borang spp

Download Borang SPP

Post on 07-Jun-2015

7.858 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SKIM PINJAMAN PERUMAHAN UNTUK GOLONGAN BERPENDAPATAN RENDAH(Bukan Kakitangan Kerajaan) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN Bahagian Skim Pinjaman Perumahan Tingkat 3 , Blok K Pusat Bandar Damansara 50782 KUALA LUMPUR TEL : 03-20947033 / FAKS : 03-20937429 E-mail : spp@kpkt.gov.my SYARAT-SYARAT ASAS PINJAMAN* Warganegara Malaysia * Belum memiliki rumah sendiri * Berumur diantara 18 hingga 48 tahun * Jumlah pendapatan isirumah diantara RM500 hingga RM1200 sebulan * Jumlah pinjaman tidak melebihi RM20,000 (Pinjaman tanpa bayaran perkhidmatan bagi RM10,000 pertama dan bayaran perkhidmatan sebanyak 4% dikenakan ke atas pinjaman RM10,000 kedua) * Tempoh bayaran balik diantara 5 hingga 20 tahun * Kelulusan Pelan Bangunan, sekiranya rumah yang hendak didirikan berada di kawasan Majlis * Kebenaran Mencagar sekiranya terdapat sekatan di dalam suratan hakmilik daripada Pihak berkuasa Negeri * Penilaian harga tanah dan rumah ditentukan oleh Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri berkenaan * Menamakan Waris yang akan meneruskan bayaran sekiranya peminjam tidak mampu lagi membuat bayaran

Syarat - syarat tambahan :A. MEMBINA RUMAH BARU - Mempunyai tanah tapak untuk mendirikan rumah - Mencagarkan tanah sebagai cagaran kepada pinjaman - Menggunakan pelan sendiri atau pelan Kementerian - Harga rumah yang akan dibina tidak melebihi RM25,000 B. MEMBELI RUMAH KOS RENDAH YANG TELAH SIAP + Rumah yang hendak dibeli telah mempunyai hakmilik + Mencagarkan tanah dan rumah sebagai cagaran + Harga rumah berdasarkan harga rumah kos rendah mengikut kawasan / lokasi

Peminjam dikehendaki mengambil skim perlindungan insurans (TAKAFUL) yang dikenakan ke atas setiap pinjaman yang akan diuruskan oleh Bahagian Skim Pinjaman Perumahan. Bayaran akan dimasukkan kedalam bayaran ansuran bulanan mengikut umur.Untuk Keterangan Lanjut Sila Layari Laman Web Kami d http://www.kpkt.gov.my 1

PERMOHONAN UNTUK :

A) MEMBINA RUMAH BARU B) MEMBELI RUMAH SIAP

SILA TANDAKAN

BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PEMOHON 1. Nama : 2. No. Kad Pengenalan : 3. Tarikh Lahir : 5. Jantina : LELAKI / PEREMPUAN 6. Warganegara : YA / TIDAK 8. Bilangan Anak : 9. Alamat Rumah/ Surat Menyurat 7. TARAF PERKAHWINAN : BUJANG/KAHWIN/DUDA/JANDA/BALU Orang 4. Lama Umur : tahun

10. Nombor Telefon 11. Pekerjaan : (Sila isi Lampiran B1 sekiranya mempunyai majikan) 13. Taraf Kediaman: Sewa Menumpang RM

H/P : 12. Pendapatan: RM

_________________________ Lain-lain

14. Jumlah Pinjaman Yang Ingin Dipohon : 15. Tempoh Bayaran Balik :

Tahun

16. Jumlah Bayaran Balik : Bulanan (Tidak termasuk Insurans)

BAHAGIAN B : BUTIR-BUTIR ISTERI / SUAMI PEMOHON 1. Nama : 2. No. Kad Pengenalan : 3. Pekerjaan : (Sila isi Lampiran B2 sekiranya mempunyai majikan) BAHAGIAN C : BUTIR - BUTIR TANGGUNGAN PEMOHON Bil Nama Hubungan Tarikh Lahir No. K/P @ S/Beranak Pekerjaan / Bersekolah Pendapatan Bulanan Lama 4. Tarikh Lahir 5. Pendapatan : RM

( Sila kemukakan kertas tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi)

2

BAHAGIAN D : BUTIR-BUTIR TANAH TAPAK RUMAH DAN TANAH UNTUK CAGARAN ( Tanah Tapak juga boleh dijadikan CAGARAN) Maklumat Tanah Tapak Rumah No. Hakmilik No. Lot Mukim Daerah/Jajahan Negeri Pemilikan : Milik sendiri sepenuhnya Milik Bersama Orang Lain Milik Orang Lain (Hubungan) Milik sendiri sepenuhnya Milik Bersama Orang Lain Milik Orang Lain (Hubungan) Maklumat Tanah Cagaran

