bhg d nilam

of 44/44
PROGRAM GALAKAN MEMBACA BAHAGIAN D

Post on 19-Aug-2015

266 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fail Nilam

TRANSCRIPT

PROGRAM GALAKANMEMBACABAHAGIANDD1Program NILAMD1.1Carta Organisasi Jawatankuasa NILAMD1.1Carta Organisasi Jawatankuasa D1.!"narai #ugasSENARAI TUGAS GURU NILAM1.Membantu memberi taklimat tentang pelaksanaan Program NILAM pada setiap aal ta!un.".Membuat kertas ker#a akti$iti %ang !endak dilaksanakan.&.Meran'ang anggaran perbelan#aan Program NILAM.(.Mengan#urkan akti$iti program NILAM peringkat sekola!.).Men#adi urusetia pemberian anugera! NILAM peringkat sekola!.*.Meng!antar laporan dan data NILAM ke P+G.,. Men%emak dan mengesa! rekod ba'aan murid.-. Men%impan rekod. minit mes%uaratdan surat men%urat./. Men%elaras per#alanan mes%uarat dan !al0!al %ang berkaitan.11. Mengumpul maklumat kertas ker#a. laporan. ba!an dan data NILAM.11. Men%ediakan laporan berkala dan laporan ta!unan bertulis untuk dikemukakan kepada Pengerusi.1". Men%emak dan mengesa!kan rekod ba'aan murid.SENARAI TUGAS GURU NILAM1.Membantu memberi taklimat tentang pelaksanaan Program NILAM pada setiap aal ta!un.".Membuat kertas ker#a akti$iti %ang !endak dilaksanakan.&.Meran'ang anggaran perbelan#aan Program NILAM.(.Mengan#urkan akti$iti program NILAM peringkat sekola!.).Men#adi urusetia pemberian anugera! NILAM peringkat sekola!.*.Meng!antar laporan dan data NILAM ke P+G.,. Men%emak dan mengesa! rekod ba'aan murid.-. Men%impan rekod. minit mes%uaratdan surat men%urat./. Men%elaras per#alanan mes%uarat dan !al0!al %ang berkaitan.11. Mengumpul maklumat kertas ker#a. laporan. ba!an dan data NILAM.11. Men%ediakan laporan berkala dan laporan ta!unan bertulis untuk dikemukakan kepada Pengerusi.1". Men%emak dan mengesa!kan rekod ba'aan murid.D1.!"narai #ugasSENARAI TUGAS GURU 2ATA NILAM1. Mengumpul data rekod memba'a dan Rakan Pemba'a murid daripada Guru Tingkatan setiap bulan ". Memasukkan data ke pangkalan data&. Menganalisis data rekodmemba'a dan dan rekod memba'a murid dan analisis akti$iti Rakan Pemba'a kepada Guru NILAM(. Mengemaskini data NILAM). Men%emak dan mengesa!kan rekod ba'aan muridD1.$#ak%imat &an P"%an'aran Program NILAMD1.(Ba)an*Ba)an Promosi NILAMPamplet diedarkan ke semua kelasProgram NILAM Ramad!an 1(&(3"11&D1.(Ba)an*Ba)an Promosi NILAMPapan tanda NILAM D1.(Ba)an*Ba)an Promosi NILAM4anner NILAM DP"ng%i+atanD.1P"ng%i+atan Muri& Da%am ProgramNILAM#AH,N #1 # #$ #( #- P,RA#A"11" /1.-/ /*.&- -&.-- /1.1" -*.&) -/.),"11& /(.1* /-."1 /,."1 //.,) /*.,/ /,.11"11( /1.-/ 111 111 /,.-" //.") //.")T1 T" T& T( T) PURATA,)-1-)/1/)11111)"11""11&"11(D.1P"ng%i+atan Muri& Da%am ProgramNILAMPERATUS PENGLI4ATAN PERING+AT +E4ANGSAAN-(..$ /PERATUS PENGLI4ATAN PERING+AT NEGERI01.20 /PERATUS PENGLI4ATAN PERING+AT SE+5LA6 23.-./D$Dokum"n &an R"ko&D$.1Buku R"ko& Ba'aan NILAMD$.1R"ko& Ba'aan NILAM BACAAN #AH,NAN4M,RIDBACAAN #ERK,MP,L4M,RID"11" 1/ &&"11& "1 &-"11( 1) &-1)111)"1")&1&)(1"11""11&"11(D$.$Ana%isis Ba'aan K"%as 11(K"%asJAN 5EB MAC APR MEI J,N J,LAIOGO!!EP#OK# NO6 DI!T1 (,( )&" /11 ,11 ),1 (/1 1"- (( (1 )( * 1T" */1 *)/ 1.&1),," )", )"& *& *1 *1 *1 )- 1T& 1."1(1.1"-1.11&1.1)/1.11"1.1"/-// *,1 *&/ **) 1"* 1T( *-& ,(" ,1/ ,&1 *"* *&( &1" 1 1 1 1T) 1.(,11.(1-1.(*-1."/-1.",&1.""&()1 ,- ,- )1 1 1!EK (7-(1(7(2.-7-1((7-..(7-..$7312172-

2-( 2(3 2$1 131 1D$.(Ana%isis Ba'aan K"s"%uru)anK"%asJAN 5EB MAC APR MEI J,N J,LAIOGO!!EP#OK# NO6 DI!!EK (7-(1(7(2.-7-1((7-..(7-..$7312172-

2-( 2(3 2$1 131 1J,MLAH BACAAN #ERK,MP,L KE!EL,R,HAN 8 ..7112 B,AHD$.-Ana%isis &i Pam"rkanD(P"n'a9aianD(.1Ana%isis P"n'a9aian#AH,NPENGLIBA#ANLEMAHA!A! !EDERHANA#INGGI#ER#INGGI"11" "&/- 1))" (1( 1)1 -( 1/,"11& ""1, 1&&1 (1) 1-1 /- 1/&"11( "1)1 1"/) ",* "(1 11) 1&&1)1111111)11"111")11&111"11""11&"11(D(.-Rakan P"m+a'a7UMLA6 PERATUS1)11111)1"11"11""11&"11(#AH,N J,MLAH PERA#,!"11" 1"* *"11& 1-) -"11( 1(* ,D-P"ngiktira:anD-.1Dir"ko&kan &a%am !%i9 K"9utusan P"9"riksaanD-.!i;i% P"ngiktira:anD-.$Dir"ko&kan &a%am !i;i% B"r)"nti !"ko%a)D-.( #ak%imat Ni%am k"9a&a P"%a;ar #ingkatan 1 11-D-.( AktiaToko! Pemin#amTerban%ak 4uku di PSS "11( : NILAM GURUAnug"ra) P"ngguna Akti: P!! 11( Kat"gori GuruD-.-P"ngiktira:an P"ringkat Da"ra)4N"g"ri4K"+angsaanD-.0Lain*%ain P"ngiktira:an = L"n'ana7 P%ak>D-.0Lain*%ain P"ngiktira:an = L"n'ana7 P%ak>D0Akti