bacaan nilam

of 22/22
PELAKSANAAN PROGRAM BACAAN / NILAM SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Post on 07-Jul-2015

5.097 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PELAKSANAANPROGRAM BACAAN / NILAMSEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKANBAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2. NILAMNadi Ilmu Amalan Membacamerupakan penggabungan atauadunan kesemua aktiviti galakanmembaca yang pernah dijalankan disekolah dengan memberipengiktirafan yang sesuai. 3. Merangkumi rancangan membina tabiatmembaca secara terancang dan berterusanmelalui aktiviti-aktiviti galakan membaca disekolah.Merupakan program penilaian pembacaanyang berterusan sepanjang tahun.Program ini telah mula dilaksanakan denganTahun Satu di Sekolah Rendah dan TingkatanSatu dan Peralihan di Sekolah Menengah pada1999. mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998 bertarikh 22 Mei 1998 (Lampiran 1). 4. OBJEKTIFMenjadikan murid banyak membaca,bukan sahaja pembacaan yangberorientasikan peperiksaan.Menggalakkan sekolah terus menjanaidea kreatif dan inovatif bagi menyemaitabiat membaca ini. 5. CIRI-CIRI PERLAKSANAANNILAM Rekod Bacaan Borang Rekod Bacaan Pengiktirafan Tokoh Membaca 6. TAHAP PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN NILAM PelaksanaanProgram NILAM ini dibahagikan kepada dua tahap: 1.Tahap Jauhari 2.Rakan Pembaca 7. NILAM TAHAP JAUHARI Sekolah Rendah Murid-murid pada peringkat ini wajib melibatkan diri dalam aktiviti pembacaan sebaik sahaja mereka tahu membaca dan mula belajar (Pertengahan Tahun dalam Tahun Satu). 8. Pengiktirafan NILAM Sekolah Rendah400350360300270250200 180150100 90 500 GANGSA (90-179 buku) PERAK (180-269 buku) EMAS (270-359 buku) NILAM (360 buku ke atas) 9. Sekolah Menengah Pelajar pada peringkat menengah pula wajib melibatkan diri dalam aktiviti pembacaan berterusan sebaik sahaja mereka melangkah ke Tingkatan Satu 10. Pengiktirafan NILAM Sekolah Menengah288GANGSA (72-143 buku)NILAM 216PERAK (144-215 buku)EMAS144 EMAS (216-287 buku)PERAKNILAM (288 buku ke atas)72GANGSA BIL. BUKU DIBACA 11. RAKAN PEMBACACIRI-CIRI RAKAN PEMBACA : membaca lebih dari 100 buah buku akan dibimbing oleh guru atau fasilitatoruntuk turut serta di tempat-tempataktiviti dan membantu membuatpengesanan kemajuan aktiviti yangdijalankan murid secara formal atau tidakformal. 12. akan dilatih melalui bengkel dan sesitunjuk cara yang dirancang untukmenjayakan aktiviti ini dilatih untuk menjalankan aktivitipembacaan bersama rakan-rakan disekolah seperti : aktiviti bercerita,membaca bersama dan bicara buku Pelajar pada tahap Rakan Pembaca inidiberikan pemarkahan usaha merekamengikut Jadual Sistem Ganjaran RP 13. JADUAL SISTEM GANJARAN RPMARKAHPENGIKTIRAFAN 100-199 Gangsa 200-299Perak 300-399Emas400 ke atas Nilam 14. CONTOH AKTIVITI KIRAAN PEMARKAHANTAHAP RAKAN PEMBACAAktiviti bercerita 1 sesi x5 pendengar (min) = 5 markahAktiviti bercerita = 5 markah 1 sesi x 100 pendengarMembaca bersama= 5 markah1 sesi x 3 pembaca (min) = 5 markahMembaca bersama 1 sesi x 5 pembaca = 5 markah 1 sesi x 10 pembacaBicara Buku = 5 markah 1 sesi x 5 pendengar (min)Bicara Buku = 5 markah 1 sesi x 10 pendengar Meminjamkan 1= 2 markahbuku 1 buku x2 peminjam = 5 markah 1 buku x5 peminjam 15. GANJARAN Skor markah rekod bacaan murid akandimasukkan ke dalam Buku RekodKemajuan Murid pada setiap akhirtahun. Markah Rekod bacaan ini dikira darijangkamasa 6 tahun persekolahanperingkat Rendah dan 5 tahunpersekolahan peringkat Menengah. 16. Markah Rekod Bacaan ini akandimasukkan ke dalam Sijil Berhentiapabila pelajar menamatkanpersekolahannya. Pihak sekolah juga wajar memberikansurat sokongan kepada pelajar yanglayak menerimanya. Pelajar yang telah mencapai rekodbacaan tertinggi di peringkatkebangsaan akan diberi AnugerahNilam. 17. CONTOH-CONTOHAKTIVITI MEMBACA Projek Pukal Projek Iqra Program Banyak Membaca Khemah Membaca Kuiz Bistari 18. CADANGAN MASA PERLAKSANAAN NILAM Satu masa membaca di perpustakaandimuatkan dalam jadual kelasmatapelajaran Bahasa Melayu danBahasa Inggeris. Aktiviti PSS yang melibatkan pengajarankemahiran membaca. Pelajar meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit 19. FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIBERI PENEKANAN : Penyediaan koleksi bahan-bahanbacaan pusat sumber. Sokongan pihak pentadbir sekolah. Penglibatan ibubapa dan guru-guru 20. BAHAN-BAHAN BACAAN KARYAAGUNG / CANON LITERATURE DI PUSAT SUMBER SEKOLAH Karya Agung / Canon Literature adalah karya yang ditulis oleh sasterawan / penulis terkenal dan berwibawa. Mempunyai tema yg. boleh memberi kesan kepada masyarakat. Mempunyai mesej yang mendalam. 21. Contoh Bacaan Karya AgungHuckleberry Finn (Mark Twain) tentangsistem perhambaan AmerikaNoli me Tangare /My Hand (Jose Rizal) ttg pembebasan Filiphina drp kulit putih.Pinnochio (Carlo Coloddi) ttg moralsupaya anak-anak bercakap benar.Ranjau Sepanjang Jalan (Shahnon Ahmad)ttg keperitan masy. tani di sawah.