(Sekiranya tanah tersebut dimiliki oleh beberapa orang sila dapatkan kebenaran dari KESEMUA tuan tanah didalam Akuan Berkanun dan sertakan salinan kad pengenalan mereka) PELAN RUMAH : a) Pelan Sendiri(Sila sertakan lukisan pelan beserta ukuran dan isi Lamp. C)

b) Pelan yang disediakan oleh Kementerian Jenis : _______________________ PERINGATAN : * Sila semak di atas geran (hakmilik) tanah sekiranya terdapat Sekatan Kepentingan bagi urusan mencagar, sila dapatkan surat kebenaran untuk mencagarkan tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri sebelum mengemukakan permohonan. * Sekiranya rumah yang hendak didirikan berada di dalam Kawasan Majlis, sila dapatkan kelulusan pelan bangunan daripada Majlis terlebih dahulu. * Bagi permohonan membeli Rumah sila kemukakan gambar rumah yang ingin dibeli/ surat perjanjian jual beli rumah dari tuan rumah beserta salinan hakmilik tanah rumah tersebut. BAHAGIAN E : MAKLUMAT WARIS " Adalah saya : Nombor kad Pengenalan : beralamat di

mengaku dan berjanji akan menjelaskan apa jua baki pinjaman Encik/Puan/Cik (Nama pemohon)

sekiranya beliau tidak mampu lagi untuk meneruskan bayaran ansuran pinjaman. Hubungan saya dengan pemohon ialah : dan saya bekerja sebagai : dengan pendapatan sebanyak RM Tarikh :Sila sertakan salinan Kad Pengenalan Waris

sebulan Tandatangan waris

3

BAHAGIAN F : PENGAKUAN PEMOHON Saya dengan penuh kejujuran sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa : i) ii) iii) iv) v) Saya atau isteri/suami saya bukan kakitangan kerajaan Saya belum memiliki rumah sendiri; Saya mempunyai sedikit tabungan sebagai kos permulaan bagi membina rumah atau membayar pendahuluan bagi membeli rumah; Rumah yang dicadangkan belum dibina lagi ; Sekiranya saya didapati memberikan maklumat yang tidak benar dan melanggar syarat-syarat serta peraturan di bawah Skim Pinjaman Perumahan Untuk Golongan Berpendapatan Rendah, pihak kerajaan berhak membatalkan atau menolak permohonan saya pada bila-bila masa; Saya dengan ini bersetuju memilih untuk mendapatkan perlindungan Insuran TAKAFUL .. Tandatangan Pemohon Nama Pemohon : ____________________________

v)

Tarikh : _______________

PENGESAHAN PEMOHON Pengesahan Oleh Pegawai Daerah / Wakil Rakyat / Penghulu Saya mengesahkan bahawa pemohon (Encik/Puan/Cik : __________________________ Yang beralamat di_______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ adalah seorang Warganegara Malaysia dari golongan berpendapatan rendah. Segala butir-butir yang diberikan di dalam borang permohonan ini adalah benar. Saya berpuashati beliau berupaya membayar balik segala baki pinjaman ini tanpa kesukaran ke atas dirinya. Saya dengan ini menyokong agar permohonan ini diluluskan. Nama Jawatan : ___________________________ No. Kad Pengenalan :__________________ : ___________________________ Tandatangan & Cop Jawatan______________________________________

Alamat : __________________________________

Tarikh

: ______________________________

4

LAMPIRAN A1AKUAN BERKANUN

KEBENARAN UNTUK MENDIRIKAN RUMAH SAHAJASaya , ________________________________________________________________, No. Kad Pengenalan : Lama ______________ Baru ____________________yang beralamat di ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa saya adalah tuan punya tanah / bahagian yang tidak boleh dipecahkan atas tanah No. Hakmilik _______________, lot ____________, Mukim _________________, Daerah/Jajahan ___________________, Negeri ______________ membenarkan Encik/Puan/Cik (Nama pemohon) _______________________________________ membina sebuah rumah di atas tanah ini dari wang pinjaman Skim Pinjaman Perumahan yang dikendalikan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan , beralamat di Aras 3, Blok K, Pusat Bandar Damansara , 50782 KUALA LUMPUR. Dan saya memperakukan Akuan ini dengan penuh keinsafan dan kepercayaan bahawa butir-butir yang diberikan di atas adalah benar serta mengikut kehendak-kehendak yang dperuntukkan di dalam Akta Akuan Berkanun 1960. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui dan ditandatangani oleh yang tersebut namanya di atas (Nama tuan tanah): _____________________________________________ di __________________ di negeri ___________________ pada _______ haribulan ____________ tahun ___________ di hadapan saya.

___________________________________ Tandatangan Yang DiPertua Mahkamah Sesyen / Majistret / Pesuruhjaya Sumpah

_______________________________ Tandatangan / Cop Jari Tuan Tanah Nama : ( Serta Salinan Kad Pengenalan )

5

LAMPIRAN A2 AKUAN BERKANUN

KEBENARAN UNTUK MENCAGARKAN TANAH SAHAJA ATAU MENDIRIKAN RUMAH DAN MENCAGARKAN TANAH(SILA POTONG MANA YANG TIDAK BERKENAAN)

Saya , ________________________________________________________________, No. Kad Pengenalan : Lama ____________ Baru ______________________yang beralamat di ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa saya adalah tuan punya tanah / bahagian yang tidak boleh dipecahkan atas tanah No. Hakmilik _______________, lot ____________, Mukim _________________, Daerah/Jajahan ___________________, Negeri ______________ membenarkan Encik/Puan/Cik (Nama pemohon) _______________________________________ * mencagarkan tanah atau membina sebuah rumah dan mencagarkan tanah (* sila potong salah satu) ini kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bagi pihak kerajaan mengikut seksyen 3 (Federal Land Commisioner Ordinance ) 44 Tahun 1957 dari wang pinjaman Skim Pinjaman Perumahan yang dikendalikan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan , beralamat di Aras 3, Blok K, Pusat Bandar Damansara , 50782 KUALA LUMPUR. Dan saya memperakukan Akuan ini dengan penuh keinsafan dan kepercayaan bahawa butir-butir yang diberikan di atas adalah benar serta mengikut kehendak-kehendak yang diperuntukkan di dalam Akta Akuan Berkanun 1960. Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui dan ditandatangani oleh yang tersebut namanya di atas (Nama tuan tanah): _____________________________________________ di __________________ di negeri __