program nilam

Click here to load reader

Post on 13-Dec-2014

3.343 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. OBJEKTIFSelepas taklimat ini diharapkan peserta akandapat :- Meningkatkan pengetahuan dankemahiran berkaitan dengan ProgramNILAM. Dapat melaksanakan Program NILAMdengan lebih sistematik dan berkesan disekolah.

2. NILAMNADI ILMU AMALANMEMBACA 3. Satu program galakan membaca yang dilancarkan olehKementerian Pelajaran Malaysia.Satu program yang dilaksanakan secara terancang.Melibatkan semua murid sekolah rendah dan sekolahmenengah.4 4. Menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup. 5. Meningkatkan minat membaca yangberterusan.Menjadikan amalan membaca sebahagianbudaya hidup.Menampilkan murid yang mengamalkanciri-ciri pembacaan berkualiti.Mewujudkan persekitaran yang konduksifdan sudut bacaan yang sesuai untukpembacaan di kawasan sekolah. 6. SEKOLAH RENDAH- Januari hingga September- Tahun 1 (Julai hingga September)- SEKOLAH MENENGAH- Januari hingga September 7. * FORMAL Jadual disediakan dan dilaksanakan di PusatSumber Sekolah.* TIDAK FORMAL sepanjang masa. 8. * TERDAPAT 2 TAHAP :-* 1. TAHAP JAUHARI.* 2. TAHAP RAKAN PEMBACA. 9. Semua murid wajib mengikuti Tahap JauhariMurid sekolah rendah memulakan aktiviti TahapJauhari pada pertengahan tahun 1 sehingga tamattahun 6Murid sekolah menengah memulakan aktiviti TahapJauhari sebaik sahaja masuk Tingkatan 1 sehinggatamat Tingkatan 5 10. MURID MEMBACA MURID MEREKODGURU MENGESAHKAN MURID DIBERIPENGIKTIRAFAN 11. Buku- Fiksyen dan Bukan Fiksyen.Majalah.Akhbar.Bahan Internet.Jurnal.Risalah. 12. Buku Rekod NILAM murid akan membuat sinopsismengikut format yang telah ditetapkan.Carta Banci Bacaan murid akan merekodkan bilanganbuku yang dibaca pada Kad Banci Bacaan denganpemantauan guru bahasa. 13 13. Guru akan mengesahkan Rekod Bacaan murid denganmenurunkan tanda tangan dan tarikh disemak.Tanggungjawab diberikan kepada- guru bahasa- semua guruMurid memilih guru bagi menyemak ringkasan pembacaannya. 14. * TAHUNAN* - Buku Rekod Kemajuan* - Sijil Pengiktirafan.(sekolah)KESELURUHAN- Surat Akuan Sekolah- Sijil Pengiktirafan.(BTPN) 15. JUMLAH BACAAN / PENGIKTIRAFAN BUKU90-179 Gangsa180-269 Perak270-359 Emas 360 Ke atasNilam 19 16. JUMLAH BACAAN PENGIKTIRAFAN/BUKU 72 -143 Gangsa144 - 215 Perak216 - 287 Emas288 KeNilamatas 17. Mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktivitimembaca.Penekanan kepada kebolehan murid-muridmembimbing dan menggalakkan orang lain supayaminat membaca. 18. Kelayakan murid sudah membaca 100 buah buku.Murid Rakan Pembaca akan dibimbing oleh guru untukmemantau pelaksanaan aktiviti.(10 orang murid = 1 orang gurupembimbing) 19. MURID MELAKSANAKANAKTIVITIGURU MENGESAHKANMURID MENDAPAT PENGIKTIRAFAN 20. * BERCERITA.* MEMBACA BERSAMA.* ULASAN BUKU.* MEMINJAMKAN BUKU.* BICARA BUKU/DISKUSI BUKU.* SYARAHAN.* FORUM.* LAKONAN/SKETSA. 21. BERCERITA 22. BACA BERSAMA 23. ULASAN BUKU 24. MEMINJAM BUKU 25. BICARA BUKU / DISKUSI BUKU 26. SYARAHAN 27. FORUM 28. LAKONAN / SKETSA 29. KAD RAKAN PEMBACA - guru mengesahkan denganmenurunkan tandatangan. 33 30. 34 31. * TAHUNAN* - Buku Rekod Kemajuan* - Sijil Pengiktirafan.KESELURUHAN- Surat Akuan Sekolah- Sijil Pengiktirafan. 32. AKTIVITI CARA KIRAAN MARKAH Bercerita 1 sesi x 5 pendengar 5 Bicara Buku1 sesi x 40 pendengar 5Membaca Bersama 1 sesi x 2 pembaca2Meminjamkan buku 1 buku x 10 peminjam10 Ulasan Buku1 sesi x 7 pendengar5 Syarahan1 sesi x 40 pendengar5 Forum1 sesi x 8 pendengar5 Lakonan/Sketsa 1 sesi x 4 pendengar4 NOTA Maksimum 5 markah bagi setiap aktiviti kecuali aktiviti meminjamkan buku. 33. MARKAH PENGIKTIRAFAN100 - 199Gangsa200 - 299 Perak300 - 399 Emas400 ke atas Nilam38 34. ANUGERAH TOKOH NILAM Tahap Jauhari Bilangan buku SR = 360 buah BM = 108 buah BI = 72 buah Tahap Rakan Pembaca sekurang-kurang 100 markah Menyertai pelbagai aktiviti RP Ciri-ciri kepimpinan tinggi.39 35. Jenis bukuFiksyen, Bukan Fiksyen danKarya AgungDokumen sokonganBuku Rekod BacaanBuku rekod PrestasiPenyertaan / sumbangan 36. Pengesanan Minat MembacaTujuan pembacaanMasa pembacaan dalam semingguPendorongSumber pembacaanPeruntukan perbelanjaan 37. Pengesanan Kemahiran Membaca Scanning Skimming Analisis Sintesis Rumusan 38. Pengesanan PengetahuanNama penulisNama penerbitIsi pentingSinopsisAplikasi dalam kerjaya 39. Pengesanan KematanganBerhujahKepetahanKefahamanPerawakanIlmiah 40. Pengesanan KepemimpinanAkademikJawatan disandangKelab / Persatuan / SukanUnit beruniformSumbangan 41. Pengesanan Kemahiran PenyelesaianMasalah (tulisan : SM 150 /SR 100) Isi Bahasa Kaedah persembahan Penyelesaian masalah 42. LAGU NILAMMembaca dan belajar NILAM, NILAMAmalan hidup muliaAnugerah NILAMJadikanlah panduanMenerangi jalan suramWawasan andaNILAM , NILAMNILAM program membaca Anugerah NILAMMemberikan semangat Idaman pembaca jayaMembaca dengan jaya Membaca dan belajarBudaya kita Amalan hidup muliaBina tabiat membaca Dengan tabiat membacaMatlamat NILAM kita Matlamat NILAM kitaSegala yang diberiDunia indah sekaliTidak terhingga Pasti lebih berseriJadi rakan pembacaAmalan membacaJuga capai JauhariMenjana minda bestari (2X)Pembaca yang bestariNILAMAnugerah diberi