 7uru /Pens3arah Pem#im#ing

 • 7/25/2019 Borang-Borang Pratikum I & II

  8/16

  LAMPIRAN 2-4A

  LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

  MINGGU KE- 1

  Nama Pelajar$Ashvin Kaur A/P Jaspal Singh

  Jenis Persatuan/Suan/Unit !eruni"#rm$

  >ni. Beruni1rm: Penga*ap

  Persa.uan: Sains dan Ma.ema.i*

  Su*an: ?lahraga

  Tari%$ 2% Januari %& Masa$$2'$$ pm ( $4'$$ pm

  Tem&at$Penga*ap% Krea.i1!+ Sains dan Ma.ema.i*9 Krea.i1!+ ?lahraga9 Inva.i1!

  Nama Guru Penasi%at GERKO$Pn' Raudah #.' Napiah

  !ilan'an Pelajar$

  Ati(iti/Kema%iran )an' *ijalanan +e&im&am