borang borang lawatan

Download Borang borang lawatan

If you can't read please download the document

Post on 15-Apr-2017

170 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Lampiran 1

  PERMOHONAN PERJALANAN PEGAWAIAWAM KE TUAR NEGARAATAS URUSAN PERSENDIRIAN

  Nama Pegawai

  No. Kad Pengenalan

  Jawatan lGred

  Jabatan/Kementerian

  Tarikh Terima lnsurans**

  Tempoh Lawatan

  Negara yang Dilawati

  Tujuan Lawatan

  Alamat Semasa Bercuti

  No. Telefon

  Hingga

  E-mel

  Tarikh Mula Cuti

  Jumlah Hari Cuti ' l-lnrri

  Tarikh Akhir Cuti

  Tarikh Kembali Bertugas

  Saya dengan ini mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di perenggan 5 (i), (ii) dan perenggan 10 Surat pekelilingAm Bilangan 3 Tahun 2012.

  Tarikh : Tandatangan :

  *potong mono yang tidok berkenaan** Torikh Terimo lnsurans adaloh tarikh pegowai menerimo insurans yong ditanggung oleh Kerojaan podo tahun semosa

 • Lampir,an 2

  BORANG PENGISYTIHARAN PERJATANAN PEGAWAIAWAM KE LUAR NEGARAATAS URUSAN PERSENDIRIAN

  Nama Pegawai

  No. Kad Pengenalan

  Jawatan /Gred

  Jabatan/Kementerian

  Nama

  Hubungan

  Alamat

  No. Telefon E-mel (Jika ada) :

  Saya dengan ini mengisytiharkan segala maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya didapati maklumat ini tidakbenar, saya boleh diambil tindakan mengikut peraturan sedia ada.

  Tarikh

  Alasan (Sekiranya pegawai sering berula

  Tandatangan :

 • Permohonan pegawai di atas *disokong/tidak disokong.

  Ulasan

  Tandatangan

  Nama Ketua Bahagian

  Jawatan /Gred

  Jabatan/Kementerian

  Tarikh Cap Rasmi Jabatan

  *potong yong tidak berkenaon.

  Permohonan pegawai di atas *diluluskan/tidak diluluskan.

  Tandatangan

  Nama Pegawai Pelulus

  Jawatan /Gred

  Jabatan/Kementerian

  Tarikh

  *potong yong tidok berkenqon.

  Cap Rasmi Jabatan

 • LAhTTIR4.J\i A

  Lliorang Permohonan Prrlinciungan Insurans Kesihafan ke Lrrar NegaraiNegara KeligaPP 6i20r 5

  IIORr\;r*G llliltl\'IOlt0fiAl'l KIiMUDAHAI^i I!trRLil\EUNGAN tllSUttAl'ls Kli$llIA:I'ANt{E LtlAR Nll{lA A/NEGARA l{fi'rIG,4 ATAli tlRtlSAN PI.iItliI|I\*}IRIAN

  T}I BA\YA}I PITKEL}I-IF{G P[RKHM]\{AT,{n* I]II,ANfrINi'{ 6 TAIIUN 20I5

  Anahan: Maklumat hrndaklalr dikngknpkan denglln jclns dan rrenssunak$n huruf treslrr"

  BAI{AGIA.S tr : BUT}|IAH }IRI PEGA.WAI

  l'lan:a Penuh :

  :. Jall ntan./Cr*d I'takiki :

  L No. Kad Perrgenalau :

  4 . No. laspr:rl Antarilhtrngsir :

  5. ",\lamat Jabatan clan No" TeL.l1rn ;

  Alanrat Rumah dar No. 'f elefnn

  E-rnel :

  tsdI{AGIAN II : IIU'I'IR-,{,fi I,dWATAN

  8. Ncgara clila*,ati :

  9. Tujunn lawntnn ;

  l0. 'I'arikli lnq.atan : ntulai {rrrilttr irqrtobk {lrri N,lah1,sir,'lr*rru pug:au'ai bcrklrrlrnr{i I

  SUlfit'rgga (tirik! tihr di \lalu,vsiainugara pcg**ai berkhidrnu i

  junrlah lrali la*,atatr

  I l. llrrtir l)ili \\'uris :(i) Nanra rvnris :

  (ii) No. Kad Pengenalan :

  liii) IlubLrrrgarr tle rruarr pr'giit li :

  {iv) A}aurat rumah

  (v) No.'l'elelirn :

  ir,i) [-mul :

  ll

  ,[*---_lt,'ori

  BAHAGIAI{ III : BUTIRAN KESTUDAIIAN PERLLTDUI!{GINN I}{SERAFJS KESIIIATA}'I{jika pegrnui lieluu wengganakqn.keiliuiahun btwruns *esihainn dn\sw.lafuan ini)

  Sila keniukakan luntulan ba1,ills1"l prunliunr insura:rs kssihalan kupada alamut. di baq,alr ;

 • LAMPIRAN A13orang Permohonan Perlindungan lnsurans Kesihatan ke Luar Negara/Negara Ketiga

  BAEaGIAN'W : PENG,t$Ae+NFEcA\ryfi =, . .,

  Pp 6/201 -5

  13. $a1t dengan inidan III adalthnegara,/negara

  mengesahkan bahawa rnaklumat sebagaimana yang dinyaiakan di Bahagian I, IIbcnar dan men)ohon kelulusan kemudahan perlindungan insurans kesihatan ke luarketiga atas urusan persendirian mulai sehingga

  fandatangan :

  Nanra penuh :

  KEGUNAAN PEJABA'T

  14. Perllohonan ke luar flsgara/negara ketiga bagi pegawai adalah DILULUSKAN/'I'IDAK DILULUSKAN*, Saya dengnn ini mengesahkan baharva permohonan kenrudahauperlinclungan insurans kesihatan ke luar negamlrtegara ketiga atas urusan persendirian pegau'aiMtrMATUHI/TIDAK SIENIATUHI* peraturan sebagaimatra ditctapkan dalanrPekeliling Perkhidnratan Bilangan 6 Tahun 2015.

  Tandatangan:

  Jarvatan :

  Tarikh :*polotg ,nflrta lsttg tidak berkennttt

  Narna dan eap rasmi

 • PP 612015

  I.Ail,IPII?A,N B

  Brirang Pcruluhrn 1'arikh'\cgara rtru X'unrhrrlnlorr l'rmrolruran,'Poli:i I'rrlinrlurgan lnruruns hr:iiratrn

  BO|{ANG PtiRt-it}AHAI\ -l.ARlKH/NllcAltA ATAU fEIl{ltA'l ALAN P|InMOHONAlii/pOl,ISIT,trRI.INDL]NGAN INSI}RA,1S KESII{A'IAN KEPAI}A PIICAWAT PERKIIID]\.IA 'AN A\trI,,IM

  YANC BERADA DI T.,I-IAR NECARA/FIIICARA KETIGA ATAS URU$41{ PETIIiNNNIRIAN

  Dl llA\4';{ll PllK Dl.tr LIN G PlillK l l l Dtl't'l AN t}l t,Ai\,r (lAti 6'I',{ l"l U i\ ?{l l 5

  Ar:ahan: Maklurrrat herrdaklnb dilungkapkan dettgan iclas dan menggunakfin huruf bes*r.Sila isikan llahagian ll jiha mengubah tarikh/nugara atau Bahngian III jika rncmh*talkan$rilsR8 kt lunr n0gara/negilra ketign.

  BAHACIAT'l : BU'iltu\N DlRl PEGAWAI

  l.

  2.

  l.

  .{.

  .5.

  Natnu Penuh :

  .larvalanr'{ired I la}riki :

  No. Kad l'engenalatr :

  Al*ma{ .lahrlan c.}an No.

  E-nrel :

  BAM*TCIAN TI :' PS[TUB;{,H,{N T.{RIH}IiI'{gSARA

  . Butiran Lalv*la* f,*ttra

  Ii] Ncgnra